ر بمل / دو دیز
به زودی
ر
به زودی
می بمل / ر دیز
به زودی
می
به زودی
فا
به زودی
سل بمل / فا دیز
به زودی
سل
به زودی
لا بمل / سل دیز
به زودی
لا
به زودی
سی بمل / لا دیز
به زودی
سی
به زودی

 

بانک آکوردهای گیتار

Guitar Chords Bank

مجید فاضلی

آموزش گیتار

بانک آکوردهای گیتار