اجرای برنامه های شاد در جشنها
مدیر هماهنگی

۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

 
مجید فاضلی 56
خواننده
مجید فاضلی
مجری - حمید رضا راوش 003
مجری
حمید رضا راوش
مجری - روح الله راوش 980524-1
مجری
روح الله راوش
نمایش طنز - 003
نمایش طنز

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

جشن ازدواج دانشجویی
مجید فاضلی
تهران – مرداد ۹۸

یک شب طوفانی با آهنگ بنام وطن
 مجید فاضلی


اجرای آهنگ همراه خورشید
پخش از شبکه های سه و یک
 مجید فاضلی


نمایش طنز 

اجرای روح الله راوش

نمایش طنز
بازیگران : رضا سیروس و محمد رستمی

اجرای روح الله راوش

مجید فاضلی 24

مجید فاضلی 25

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

.۱۱۰۰

اجرای برنامه های شاد در جشنها