هم قافیه ها

هم قافیه ها مختوم به  الف

هم قافیه ها مختوم به  ب

هم قافیه ها مختوم به  پ

هم قافیه ها مختوم به  ت

هم قافیه ها مختوم به  ث

هم قافیه ها مختوم به  جیم

هم قافیه ها مختوم به  چ

هم قافیه ها مختوم به  ح

هم قافیه ها مختوم به  خ

هم قافیه ها مختوم به  دال

هم قافیه ها مختوم به  ذال

هم قافیه ها مختوم به  ر

هم قافیه ها مختوم به  ز

هم قافیه ها مختوم به  ژ

هم قافیه ها مختوم به سین

هم قافیه ها مختوم به  شین

هم قافیه ها مختوم به صاد

هم قافیه ها مختوم به  ضاد

هم قافیه ها مختوم به طا

هم قافیه ها مختوم به  ظا

هم قافیه ها مختوم به عین

هم قافیه ها مختوم به  غین

هم قافیه ها مختوم به فا

هم قافیه ها مختوم به  قاف

هم قافیه ها مختوم به کاف

هم قافیه ها مختوم به  گاف

هم قافیه ها مختوم به لام

هم قافیه ها مختوم به  میم

هم قافیه ها مختوم به نون

هم قافیه ها مختوم به  واو

هم قافیه ها مختوم به ه

هم قافیه ها مختوم به  ی

ارتباط مستقیم با مجید فاضلی

ارسال پیامها و نظرات شما

دریافت شعر و ترانه های شما

جهت تولید موسیقی

اینستاگرام

MajidFazeli.Music

صفحۀ اول سایت

www.MajidFazeli.com

جستجوی مطالب سایت