سخنران سردار اهوازیان

سخنران سردار اهوازیان


سخنرانی سردار اهوازیان
 موضوع : شهادت و ولایت


روایت دفاع مقدس
از زبان سردار اهوازیان

 

 

عبدالفتاح اهوازیان