AWAKE ARTIST
هنرمند بیدار

این واژه برای اولین بار در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۶ در این سایت www.MajidFazeli.com کلید خورد

به امید روزی که یک کمپین جهانی با واژۀ AWAKE ARTIST کلید بخورد و تمام هنرمندان جهان از خواب غفلت و سکوت در برابر ظلم جهانی بیدار شوند و هر کدام با خلق چند اثر هنری ضد امپریالیسم موجی از خشم بر علیه جنگ افروزان در تمام نقاط کرۀ زمین برپا کنند

هنرمندان جهان امروز با سکوت شرمسارشان در برابر ظلم جهانی ، لکۀ ننگی خواهند بود ، بر پیشانی هنر ،
در این دوره از تاریخ بشر

۰۰۰۰/۰۰/۰۰

هنرمندان بیدار

حمید رضا راوش

مجید فاضلی

مرتضی موسوی

مرتضی موسوی

مجید قاسمی

حامد زمانی

حامد زمانی

حسین حقیقی

حسین حقیقی

miladharooni-singer1-5

میلاد هارونی

AWAKE ARTIST
هنرمند بیدار

این واژه برای اولین بار در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۶ در این سایت www.MajidFazeli.com کلید خورد

به امید روزی که یک کمپین جهانی با واژۀ AWAKE ARTIST کلید بخورد و تمام هنرمندان جهان از خواب غفلت و سکوت در برابر ظلم جهانی بیدار شوند و هر کدام حداقل با یک اثر هنری ضد امپریالیسم در سراسر جهان تولید کنند تا موجی از خشم بر علیه جنگ افروزان در تمام نقاط کرۀ زمین برپا شود.

هنرمندان جهان امروز با سکوت شرمسارشان در برابر ظلم جهانی ، لکۀ ننگی خواهند بود ، بر پیشانی هنر ، در این دوره از تاریخ بشر

۰۰۰۰/۰۰/۰۰