آکورد گیتار – دو مینور۷ (بمل ۵) /   Cm7 – b5

آکورد های گیتار
Guitar chords

دو مینور۷ (بمل ۵) /   Cm7 – b5

۲۰ پوزیشن

آکورد آهنگها - مجید فاضلی

آکورد گیتار
آکورهای گیتار
guitar chords

مجید فاضلی

 

آکورد گیتار – دو مینور ۶-۹ /  Cm 6-9

آکورد های گیتار
Guitar chords

دو مینور ۶-۹ /  Cm 6-9

۱۵ پوزیشن

آکورد آهنگها - مجید فاضلی

آکورد گیتار
آکورهای گیتار
guitar chords

مجید فاضلی

 

آکورد گیتار – دو مینور ۶  /   Cm6

آکورد های گیتار
Guitar chords

دو مینور ۶  /   Cm6

۲۰ پوزیشن

آکورد آهنگها - مجید فاضلی

آکورد گیتار
آکورهای گیتار
guitar chords

مجید فاضلی

 

آکورد گیتار – دو مینور ماژور۷  /  Cm – maj7

آکورد های گیتار
Guitar chords

دو مینور ماژور ۷  /  Cm – maj7

۱۹ پوزیشن

آکورد آهنگها - مجید فاضلی

آکورد گیتار
آکورهای گیتار
guitar chords

مجید فاضلی