قالبهای شعر فارسی

قالبهای شعر فارسی

قالب یک شعر را آرایش مصرع ها و قافیه آرایی های آن مشخص میکند. شعرای کهن پارسی زبان همیشه از تعداد محدودی قالبهای اصیل شعر ایرانی پیروی میکردند ، اما در قرن اخیر ، شعر پارسی دستخوش تغییراتی شده که باعث ایجاد قالبهای جدید و جذابی مانند شعر نو شده است.

قالب در شعر کلاسیک فارسی ، شکل ظاهری است که قافیه به شعر می‌بخشد. طول هر مصرع ، چیدمان هجاهای هر مصرع ، تعداد ابیات ، آرایش مصرع‌ها ، قافیه آرایی آنها و حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل تعیین کننده قالب ظاهری شعرند.

قالبهای شعر کلاسیک یا سنتی

قالبهای شعر فارسی

مثنوی

شعری که در آن هر بیت قافیه هایی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد مثنوی ،یا دوگانی نام دارد.
مثنوی به خاطر تغییر قافیه در هر بیت برای سرودن منظومه های بلند مناسب است.
از نمونه اشعار مثنوی ، میتوان به شاهنامۀ فردوسی و مثنوی مولوی اشاره کرد.

شکل قالب شعر مثنوی

—————- باران        ————— یاران
—————– دریا        —————– زیبا
—————- مادر        —————– یاور

مشخصات مثنوی

* تعداد ابیات مثنوی حداقل دو بیت است و حداکثر برای آن وجود ندارد
* مثنوی مناسب ترین قالب برای بیـان داستان ها و مطالب طولانی از جمله تواریخ و قصص است
* موضوع و درون مایه مثنوی حماسی ، تاریخی ، اخلاقی ، تعلیمی ، عاشقانه ، بزمی و عارفانه است
مشهورترین مثنوی سرایان : فردوسی ، نظامی ، اسدی توسی ، مولوی ، عطار ، سعدی ، سنایی ، جامی ، پروین اعتصامی و شهریار هستند.

نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی

حکایت
یکی گربه در خانه ی زال بود

که برگشته ایام و بد حال بود

روان شد به مهمان سرای امیر
غلامان سلطان زدندش  به تیر

چکان خونش از استخوان می دوید
همی گفت و از هول جان می دوید

اگر جستم از دست این تیر زن
من و موش و ویرانه و پیر زن

قالبهای شعر فارسی

قصیده

شعری است که مصراع اول و مصراعهای زوج آن با هم ، هم قافیه است و تعداد ابیات آن از پانزده بیت بیشتر است (گاهی تا هفتاد و هشتاد بیت)

موضوع قصیده: اغلب ستایش ، نکوهش وصف طبیعت یا مسائل اخلاقی است.

هر قصیده چهار بخش دارد:

۱) تغزل : مقدمه قصیده است بامضامینی چون عشق ، یاد جوانی و وصف طبیعت

۲) تخلص: رابطه میان مقدمه باتنه اصلی قصیده است.

۳) تنه اصلی: مقصود اصلی شاعر با محتوایی چون مدح ،رثا، پند و اندرز، عرفان ، حکمت و…

۴) شریطه: دعای جاودانگی ممدوح در پایان قصیده است.

مطلع: بیت اول قصیده را گویند.

مقطع: بیت آخر قصیده را گویند. به گفته ای قصیده مهمترین قالب شعری است چون میزان قوت و توانمندی شاعر را در شاعری می سنجد.

قصیده سرایان بزرگ شعر فارسی: رودکی ، فرخی سیستانی ، منوچهری ، ناصر خسرو ، مسعود سعد سلمان ، انوری ،خاقانی قاآنی ، ملک الشّعرای بهار ، دکتر مهدی حمیدی ، امیری فیروزکوهی و مهرداد اوستا

شکل قالب شعر قصیده

—————- سوار        ————— یسار
———————-        —————– بیار
———————-       —————– قرار

 

چند بیت از قصیدۀ از خاقانی
در شکایت از زندان

راحت از راه دل چنان برخاست
که دل اکنون ز بند جان برخاست

نفسی در میان میانجی بود
آن میانجی هم از میان برخاست

سایه‌ای مانده بود هم گم شد
وز همه عالمم نشان برخاست

چار دیوار خانه روزن شد
بام بنشست و آستان برخاست

دل خاکی به دست خون افتاد
اشک خونین دیت ستان برخاست

آب شور از مژه چکید و ببست
زیر پایم نمکستان برخاست

بر دل من کمان کشید فلک
لرز تیرم ز استخوان برخاست

آه من دوش تیر باران کرد
ابر خونبار از آسمان برخاست

غصه‌ای بر سر دلم بنشست
که بدین سر نخواهد آن برخاست

آمد آن مرغ نامه آور دوست
صبح‌گاهی کز آشیان برخاست

دید کز جای برنخاستمش
طیره بنشست و دل گران برخاست

اژدها بود خفته بر پایم
نتوانستم آن زمان برخاست

پای من زیر کوه آهن بود
کوه بر پای چون توان برخاست

پای خاقانی ار گشادستی
داندی از سر جهان برخاست

مار ضحاک ماند بر پایم
وز مژه گنج شایگان برخاست

سوزش من چو ماهی از تابه
زین دو مار نهنگ سان برخاست

قالبهای شعر فارسی

غزل

غزل در لغت به معنی حدیث عاشقی است. و غالبا با مفاهیم عاشقانه سروده میشود. ابیات غزل بین ۵ تا ۱۰ بیت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقیه ابیات هم قافیه اند. نحوه ی تکرار قافیه در غزل همانند قصیده است

شکل قالب شعر غزل

—————- سوار        ————— یسار
———————-        —————– بیار
———————-       —————– قرار

بیت اوّل غزل را مطلع بیت آخر آن را مقطع گویند . که هر کدام اگر به خوبی مطرح شوند حسن مطلع و حسن مقطع نام میگیرند.
مشهورترین غزل سرایان : حافظ ، سعدی ، مولوی ، صائب تبریزی ، عراقی ، فرخی یزدی ، رهی معیری ، شهریار

تفاوت غزل و قصیده :
۱- از نظر تعداد ابیات

۲- درون مایه و محتوای : موضوع قصیده اغلب ستایش ، نکوهش وصف طبیعت یا مسائل اخلاقی است ، اما موضوع غزل عاشقانه و عارفانه همراه با بیان عواطف است.

بخشی از یک غزل حافظ

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان
همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست

روی تو مگر آینه لطف الهیست
حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست

نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم
مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست

قالبهای شعر فارسی

رباعی

رباعی از کلمه ی رباع به معنی چهارتایی گرفته شده است.
“رباعی” شعری است چهار مصراعی که بر وزن “ لاحول و لاقوه الابالله ” سروده می شود. سه مصراع اول رباعی تقریباً مقدمه ای برای منظور شاعر هستند و حرف اصلی در مصراع چهارم گفته می شود. خیام بزرگترین رباعی سرای جهان است.

یک رباعی از خیام

هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
گویی زلب فرشته خویی رسته است

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی
کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است

قالبهای شعر فارسی

دوبیتی

قالب شعری است که از دو بیت با قافیه هایی در مصراعهای اول ،دوم و چهارم درست شده است.  وزن دوبیتی معمولاً مفاعیلن ،مفاعیلن، مفاعیل است و با رباعی فرق دارد. بابا طاهر عریان و فایز دشتستانی بهترین دو بیتی گو ها هستند.

یک دوبیتی از بابا طاهر

محبت آتشی در جانم افروخت
که تا دامان محشر بایدم سوخت

عجب پیراهنی بهرم بریدی
که خیاط اجل میبایدش دوخت

قالبهای شعر فارسی

ترجیع بند

غزل­ هایی هستند هم وزن با قافیه ­های متفاوت که بیت یکسان مُصرَّعی آن­ها را به هم پیوند میدهد. به هر غزل یک «خانه» یا «رشته» و به بیت تکراری میان آن­ها «ترجیع» یا «برگردان» می­گویند. قالب ترجیع بند ویژۀ شعر فارسی است. درون مایه ­های ترجیع بند عشق، مدح و عرفان است.

بخش های کوتاهی از ترجیع بند سعدی

در عهد تو ای نگار دلبند / بس عهد که بشکنند و سوگند
دیگر نرود به هیچ مطلوب / خاطر که گرفت با تو پیوند
از پیش تو راه رفتنم نیست / همچون مگس از برابر قند
عشق آمد و رسم عقل برداشت / شوق آمد و بیخ صبر برکند
در هیچ زمانه‌ای نزاده‌ست / مادر به جمال چون تو فرزند

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم

امروز جفا نمی‌کند کس / در شهر مگر تو می‌کنی بس
در دام تو عاشقان گرفتار / در بند تو دوستان محبس
اندام تو خود حریر چین است / دیگر چه کنی قبای اطلس؟
جان در قدمت کنم ولیکن / ترسم ننهی تو پای بر خس
ای صاحب حسن در وفا کوش / کاین حسن وفا نکرد با کس

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم

چشمی که نظر نگه ندارد / بس فتنه که با سر دل آرد
آهوی کمند زلف خوبان / خود را به هلاک می‌سپارد
فریاد ز دست نقش، فریاد / و آن دست که نقش می‌نگارد
هرجا که مولهی چو فرهاد / شیرین صفتی برو گمارد
کس بار مشاهدت نچیند / تا تخم مجاهدت نکارد

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم

قالبهای شعر فارسی

مستزاد

مستزاد شعری است که به آخر هر مصراع آن واژه یا واژه­ هایی افزوده شود. افزوده­ ها معنی مصراع پیشین و یا پسین خود را کامل می­ کنند.

هرکه گدای در مُشکوی توست          پادشاست
شه که به همسایگی کوی توست     چون گداست

قالبهای شعر فارسی

قطعه

قطعه شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است. علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک قصیده برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است. پروین اعتصامی یکی از بهترین قطعه سزایان این مرز و بوم است.

قطعۀ بام شکسته
پروین اعتصامی

بادی وزید و لانهٔ خردی خراب کرد
بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری

لرزید پیکری و تبه گشت فرصتی
افتاد مرغکی وز خون سرخ شد پری

از ظلم رهزنی، ز رهی ماند رهروی
از دستبرد حادثه‌ای، بسته شد دری

از هم گسست رشتهٔ عهد و مودتی
نابود گشت نام و نشانی ز دفتری

فریاد شوق دیگر از آن لانه برنخاست
و آن خار و خس فکنده شد آخر در آذری

ناچیز گشت آرزوی چند ساله‌ای
دور اوفتاد کودک خردی ز مادری

قالبهای شعر فارسی

مُسَمَّط

شعری است که از رشته ­های گوناگون پدید می­آید. قافیۀ رشته­ ها متفاوت است و در هر رشته همۀ مصراع­ ها به جز مصراع آخر هم قافیه­اند. به هر بخش رشته می­گویند و به مصراع آخر هر رشته ، بند می گویند. در ضمن تمام بندها با هم هم قافیه می­باشند.

رنگهای آبی رشته هستند
رنگهای قرمز بند هستند

————توان    ————جوان
————جهان  ————بخوان
———— نهان  ———–  دمیده

————سوگند  ———- پیوند
————-لبخند  ———— قند
————فرزند   ——— رسیده

قالبهای شعر فارسی

صفحۀ اصلی شعر و ترانه

آموزش سرودن شعر و ترانه

 

آموزش سرودن شعر و ترانه

آموزش سرودن شعر و ترانه

سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان همیشگی

با توجه به لطف شما عزیزان مبنی بر ارسال تعداد زیادی شعر و ترانه برای بنده و اینکه در بسیاری از موارد از من نظر خواهی میکنید. باید عرض کنم در موارد زیادی شاهد ضعفهای ساختاری در اشعار ارسالی هستم.
لذا تصمیم گرفتم تا آموزش کاملی در خصوص سرودن شعر و ترانه و در ادامه پرداختن به قالبهای مختلف شعری برای شما عزیزان تهیه کنم تا بعد از مطالعۀ این آموزشها شعرهایی که ارسال میکنید بدون نقص باشد و ما بتوانیم برای شما دفتر شعر ایجاد کنیم.

دوستان عزیز ، شعر ، چیزی کمتر از معجزه نیست . گاهی دو خط شعر به اندازۀ یک کتاب با انسان حرف میزند و تا مدتها ما را غرق در کلامی میکند که یک عمر در ذهن ما بوده اما قادر به بیانش نبوده ایم.

برای سرودن شعر و ترانه باید ذهن شما یا به صورت مادرزادی دارای قابلیتهای خاصی باشد (که میتوان آنرا استعداد هم نامید) ، یا اینکه باید به مرور زمان به دانش و ادبیات مربوط به این مهم دست پیدا کنید (که نیاز به پشتکار فراوان دارد)

آیدی اینستاگرام
MajidFazeli.Music

قبل از هر چیز شما باید ابتدایی ترین اصول سرودن شعر را بدانید تا بتوانید وارد مرحلۀ بعد یعنی همان ایده پردازی و خلاقیت در بازی با کلمات شوید. باید مفاهیم بیت و مصرع و وزن و … را بدرستی درک کرده باشید (اینکه فقط معنی آنرا بدانید کافی نیست) باید به درک درستی از وزن در شعر برسید.
یک روش ساده برای حرکت صحیح وزن شعر به شما یاد میدهم که البته این روش همیشه هم کارگشا نیست اما در ۹۵% اوقات به شما کمک میکند که وزن شعری را که شروع کرده اید گم نکنید و تا پایان روی یک ریتم درست حرکت کنید.

تعداد هِجاهای هر مصرعی که می سرایید باید با تمام مصرع های دیگر شعر برابر باشد تا به وزن یکدست و منظمی در شعر برسید، برای اینکه تعداد هجاها برابر شود باید تمام کلمات هر مصرع را مانند کلاس اول ابتدایی بخش بخش کنید و بشمارید.

مثلا در این بیت هر مصرع یازده هجا (بخش) دارد

علی ای همای رحمت ، تو چه آیتی خدا را         که به ماسِوا فکندی همه سایۀ هُما را


بیت : کمترین مقدار شعر ، یک بیت است.

مصراع : هر بیت شامل دو قسمت است هریک از این بخش ها یک مصراع نام دارد کمترین مقدار سخن موزون یک مصراع است.

وزن شعر : آهنگ خاصی که در تمام مصراعهای یک شعر یکسان است همان وزن شعر نامیده می شود.

ردیف: کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراعها عیناً تکرار می شود ردیف نام دارد. شعری که ردیف دارد (مردّف) خوانده می شود.

قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراعهای شعر را قافیه گویند.

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

در مثال بالا رنگ صورتی قافیه است  و  رنگ سبز ردیف است

وجود قافیه در شعر اجباری است. ولی ردیف هم میتواند باشد و هم نباشد ،ردیف همواره تابع قافیه است و بعد از آن می آید.


استعاره : وقتی که یک عبارت ، واژه ، یا جمله ای را بجای موضوع دیگری براساس شباهت بین آنها استفاده میکنیم آن عبارت ، واژه یا جلمه استعاره ای از آن موضوع است.
استعاره اهمیت بسیاری در شعر و ادب جهان دارد به طوری که شعر را کلامی مبتنی بر استعاره و اوصاف آن میدانند.
مثلا : «گریهٔ ابر بهاری»
استعاره ای است از : «ابر بهار مانند انسان می‌گرید»


تشبیه : یعنی همانند کردن چیزی با چیز دیگر ، که معمولا با اقراق (بزرگنمایی) همراه است.
تشبیه ، بین دو واژه ، عبارت یا موضوعی اتفاق میافتد که شباهتی آشکار با هم ندارند و شاعر با واژه نگاری بین آنها یک اتصال قابل لمس بوجود می آورد.


تلمیح : وقتی در طول سرودن شعر یا ترانه اشاره ای به آیات قرآن ، احادیث یا داستانها و کتب مشهور و معروف داشته باشیم یعنی در آن مصرع ، بیت یا بند ، تلمیح ایجاد کرده ایم.
تلمیح در لغت به معنی با گوشه چشم نگریستن است.


برای آشنایی با قالبهای شعر فارسی
اینجا کلیک کنید

شما نیز اگر مطلب یا سوالی دارید میتوانید در قسمت دیدگاه ها ، در پایینِ همین صفحه برای بنده ارسال کنید تا در طول این آموزش به آن پرداخته شود

آیدی اینستاگرام
MajidFazeli.Music

جدول کامل هم قافیه ها
روی عکس کلیک کنید
هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ...

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

دفتر شعر رایگان

آموزش شعر ، آموزش ترانه ، معنی استعاره ، معنی استعاره ، معنی استعاره ، معنی تلمیح ، معنی تلمیح ، معنی تلمیح

دفتر شعر رایگان

دفتر شعر رایگان
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی
دفتر شعر برای ترانه سرایان و شعرا

شاعران و ترانه سرایانی که مایلند در فضای مجازی یک دفتر شعر همیشگی ، همراه با لینک اختصاصی جهت تبلیغ در شبکه های مجازی و فضای اینترنت داشته باشند ، میتوانند طبق روش زیر اقدام کنند :

۱– در اینستاگرام ما عضو شوید – آیدی  Majidfazeli.music@

۲– روی برگه A4 یک کپی از کارت ملی خود بگیرید و زیر آن ، متن درخواست خود را به شرح زیر بنویسید و پس از امضا و اثر انگشت با خودکار و استامپ رنگی ، تصویر آنرا همراه با عکس اصل کارت ملی ، از طریق پیامرسان واتساپ یا سروش که آیدی آن در زیر نوشته شده ، برای ما ارسال فرمایید. (مدیر سایت) (همچنین یک عکس از اصل کارت ملی ارسال شود)

متن در خواست :
اینجانب …….. فرزند …… با کد ملی ………… درخواست ایجاد دفتر شعر در سایت www.MajidFazeli.com  دارم. و متعهد میشوم شعر و ترانه هایی که به این سایت ارسال میکنم متعلق به فرد دیگری نیست و در صورتیکه خلاف آن ثابت شود مسئولیت حقوقی آن به عهده اینجانب میباشد.

شماره ارتباط در تلگرام و سروش
۰۹۱۹۸۶۵۱۷۲۳

بعد از ارسال پیام در سروش ، در قسمت دیدگاه همین صفحه (پایین صفحه) به ما اطلاع دهید که پیام شما را بررسی کنیم

۳– بعد از انجام این مراحل حداقل ۵ قطعه از اشعار یا ترانه های خود را در قسمت دریافت شعر و ترانه برای ما ارسال فرمایید تا در صورت تایید کارشناسان ، دفتر شعر شما ساخته و در کوتاه ترین زمان ممکن لینک آن در اختیارتان قرار بگیرد. نتیجۀ بررسی کارشناسان را بین یک تا سه روز از طریق بخش کارشناسی شعر پیگیری کنید.

۴- تا ۵/پنج قطعه از اشعار شما به صورت رایگان در دفتر شعر شما منتشر میشود و در صورتیکه تمایل داشته باشید اشعار بیشتری در دفتر شعرتان قرار بگیرد ، باید بابت حق اشتراک در سایت هزینه پرداخت نمایید که این هزینه (بابت هر ۱۰ قطعه شعر ۵۰ هزار تومان است.)
اگر اشعار و ترانه های شما در حدی قوی باشد که با تایید کارشناسان قابلیت انتقال به بانک فروش ترانه را داشته باشند ، برای انتشار در این بخش نیازی به پرداخت حق اشتراک نیست. در واقع دفتر شعر شما با ۵ قطعه از آثار خوبتان (به صورت رایگان) بیانگر قلم توانمند شما برای جلب مشتری (خواننده) در بخش فروش ترانه خواهد بود.

تبصره بند ۴ : در صورتیکه یکی از اشعار شما آنقدر قوی و پر محتوی باشد که توسط صاحب سایت (آقای مجید فاضلی) جهت تولید موسیقی مورد تایید قرار بگیرد ، هر شعری که به مرحله نهایی و تولید موسیقی برسد برابر با پرداخت دو مرحله حق اشتراک (یعنی ۲۰ قطعه شعر) محسوب میشود ، که رایگان در دفتر شعر شما قرار میگیرد.
در واقع با تولید یک شعر یا ترانۀ قوی با یک تیر چند نشان میزنید ، هم  یک اثر خوب از خود بجا میگذارید ، هم یکی از کارهایتان به موسیقی تبدیل میشود که در بازار ترانه سرایان برای شما رزومه محسوب میشود و هم یک مرحله حق اشتراک رایگان هدیه میگیرید.

 

نکته

دفتر شعر منبع مهمی برای تبلیغ نام شما و جهت آشنایی مخاطبین با قلم شماست و شما در این زمینه میتوانید از این موقعیت که رایگان در اختیارتان قرار گرفته ، بهترین بهره برداری را نموده و در مدت کوتاهی نام خود را در مراحل جستجوی گوگل مشاهده بفرمایید.
اما با توجه به اینکه شعر شما در دفتر شعرتان مورد بازدید عموم قرار میگیرد ، این سایت مسئولیتی در قبال استفادۀ بدون اجازۀ دیگران از اشعار شما را نمی پذیرد .

لذا اشعاری که اهمیت ویژه ای برای شما دارد ، هنگام ارسال شعر یا ترانه در ذیل آن قید فرمایید که به صورت خصوصی بازدید شود و منتشر نشود.

در این صورت اگر شعر شما توسط کارشناسان سایت جهت تولید موسیقی تایید شود ، مورد استفاده قرار میگیرد و در غیر اینصورت از سایت حذف میشود و در دفتر شعر شما نیز منتشر نخواهد شد.
و اگر قصد فروش آنرا داشته باشید باید طبق قوانین فروش ترانه عمل کنید.

شماره کارت جهت پرداخت حق اشتراک
۵۸۹۲۱۰۱۰۵۵۳۲۹۴۶۶
بنام عبدالمجید فاضلی
پس از پرداخت وجه ، رسید آنرا در واتساپ یا سروش به شماره همراه زیر ارسال فرمایید

شماره ارتباط در تلگرام و سروش
۰۹۱۹۸۶۵۱۷۲۳

مهم :
عدم رعایت هر کدوم از نکات زیر ، باعث کندی یا عدم رسیدگی به شعر ارسالی شما میشه :

– شعر هاتون رو فقط در این صفحه ارسال کنید دریافت شعر و ترانه
– برای شعر یا ترانه ارسالی نام انتخاب کنید.

– در هر پیام یک شعر ارسال کنید، و شعر بعدی را در پیام بعدی (برخی دوستان چند شعر را در یک پیام ارسال میکنند)
– هنگام تایپ و ارسال شعر از نوشتن حروف اضافه یا شکلک های اضافه بین مصرع ها و بیت ها خودداری کنید.
– شعر یا ترانه خود را در یک قالب صحیح ارسال کنید و از ارسال مصرع ها و بیت ها پشت هم (حالت نثر) یا اینکه پشت هم باشد و فقط بین انها یک /ممیز یا هر شکل دیگری بگذارید خودداری کنید.
مثال :
غلط : زدودیده خون فشانم زغمت شب جدایی همه روز کارم این شد که بگویمت کجایی
غلط : زدودیده خون فشانم زغمت شب جدایی / همه روز کارم این شد که بگویمت کجایی
درست :
زدودیده خون فشانم زغمت شب جدایی
همه روز کارم این شد که بگویمت کجایی
…………….
…………….
…………….
…………….

حذف دفتر شعر

یک نکتۀ مهم در خصوص درخواست حذف دفتر شعر
در صورتیکه کسی درخواست حذف دفتر شعر و تمام اشعارش را از این سایت داشته باشد ، باید بابت حذف هر یک از اشعار و صفحات مبلغ ۵ هزار تومان پرداخت نماید. (مثلا اگر ۱۰ تا شعر در دفتر شعر کسی باشد هزینۀ حذف آنها ۵۰ هزارتومان میشود)
و در صورتیکه در آینده مجددا درخواست ایجاد دفتر شعر داشته باشد دیگر رایگان نخواهد بود و باید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بایت دستمزد ایجاد دفتر شعر پرداخت نماید.


چند نمونه دفتر شعر

دفتر شعر آقای مجید فاضلی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_مجید_فاضلی

دفتر شعر خانم محبوبه بیاتی
http://www.majidfazeli.com/محبوبه_بیاتی

دفتر شعر خانم حوریا حسین زاده
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_حوریا_حسین_زاده

دفتر شعر هومن محمدی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_هومن_محمدی

دفتر شعر بانو (الف) اعظم اسماعیلی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_بانو_الف_اعظم_اسماعیلی

دفتر شعر آقای بابک سویدا
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_بابک_سویدا

دفتر شعر غلامرضا بهنامی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_غلامرضا_بهنامی

دفتر شعر خانم ستاره خدک
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_ستاره_خدک

دفتر شعر خانم مریم شجاعی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_مریم_شجاعی

دفتر شعر حمیدرضا جلالی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_حمیدرضا_جلالی

دفتر شعر خانم کبرا هاشمی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_کبرا_هاشمی

دفتر شعر آقای محمدرضا احمدی کرمانشاه
http://www.majidfazeli.com/دفترشعر_محمدرضا_احمدی_کرمانشاه

دفتر شعر خانم طیبه سنچولی دلیر
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_طیبه_سنچولی_دلیر

دفتر شعر آقای رضا اکرمی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_رضا_اکرمی

دفتر شعر خانم مینا طالبی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_مینا_طالبی

دفتر شعر خانم سمیرا نیکخواه
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_سمیرا_نیکخواه

دفتر شعر خانم لعیا قیاثی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_لعیا_قیاثی

دفتر شعر خانم ساناز اشعریون
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_ساناز_اشعریون

دفتر شعر آقای مهدی بیرقی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_مهدی_بیرقی

دفتر شعر آقای محمد صادق حارس یوسفزی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_محمد_صادق_حارس_یوسفزی

دفتر شعر آقای رضا یگانی
http://www.majidfazeli.com/رضا_یگانی

دفتر شعر امید داودی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_امید_داودی

دفتر شعر آقای اسمعیل جاوید
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_اسمعیل_جاوید

دفتر شعر خانم اسماء رحمانی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_اسماء_رحمانی

دفتر شعر حشمت اله بیرانوند
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_حشمت_اله_بیرانوند

دفتر شعر سمیرا توکلی
http://www.majidfazeli.com/دفتر_شعر_سمیرا_توکلی


قوانین فروش ترانه برای ترانه سرایان
قوانین خرید ترانه برای خواننده های عزیز
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

آهنگ رسم عاشقی – مجید فاضلی

آهنگ رسم عاشقی

دانلود آهنگ رسم عاشقی

آکورد و ملودی آهنگ رسم عاشقی

متن آهنگ رسم عاشقی

منو امید آخر و یه کاسه آب پشت سرت
یه عمره دارم میسوزم توی نگاه آخرت
خاطره هام یکی یکی بغض سکوتو میشکنن
با گریه همراه میشن و شبا جوونه میزنن

چه خوبه با منی هنوز چه خوبه رسم عاشقی 
چه خوبه من یه دشتمو تو هم گل شقایقی
همیشه درگیر توام ، غافلم از دور و برم
به عکس تو خیره میشم صدات می پیچه تو سرم

همراه بارون می بارم روی خیابونای خیس
خیلی دلم تنگه برات ، برام یه چیزی بنویس
هر روز بدون تو برام ، قد یه عمر میگذره
تو رو به عشقمون قسم ، قرارمون یادت نره

چه خوبه با منی هنوز چه خوبه رسم عاشقی 
چه خوبه من یه دشتمو تو هم گل شقایقی
همیشه درگیر توام ، غافلم از دور و برم
به عکس تو خیره میشم صدات می پیچه تو سرم

666

خواننده : مجید فاضلی
شعر و آهنگ : مجید فاضلی
تنظیم : وحید عباسکوهی
گیتار : مصطفی عباسپور
تهیه کننده : حمیدرضا راوش

آهنگ بنام وطن - مجید فاضلی

قوانین فروش ترانه برای ترانه سرایان

قوانین فروش ترانه برای ترانه سرایان
قوانین فروش ترانه برای ترانه سرایان

قوانین زیر جهت جلوگیری از سرقت ادبی و عواقب قانونی ناشی از آن است

ترانه سرایانی که مایلند ترانه هایشان جهت فروش در سایت ما قرار بگیرد ،

۱- قبل از قرار دادن اشعار و ترانه های ارسالی برای فروش ، هر ترانه سرا باید دفتر شعری در این سایت داشته باشد که مخاطبان بتوانند با قلم ایشان آشنا شوند. برای ایجاد دفتر شعر به صورت رایگان اینجا کلیک کنید

۲- یک کپی از کارت ملی خود روی برگه A4 گرفته و زیر آن متن درخواست خود را به شرح زیر نوشته و پس از امضا و اثر انگشت با خودکار و استامپ رنگی ، تصویر آنرا همراه با تصویر اصل کارت ملی ، برای ما ارسال فرمایید. (همچنین یک عکس از اصل کارت ملی ارسال شود)

شماره ارتباط در تلگرام و سروش  ۰۹۱۹۸۶۵۱۷۲۳

متن در خواست :
اینجانب …….. فرزند …… با کد ملی ………… درخواست فروش شعر و ترانه هایم را از طریق سایت www.MajidFazeli.com  دارم. و متعهد میشوم ترانه هایی که به سایت ارسال میکنم تا کنون منتشر نشده و متعلق به فرد دیگری نمیباشد و در صورتیکه پس از ارسال به این سایت یکی از ترانه های بنده ، جای دیگری به فروش رفت یا مورد استفاده قرار گرفت فورا با مدیر سایت تماس گرفته تا ترانۀ مذکور را از لیست فروش سایت حذف نمایند.
شماره تماس ثابت و همراه خود را حتما در زیر درخواست قید فرمایید.

شماره ارتباط در تلگرام و سروش  ۰۹۱۹۸۶۵۱۷۲۳

۳- در خصوص قیمت ترانه ، ترانه سرا میتواند یک قیمت برای فروش پیشنهاد بدهد که بررسی میشود اما قیمت گذاری نهایی توسط کاشناسان سایت انجام خواهد شد.

۴- پس از قیمت گذاری ، یک یا دو بیت از شعر یا ترانۀ ارسالی در سایت قرار میگیرد

۵- بعد از فروش ترانه ، ۶۰% مبلغ فروش متعلق به ترانه سرا و ۴۰% متعلق به این سایت میباشد.
۲۰% مبلغ ترانه بلا فاصله پس از فروش به حساب ترانه سرا واریز میشود و بعد از دو هفته (پس از تایید نهایی خریدار) ۴۰% دیگر آن واریز میشود. 

۶- ما برای جلب رضایت مشتری و فروش بیشتر ، خود را موظف به ویرایش شعر طبق خواستۀ خریدار میدانیم که این مهم در صورت نیاز باید توسط ترانه سرا انجام شود.

۷- مسئولیت ترانۀ ارسالی از نظر حقوقی (از جمله اینکه شعر متعلق به فرد دیگری باشد) و یا از نظر محتوی دارای موارد ممنوعه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نباشد به عهدۀ ترانه سرا میباشد.

۸- عضویت در صفحۀ اینستاگرام ما نیز از الزامات اجرای موارد بالا میباشد.

قوانین فروش ترانه برای ترانه سرایان

قوانین فروش ترانه برای ترانه سرایان

نکات مهم بخش فروش

– تجربه و تماسهای مخاطبهای سایت نشون داده که معمولا تا ۴۰ یا ۵۰ گزینه اولی که در بخش فروش قرار داره دقیقا مثل گزینه های اول بازدید میشه چون مخاطب در این حوزه با حوصله به دنبال خواستگاهش هست و بیشتر گزینه های فروش رو مطالعه میکنه و حتی گاهی ، گزینه های اول تا پنجم به این دلیل که بیننده با یک اشاره انگشت ، صفحۀ موبایلش رو بالا میره دیده نمیشن.
این مطلب رو به این جهت عرض کردیم که در مرحله اول نگران نباشید که شعر شما پایین رفته و یا اگر اول باشه بهتر دیده میشه ، اما ما در کل اولویتهایی برای رده بندی داریم ، یکی از اولیویتها تاریخ ارسال هست که طبعا آخرین گزینه ها در بالاترین رده قرار میگیرند. گزینه مهمتر ؛ ترانه هایی هستند که ملودی همراه با ساز دارند. (کاملا واضح هست که ترانه های همراه با فیلم ملودی و ساز ، هم جذابتر هستند و مخاطب بیشتری برای سایت جذب میکنند و هم در اعتبار سنجی سایت در نگاه بیننده تاثیر بیشتری دارند)
لذا برنامه سایت بر این روال هست که ترانه های جدید تا چند روز در بالاترین سطح قرار میگیرند و بعد به پشت سر ترانه هایی که دارای فیلم ملودی همراه با ساز هستند منتقل میشن.

– دوستان لطفا تا زمانیکه شعر یا ترانه ای برای بخش فروش تایید نشده فیلم ملودی اون رو نفرستید. چون اینکار باعث میشه پیدا کردن فیلم مد نظر ما بین فیلمهای ارسالی به سختی انجام بشه.

– ترانه سرایان عزیز در صورتیکه تمایل دارند دو یا سه بیت از ترانه هاشون توسط نوازنده های ما ملودی گذاری و آکورد گذاری بشه و همراه با گیتار براتون بخونن و فیلمش رو بهتون بدن یا در سایت منتشر بشه ، هزینه ش فعلا ۷۰ هزارتومن در نظر گرفته شده ، هزینۀ طراحی ملودی و آکورد گذاری روی کل ترانه هم ۵۰۰ هزار تومان هست.


 

قوانین خرید ترانه برای خوانندگان

دفتر شعر رایگان

بازگشت به صفحه ترانه ها

666

شعر و ترانه

شعر و ترانه های فروخته شده

شعر و ترانه های فروخته شده

ققنوس

آتش زدی بر جان من
خاکستری آمد پدید

عشق تو بر جانم دمید
ققنوس دیگر آفرید

شاعر : محبوبه بیاتی
متن کامل شعر
فروخته شد


ممنونتم

من ، به عشق تو دل بستم و
بر سر سفرۀ تو نشستم و

منو به حال خودم رها نکن
ای عشق همیشه بگیر دستمو

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


بوی حقیقت

داره لبریز میشه صبر یاران
برای خرمنت آتش نیافروز

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


یادواره

چه حال خوشی ست یاد یاران عشق
همانها که طعنه به دنیا زدند

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


قصۀ عمار

در پیچ و خم جادۀ دنیا
یک حادثه نزدیک به فردا

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


بنام وطن

به صلابت کوه / مقام وطن
همه جان زده ایم ، بنام وطن

شاعر : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


رسم عاشقی

منو امید آخرو یه کاسه آب پشت سرت
یه عمره دارم میسوزم توی نگاه آخرت

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


ایران

غبار روی آینه
بهار در قفس هنوز
جهان اسیر ظلم تا
رسید نعره های یوز

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شد


همدرد

همونایی که یک روزی
واسه این خاک ، خون دادن
هنوزم واسه این مردم
تا پای جـون ایستادن

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


خانۀ عنکبوت

نفرین به خونریزی و لعنت به سکوت
نفرین به دیوار سیاه ، به تار عنکبوت
به توهمی که باید همه دنیا برده باشن
گنبد آهنیت اِنَّ آَوهَنَ البُیوت

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شد


فرمانده

به فرمان فرمانده ای ایستاده ام
که ایمان مدال افتخار اوست

شاعر : مجید فاضلی
متن کامل شعر
فروخته شد


فانوس معبرها

وقت شناسایی و اون هراس پشت لحظه­ ها
چه حالیه ، فقط تویی ، فقط تو با یاد خدا
نیست معبری ولی ، باید یه راهی وا بشه
خدا به داد من برس، در خطره جون تموم بچه ها

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شد


عشق محمدی

باز کن دیده را و بنگر پیمان شکسته را
تیغ زمانه میدرد آخر چشمان بسته را
صد سال اهرمنت در آرزو که کاش
روزی به سُخره بگیرد کشتی بر گل نشسته را

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شد


مدافعان حرم

چه بوی یاسی پیچیده توی شهر
بازم مهمون داریم از آسمونا
پلاک یا حسیـن بن علی شد
مـدال سینۀ این پهـلوونا

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شد


هوای تو

ای طلوع و نشان بهار ، ازسلسلۀ عشق یادگار
تو که پیدا و پنهانی ، چو ترنم بارانی
بر کویر تشنه ببار

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شد


دفاع همچنان باقیست

یه روزی  مثل حالا ، حقـوق بشر
چشاشو بسته بود و خواب و بیدار
تماشا کرد هجوم گرگها رو به ایران
سکوتی کرد و لبخندی به کَفتار

ترانه سرا : مجید فاضلی
متن کامل ترانه
فروخته شدسفارش شعر و ترانه


هم قافیه هاهدیه ویژۀ سایت ما به ترانه سرایان
جدول کامل هم قافیه ها
ارتباط مستقیم با مجید فاضلی
دریافت شعر و ترانه های شما
اینستاگرام
صفحۀ اول سایت
جستجوی مطالب سایت

خرید و فروش ترانه ، بانک ترانه