آموزش گیتار پاپ جلسه چهل و هشتم – آرش آرد فروشان

آموزش گیتار پاپ
استاد آرش آرد فروشان
جلسه چهل و هشتم

آموزش یک ریتم جدید – فانکی


بازگشت به فهرست دروس آموزشی

آرش آرد فروشان