تارا فاضلی

طراحی و نقاشی های

تارا فاضلی

 

نقاشی رنگ روغن
سال ۱۳۹۹
سایز ۵۰ × ۷۰

 

نقاشی رنگ روغن
سال ۱۳۹۸
سایز ۵۰ × ۷۰

.