تارا فاضلی

طراحی و نقاشی های

تارا فاضلی

 

نقاشی رنگ روغن
سال ۱۴۰۰

 

.

نقاشی رنگ روغن
سال ۱۳۹۹

.

 

نقاشی رنگ روغن
سال ۱۳۹۸

.

نقاشی رنگ روغن
سال ۱۳۹۸

.

 

آهنگ طغیان

روی تصویر کلیک کنید