آکورد گیتار – دو مینور ۶  /   Cm6

آکورد های گیتار
Guitar chords

دو مینور ۶  /   Cm6

۲۰ پوزیشن

آکورد آهنگها - مجید فاضلی

آکورد گیتار
آکورهای گیتار
guitar chords

مجید فاضلی

 

آکورد گیتار – دو ۷ (دیز ۱۱) /  C7 – #11

آکورد گیتار – دو ۷ (دیز ۱۱) /  C7 – #11

آکورد های گیتار
Guitar chords

دو ۷ (دیز ۱۱) /  C7 – #11


۲۰ پوزیشن

آکورد آهنگها - مجید فاضلی

مجید فاضلی