هم قافیه ها مختوم به دال – به ترتیب حروف الفبا

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

بانک فروش ترانه - مجید فاضلیهم قافیه ها مختوم به دال
به ترتیب حروف الفبا

ئد

جرائد
زائد
زوائد
سوئد
شدائد
عقائد
فوائد
قائد
قصائد

اد

پوﻻد
فوﻻد
ابعاد
اتحاد
اجتهاد
اجداد
اجساد
ارتداد
ارشاد
ازدیاد
استاد
استبداد
استرداد
استشهاد
استعداد
استمداد
استناد
اسلام‌آباد
اسناد
اضداد
اعتقاد
اعتماد
اعتیاد
اعداد
اعیاد
افتاد
افراد
افساد
اقتصاد
الحاد
المپیاد
ام‌الفساد
امتداد
امداد
امین‌آباد
انتقاد
انجماد
انسداد
انعقاد
انقیاد
اوتاد
اوراد
اولاد
ایجاد
ایراد
ایستاد
ایلیاد
آباد
آحاد
آدمیزاد
آزاد
آکلاد
آماد
بااستعداد
باد
باسواد
بامداد
برنهاد
بغداد
بلاد
بلگراد
بنیاد
بهداد
بهزاد
بهشاد
بی‌استعداد
بی‌اعتقاد
بی‌اعتماد
بی‌بنیاد
بیداد
بی‌سواد
بی‌فریاد
بی‌مراد
پاد
پاسارگاد
پاک‌زاد
پاک‌نهاد
پاوه‌نژاد
پراستعداد
پرانتقاد
پرباد
پرتضاد
پرتعداد
پری‌زاد
پماد
پولاد
پیشداد
پیش‌قرارداد
پیشنهاد
تایباد
تضاد
تعداد
تندباد
تیرداد
جلاد
جماد
جنت‌آباد
جواد
جهاد
حاد
حلبی‌آباد
خانه‌زاد
خداداد
خرداد
خرم‌آباد
داد
دارآباد
داماد
درافتاد
دست‌مریزاد
دشمن‌شاد
دلشاد
دولت‌آباد
دهان‌گشاد
دهانه‌گشاد
راد
رخداد
روانشاد
رویداد
زاد
زامیاد
زنده‌باد
زنده‌یاد
زورآباد
زهاد
زیاد
سالاد
سانتی‌گراد
ستاد
سجاد
سست‌بنیاد
سست‌نهاد
سعادت‌آباد
سعدآباد
سلطان‌آباد
سندباد
سواد
شاد
شادآباد
شداد
شمس‌آباد
شمشاد
شندآباد
شورآباد
شهداد
شهرزاد
شهمیرزاد
شهیاد
شیاد
شیرزاد
صیاد
ضماد
طایباد
عاد
عباد
عباس‌آباد
عشق‌آباد
عماد
عناد
غیرآزاد
فاراد
فتاد
فرح‌زاد
فرخ‌زاد
فرزاد
فرشاد
فروافتاد
فرهاد
فریاد
فساد
فولاد
فؤاد
قابل‌اعتماد
قباد
قرارداد
قلمداد
قناد
کساد
کم‌سواد
کیقباد
گردباد
گشاد
گناباد
گوهرشاد
لنین‌گراد
لیموناد
ماد
مادرزاد
مارمالاد
مازاد
متضاد
محمودآباد
مداد
مراد
مرداد
مرصاد
مرصادالعباد
مستزاد
مستفاد
معاد
معتاد
مفاد
مقداد
مواد
موساد
مهاباد
مهرآباد
مهرداد
مهرزاد
مهرشاد
می‌افتاد
میرداماد
میعاد
میلاد
ناشاد
ناکجاآباد
نامراد
نجف‌آباد
نداد
نژاد
نقاد
نگشاد
نماد
نوبنیاد
نوزاد
نهاد
واﻻنژاد
وداد
ولاد
وندیداد
هشتاد
هفتاد
همزاد
هم‌نژاد
یاد

بد

ابد
ارتشبد
باربد
بد
برنتابد
بکوبد
تعبد
دریابد
دستنبد
رامبد
سبد
سپهبد
سرسبد
عابد
عبد
فربد
کالبد
کبد
گنبد
لابد
متعبد
مستبد
معابد
معبد
موبد
میبد
هفت‌گنبد
هیربد

تد

داد‌و‌ستد
ستد
متد
مرتد
ممتد

جد

ابجد
امجد
بگنجد
تهجد
جد
زبرجد
ساجد
سنجد
کنجد
ماجد
مجد
مساجد
مسجد
موجد
نجد
واجد
وجد

حد

احد
بی‌حد
تک‌واحد
حد
سرحد
لحد
متحد
ملحد
موحد
واحد

دد

بازگردد
بازمی‌گردد
برنمی‌گردد
بی‌عدد
بی‌مدد
پرتردد
تجدد
تردد
تشدد
تعدد
درصدد
صدد
عدد
غدد
متجدد
متعدد
مجدد
مدد
مردد

رد

ابرمرد
ابیورد
ادوارد
استاندارد
استخوان‌درد
اسنوبرد
اشتهارد
افسرد
ایران‌گرد
آرد
آزادمرد
آکسفورد
آکورد
آلفرد
آلوزرد
آوانگارد
باخرد
بادی‌گارد
بازخورد
بازگرد
بالگرد
بجنورد
بخرد
بدن‌درد
برانکارد
برآورد
برخورد
برد
برق‌نورد
برگیرد
برمی‌خورد
برمی‌دارد
برمی‌شمارد
برمی‌گیرد
برنگیرد
بروجرد
بزرگ‌مرد
بسپارد
بورد
بیابان‌گرد
بیابان‌نورد
بی‌خرد
بی‌درد
بیل‌بورد
بیلیارد
بی‌مورد
پادرد
پادساعت‌گرد
پاگرد
پایمرد
پربرخورد
پردرد
پرسه‌گرد
پرکاربرد
پستان‌درد
پسورد
پلاکارد
پولادمرد
پهلودرد
پیرمرد
پیشبرد
پیگرد
تازه‌وارد
تجرد
تخته‌نرد
ترد
ترلیارد
تمرد
توزرد
تهران‌گرد
جوانمرد
جهانگرد
چپ‌گرد
چرک‌مرد
چشم‌درد
خرد
خواب‌گرد
خوش‌برخورد
خونسرد
خیابان‌گرد
دارد
داشبورد
درد
درمی‌آورد
درنیاورد
دریانورد
دستاورد
دستبرد
دل‌درد
دلسرد
دلیرمرد
دم‌سرد
دندان‌درد
دندان‌گرد
دنیاگرد
دوربرد
دوره‌گرد
دولت‌مرد
دیرکرد
رادمرد
راهبرد
رد
رکورد
رویکرد
ره‌آورد
رهنورد
ریچارد
زانودرد
زرد
زمرد
ساعت‌گرد
سالگرد
سرد
سردرد
سرگرد
سنگ‌نورد
سوسنجرد
سوسنگرد
سهرورد
سینه‌درد
شاگرد
شبگرد
شگرد
شله‌زرد
شهرکرد
صحراگرد
صحرانورد
صخره‌نورد
طرد
عطارد
عقب‌گرد
عملکرد
غیراستاندارد
فرد
فضانورد
کاربرد
کارد
کارکرد
کرد
کمردرد
کم‌کاربرد
کنکورد
کوه‌نورد
کیبورد
گارد
گرد
گرداگرد
گردآورد
گوش‌درد
گوگرد
گیله‌مرد
لاجورد
لرد
ﻻجورد
مادربرد
متمرد
مجرد
مرد
مسترد
مفرد
ملارد
منحصربه‌فرد
منفرد
موارد
مورد
میزگرد
می‌سپارد
می‌سترد
میل‌گرد
میلیارد
نابخرد
ناجوانمرد
نامرد
ناوارد
نبرد
نرد
نگذارد
نیک‌مرد
وارد
وبگرد
ورد
وردآورد
ولگرد
هاروارد
هرزه‌گرد
هشتگرد
هماورد
همدرد
همکرد
هم‌نبرد
هوابرد
هوانورد
یادکرد
یخ‌نورد
یزدگرد
یقه‌گرد

زد

ایزد
بچه‌دزد
براندازد
برانگیزد
برمی‌انگیزد
برمی‌خیزد
بی‌مزد
بیندوزد
پامزد
دزد
دستمزد
دله‌دزد
روزمزد
زبانزد
زد
کارمزد
گوشزد
مزد
نامزد
نزد
یزد

شد

ارشد
اشد
برکشد
بکوشد
راشد
رشد
مرشد

صد

بی‌مقصد
پانصد
چهارصد
درصد
رصد
سوءقصد
سیصد
ششصد
صد
قاصد
قصد
مترصد
مقاصد
مقتصد
مقصد
نهصد
هشتصد
هفتصد
یک‌صد

ضد

معتضد
ضد
عضد

غد

جغد
سغد

فد

نشکافد

قد

بلندقد
تفقد
تمام‌قد
چارقد
حقد
عاقد
عقد
فاقد
قد
مرقد
معتقد
منتقد
منعقد
ناقد
نقد
همقد

گد

لگد

لد

بلد
توالد
تولد
جلد
خالد
خلد
دونالد
راه‌بلد
زادوولد
فیلد
متولد
مجلد
مقلد
موالد
مولد
والد
ولد

مد

احمد
برآمد
بسامد
بویراحمد
بی‌درآمد
بینجامد
پربسامد
پردرآمد
پسامد
پیامد
پیشامد
پیش‌درآمد
تعامد
تعمد
جامد
حامد
حمد
خوشامد
درامد
درنیامد
روزآمد
سرآمد
سرمد
شمد
صمد
عامد
عمد
کارامد
کم‌بسامد
کمد
کم‌درآمد
محامد
محمد
مد
معتمد
منجمد
ناکارآمد
نمد

ند

اخلاق‌پسند
ارادتمند
ارجمند
ارزشمند
اروند
ازغند
اسپند
اسفند
اسکاتلند
افشاند
افکند
الوند
امروزی‌پسند
اند
اندیشمند
ایرلند
ایسلند
آب‌بند
آبرومند
آخوند
آرزومند
آرماتوربند
آزمند
آکبند
آوند
آیین‌مند
بادبند
باربند
بازارپسند
بازستاند
بازگرداند
بازمی‌گرداند
بازمی‌گردند
بازنگرداند
بازنگشتند
بازوبند
باﻻبلند
باند
باورمند
بترکاند
بتکاند
بخواند
بدپسند
برافکند
برآیند
برچیند
برگرداند
برمی‌گرداند
برمی‌‌گردند
برنخیزند
برند
برنگرداند
برنگردند
برنگشتند
برومند
بسته‌بند
بشناساند
بقبولاند
بقچه‌بند
بکشاند
بک‌گراند
بگزارند
بگنجند
بلند
بلوند
بمیراند
بند
بوده‌اند
بهره‌مند
بیرجند
بیضه‌بند
بی‌فرزند
بیفشاند
بیفکند
بی‌گزند
بی‌مانند
بی‌همانند
پابند
پاشنه‌بلند
پایبند
پدافند
پرند
پستان‌بند
پسماند
پسند
پسوند
پشه‌بند
پند
پوزخند
پوزه‌بند
پوساند
پوند
پیروزمند
پیشانی‌بند
پیشبند
پیشوند
پیوند
تاشکند
تایلند
تپاند
ترجیع‌بند
ترفند
ترکاشوند
ترکاند
ترکانده‌اند
ترک‌بند
ترکیب‌بند
تکاند
تک‌فرزند
تماشاگرپسند
تند
تنومند
توانمند
ثروتمند
جند
جوان‌پسند
چرند
چشم‌بند
چند
حاجتمند
خاراند
خالی‌بند
خداپسند
خداوند
خردمند
خرسند
خشکاند
خواند
خواهشمند
خودپسند
خوشایند
خویشاوند
دانشمند
دربند
دردمند
دستبند
دلبند
دلپسند
دماوند
دنیاپسند
دوچند
دورتموند
دولتمند
دهان‌بند
دیرپسند
راند
راوند
راه‌بند
رضایتمند
رگ‌بند
رند
روبند
روشمند
ریشخند
زانوبند
زرند
زمان‌بند
زمانمند
زند
زورمند
زهرخند
زیباپسند
ساق‌بند
سالمند
سپند
سجاوند
سخاوتمند
سدبند
سربلند
سربند
سست‌پیوند
سعادتمند
سمرقند
سمند
سند
سودمند
سوگند
سهند
سینه‌بند
سیوند
شاسی‌بلند
شاش‌بند
شاه‌پسند
شاهسوند
شرافتمند
شریان‌بند
ششلول‌بند
شکرخند
شکسته‌بند
شکم‌بند
شکوهمند
شهروند
ضابطه‌مند
ظاهرپسند
ظفرمند
عامه‌پسند
عایله‌مند
عائله‌مند
عقیده‌مند
علاقه‌مند
عوام‌پسند
غرولند
غیرتمند
فراخواند
فرایند
فرزند
فرضیه‌بند
فرم‌بند
فرونشاند
فرهمند
فنلاند
فولادوند
قاعده‌مند
قالب‌بند
قانون‌مند
قبولاند
قداره‌بند
قدرتمند
قفسه‌بند
قند
کارمند
کشاند
کله‌قند
کمربند
کمند
کند
گردنبند
گزند
گلایه‌مند
گلوبند
گله‌مند
گند
گوسپند
گوسفند
گیسوبند
گیلاوند
لبخند
لوند
ماست‌بند
مانند
مچ‌بند
محکمه‌پسند
مردم‌پسند
مرزبند
مرند
مستمند
مستند
مسند
مشتری‌پسند
مشکل‌پسند
معاند
موضوع‌بند
می‌اندازند
میان‌وند
می‌فکند
میمند
می‌ترسانند
ناپسند
ناخرسند
ناخوشایند
ناسودمند
ناهمانند
نتکاند
نخشکاند
نژند
نشکاند
نظام‌مند
نظربلند
نعل‌بند
نقش‌بند
نگذارند
نمی‌رساند
نهاوند
نیازمند
نیرومند
نیشخند
نیم‌بند
نیوزلند
نیوزیلند
ورجاوند
وند
هجابند
هداوند
هدبند
هدفمند
هرچند
هفت‌تیربند
هلند
همانند
همبند
هم‌روند
هند
هنرمند
هوشمند
هیرمند
یخ‌بند
یراق‌بند
یک‌بند

ود

ابرآلود
ابهامآلود
اپیزود
اتود
اخم‌آلود
اروندرود
اسود
اشک‌آلود
الکترود
اندود
بخارآلود
بدرود
بغض‌آلود
بود
بهبود
بهنود
بی‌خود
بیفزود
بیم‌آلود
بی‌مقصود
بینالود
بی‌وجود
پرسود
پریود
پود
تاوپود
ترس‌آلود
تعصب‌آلود
ثمود
جاجرود
جدیدالورود
جمود
جنود
جود
جهود
حجرالأسود
حدود
حزن‌آلود
حسود
خاک‌آلود
خشم‌آلود
خشنود
خمارآلود
خمود
خواب‌آلود
خود
خود‌به‌خود
خوشنود
خون‌آلود
داوود
دردآلود
درمی‌رود
درود
دود
دودآلود
رابین‌هود
رازآلود
رکود
رمزآلود
رنج‌آلود
رود
روی‌اندود
رهنمود
زاینده‌رود
زراندود
زرینه‌رود
زود
زهرآلود
سپیدرود
سجود
سرخس‌رود
سرخود
سرود
سود
شاهرود
شاه‌مقصود
شرک‌آلود
شنود
شهوت‌آلود
شهود
صعود
طنزآلود
عتاب‌آلود
عقود
عمود
عود
عهود
غبارآلود
غضب‌آلود
غیرمعهود
فرود
فرهود
قعود
قهرآلود
قیراندود
قیود
کبود
کف‌آلود
کلاخود
کلاه‌خود
کمبود
کود
گل‌آلود
گناه‌آلود
گود
لنگرود
محدود
محمود
مردود
مسدود
مسعود
مشهود
مطرود
معبود
معدود
معهود
مفقود
مقصود
مکیده‌بود
ممتنع‌الوجود
ممدود
ممکن‌الوجود
ممنوع‌الورود
موجود
موعود
مولود
موم‌اندود
مه‌آلود
نابود
ناخشنود
ناخوشنود
نامحدود
ناموجود
نخود
نسود
نقره‌اندود
نمرود
نمک‌آبرود
نمک‌سود
نمود
نود
واجب‌الوجود
وانمود
وجود
ورود
وهم‌آلود
هالیوود
هشترود
هود
یادبود
یهود

ید

اساتید
اسپرماتوزوئید
اسرارالتوحید
اسلاید
اسید
اکسید
اکید
امید
اندیشید
اوریک‌اسید
آب‌مروارید
آپارتاید
آفساید
آنتی‌اسید
بازخرید
بازدید
باید
بایزید
برچید
برگزید
برمی‌آید
برنتابید
بشناسانید
بعید
بکاوید
بکوبید
بکوشید
بلاتردید
بوده‌اید
به‌آفرید
بی‌تردید
بید
بی‌قید
بینجامید
بیندیشید
پاراتیروئید
پارانویید
پدید
پرامید
پراید
پربازدید
پرتردید
پژوهید
پلاسید
پلید
پیش‌تولید
پیش‌خرید
تاکید
تائید
تأیید
تبعید
تجدید
تجرید
تجوید
تحدید
تحمید
تردید
ترکانده‌اید
ترکید
ترید
تشدید
تصعید
تعمید
تقلید
تقیید
تمجید
تمحید
تمدید
تمهید
توحید
تولید
تهدید
تیروئید
جاوید
جدید
جراید
جمشید
جنید
چاپید
چایید
چپید
چروکید
حدید
حمید
خارید
خراشید
خشکید
خورشید
دی‌اکسید
دید
رشید
رمید
روادید
روسپید
روسفید
روماتوئید
ریش‌سفید
زاید
زرخرید
زواید
زید
ساید
سایدبای‌ساید
سایید
سپید
سررسید
سرید
سعید
سفید
سلولوئید
سلونوئید
سوبسید
سولفامید
سولفید
سید
شاه‌کلید
شاید
شداید
شدید
شهید
شید
صفحه‌کلید
صلاح‌دید
صنادید
صید
عاید
عبید
عقاید
عواید
عید
غیرمفید
فرشید
فروید
فرید
فقید
فلوراید
فواید
قابل‌تمجید
قابل‌تولید
قابل‌خرید
قصاید
قید
کاندید
کشاندید
کشتید
کلراید
کلرید
کلید
کنید
کید
گلیسیرید
لاقید
لیپید
مادرید
مجید
مروارید
مرید
مزید
مفید
مقید
مکید
مگوئید
منواکسید
منوساکارید
مواعید
موالید
مونواکسید
مونوکسید
موید
مهشید
مؤید
می‌باید
می‌‌زنید
می‌فرسایید
می‌فرستید
ناامید
ناپدید
نامفید
ناهید
نباید
نزاید
نشاید
نکوشید
نکوهید
نمی‌باید
نوپدید
نوید
وحید
ورید
وعده‌ووعید
وعید
هاپلوئید
هیبرید
هیدروکسید
ید
یزید


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

 

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

1 دیدگاه

رهی رهگذر · 2022/02/03 در

با درود و مهر، فکر کنم کلمات مختوم به “هد” از قلم افتاده باشد. مانا باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها