هم قافیه ها مختوم به ی – به ترتیب حروف الفبا

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

بانک فروش ترانه - مجید فاضلیهم قافیه ها مختوم به ی
به ترتیب حروف الفبا

أی

خودرأی
رأی
روشن‌رأی
نیک‌رأی
هم‌رأی

ئی

ابتدائی
اجرائی
ادعائی
اروپائی
استثنائی
استوائی
اشتغال‌زائی
اعطائی
اقتضائی
القائی
اهدائی
اهورائی
آریائی
آشنائی
بازگشائی
بازگوئی
برپائی
بسزائی
بطحائی
بمبئی
بیابان‌زدائی
بی‌اشتهائی
بیضائی
بینائی
پذیرائی
پویانمائی
تماشائی
توانائی
ثناگوئی
جادوئی
جدائی
جزائی
جزئی
جغرافیائی
جلائی
جنائی
چشائی
چندجزئی
خردگرائی
دارائی
داروئی
دانشجوئی
دل‌جوئی
راستگوئی
راه‌پیمائی
راهنمائی
رسانائی
رسوائی
روائی
روشنائی
رومانیائی
رهائی
رؤیائی
زناشوئی
زورگوئی
زیاده‌گوئی
زیبائی
زیردریائی
سامورائی
ستیزه‌جوئی
سخن‌آرائی
سخن‌گوئی
سرمائی
سمائی
سنائی
سودائی
سودجوئی
سینمائی
شکوفائی
شناسائی
شنوائی
شیمیائی
صرفه‌جوئی
طباطبائی
طلائی
ظرف‌شوئی
غائی
غزل‌سرائی
فدائی
فضائی
قضائی
قلیائی
کادوئی
کارائی
کاکائی
کبریائی
کربلائی
کشورگشائی
کشوئی
کیلوئی
گوئی
لالائی
لباس‌شوئی
ماجرائی
ماکوئی
ماورائی
مرئی
مشائی
مقوائی
موسیقائی
مهرجوئی
نامرئی
نوگرائی
واسطه‌جوئی
هجاگوئی
هم‌نوائی
هنرنمائی
هیولائی
یاوه‌سرائی
یغمائی

ای

باسمه ‌ای
برای
بگشای
بنمای
بی‌ نوای
بین ‌قاره‌ای
پای
پایاپای
تایپی
تذکرهای
ترکمانچای
تسلای
تقاضای
تک‌رشته‌ای
تک‌شماره‌ای
تک‌نسخه‌ای
تمنای
جای
جای‌جای
جایخی
جولای
چای
چند رسانه‌ای
چند گزینه‌ای
چهار گزینه‌ای
حرفه‌ای
حرفه‌ای
خامنه‌ای
خدای
درهای
دو مرحله‌ای
دوجمله‌ای
دوره‌ای
دوره‌های
رایانه‌ ای
ریزه‌ای
زاویه‌ای
زائده‌ای
زبانه‌‌‌ای
زدای
زورآزمای
ستای
سرسرای
سرمه‌ای
سم‌زدای
شاخه‌ا‌ی
شانگهای
شانه‌ای
شبکه‌ای
شیشه‌ای
طائفه‌ای
عده‌ای
فیروزه‌ ای
قهوه ‌ای
کلاچای
کیمیای
گشای
گل ‌و‌لای
مپیمای
متفق ‌الرای
مجرای
مگشای
میزنای
نای
نگشای
ننمای
نیازهای
نیاسای
نیزه‌ای
واقعه ‌ای
ویترای
های
همای
هنرنمای
هوای
یارای

بی

ابوظبی
اجنبی
ادبی
ارتفاع‌یابی
ارتکابی
ارزش‌یابی
ارزیابی
استقلال‌طلبی
استیلاطلبی
اصلاح‌طلبی
اضطرابی
اعتصابی
اعرابی
افزون‌طلبی
اقتداریابی
اکتسابی
انتخابی
انتسابی
انزواطلبی
انقلابی
ایجابی
ایوبی
آبله‌کوبی
آبی
آزادی‌طلبی
آسایش‌طلبی
آشوب‌طلبی
آفتابی
باربی
بازاریابی
بازیابی
بدحجابی
بدحسابی
بدخوابی
بدقلبی
برتری‌طلبی
برتری‌یابی
برف‌روبی
برنج‌کوبی
بشقابی
بی
بی‌ادبی
بی‌آبی
بی‌بی
بیتابی
بی‌تعصبی
بی‌چربی
بی‌حجابی
بی‌خوابی
پاسخ‌یابی
پاکوبی
پای‌کوبی
پتانسیل‌یابی
پرآبی
پرتابی
پرچربی
پرخوابی
پرشتابی
تأدیبی
تبی
تجددطلبی
تجددمآبی
تجربی
تجزیه‌طلبی
تجمل‌طلبی
تذهیبی
ترتیبی
ترکیبی
ترمیم‌یابی
تغییریابی
تقدس‌مآبی
تقریبی
تقلبی
تک‌حزبی
تک‌قطبی
تمایزطلبی
تنوع‌طلبی
توجیبی
توسعه‌طلبی
تیزابی
ثوابی
جاجورابی
جاسبی
جاکتابی
جانبی
جاه‌طلبی
جدایی‌طلبی
جذبی
جفت‌یابی
جنگ‌طلبی
جنوبی
جوابی
جهت‌یابی
جیبی
چربی
چسبی
چلوکبابی
چوبی
حاجبی
حاضرجوابی
حبابی
حربی
حسابی
حق‌به‌جانبی
حق‌طلبی
حقیقت‌طلبی
حقیقت‌یابی
حلبی
خاک‌روبی
خال‌کوبی
خانه‌خرابی
خرابی
خرمن‌کوبی
خشابی
خشونت‌طلبی
خطابی
خطیبی
خوابی
خوبی
خوشابی
خوش‌ترکیبی
خوش‌حسابی
خوش‌خوابی
خوش‌قلبی
خوش‌مشربی
دارکوبی
داوطلبی
دبی
دربی
درون‌یابی
دست‌یابی
دل‌فریبی
دم‌اسبی
دنیاطلبی
دوبی
دوست‌یابی
دوقطبی
دولابی
ذهبی
راحت‌طلبی
راگبی
راهبی
راه‌یابی
ربابی
ربوبی
رجبی
ردیابی
رسوبی
رشدیابی
رطبی
رفاه‌طلبی
رکابی
ره‌یابی
ریاست‌طلبی
ریشه‌یابی
زردابی
زرکوبی
زمینه‌یابی
زودیابی
زیاده‌طلبی
ساختاریابی
سازمان‌یابی
سال‌یابی
سببی
سحابی
سرابی
سراشیبی
سربی
سرخابی
سرکوبی
سرمربی
سلیقه‌یابی
سنجابی
سنگ‌سابی
سیرابی
سیلابی
شادابی
شالی‌کوبی
شبه‌مذهبی
شتابی
شرابی
شرفیابی
شعوبی
شورابی
شورش‌طلبی
شهادت‌طلبی
شهرآشوبی
شهرت‌طلبی
صاحبی
صحابی
طالبی
طلاکوبی
طلبی
طنابی
طوبی
ظرفیت‌یابی
عدالت‌طلبی
عربی
عصبی
عقبی
علت‌یابی
عنابی
عوام‌فریبی
غبارروبی
غربی
غریبی
غصبی
غلظت‌یابی
غیابی
غیبی
غیرادبی
غیرانقلابی
غیرتجربی
غیرترکیبی
غیرعصبی
غیرمذهبی
فارابی
فاریابی
فرامذهبی
فرصت‌طلبی
فرصت‌یابی
فزون‌طلبی
قابل‌دستیابی
قابل‌ردیابی
قدرت‌طلبی
قدرت‌یابی
قصابی
قلابی
کاریابی
کامیابی
کتبی
کج‌تابی
کژتابی
کشک‌سابی
کعبی
کف‌سابی
کم‌چربی
کمک‌مربی
گشتاسبی
گلابی
لابی
لعابی
لگدکوبی
لنت‌کوبی
لیبی
مایه‌کوبی
مبارزه‌طلبی
متنبی
مجتبی
مذهبی
مراتبی
مربی
مردم‌فریبی
مرغابی
مشروعیت‌یابی
مطالبی
مطربی
معنایابی
مقام‌طلبی
مقصریابی
مکان‌یابی
مکتبی
مکتوبی
مناسبی
منتجبی
منفعت‌طلبی
موکبی
مهارت‌یابی
مهتابی
مؤدبی
می‌شتابی
نابی
ناحسابی
ناصبی
ناصوابی
نامطلوبی
نامناسبی
نانجیبی
نایابی
نبی
نجیبی
نچسبی
نزاکت‌مآبی
نسبی
نشیبی
نصبی
نصیبی
نظریابی
نقابی
نقره‌کوبی
نقطه‌یابی
نکته‌یابی
نوابی
نهیبی
نیم‌وجبی
واژه‌یابی
هزینه‌یابی
همسریابی
هنجاریابی
یثربی
یعقوبی
یک‌حزبی
یک‌قطبی
یک‌وجبی

پی

اتیوپی
آنتالپی
آنتروپی
آندوسکوپی
آی‌پی
پلی‌کپی
پی
پیاپی
پی‌درپی
توپی
چاپی
چپی
رادیوتراپی
روسپی
زردپی
فتوکپی
فلاپی
فیزیوتراپی
کپی
لاپاروسکوپی
می‌سی‌سی‌پی
میکروسکوپی
نیک‌پی
هیپی

تی

اثباتی
احساساتی
ارباب‌رعیتی
اردیبهشتی
اسپاگتی
امانتی
انتخاباتی
انسان‌دوستی
انگشتی
اوهام‌پرستی
ایلاتی
ایلیاتی
آبرفتی
آبگوشتی
آپاراتی
آتش‌پرستی
آتی
آشتی
آفتاب‌پرستی
آلتی
آنژیوپلاستی
آواشناختی
باده‌پرستی
باروتی
بازداشتی
بازیافتی
بالادستی
بت‌پرستی
بختی
بدبختی
بدذاتی
بدریختی
بدسرشتی
بدسیرتی
بدطینتی
بدفطرتی
بدمستی
برگشتی
بشردوستی
بغل‌دستی
بلندهمتی
بندانگشتی
بوقلمون‌صفتی
بهداشتی
بهزیستی
بهشتی
بی‌احتیاطی
بی‌التفاتی
بی‌بضاعتی
بی‌تربیتی
بی‌تفاوتی
بیتی
بی‌ثباتی
بی‌حرمتی
بی‌حمیتی
بی‌دقتی
بی‌رغبتی
بیروتی
بی‌رودربایستی
بی‌ریختی
بی‌سرپرستی
بی‌سیاستی
بی‌شخصیتی
بی‌شرافتی
بی‌صفتی
بی‌طاقتی
بی‌عدالتی
بی‌عزتی
بی‌عفتی
بی‌غیرتی
بی‌قابلیتی
بی‌کفایتی
بی‌لیاقتی
بی‌ماهیتی
بی‌مبالاتی
بی‌محبتی
بی‌مروتی
بی‌مسئولیتی
بی‌معرفتی
بی‌نزاکتی
بی‌همتی
پاتختی
پارتی
پاک‌طینتی
پاواروتی
پدرصلواتی
پرپشتی
پرجمعیتی
پرحرارتی
پرخاصیتی
پرداختی
پردرختی
پرسخاوتی
پرطاقتی
پست‌فطرتی
پست‌همتی
پستی
پشتی
پنالتی
پوستی
پول‌پرستی
پیچ‌گوشتی
پیستی
پیشخدمتی
پیش‌دستی
پیش‌کسوتی
تابوتی
تاتی
تأثیراتی
تأسیساتی
تبتی
تبلیغاتی
تجمل‌پرستی
تختی
تدارکاتی
تربتی
تربیتی
تردستی
ترمزدستی
تزییناتی
تشتی
تک‌بیتی
تله‌پاتی
تندرستی
تنگ‌دستی
توتی
توراتی
توریستی
تهمتی
تهی‌دستی
تیپولوژی
تیراژی
تیرهای
تیره‌بختی
تیزپی
ثابتی
جارختی
جاکبریتی
جامعه‌شناختی
جان‌دوستی
جان‌سختی
جفتی
جماعتی
جنتی
جوجه‌تیغی
جهتی
چاق‌سلامتی
چپ‌دستی
چرتی
چرخ‌دستی
چلفتی
چندملیتی
چهارانگشتی
چیره‌دستی
چیستی
حالتی
حتی
حجتی
حرارتی
حسرتی
حشمتی
حضرتی
حق‌پرستی
حکمتی
حکومتی
حواس‌پرتی
حیاتی
حیرتی
حیوان‌صفتی
خداپرستی
خدادوستی
خدمتی
خراباتی
خرافاتی
خرافه‌پرستی
خشتی
خلعتی
خلوتی
خودپرستی
خورشیدپرستی
خوشبختی
خوش‌خدمتی
خوش‌صحبتی
خیالاتی
خیراتی
داش‌مشتی
دانش‌دوستی
درازدستی
دربستی
درختی
درخواستی
درستی
درشتی
دریافتی
دستی
دشتی
دنیاپرستی
دنیادوستی
دواتی
دوانگشتی
دوبیتی
دوجنسیتی
دورکعتی
دوزیستی
دوستی
دوشخصیتی
دوفوریتی
دولتی
دوملیتی
دون‌همتی
دیپلماتی
ذاتی
راحتی
راست‌دستی
راستی
رخصتی
رشتی
رعایتی
رعیتی
رفتارشناختی
رفعتی
روان‌شناختی
روباه‌صفتی
روتختی
رودربایستی
رودستی
روراستی
روش‌شناختی
زبان‌شناختی
زبردستی
زپرتی
زراعتی
زرپرستی
زرتشتی
زردشتی
زشتی
زکاتی
زمختی
زمین‌شناختی
زن‌صفتی
زیبادوستی
زیباشناختی
زیبایی‌شناختی
زیرپوستی
زیردستی
زیرساختی
زیست‌شناختی
زینتی
ژورنالیستی
ساعاتی
ساعتی
سانتی
سبک‌شناختی
ستاره‌پرستی
سختی
سرانگشتی
سرپرستی
سردرختی
سرسختی
سرسلامتی
سرمستی
سستی
سلامتی
سنتی
سوررئالیستی
سوسیالیستی
سوغاتی
سیاه‌بختی
شامورتی
شاه‌پرستی
شبه‌دولتی
شصتی
شکلاتی
شکم‌پرستی
شوربختی
شهوت‌پرستی
صحبتی
صفاتی
صلواتی
صنایع‌دستی
صنعتی
صوتی
صورتی
صهیونیستی
ضربتی
ظاهرپرستی
عاریتی
عتیقه‌چی
عقیدتی
عنایاتی
عنایتی
عنکبوتی
غربتی
غیرامنیتی
غیربهداشتی
غیرتی
غیرحرارتی
غیردولتی
غیررقابتی
غیرمعرفتی
فراملیتی
فرمالیستی
قرتی
کاردستی
کاستی
کشتی
کلفتی
کم‌محبتی
کوله‌پشتی
کویتی
کیستی
گوژپشتی
گوساله‌پرستی
گیتی
لاهوتی
لختی
لوبیاچیتی
لوتی
مال‌پرستی
مبالاتی
مثلثاتی
محلاتی
مدپرستی
مدتی
مردم‌دوستی
مضافتی
معاشرتی
معرفت‌شناختی
معیشتی
مفتی
مقاربتی
مقام‌پرستی
مقدماتی
مقرراتی
مکزیکوسیتی
ملامتی
ملت‌پرستی
ملت‌دوستی
ملکوتی
ملیت‌پرستی
مملکتی
مناجاتی
منفعت‌پرستی
منفعتی
مواصلاتی
موقتی
مهرپرستی
مهستی
مهمان‌پرستی
مهمان‌دوستی
مینی‌سیتی
میهن‌پرستی
میهن‌دوستی
ناتورالیستی
نادرستی
ناراحتی
ناراستی
نارضایتی
ناسوتی
ناموس‌پرستی
نباتی
نجاتی
نژادپرستی
نسبتی
نصرتی
نعمتی
نفتی
نکوسرشتی
نکوسیرتی
نکوطلعتی
نگون‌بختی
نوبتی
نوبختی
نوع‌پرستی
نوع‌دوستی
نیک‌بختی
نیکوخصلتی
نیمه‌دولتی
نیمه‌صنعتی
والاهمتی
وحشتی
وطن‌پرستی
وطن‌دوستی
وقتی
ولایتی
ولی‌نعمتی
هائیتی
هدایتی
هزیمتی
هستی
همدستی
همرفتی
همزیستی
هم‌سرشتی
هم‌نهشتی
هم‌ولایتی
هنردوستی
یاقوتی
یزدان‌پرستی
یقه‌خشتی
یکتاپرستی
یک‌جهتی
یکدستی
یک‌رکعتی
یک‌فوریتی
یک‌لختی
یکنواختی
یک‌وقتی
یگانه‌پرستی

ثی

ارثی
ثلاثی
حدیثی
خبیثی
خنثی
موروثی
میراثی
وارثی

جی

اخراجی
اسفنجی
اقتصادسنجی
ال‌جی
امکان‌سنجی
اولویت‌سنجی
آباجی
آبجی
آجی
آرپی‌جی
بادسنجی
بدمزاجی
برنجی
بسیجی
پرتوسنجی
پرخرجی
تاجی
تدریجی
حاجی
حجاجی
حلاجی
حوائجی
خارجی
خرجی
خروجی
دراجی
دست‌کجی
دهان‌کجی
دیباجی
رجی
روان‌سنجی
زجاجی
زلزله‌سنجی
زمان‌سنجی
زوجی
زودرنجی
ساوجی
سخن‌سنجی
سراجی
سردمزاجی
شرجی
شطرنجی
طیف‌سنجی
عیارسنجی
کرجی
کمک‌خرجی
گرجی
گهرسنجی
لاهیجی
مکان‌سنجی
منجی
موجی
میانجی
ناجی
نارنجی
نساجی
نسجی
نظرسنجی
نکته‌سنجی
نورسنجی
واجی
وراجی
ولخرجی
هجی

چی

ارابه‌چی
اوراقچی
آبدارچی
آپاراتچی
باندپیچی
بلوچی
بی‌سیم‌چی
پستچی
پیچی
تبلیغاتچی
تخریبچی
تزریقاتچی
تفنگچی
تلفنچی
تلگرافچی
تماشاچی
توپچی
توتونچی
جارچی
جاسوئیچی
داوینچی
درشکه‌چی
دمیرچی
زنبورچی
ساعتچی
سانسورچی
سرپیچی
سورچی
سیگارچی
سیم‌پیچی
شکارچی
شیپورچی
عرابه‌چی
فرشچی
قاچاقچی
قهوه‌چی
کافه‌چی
کالسکه‌چی
کراچی
کرباسچی
کشیکچی
کودتاچی
گاریچی
مارپیچی
مشروطه‌چی
معدنچی
موتورپیچی
نخودچی
نسخه‌پیچی
نظافتچی
نقاره‌چی
نوارپیچی
هوچی
هیچی

حی

ابطحی
اصطلاحی
اصلاحی
تشریحی
جراحی
حی
خودلقاحی
روحی
ریاحی
زیست‌محیطی
ساده‌لوحی
سباحی
سطحی
شرحی
صالحی
صباحی
صبحی
صبوحی
صراحی
صلاحی
صلحی
طراحی
فتاحی
فراجناحی
مداحی
مسیحی
ملاحی
ممدوحی
ناصحی
نواحی
نوحی
وحی
هم‌سطحی

خی

اوقات‌تلخی
برخی
برزخی
بلخی
بی‌شوخی
تاریخی
تک‌نرخی
توبیخی
چرخی
خی
دوزخی
دونرخی
رخی
زبان‌تلخی
سخی
سرخی
شوخی
شیخی
طباخی
طبخی
فراخی
گوشت‌تلخی
مریخی
منسوخی
میخی
نرخی

دی

ابدی
اپیزودی
اتحادی
اجدادی
احدی
احمدی
ارادتمندی
ارادی
ارتوپدی
ارجمندی
ازغندی
استادی
استخوان‌بندی
اسدآبادی
اسدی
اسکلت‌بندی
اسیدی
اعتقادی
افندی
اقتصادی
الحادی
امتیازبندی
امدادی
اندیشمندی
انفرادی
اوحدی
اولویت‌بندی
ایادی
ایران‌گردی
ایرلندی
ایزدی
آبادی
آب‌بندی
آبرومندی
آتل‌بندی
آذین‌بندی
آردی
آرزومندی
آرشیوبندی
آرماتوربندی
آزادمردی
آزادی
آزمندی
آنتی‌بادی
آندی
آی‌دی
آینه‌بندی
آیین‌بندی
آئودی
آئین‌بندی
بادی
بارم‌بندی
باسوادی
بالابلندی
بامدادی
بجنوردی
بخردی
بخش‌بندی
بدپسندی
بدعهدی
بدی
برآوردی
برق‌دزدی
بروجردی
بزرگ‌مردی
بزودی
بسته‌بندی
بغدادی
بقچه‌بندی
بلوک‌بندی
بندی
بنیادی
بودجه‌بندی
بهره‌مندی
بیابان‌گردی
بی‌اعتقادی
بی‌خردی
بی‌خودی
بی‌دردی
بیدی
بیرجندی
بی‌سوادی
بی‌فرزندی
بی‌قیدی
بی‌وجودی
پارتیشن‌بندی
پایبندی
پایمردی
پربادی
پردردی
پرسه‌گردی
پرواربندی
پشندی
پشه‌بندی
پلیدی
پندی
پولادی
پیروزمندی
پیشدادی
پیشنهادی
پیکربندی
پیکره‌بندی
پیوندی
تأییدی
تبعیدی
تجدیدی
تراژدی
تراس‌بندی
ترکیب‌بندی
تصاعدی
تصدی
تعدی
تعرفه‌بندی
تعهدی
تقسیم‌بندی
تقلیدی
تک‌بعدی
تکدی
تک‌واحدی
تمهیدی
تندی
تنومندی
توانمندی
توحیدی
ته‌بندی
تهران‌گردی
ثروتمندی
جاکلیدی
جامدادی
جامدی
جدول‌بندی
جدی
جدیدی
جسدی
جغدی
جلادی
جلدی
جلوبندی
جمادی
جمع‌بندی
جمله‌بندی
جناح‌بندی
جوانمردی
جودی
جهادی
جهانگردی
جهودی
جیره‌بندی
چارچوب‌بندی
چرندی
چشم‌بندی
چشم‌سفیدی
چندبعدی
چندی
چهاربعدی
حاجتمندی
حادی
حاشیه‌بندی
حدودی
حدی
حسودی
حصاربندی
حمدی
خالی‌بندی
خداپسندی
خدادادی
خداوندی
خردمندی
خردی
خرسندی
خشنودی
خمودی
خواب‌گردی
خودپسندی
خودی
خورشیدی
خوشنودی
خوشه‌بندی
خونسردی
خویشاوندی
خیابان‌گردی
دادی
دامادی
دانشمندی
دانه‌بندی
داوودی
دربندی
درجه‌بندی
دردمندی
دردی
درزبندی
درصدی
دریانوردی
دزدی
دسته‌بندی
دلبندی
دلسردی
دله‌دزدی
دم‌سردی
دندان‌گردی
دنیاپسندی
دنیاگردی
دوبعدی
دوجلدی
دودآلودی
دودی
دوره‌گردی
دولتمندی
دی
دی‌وی‌دی
رادمردی
راس‌الجدی
راشدی
راهبردی
رتبه‌بندی
رج‌بندی
رده‌بندی
ردی
رشدی
رشیدی
رصدی
رضایت‌مندی
رندی
رنگ‌بندی
رودی
روسپیدی
روسفیدی
ریش‌سفیدی
زادی
زاهدی
زبرجدی
زخم‌بندی
زردی
زرندی
زمان‌بندی
زندی
زودی
زورمندی
زیادی
ساختاربندی
ساده‌پسندی
سازمان‌بندی
ساعدی
سالمندی
سایزبندی
سبدی
سپیدی
ستون‌بندی
سجادی
سجاوندی
سدبندی
سدی
سربلندی
سردی
سرگردی
سرمدی
سرهم‌بندی
سطح‌بندی
سعادتمندی
سعدی
سغدی
سکوبندی
سمرقندی
سنجدی
سندی
سنگربندی
سنگ‌نوردی
سوادی
سودمندی
سودی
سوسنجردی
سوئدی
سه‌بعدی
سهروردی
سهم‌بندی
سهمیه‌بندی
سی‌دی
سیگارودی
شادی
شاگردی
شاه‌محمدی
شبکه‌بندی
شبگردی
شرافتمندی
شرط‌بندی
شکرخندی
شکسته‌بندی
شکل‌بندی
شکوهمندی
شهروندی
شهمیرزادی
شهودی
شهیدی
شیادی
شیاربندی
شیرودی
صحراگردی
صحرانوردی
صخره‌نوردی
صف‌بندی
صفحه‌بندی
صورت‌بندی
ضابطه‌بندی
طبقه‌بندی
طرح‌بندی
طیف‌بندی
عابدی
عادی
عایدی
عایق‌بندی
عائله‌مندی
عبودی
عبیدی
عددی
عزتمندی
عضدی
عطاردی
عقیده‌مندی
علاقه‌مندی
عمدی
عمودی
عنوان‌بندی
غیرارادی
غیراستبدادی
غیراقتصادی
غیرتمندی
غیرتوحیدی
غیرخودی
غیرشهودی
غیرعادی
غیرعبادی
غیرکاربردی
غیرمادی
فارادی
فازبندی
فاصله‌بندی
فایل‌بندی
فرضیه‌بندی
فرم‌بندی
فرمول‌بندی
فرهادی
فرهودی
فصل‌بندی
فضانوردی
فنربندی
قاب‌بندی
قالب‌بندی
قبادی
قدرتمندی
قراردادی
قسط‌بندی
قسمت‌بندی
قشربندی
قطب‌بندی
قطعه‌بندی
قفسه‌بندی
قفل‌بندی
قنادی
قندی
کادربندی
کارآمدی
کاربردی
کارمندی
کبودی
کسادی
کلاس‌بندی
کم‌سوادی
کندی
کوه‌نوردی
گاندی
گردی
گروه‌بندی
گلایه‌مندی
گله‌مندی
گونه‌بندی
لاجوردی
لاقیدی
لفاف‌بندی
مادرزادی
مادی
ماست‌بندی
مالیات‌بندی
مبادی
مبتدی
متصدی
متعددی
متعدی
متکدی
متمادی
محدودی
محمدی
محوربندی
مرادی
مرحله‌بندی
مردودی
مرزبندی
مسعودی
معدی
مفصل‌بندی
مقتدی
مقصدی
مقصودی
مقلدی
مقوله‌بندی
مقیدی
مکیدی
ملودی
ممتدی
منادی
من‌درآوردی
منفردی
موادی
مواردی
موبدی
موجودی
موحدی
موردی
موضوع‌بندی
مولودی
مهدی
میبدی
میلادی
میمندی
ناامیدی
نابخردی
نابودی
ناپدیدی
ناپسندی
ناجوانمردی
ناخرسندی
ناخشنودی
ناخوشایندی
ناخوشنودی
نادی
ناقدی
ناکارآمدی
نامرادی
نامردی
نامزدی
نامساعدی
ناواردی
ناهمانندی
نبردی
نجدی
نخودی
نرخ‌بندی
نردی
نظم‌بندی
نعل‌بندی
نقادی
نقدی
نقش‌بندی
نمدی
نوبت‌بندی
نویدی
نهادی
نهاوندی
نیازمندی
نیرومندی
نیک‌مردی
نیمه‌هادی
نیوزلندی
نیوزیلندی
واحدی
وادی
وجودی
وردی
ورودی
وریدی
ولایت‌عهدی
ولگردی
ولیعهدی
هادی
هجابندی
هدفمندی
هدی
هرزه‌گردی
هفتصدی
همانندی
هماوردی
همدردی
همشاگردی
هم‌نبردی
هندی
هنرمندی
هوانوردی
هوشمندی
یخ‌نوردی
یزدی
یزیدی
یک‌بعدی
یهودی

ذی

اخاذی
پوست‌کاغذی
ریزمغذی
مغذی
موذی
نفوذی

ری

ابری
ابطال‌پذیری
ابطال‌ناپذیری
ابهری
اتومبیل‌سواری
اثرپذیری
اثرگذاری
اثناعشری
اثنی‌عشری
اثیری
اجاری
اجباری
اجتماع‌پذیری
اجیری
احترام‌گذاری
احتیاط‌کاری
احمری
اخباری
اختلاط‌پذیری
اختیاری
اخلاق‌مداری
اخلالگری
اخلال‌گری
اداری
ادراری
ادراک‌پذیری
ادواری
ارتش‌سالاری
ارث‌بری
ارج‌گذاری
اردشیری
ارزآوری
ارزش‌گذاری
ارز‌ش‌مداری
ارشادگری
اساطیری
اسب‌سواری
اسپری
استادیاری
استانداری
استثمارگری
استعماری
استمراری
استیجاری
اسراف‌کاری
اسم‌گذاری
اسیری
اشتراک‌پذیری
اشعری
اصلاح‌گری
اضطراری
اطاعت‌پذیری
اطواری
اعتباری
اعتمادپذیری
اعراب‌گذاری
اعشاری
اغتشاش‌گری
افراط‌کاری
افراطی‌گری
افسونگری
افشاری
افشاگری
افطاری
اقتصادمحوری
اکبیری
اکسیری
اکسیژن‌گیری
اکلیل‌کاری
الگوبرداری
الگوپذیری
الهام‌پذیری
ام‌القری
امانت‌داری
امپراتوری
امری
امکان‌پذیری
امیدواری
امیری
اناری
انبارداری
انباری
انتقال‌پذیری
انتقام‌گیری
انتگرال‌گیری
انحصارگری
انحصاری
اندازه‌گذاری
اندازه‌گیری
انسان‌مداری
انطباق‌پذیری
انعطاف‌پذیری
انکاری
انگشتری
انگشت‌نگاری
انگوری
انوری
اوباشگری
اوباشی‌گری
اوج‌گیری
اولویت‌گذاری
اهمال‌کاری
ایثارگری
ایرادگیری
آب‌خوری
آبخوری
آبخیزداری
آبروبری
آبروداری
آبزی‌پروری
آبکاری
آبگوشت‌خوری
آب‌گیری
آب‌لیموخوری
آب‌لیموگیری
آب‌میوه‌گیری
آبیاری
آتاری
آثاری
آجرکاری
آجری
آجیل‌خوری
آخری
آدم‌خواری
آذری
آرایشگری
آری
آسان‌گیری
آستری
آسفالت‌کاری
آسیب‌پذیری
آش‌خوری
آشفته‌بازاری
آشکاری
آشوبگری
آشوری
آفتاب‌گیری
آفسایدگیری
آمارگیری
آموزگاری
آواربرداری
آوانگاری
آهن‌بری
آهن‌کاری
آهنگری
آینده‌نگری
آینه‌کاری
آیینه‌کاری
آئینه‌کاری
باباغوری
باتری
باج‌گیری
باختری
باده‌خوری
باده‌گساری
باربرداری
باربری
بارداری
بارگذاری
بارگیری
باروری
باری
بازاری
بازپروری
بازداری
بازشماری
بازگشت‌ناپذیری
بازنگری
بازیکن‌سالاری
بازیگری
باشگاه‌داری
باطری
باغچه‌کاری
باغ‌داری
باکتری
بالاسری
بالن‌سواری
بالون‌سواری
بانک‌داری
بانکداری
باینری
ببری
بتگری
بتونه‌کاری
بچه‌داری
بخاری
بخش‌پذیری
بخش‌داری
بخشداری
بداختری
بداهه‌کاری
بدبیاری
بدرفتاری
بدری
بدعت‌گذاری
بدکرداری
بدگوهری
بدگهری
بدل‌کاری
بدهکاری
بذرکاری
برابری
برادری
بربری
برتری
برچسب‌گذاری
برخورداری
برداری
بردباری
بردسیری
برده‌داری
برزگری
برش‌کاری
برشماری
برقراری
برق‌کاری
برکناری
برگزاری
برگشت‌پذیری
برنج‌کاری
برون‌شهری
بزرگواری
بزه‌کاری
بستانکاری
بستری
بستنی‌خوری
بشری
بصری
بطری
بلغاری
بلندنظری
بلوری
بمب‌گذاری
بنده‌پروری
بنزین‌گیری
بنکداری
بنگاه‌داری
بنیان‌گذاری
بهاری
بهانه‌گیری
بهایی‌گری
بهداری
به‌روزآوری
بهره‌برداری
بهره‌گیری
بهره‌وری
بی‌ابتکاری
بی‌اعتباری
بی‌آزاری
بی‌باری
بی‌بندوباری
بی‌تدبیری
بی‌تقصیری
بی‌خبری
بیدادگری
بیداری
بیزاری
بیست‌متری
بی‌صبری
بی‌عاری
بی‌فکری
بی‌قراری
بی‌کاری
بیگاری
بیگلری
بیمارداری
بیماری
بی‌مشتری
بی‌نظری
بی‌هنری
بیهوده‌کاری
پاچه‌خواری
پاداری
پادری
پاستل‌کاری
پاسداری
پاس‌کاری
پافشاری
پالوده‌خوری
پامنبری
پایداری
پایه‌گذاری
پایین‌شهری
پدرسالاری
پدری
پدیدآوری
پرانتزگذاری
پرباری
پرتره‌نگاری
پرتونگاری
پرثمری
پرچم‌داری
پرخوری
پرده‌برداری
پرده‌داری
پرده‌دری
پرزوری
پرستاری
پرستشگری
پرس‌کاری
پرشوری
پرعطری
پرکاری
پرکالری
پرگاری
پرمشتری
پرواری
پروردگاری
پرهیزکاری
پری
پزشک‌یاری
پسری
پسوندگذاری
پلوخوری
پنبه‌کاری
پنچرگیری
پنداری
پنهان‌کاری
پوچ‌انگاری
پوست‌ماری
پول‌داری
پولیش‌کاری
پهلوگیری
پهناوری
پیامبری
پی‌برداری
پیردختری
پیری
پیش‌داوری
پیشکاری
پیش‌گیری
پیشه‌وری
پیشینه‌داری
پیغمبری
پیگیری
پیمانکاری
پیمبری
تاب‌آوری
تاب‌سواری
تابع‌گیری
تاتاری
تاجری
تاج‌گذاری
تاری
تاریخ‌نگاری
تأثیرپذیری
تأثیرگذاری
تأخیری
تبری
تبه‌کاری
تبیین‌پذیری
تجاری
تجاوزکاری
تجاوزگری
تحری
تحریری
تحریک‌پذیری
تحصیل‌داری
تحمل‌پذیری
تحمیل‌گری
تحویل‌داری
تخمک‌گذاری
تخم‌گذاری
تذهیب‌کاری
ترابری
تراش‌کاری
تراشه‌برداری
تربیت‌پذیری
ترشی‌خوری
تری
تسلیم‌پذیری
تصدی‌گری
تصمیم‌گیری
تصوری
تصویربرداری
تصویرگری
تعمیرکاری
تعمیم‌پذیری
تعویض‌پذیری
تعهدپذیری
تغاری
تغییری
تفسیری
تفکیک‌پذیری
تفکیک‌ناپذیری
تفنگ‌داری
تقدیری
تقسیم‌پذیری
تقصیرکاری
تکاوری
تک‌خوری
تکدی‌گری
تکراری
تک‌محوری
تک‌نگاری
تکه‌برداری
تک‌همسری
تکیه‌پذیری
تگری
تماشاگری
تمیزکاری
تن‌پروری
تنگ‌نظری
تنوری
تنوع‌پذیری
تنهاخوری
توانگری
توپ‌گیری
توری
توسری
توسری‌خوری
توطئه‌گری
تهاتری
ته‌تغاری
تیری
تیمارداری
تئوری
ثانیه‌شماری
جاداری
جادوگری
جاری
جاسیگاری
جاگذاری
جالیزکاری
جامعه‌پذیری
جانب‌داری
جانداری
جان‌سپاری
جان‌نثاری
جانوری
جایگذاری
جباری
جبری
جبهه‌گیری
جداری
جدول‌گذاری
جذری
جرم‌گیری
جری
جزءنگری
جستجوگری
جست‌وجوگری
جعفری
جفاکاری
جفت‌گیری
جگرخواری
جگرداری
جگری
جلوداری
جلوگیری
جمع‌آوری
جمعیت‌پذیری
جمهوری
جنگاوری
جنگل‌داری
جنگلداری
جنگل‌کاری
جن‌گیری
جواهری
جوراب‌شلواری
جوشکاری
جوهری
جهت‌گیری
جیب‌بری
جیره‌خواری
چاپاری
چاردیواری
چاکری
چای‌خوری
چای‌کاری
چپاولگری
چتری
چرخ‌کاری
چرکری
چشم‌انتظاری
چشم‌گیری
چغندرکاری
چکش‌خواری
چکش‌کاری
چلواری
چمن‌کاری
چناری
چندهمسری
چوب‌بری
چوب‌داری
چهاردیواری
چهارشنبه‌سوری
چهره‌نگاری
حاجی‌خوری
حاشیه‌نگاری
حاضری
حال‌گیری
حائری
حجاری
حرام‌خواری
حرص‌آوری
حرص‌خوری
حریری
حسابداری
حسابگری
حشری
حصاری
حصیری
حضوری
حفاری
حفری
حق‌العمل‌کاری
حق‌گذاری
حقیری
حکمت‌پروری
حکومت‌داری
حلال‌واری
حلواشکری
حواری
حوری
حیدری
حیله‌گری
خاتم‌کاری
خاری
خاک‌برداری
خاک‌برسری
خاک‌سپاری
خاکستری
خام‌خواری
خامه‌گیری
خانه‌داری
خاوری
خبرگزاری
خبرگیری
خبرنگاری
خبری
خداباوری
خدامحوری
خدمتکاری
خدمت‌گزاری
خراب‌کاری
خرابکاری
خرده‌کاری
خرده‌گیری
خرزوری
خرسواری
خرکاری
خرواری
خری
خریداری
خزری
خطاکاری
خطرپذیری
خطری
خطیری
خلاف‌کاری
خلافکاری
خلاف‌‌کاری
خلیفه‌گری
خماری
خمری
خم‌کاری
خمیرگیری
خمیری
خنجری
خنیاگری
خواب‌گزاری
خواری
خواستگاری
خوان‌سالاری
خواهربرادری
خواهری
خوب‌خوری
خوپذیری
خودآزاری
خودباوری
خودخوری
خودداری
خودسانسوری
خودسری
خودکاری
خودمحوری
خودمختاری
خوش‌باوری
خوش‌خبری
خوش‌رفتاری
خوشگواری
خون‌خواری
خویشتن‌داری
خیاری
خیال‌پروری
خیانت‌کاری
خیبری
خیره‌سری
خیری
دادپروری
دادگری
دادگستری
دادیاری
دام‌پروری
دامداری
دام‌گستری
دانشوری
دانشیاری
داوری
دایرکتوری
دبری
دبیری
دختری
درباری
دربه‌دری
درجه‌داری
درخت‌کاری
درزگیری
درست‌کاری
درست‌گفتاری
درصدگیری
درگیری
درودگری
دری
دریاداری
دری‌وری
دستاری
دست‌کاری
دست‌گیری
دستوری
دستیاری
دشواری
دغل‌کاری
دفترداری
دفتری
دقیقه‌شماری
دکان‌داری
دکتری
دلاوری
دل‌آزاری
دلبری
دلخوری
دلداری
دل‌سپاری
دلگیری
دلیری
دلیل‌آوری
دماری
دنیاداری
دواری
دوباره‌کاری
دوچرخه‌سواری
دوچنبری
دورنگاری
دورنگری
دوری
دوغ‌خوری
دولت‌مداری
دهان‌داری
دهداری
دهری
دیداری
دیرباوری
دیری
دیسکاوری
دیفتری
دیفرانسیل‌گیری
دیکتاتوری
دیکشنری
دیگری
دیم‌کاری
دیمی‌کاری
دیناری
دین‌باوری
دین‌داری
دین‌محوری
دین‌مداری
دیواری
دیوان‌سالاری
ذره‌پروری
ذکری
ذوب‌کاری
رازداری
راست‌کرداری
رامشگری
رانت‌خواری
راهبری
راهواری
راهوری
رأی‌شماری
رأی‌گیری
رباخواری
رج‌شماری
رجیستری
ردگیری
رستگاری
رستوران‌داری
رسوب‌گذاری
رسوب‌گیری
رشوه‌خواری
رشوه‌گیری
رعیت‌پروری
رفتگری
رفوکاری
رفوگری
رکوردگیری
رمزگذاری
رمه‌داری
رنجوری
رنده‌کاری
رنگ‌برداری
رنگ‌پذیری
رنگ‌کاری
روان‌پروری
رودباری
روزشماری
روزنامه‌نگاری
روزه‌خواری
روزه‌خوری
روزه‌داری
روزه‌گیری
روسپی‌گری
روسری
روشن‌فکری
روشنگری
روغن‌کاری
روغن‌گیری
روکاری
روکش‌کاری
روگیری
رویاپروری
رویگری
رهبری
ره‌گذری
ره‌گیری
رهواری
رؤیا‌پروری
ری
ریاکاری
ریختگری
ریزه‌کاری
ری‌شهری
ریکاوری
ریل‌گذاری
رئیس‌جمهوری
زادآوری
زاری
زبان‌آوری
زبرزنجیری
زبری
زبوری
زرگری
زرنگاری
زری
زشت‌کاری
زلزله‌نگاری
زمامداری
زمخشری
زمین‌‌خواری
زمین‌داری
زناکاری
زنبورداری
زنبوری
زنجیری
زن‌داری
زن‌سالاری
زنگاری
زنگباری
زوال‌پذیری
زودباوری
زورگیری
زوری
زهرماری
زهری
زیان‌کاری
زیتون‌کاری
زیرسیگاری
زیرشلواری
زیرگیری
ژاندارمری
ژرف‌نگری
ساحری
ساده‌انگاری
ساده‌نگری
ساری
سازش‌کاری
سازگاری
ساطوری
ساعت‌شماری
سالادخوری
سالاری
سال‌شماری
سامری
سبزواری
سبزی‌کاری
سبک‌باری
سبک‌سری
سپاس‌گذاری
سپاسگزاری
سپاه‌داری
سپاه‌سالاری
سپرده‌گذاری
ستاری
ستایشگری
ستمکاری
ستمگری
ستیزکاری
سحرکاری
سحری
سخت‌گیری
سخن‌آوری
سخن‌پروری
سخنوری
سرازیری
سراسری
سرایداری
سرباری
سربداری
سرتاسری
سردبیری
سردسیری
سرسپاری
سرسری
سرشماری
سرکاری
سرکنسولگری
سرکوبگری
سرلشکری
سرمایه‌برداری
سرمایه‌داری
سرمایه‌گذاری
سرمربیگری
سری
سزاواری
سس‌خوری
سطحی‌نگری
سفال‌گری
سفالگری
سفت‌کاری
سفیدکاری
سفیدگری
سکان‌داری
سکندری
سلحشوری
سلطه‌پذیری
سلف‌خری
سلیطه‌گری
سمبل‌کاری
سمت‌گیری
سمساری
سنجری
سنگ‌بری
سنگساری
سنگ‌کاری
سنمگری
سوارکاری
سواری
سوپ‌خوری
سوخاری
سوخت‌گیری
سوداگری
سودآوری
سورتمه‌سواری
سوری
سوزن‌کاری
سوسری
سوگواری
سومری
سهل‌انگاری
سیاری
سیاست‌گذاری
سیاست‌گزاری
سیاست‌مداری
سیاه‌کاری
سیبری
سیری
سیگاری
سیمان‌کاری
شاطری
شاعرپروری
شاعری
شالی‌کاری
شاهسواری
شایسته‌سالاری
شب‌ادراری
شب‌زنده‌داری
شبستری
شب‌کاری
شب‌کوری
شبکه‌گذاری
شترسواری
شجری
شراب‌خواری
شراری
شربت‌خوری
شرخری
شرکت‌پذیری
شرمساری
شروری
شعری
شکاری
شکرباری
شکرگزاری
شکری
شکست‌پذیری
شکل‌پذیری
شکل‌گیری
شکم‌پروری
شکم‌سیری
شکوری
شلوغ‌کاری
شماره‌گذاری
شماری
شمشیری
شناگری
شناوری
شن‌برداری
شنیداری
شورایاری
شوشتری
شوهرداری
شوهری
شهرداری
شهرری
شهری
شهریاری
شهریوری
شهسواری
شیپوری
شیرخواری
شیرداری
شیری
شیرین‌کاری
شیشه‌گری
شیعه‌گری
صابری
صافکاری
صبری
صبوری
صحه‌گذاری
صدابرداری
صداگذاری
صدری
صغری
صفاری
صفدری
صفیری
صمغ‌گیری
صنعتگری
صنوبری
صورت‌برداری
صورت‌پذیری
صوری
صیفی‌کاری
ضابطه‌گذاری
ضربدری
ضروری
ط?کاری
طبری
طخاری
طرفداری
طعمه‌گذاری
طلایه‌داری
طلبکاری
طمع‌کاری
طنبوری
طهوری
ظرافت‌کاری
ظریف‌کاری
ظلم‌پذیری
عاری
عاشوری
عامری
عایق‌کاری
عبری
عدالت‌پروری
عدالت‌گستری
عددگذاری
عدل‌گستری
عذاری
عزاداری
عزیری
عسکری
عسگری
عشوه‌گری
عضوپذیری
عضوگیری
عکس‌برداری
علامت‌گذاری
عماری
عمل‌آوری
عنصری
عیال‌واری
غارتگری
غافل‌گیری
غذاخوری
غربال‌گری
غری
غفاری
غلط‌گیری
غم‌گساری
غیراجباری
غیراستعاری
غیرتجاری
غیرتکراری
غیرحضوری
غیردستوری
غیرشهری
غیرضروری
فاصله‌گذاری
فاصله‌گیری
فاکتورگیری
فال‌گیری
فتنه‌گری
فحش‌کاری
فخری
فداکاری
فراری
فراگیری
فراماسونری
فراموش‌کاری
فراوری
فردباوری
فرزکاری
فرفری
فرق‌گذاری
فرمان‌برداری
فرمانداری
فریب‌کاری
فسادپذیری
فسونگری
فطری
فلزکاری
فناوری
فنری
فوری
فهرست‌نگاری
فهم‌پذیری
فهم‌ناپذیری
فیش‌برداری
فیلترگذاری
فیلم‌برداری
قادری
قاری
قالب‌گیری
قانون‌گذاری
قایق‌سواری
قرارگیری
قرتی‌گری
قطری
قلم‌گیری
قمری
قناری
قوری
قهوه‌خوری
قیمت‌گذاری
کارخانه‌داری
کاری
کاریکاتوری
کاشی‌کاری
کاغذدیواری
کاکل‌زری
کالری
کامپیوتری
کام‌گیری
کاندیداتوری
کاوشگری
کایت‌سواری
کپی‌برداری
کتابداری
کتری
کتک‌کاری
کثافت‌کاری
کدبانوگری
کدگذاری
کسری
کشتی‌گیری
کشش‌ناپذیری
کشوداری
کشورداری
کشوری
کفشداری
کلانتری
کلاه‌برداری
کلی‌نگری
کم‌زوری
کم‌کاری
کم‌کالری
کمین‌گذاری
کناره‌گیری
کنده‌کاری
کنسولگری
کوته‌فکری
کوته‌نظری
کوچه‌بازاری
کودکیاری
کوزه‌گری
کیلوکالری
کیمیاگری
گاری
گاوداری
گچ‌بری
گداپروری
گرانباری
گرته‌برداری
گرداوری
گردآوری
گردشگری
گردگیری
گرفتاری
گرمسیری
گروگان‌گیری
گریه‌زاری
گزارشگری
گسترش‌پذیری
گلاب‌‌گیری
گلاب‌گیری
گل‌کاری
گله‌داری
گناهکاری
گنجایش‌پذیری
گندکاری
گندم‌کاری
گنه‌کاری
گودبرداری
گوسفندداری
گوش‌بری
گوشه‌گیری
گهرباری
گه‌کاری
گه‌گداری
گیاه‌خواری
لاابالی‌گری
لانه‌زنبوری
لایه‌برداری
لب‌شتری
لب‌شکری
لحظه‌شماری
لحیم‌کاری
لرزه‌نگاری
لشکری
لقب‌گذاری
لکه‌برداری
لکه‌گذاری
لکه‌گیری
لوتی‌گری
لوطی‌گری
لوله‌گذاری
ماست‌خوری
ماشین‌سواری
مال‌خری
مانع‌گذاری
ماهیگیری
مایه‌کاری
متری
متواری
مجاری
مجری
مجری‌گری
مجوزگیری
مچ‌گیری
محاسبه‌پذیری
محاسبه‌گری
محضرداری
محکم‌کاری
محوری
مخفی‌کاری
مداخله‌گری
مددکاری
مرباخوری
مربی‌گری
مرتع‌داری
مردارخواری
مردسالاری
مردم‌آزاری
مردم‌باوری
مردم‌سالاری
مرصع‌کاری
مرغداری
مری
مسافربری
مستأجری
مسروری
مسری
مسگری
مسئولیت‌پذیری
مشارکت‌پذیری
مشاطه‌گری
مشبک‌کاری
مشتری
مشتق‌گیری
مشروب‌خواری
مشهوری
مصدری
مصری
مطهری
معامله‌گری
معدل‌گیری
معرق‌کاری
معرکه‌گیری
معری
معماری
مفت‌خوری
مقاطعه‌کاری
مقامری
مقاومت‌ناپذیری
مقتدری
مقدوری
مقرری
مقرنس‌کاری
مقری
مقنی‌گری
مکاری
مکدری
مکری
ملاحظه‌کاری
ملامتگری
مملکت‌داری
منادیگری
منبت‌کاری
منبری
منت‌گذاری
منزل‌داری
منشیگری
منطق‌پذیری
منظری
منکری
منوچهری
منوری
منیری
موتورسواری
موتوری
موج‌سواری
موذیگری
موزاییک‌کاری
موضع‌گیری
موقری
مهاجرت‌پذیری
مهاجری
مهجوری
مهرآوری
مهرپروری
مهری
مهمان‌پذیری
مهمان‌داری
میانجیگری
میان‌داری
می‌خواری
میدانداری
میسوری
میگساری
میل‌گیری
میلی‌متری
میلیونری
میناکاری
مین‌گذاری
مینیاتوری
میوه‌خوری
میهمان‌پذیری
میهمان‌داری
نااستواری
ناباروری
ناباوری
نابرابری
نابرادری
نابکاری
نابهنجاری
ناپایداری
ناپدری
ناچاری
ناخن‌گیری
ناخواهری
ناداوری
نادری
نازک‌کاری
ناسازگاری
ناسزاواری
ناشری
ناشکری
ناشیگری
ناصری
ناظری
ناف‌بری
ناگزیری
نالوطی‌گری
نامادری
نام‌آوری
نامداری
نامعتبری
نام‌گذاری
ناموری
نامه‌نگاری
نان‌آوری
ناوبری
ناهارخوری
ناهاری
ناهشیاری
ناهمواری
ناهنجاری
نت‌برداری
نتیجه‌گیری
نثاری
نثری
نجاری
نخبه‌سالاری
نخست‌وزیری
نخوری
نداری
ندانم‌کاری
نرخ‌گذاری
نرم‌افزاری
نری
نزول‌خواری
نزول‌خوری
نستوری
نسخه‌برداری
نسیه‌بری
نشاکاری
نشان‌گذاری
نشانه‌گذاری
نشانه‌گیری
نشری
نصیحت‌پذیری
نصیحت‌گری
نصیری
نضج‌گیری
نطفه‌گذاری
نطفه‌گیری
نظاره‌گری
نظامی‌گری
نظری
نظم‌پذیری
نفوذپذیری
نفوذناپذیری
نقره‌کاری
نقش‌پذیری
نقشه‌برداری
نقطه‌گذاری
نکورفتاری
نکوکاری
نکوکرداری
نکومنظری
نگارگری
نگاری
نگاه‌داری
نگذاری
نگونساری
نگهداری
نمادگذاری
نماکاری
نمایشگری
نمره‌گذاری
نموداری
نمونه‌برداری
نمونه‌گیری
نوازشگری
نوآوری
نوبری
نوبهاری
نوحه‌گری
نورگیری
نوری
نوغانداری
نوکری
نهارخوری
نهاری
نهال‌کاری
نهایت‌پذیری
نهری
نیایشگری
نیشابوری
نیک‌محضری
نیکوکاری
نیکوکرداری
نیکوگفتاری
نیکومحضری
نیکومنظری
نیلوفری
نیمه‌حضوری
وابسته‌پذیری
وادی‌القری
واسطه‌گری
وافوری
واقع‌نگری
واقعه‌نگاری
واکنش‌پذیری
واگذاری
واگیری
وامداری
وتری
وحشیگری
وراثت‌پذیری
وزنه‌برداری
وزیری
وصله‌کاری
وفاداری
وقایع‌نگاری
ولایت‌پذیری
ولنگاری
ویراستاری
هاجری
هاری
هانری
هتلداری
هجری
هدایتگری
هدف‌گذاری
هدف‌گزاری
هدف‌گیری
هلوانجیری
هم‌جواری
همزادپنداری
همسری
همشهری
هم‌فکری
هم‌قطاری
همکاری
همه‌گیری
همیاری
همین‌جوری
همین‌طوری
هنرپروری
هنروری
هنری
هواخوری
هواداری
هواگیری
هوچیگری
هوری
هوشبری
هوشیاری
هویه‌کاری
هیچ‌انگاری
هیستری
هیلاری
یادآوری
یادداشت‌برداری
یادسپاری
یادگاری
یادگیری
یارگیری
یاری
یاریگری
یاسری
یاغی‌گری
یاوری
یتیم‌داری
یغماگری
یقه‌شکاری
یقه‌گیری
یک‌جوری
یک‌سونگری
یگانه‌سالاری
یورشگری

  زی

احیاسازی
ارزان‌سازی
ارزی
اسباب‌بازی
استانداردسازی
استثمارستیزی
استخوان‌سازی
استعمارستیزی
اسطوره‌سازی
اسلحه‌سازی
اسیدسازی
اشک‌ریزی
اصطلاح‌سازی
اطاق‌سازی
اعتمادسازی
اعتمادسوزی
افسانه‌پردازی
افشاسازی
اقناع‌سازی
اکستازی
اگزوزسازی
الگوسازی
اماده‌سازی
امروزی
انبوه‌سازی
اندونزی
انسان‌سازی
انگشتربازی
اهوازی
ایده‌آل‌سازی
ایمن‌سازی
ائتلاف‌سازی
آبادسازی
آب‌بازی
آبجوسازی
آبروریزی
آبزی
آپارتمان‌سازی
آتش‌افروزی
آتش‌بازی
آتش‌سوزی
آجرپزی
آرام‌سازی
آرتیست‌بازی
آردسازی
آزادسازی
آسان‌سازی
آسانسورسازی
آستردوزی
آسفالت‌ریزی
آشپزی
آشکارسازی
آشناسازی
آغازی
آکروبات‌بازی
آگاه‌سازی
آلومینیوم‌سازی
آلیاژسازی
آهن‌گدازی
آهنگ‌سازی
آیتم‌سازی
آینه‌بازی
آینه‌سازی
آیینه‌بازی
باتری‌سازی
بادبادک‌بازی
بارورسازی
بازآموزی
بازسازی
بازی
بازی‌سازی
باندبازی
بت‌سازی
بتن‌ریزی
بتن‌سازی
بتون‌ریزی
بچه‌بازی
بخاری‌سازی
بخل‌ورزی
بخیه‌دوزی
بداهه‌نوازی
بدآموزی
بدن‌سازی
بدیهه‌سازی
بدیهه‌نوازی
براندازی
برج‌سازی
برجسته‌دوزی
برجسته‌سازی
برف‌بازی
برگ‌ریزی
برنامه‌ریزی
برنامه‌سازی
برون‌ریزی
برون‌مرزی
بزازی
بسترسازی
بستنی‌سازی
بطری‌سازی
بلندپروازی
بلوارسازی
بلورسازی
بنداندازی
بندبازی
بندرسازی
بنده‌نوازی
بودجه‌ریزی
بورس‌بازی
بوکس‌بازی
بولتن‌سازی
بومی‌سازی
بهبودسازی
بهروزی
بهسازی
بهینه‌سازی
بی‌ثبات‌سازی
بی‌چیزی
بیدارسازی
بی‌روزی
بی‌مزه‌بازی
بی‌نمازی
بی‌نیازی
بی‌هوازی
پاچه‌بزی
پادرازی
پارتی‌بازی
پاریزی
پاسوربازی
پاک‌بازی
پاک‌سازی
پالان‌دوزی
پالیزی
پایدارسازی
پایمال‌سازی
پایه‌ریزی
پاییزی
پدرسوخته‌بازی
پراکنده‌سازی
پربارسازی
پرچم‌سوزی
پرده‌دوزی
پرروزی
پرسبزی
پروتئین‌سازی
پروژه‌سازی
پروفیل‌سازی
پرونده‌سازی
پس‌دوزی
پسربازی
پشت‌گوش‌اندازی
پل‌سازی
پلوپزی
پلیس‌بازی
پمپ‌سازی
پندآموزی
پنهان‌سازی
پوچ‌مغزی
پوست‌اندازی
پوستین‌دوزی
پول‌سازی
پولک‌دوزی
پویاسازی
پهلوان‌بازی
پیاده‌سازی
پیازی
پیانوسازی
پیراهن‌دوزی
پیروزی
پی‌ریزی
پی‌سازی
پیش‌نمازی
پیشینه‌سازی
پیکرسازی
پینه‌دوزی
تاب‌بازی
تابلوسازی
تارسازی
تاریخ‌سازی
تازی
تبریزی
تجربه‌اندوزی
تجربه‌آموزی
تخته‌بازی
تخم‌ریزی
ترازی
تراکتورسازی
ترانه‌سازی
ترقه‌بازی
ترقه‌سازی
ترکیب‌سازی
ترمه‌دوزی
تریاک‌سازی
تشتک‌بازی
تشک‌دوزی
تصنیف‌سازی
تصویرسازی
تفرقه‌اندازی
تک‌تازی
تکمه‌دوزی
تک‌نوازی
تکه‌دوزی
تمیزدوزی
تمیزی
توازی
تواناسازی
توانمندسازی
توپ‌بازی
تودوزی
توفان‌خیزی
تیراندازی
تیره‌روزی
تیره‌سازی
تیزبازی
تیزپروازی
تیزی
تیله‌بازی
ثروت‌اندوزی
جاده‌سازی
جاسازی
جاسوس‌بازی
جامعه‌ستیزی
جانبازی
جداسازی
جدول‌سازی
جعبه‌سازی
جفتک‌اندازی
جکوزی
جلدسازی
جلف‌بازی
جمله‌پردازی
جمله‌سازی
جناح‌بازی
جنجال‌سازی
جنده‌بازی
جنگ‌افروزی
جنگ‌افزارسازی
جوان‌سازی
جوسازی
جهانی‌سازی
جهودبازی
چاخان‌بازی
چادردوزی
چاره‌سازی
چاقوسازی
چتربازی
چرتکه‌اندازی
چرم‌دوزی
چرم‌سازی
چل‌بازی
چنگیزی
چوگان‌بازی
چهره‌پردازی
چهره‌سازی
چیزی
چینی‌سازی
حاشیه‌دوزی
حاشیه‌سازی
حاصلخیزی
حجازی
حرفه‌آموزی
حزب‌بازی
حساب‌سازی
حس‌آمیزی
حسدورزی
حق‌ستیزی
حقه‌بازی
حلیم‌پزی
حیله‌بازی
خاک‌بازی
خالص‌سازی
خاله‌بازی
خامه‌دوزی
خانه‌سازی
خبرسازی
خدابیامرزی
خرازی
خردورزی
خسیس‌بازی
خشت‌پزی
خشنودسازی
خشونت‌ورزی
خصوصی‌سازی
خلاصه‌سازی
خل‌بازی
خمیربازی
خنثی‌سازی
خنک‌سازی
خودآموزی
خودروسازی
خودسازی
خودسوزی
خوراک‌پزی
خوش‌آوازی
خوش‌مغزی
خون‌ریزی
خون‌سازی
خیابان‌سازی
خیال‌پردازی
خیمه‌شب‌بازی
داده‌پردازی
داده‌ورزی
داروسازی
داستان‌پردازی
دالبردوزی
دانش‌اندوزی
دختربازی
درازی
درزدوزی
درس‌آموزی
دروغ‌پردازی
درون‌مرزی
دست‌اندازی
دست‌درازی
دست‌دوزی
دستمال‌بازی
دسیسه‌بازی
دشک‌دوزی
دغل‌بازی
دکمه‌دوزی
دکورسازی
دگرگون‌سازی
دل‌افروزی
دلاویزی
دل‌سوزی
دل‌فروزی
دلقک‌بازی
دل‌نوازی
دمسازی
دنباله‌سازی
دوباره‌سازی
دودره‌بازی
دودوزه‌بازی
دوزبازی
دهلیزی
دیزی
دیوانه‌بازی
ذخیره‌سازی
رازی
راه‌اندازی
رزی
رسواسازی
رفیق‌بازی
رقیق‌سازی
رمزی
رنگ‌آمیزی
رنگ‌پزی
رنگرزی
رنگ‌سازی
روان‌سازی
روایت‌پردازی
رودوزی
روده‌درازی
روزی
روسازی
روشن‌سازی
روغن‌ریزی
روغن‌سوزی
رومیزی
رهاسازی
رؤیاپردازی
رؤیا‌پردازی
ریزی
ریسمان‌بازی
ریش‌بزی
ریشه‌کن‌سازی
زبان‌آموزی
زبان‌بازی
زبان‌درازی
زراندوزی
زرنگ‌بازی
زری‌دوزی
زمین‌بازی
زنانه‌دوزی
زن‌ستیزی
زهدستیزی
زیباسازی
زیرسازی
زیرمیزی
زیگزاگ‌دوزی
زیگزال‌دوزی
ساقه‌دوزی
سالم‌سازی
سایه‌پردازی
سبب‌سازی
سبزی
سحرخیزی
سخن‌پردازی
سدسازی
سرافرازی
سربازی
سرجهازی
سردسازی
سردوزی
سرسبزی
سرفرازی
سرگرمی‌سازی
سرم‌سازی
سرمه‌دوزی
سری‌دوزی
سری‌سازی
سفال‌پزی
سفته‌بازی
سگزی
سلطه‌ستیزی
سلول‌سازی
سناریوسازی
سنتزسازی
سندسازی
سنگ‌اندازی
سنگ‌سازی
سوادآموزی
سوزن‌دوزی
سوهان‌پزی
سیاست‌بازی
سیاست‌پردازی
سیاه‌بازی
سیگارسازی
سیه‌روزی
شادابی‌سازی
شادسازی
شامورتی‌بازی
شاهدبازی
شایعه‌سازی
شبانه‌روزی
شبکه‌سازی
شبیه‌سازی
شخصیت‌پردازی
شخصیت‌سازی
شرطی‌سازی
شطرنج‌بازی
شعارپردازی
شعبده‌بازی
شفاف‌سازی
شکوفاسازی
شماره‌دوزی
شمشیربازی
شناورسازی
شن‌بازی
شن‌ریزی
شورانگیزی
شهربازی
شهرسازی
شهرک‌سازی
شهروندسازی
شیرازی
شیرینی‌پزی
صحنه‌پردازی
صحنه‌سازی
صداسازی
صهیونیسم‌ستیزی
ضخیم‌دوزی
طبقه‌سازی
طبیعت‌پردازی
طرح‌ریزی
طلاسازی
طناب‌بازی
ظاهرسازی
ظرفیت‌سازی
عادی‌سازی
عاطفه‌ورزی
عبارت‌پردازی
عبرت‌آموزی
عروسک‌سازی
عزیزی
عشق‌بازی
عشق‌ورزی
عطرسازی
عقیم‌سازی
علاقه‌مندسازی
علم‌اندوزی
علم‌آموزی
عنادورزی
عینک‌سازی
غرب‌ستیزی
غرض‌ورزی
غریب‌نوازی
غریزی
غفلت‌ورزی
غلط‌اندازی
غنی‌سازی
فارسی‌سازی
فاش‌سازی
فانتزی
فرامرزی
فراهم‌سازی
فربه‌سازی
فرضیه‌پردازی
فرضیه‌سازی
فرنی‌پزی
فرهنگ‌آموزی
فرهنگ‌سازی
فریب‌بازی
فشرده‌سازی
فضاسازی
فعال‌سازی
فلزی
فلسفه‌پردازی
فنرسازی
فولادسازی
فیلترسازی
فیلم‌سازی
قاب‌سازی
قادرسازی
قالب‌سازی
قانونمندسازی
قایق‌سازی
قرمزی
قرمه‌سبزی
قرینه‌سازی
قصه‌پردازی
قطبی‌سازی
قطعه‌سازی
قفل‌سازی
قلاب‌دوزی
قماربازی
قهرمان‌بازی
قیطان‌دوزی
کارآموزی
کارپردازی
کارورزی
کاشی‌پزی
کاغذ‌بازی
کپی‌سازی
کشاورزی
کلسیم‌سازی
کلیدسازی
کنسروسازی
کوچک‌سازی
کولرسازی
کین‌توزی
کینه‌ورزی
گازی
گاوبازی
گدابازی
گلدوزی
گل‌دوزی
گل‌سازی
گمراه‌سازی
گنبدسازی
گوبلن‌دوزی
گیوه‌دوزی
لات‌بازی
لال‌بازی
لانه‌سازی
لج‌بازی
لحاف‌دوزی
لرزه‌خیزی
لش‌بازی
لغت‌سازی
لفظ‌پردازی
لنگ‌درازی
لوزی
لوس‌بازی
لوطی‌بازی
لیزی
ماکت‌سازی
مال‌اندوزی
مالزی
مبل‌سازی
مبناسازی
متحرک‌سازی
متعادل‌سازی
متقاعدسازی
متمایزسازی
متناسب‌سازی
متوازی
متهم‌سازی
مجازی
مجموعه‌سازی
محدودسازی
محروم‌سازی
محکوم‌سازی
محوطه‌سازی
مدال‌سازی
مدرسه‌سازی
مدرنیزه‌سازی
مدسازی
مدل‌سازی
مرتب‌سازی
مردم‌ستیزی
مرطوب‌سازی
مرعوب‌سازی
مرکب‌سازی
مرکزی
مساعدسازی
مسأله‌سازی
مستقرسازی
مستندسازی
مسخره‌بازی
مسکن‌سازی
مشابهت‌سازی
مشخص‌سازی
مصورسازی
مصون‌سازی
مضمون‌پردازی
مضمون‌سازی
معادل‌سازی
معبرسازی
مغلطه‌سازی
مفتول‌سازی
مفهوم‌پردازی
مفهوم‌سازی
مقاوم‌سازی
مقبره‌سازی
مقدمه‌پردازی
مقرنس‌سازی
مقواسازی
مقیدسازی
مکرمه‌دوزی
ملت‌سازی
ملیله‌دوزی
ممیزی
مناسب‌سازی
منجمدسازی
منجوق‌دوزی
منحرف‌سازی
منزوی‌سازی
موازی
موازی‌سازی
موتورگازی
موجزی
موزون‌سازی
موزی
موضوع‌پردازی
موقعیت‌سازی
مولدسازی
مویزی
مهارت‌آموزی
مهارسازی
مهرانگیزی
مهرآمیزی
مهرسازی
مهرورزی
مهمان‌نوازی
مهم‌سازی
مهیاسازی
میزسازی
میزی
مینیاتورسازی
میهمان‌نوازی
ناآرام‌سازی
نابودسازی
ناپرهیزی
ناتوان‌سازی
ناچیزی
نازنازی
نازی
نامتوازی
نردبازی
نرم‌افزارسازی
نریزی
نشاط‌انگیزی
نشانه‌پردازی
نظام‌مندسازی
نظربازی
نظریه‌پردازی
نظریه‌سازی
نغمه‌پردازی
نغمه‌سازی
نقدستیزی
نقره‌دوزی
نقره‌سازی
نقش‌پردازی
نقشه‌ریزی
نکته‌پردازی
نمادپردازی
نمازی
نماسازی
نمایان‌سازی
نمایه‌سازی
نمونه‌پردازی
نمونه‌سازی
نواردوزی
نوآموزی
نورپردازی
نوروزی
نوسازی
نوین‌سازی
نهادسازی
نهادینه‌سازی
نهرسازی
نیرومندسازی
نیک‌روزی
نیمروزی
وادارسازی
وارونه‌سازی
واژگون‌سازی
واژه‌پردازی
واژه‌سازی
ورق‌بازی
ورق‌سازی
وزوزی
وسیله‌سازی
ویران‌سازی
هتل‌سازی
هجاسازی
هدفمندسازی
همانندسازی
هماهنگ‌سازی
همبازی
همسان‌سازی
همسوسازی
هم‌شکل‌سازی
همگام‌سازی
همگن‌سازی
هم‌مرزی
هم‌نوازی
هموارسازی
هنجارستیزی
هنرآموزی
هنرپردازی
هواپیماسازی
هوازی
هوس‌بازی
هویت‌سازی
هیزی
یتیم‌نوازی
یخچال‌سازی
یخ‌سازی
یدک‌سازی
یراق‌دوزی
یکپارچه‌سازی
یکدست‌سازی
یکسان‌سازی
یک‌سوسازی
یکه‌تازی

ژی

استراتژی
اکولوژی
انرژی
آلرژی
آنتروپولوژی
بیوتکنولوژی
بیولوژی
پاتولوژی
پرانرژی
تکنولوژی
توپولوژی
رادیولوژی
روماتولوژی
فیزیولوژی
متالوژی
متدلوژی
مورفولوژی
میکروبیولوژی
نانوتکنولوژی
نستالژی
نورولوژی
نوستالژی
هماتولوژی
هیدرولوژی

سی

احساسی
احوال‌پرسی
اخبارنویسی
اخترشناسی
ارتدکسی
ارتدوکسی
ارتودنسی
ارسی
اساسی
اسطوره‌شناسی
اسلام‌شناسی
اسلحه‌شناسی
اسم‌نویسی
اطلسی
اقلیدسی
اقلیم‌شناسی
اقیانوس‌شناسی
الکسی
الماسی
املانویسی
انسان‌شناسی
انشاءنویسی
انگل‌شناسی
انگلیسی
ایران‌شناسی
ایلام‌شناسی
آب‌شناسی
آدرس‌نویسی
آدم‌شناسی
آسیب‌شناسی
آغاسی
آقاسی
آواشناسی
آوانویسی
آیه‌الکرسی
آیت‌الکرسی
بازپرسی
بازرسی
بازنویسی
باستان‌شناسی
بافت‌شناسی
باکتری‌شناسی
بدجنسی
بدحواسی
بدشانسی
بررسی
برگه‌نویسی
برنامه‌نویسی
بروکراسی
بزرگ‌نویسی
بلورشناسی
بوالهوسی
بوروکراسی
بوم‌شناسی
بی‌بی‌سی
بی‌حسی
بی‌کسی
بی‌کلاسی
بی‌ناموسی
پارچه‌نویسی
پارسی
پاسی
پاک‌نویسی
پاورقی‌نویسی
پای‌بوسی
پپسی
پدیده‌شناسی
پذیره‌نویسی
پرتوشناسی
پرسی
پرنده‌شناسی
پرنفسی
پشت‌نویسی
پشم‌ریسی
پلاسی
پنبه‌ریسی
پیسی
پیوسته‌نویسی
پی‌وی‌سی
تابلونویسی
تاریخ‌شناسی
تاریخ‌نویسی
تاقدیسی
تاکسی
تأسی
تأسیسی
تذکره‌نویسی
ترسی
تفسیرشناسی
تماسی
تمبرشناسی
تندنویسی
تنیسی
توسی
تیپ‌شناسی
جاسوسی
جالباسی
جامعه‌شناسی
جانورشناسی
جدانویسی
جرم‌شناسی
جزوه‌نویسی
جمجمه‌شناسی
جمعیت‌شناسی
جنسی
جواهرشناسی
چاپلوسی
چکیده‌نویسی
چلسی
حارسی
حاشیه‌نویسی
حافظ‌شناسی
حدسی
حدیث‌شناسی
حساب‌رسی
حساسی
حسی
حشره‌شناسی
حق‌التدریسی
حق‌شناسی
حق‌ناشناسی
حق‌نشناسی
حماسی
خاطره‌نویسی
خاک‌شناسی
خاورشناسی
خبرنویسی
خداترسی
خداشناسی
خدانشناسی
خرسی
خرمگسی
خسیسی
خطانویسی
خلاصه‌نویسی
خودشناسی
خوش‌شانسی
خوش‌نویسی
دادرسی
داروشناسی
داستان‌نویسی
داسی
دپیلماسی
درست‌نویسی
درسی
درشت‌نویسی
دست‌بوسی
دسترسی
دستورنویسی
دسی
دعانویسی
دگردیسی
دلواپسی
دمکراسی
دموکراسی
دوباره‌نویسی
دیالوگ‌نویسی
دیپلماسی
دیده‌بوسی
دیوارنویسی
راه‌شناسی
رسوب‌شناسی
رسی
رفتارشناسی
رفلکسی
رمان‌نویسی
رمزنویسی
رنگ‌شناسی
روان‌شناسی
روبوسی
روح‌شناسی
روزنامه‌نویسی
روسی
روش‌شناسی
رونویسی
ریخت‌شناسی
ریسمان‌ریسی
ریشه‌شناسی
رئیسی
زانوسی
زبان‌شناسی
زرشناسی
زلزله‌شناسی
زمان‌شناسی
زمین‌شناسی
زیباشناسی
زیبانویسی
زیست‌شناسی
ساده‌نویسی
سالوسی
سبب‌شناسی
سبک‌شناسی
ستاره‌شناسی
سخن‌شناسی
سرخسی
سرطان‌شناسی
سرعت‌شناسی
سرهم‌نویسی
سکسی
سکه‌شناسی
سلول‌شناسی
سم‌شناسی
سناریونویسی
سندروسی
سندنویسی
سی
سیاسی
سی‌سی
شاسی
شانسی
شجره‌نامه‌نویسی
شرق‌شناسی
شعارنویسی
شعرشناسی
شکسته‌نفسی
شمسی
طاسی
طاقدیسی
طاووسی
طبرسی
طبسی
طرابلسی
طوسی
عباسی
عتیقه‌شناسی
عددنویسی
عدسی
عریضه‌نویسی
عصب‌شناسی
عکاسی
علم‌شناسی
عیسی
غرب‌شناسی
غیراحساسی
غیراساسی
غیرجنسی
غیردرسی
غیرسیاسی
فارسی
فردوسی
فرهنگ‌نویسی
فریادرسی
فسیل‌شناسی
فهرست‌نویسی
فیش‌نویسی
قابل‌دسترسی
قدرشناسی
قدرناشناسی
قدسی
قرآن‌‌شناسی
قوم‌شناسی
قیافه‌شناسی
قیسی
کارشناسی
کتاب‌شناسی
کتیبه‌نویسی
کرسی
کرواسی
کسی
کمپرسی
کمک‌درسی
گزارش‌نویسی
گوهرشناسی
گویش‌شناسی
گهرشناسی
گیاه‌شناسی
گیتاشناسی
لاله‌عباسی
لغت‌شناسی
لمسی
ماشین‌نویسی
مجلسی
مردم‌شناسی
معرفت‌شناسی
معناشناسی
مقاله‌نویسی
مقامه‌نویسی
مقدسی
مکان‌شناسی
مکتب‌شناسی
مگسی
ملوسی
موجزنویسی
موسی
موقع‌شناسی
موقعیت‌شناسی
مهندسی
میکرب‌شناسی
میکروب‌شناسی
نابلسی
ناجنسی
ناسپاسی
ناشناسی
ناقوسی
ناکسی
نام‌نویسی
ناموسی
نترسی
نت‌نویسی
نجسی
نحسی
نخ‌ریسی
نرگسی
نسب‌شناسی
نسج‌شناسی
نسخه‌نویسی
نفسی
نفیسی
نقدشناسی
نمایشنامه‌نویسی
نمک‌ناشناسی
نمک‌نشناسی
نیوجرسی
واپسی
واج‌شناسی
واج‌نویسی
وارسی
وارونه‌نویسی
واژه‌شناسی
واقعه‌نویسی
واقعیت‌شناسی
واکسی
وسواسی
وظیفه‌شناسی
وقایع‌نویسی
وقت‌شناسی
وقت‌نشناسی
ویروس‌شناسی
هرکسی
هم‌جنسی
هم‌کلاسی
هم‌نفسی
همه‌پرسی
هندسی
هنرشناسی
هواشناسی
یاخته‌شناسی
یقه‌انگلیسی
یونسی

شی

ابزارفروشی
اتریشی
اتوکشی
اتومبیل‌فروشی
اثاث‌کشی
اثربخشی
ارباب‌منشی
ارتشی
ارزان‌فروشی
ارزفروشی
اره‌کشی
اسباب‌بازی‌فروشی
اسباب‌کشی
استحکام‌بخشی
اشکال‌تراشی
اعتباربخشی
اغذیه‌فروشی
افاده‌فروشی
امانت‌فروشی
امشی
امیدبخشی
انتقام‌کشی
انسجام‌بخشی
اولویت‌بخشی
ایرادتراشی
آب‌پاشی
آب‌جوفروشی
آب‌کشی
آب‌میوه‌فروشی
آتشی
آجرکشی
آجیل‌فروشی
آچارکشی
آخراندیشی
آدامس‌فروشی
آدم‌فروشی
آردفروشی
آزاداندیشی
آزادمنشی
آسترکشی
آشپزباشی
آشغال‌فروشی
آشی
آقامنشی
آلوفروشی
آموزشی
آنارشی
آنتیک‌فروشی
آهن‌فروشی
باده‌فروشی
باده‌نوشی
بارکشی
بازاندیشی
بازیگوشی
باشی
باغبان‌باشی
باقلافروشی
بتونه‌کشی
بحران‌تراشی
بداندیشی
بدخشی
بدمنشی
بذرپاشی
بذرفروشی
برادرکشی
برده‌فروشی
برق‌کشی
برنج‌فروشی
بره‌کشی
بزرگ‌منشی
بستنی‌فروشی
بلاکشی
بلورفروشی
بلیت‌فروشی
بلیط‌فروشی
بندکشی
بنزین‌فروشی
بهانه‌تراشی
بهره‌کشی
بی‌آلایشی
پارچه‌فروشی
پاروکشی
پدرکشی
پرده‌پوشی
پرورشی
پژوهشی
پوچ‌اندیشی
پوسترفروشی
پیاله‌فروشی
پیتزافروشی
پیشکشی
پیشی
پیکرتراشی
پیکره‌تراشی
تابشی
تاریک‌اندیشی
تالشی
تأثیربخشی
تپشی
تجسم‌بخشی
تخم‌پاشی
تخمه‌فروشی
ترشی
ترشی‌فروشی
تریاک‌کشی
تفرشی
تک‌فروشی
تلاشی
تن‌فروشی
تنوع‌بخشی
توان‌بخشی
توتون‌فروشی
توسعه‌بخشی
توگوشی
تیزهوشی
ثمربخشی
جاروکشی
جاکفشی
جدول‌کشی
جزم‌اندیشی
جگرفروشی
جواهرفروشی
جوجه‌کشی
جوشی
جوفروشی
جهت‌بخشی
چاره‌اندیشی
چاقوکشی
چپق‌کشی
چشم‌پوشی
چله‌کشی
چوب‌فروشی
چینی‌فروشی
حاتم‌بخشی
حبشی
حشیشی
حق‌کشی
حکیم‌باشی
حلقه‌به‌گوشی
حواشی
حیات‌بخشی
خاموشی
خانه‌به‌دوشی
خراشی
خرده‌فروشی
خرقه‌پوشی
خرگوشی
خروشی
خشخاشی
خشکبارفروشی
خطابخشی
خطاپوشی
خط‌کشی
خمشی
خودفروشی
خودکشی
خوش‌منشی
خوش‌نقشی
خوشی
خویشی
خیاط‌باشی
داداشی
دادبخشی
دانشی
دردکشی
درفشی
درگوشی
درمان‌بخشی
درویشی
دست‌فروشی
دشمن‌تراشی
دگراندیشی
دل‌خوشی
دلق‌پوشی
دلکشی
دلیل‌تراشی
دوراندیشی
دیوارکشی
دیومنشی
ذغال‌فروشی
رازپوشی
رنگ‌پاشی
رنگ‌فروشی
روان‌پریشی
روبالشی
روزنامه‌فروشی
روشن‌اندیشی
روغن‌فروشی
روغن‌کشی
روفرشی
ریش‌تراشی
زباله‌کشی
زغال‌فروشی
زه‌کشی
ژرف‌اندیشی
ساختاربخشی
ساده‌اندیشی
ساده‌پوشی
سازمان‌بخشی
ساعت‌فروشی
ساقدوشی
ساندویچ‌فروشی
سبزپوشی
سبزی‌فروشی
ستم‌کشی
سخت‌کوشی
سرپوشی
سرخوشی
سردوشی
سقاباشی
سگ‌کشی
سم‌پاشی
سنگ‌تراشی
سیرترشی
سیگارفروشی
سیم‌کشی
شاطرباشی
شال‌پوشی
شال‌فروشی
شراب‌فروشی
شراب‌نوشی
ششی
شفابخشی
شن‌پاشی
شورشی
شوشی
شی
شیردوشی
شیرفروشی
شیره‌کشی
شیک‌پوشی
صدابخشی
صدبخشی
ضعیف‌کشی
طلافروشی
طناب‌کشی
عتیقه‌فروشی
عربده‌کشی
عرشی
عصب‌کشی
عکاس‌باشی
عمده‌فروشی
عمق‌بخشی
عیاشی
عیب‌پوشی
عینک‌فروشی
عینیت‌بخشی
غیرآزمایشی
غیرپرسشی
غیرسفارشی
فحاشی
فخرفروشی
فراش‌باشی
فراموشی
فرش‌فروشی
فرمایشی
فروپاشی
فنرکشی
قرعه‌کشی
قریشی
قشون‌کشی
قصاب‌باشی
قمه‌کشی
قهوه‌فروشی
کابل‌کشی
کاشی
کانال‌کشی
کتاب‌فروشی
کژاندیشی
کفش‌فروشی
کلی‌فروشی
کم‌فروشی
کوپن‌فروشی
کودپاشی
کیفیت‌بخشی
گران‌فروشی
گردشی
گروکشی
گل‌فروشی
گوشت‌فروشی
گوشی
گوهرفروشی
گهرتراشی
گهرفروشی
لاستیک‌فروشی
لباس‌فروشی
لبنیات‌فروشی
لبوفروشی
لشکرکشی
لوسترفروشی
لوکس‌فروشی
لوله‌کشی
ماله‌کشی
مانتوفروشی
مانع‌تراشی
مآل‌اندیشی
مبل‌فروشی
متلاشی
مرعشی
مسافرکشی
مشروب‌فروشی
مشی
مصالح‌فروشی
مصلحت‌اندیشی
مظلوم‌کشی
مکیده‌باشی
منت‌کشی
منجم‌باشی
منشی
موشی
می‌فروشی
میکروب‌کشی
میوه‌فروشی
ناخوشی
ناشی
نبشی
نجارباشی
نجاشی
نرده‌کشی
نسل‌کشی
نسیه‌فروشی
نشاط‌بخشی
نظم‌بخشی
نعش‌کشی
نفت‌فروشی
نقاش‌باشی
نقاشی
نقشه‌کشی
نقشی
نکواندیشی
نمایشی
نمک‌پاشی
نویدبخشی
نیک‌اندیشی
وحشی
ورزشی
وزن‌کشی
وسعت‌بخشی
وسیله‌تراشی
وطن‌فروشی
وقت‌کشی
هخامنشی
هزینه‌تراشی
هفت‌تیرکشی
هم‌اندیشی
هم‌آغوشی
همپوشی
هوشی
هیزم‌فروشی
یارکشی
یدک‌کشی
یقه‌خرگوشی

صی

اختصاصی
اخلاصی
اقصی
بی‌اخلاصی
بین‌الاشخاصی
حریصی
خاصی
خالصی
خصوصی
خلاصی
خواصی
خوش‌رقصی
رقاصی
شخصی
عاصی
غواصی
غیراختصاصی
غیرتخصصی
غیرخصوصی
غیرشخصی
مرخصی
مسجدالاقصی
معاصی
ناخالصی
ناقصی
نیمه‌خصوصی
وصی

ضی

اراضی
ارضی
استقراضی
بعضی
بیضی
تحت‌الارضی
راضی
رافضی
رضی
روحوضی
ریاضی
عارضی
فرضی
قاضی
ماضی
متقاضی
مرتضی
مرضی
مریضی
مقتضی
مقراضی
مقروضی
منقضی
ناراضی

طی

ارتباطی
افراطی
التقاطی
الواطی
بدخطی
بلوطی
تخطی
خاطی
خراطی
خطاطی
خط‌خطی
خطوطی
خطی
خلطی
خوش‌خطی
خیاطی
رباطی
ربطی
سقراطی
شاه‌بلوطی
شرطی
شروطی
ضبطی
طوطی
طی
غیرشرطی
قاطی
قحطی
قرمطی
قوطی
لوطی
متخطی
مخاطی
مخروطی
مسقطی
نالوطی
نمطی
واسطی

ظی

بی‌حفاظی
تحت‌اللفظی
حافظی
حفظی
خداحافظی
زیرلفظی
لفظی
ملفوظی
واعظی

عی

اجتماعی
اجماعی
اختراعی
ارتجاعی
اطلاعی
افعی
اقناعی
البرادعی
انتزاعی
انقطاعی
برقعی
بی‌اطلاعی
پرتوقعی
پنج‌ضلعی
تابعی
تتبعی
تداعی
تدافعی
تشعشعی
تصنعی
جاشمعی
جزعی
جمعی
چندضلعی
چهارضلعی
حواس‌جمعی
خاطرجمعی
خشوعی
دسته‌جمعی
دفاعی
دفعی
رابعی
راعی
رباعی
ربعی
ربیعی
رفیعی
رقعی
زراعی
ساعی
سعی
سماعی
سمعی
شارعی
شافعی
شجاعی
شرعی
شعاعی
شمعی
شوخ‌طبعی
شیعی
صانعی
صرعی
صناعی
طبایعی
طبعی
طبیعی
طماعی
غیراجتماعی
غیرانتفاعی
غیرشرعی
غیرطبیعی
غیرقطعی
فراواقعی
فرعی
قطعی
مجموعی
مدعی
مساعی
مستدعی
مصنوعی
منابعی
موضعی
موضوعی
نامطبوعی
نخاعی
نکوطالعی
نوعی
نیمه‌طبیعی
واقعی
وداعی
وقوعی
هشت‌ضلعی
یربوعی

غی

بازغی
بلاغی
پاکلاغی
پامرغی
پرکلاغی
تخم‌مرغی
تودماغی
جاتخم‌مرغی
چراغی
داغی
دباغی
دروغی
دماغی
زاغی
سرچراغی
غیرلفظی
مراغی
ملغی
نابالغی
یاغی

فی

ابریشم‌بافی
اتم‌شکافی
اشرافی
اشرفی
اضافی
اکوکاردیوگرافی
انحرافی
ائتلافی
آدم‌برفی
آنژیوگرافی
برفی
بلاتکلیفی
بوریابافی
بی‌انصافی
بی‌تخلفی
بی‌شرفی
بی‌طرفی
بیوگرافی
پارچه‌بافی
پرحرفی
پشتی‌بافی
پشم‌بافی
تافی
تألیفی
ترمه‌بافی
تریکوبافی
تصادفی
تلافی
تلگرافی
توربافی
ثقفی
جاجیم‌بافی
جاظرفی
جغرافی
جلفی
جوراب‌بافی
چرندبافی
چلواربافی
حرفی
حروفی
حریربافی
حریفی
حصیربافی
حنفی
خرافی
خفیفی
خلافی
خلفی
خیال‌بافی
دروغ‌بافی
دوحرفی
رادیوگرافی
رویابافی
رؤیابافی
ریسمان‌بافی
زخرفی
زری‌بافی
زنبیل‌بافی
زنجیربافی
زنجیره‌بافی
زیلوبافی
ژرفی
سبدبافی
سونوگرافی
سیفی
شافی
شال‌بافی
شرفی
شریفی
شعربافی
شفافی
شگرفی
صافی
صحافی
صحفی
صدفی
صرافی
صفی
صنفی
صوفی
صیفی
ضعفی
ضعیفی
ضیفی
طائفی
طرفی
طناب‌بافی
عارفی
عاطفی
عرفی
عوفی
غضروفی
فرش‌بافی
فلسفه‌بافی
فلسفی
قالی‌بافی
قلاب‌بافی
کافی
کالبدشکافی
کاموابافی
کشفی
کم‌لطفی
کوفی
کیفی
گبه‌بافی
گلیم‌بافی
گونی‌بافی
گیپوربافی
گیوه‌بافی
لطفی
لیتوگرافی
لیچاربافی
مافی
ماموگرافی
متوفی
مخفی
مزخرف‌بافی
مستوفی
مصطفی
معرفی
مقنعه‌بافی
مکرمه‌بافی
مکرومه‌بافی
مکفی
ملوک‌الطوایفی
منافی
منتفی
منفی
منفی‌بافی
موشکافی
موقوفی
موکت‌بافی
مهمل‌بافی
ناصافی
نافی
ناکافی
نامکفی
نجفی
نحیفی
نصفی
نفی
نمدبافی
واقفی
وصفی
وفی
وقفی
هاتفی
هوالشافی
یراق‌بافی
یوسفی

قی

اتفاقی
احمقی
اختناقی
اخلاقی
اره‌برقی
اشتقاقی
اشراقی
الباقی
الحاقی
آفاقی
باتلاقی
باقی
بداخلاقی
بدخلقی
بدعنقی
بدقلقی
برقی
بوقی
بی‌اخلاقی
بی‌توفیقی
بی‌رمقی
بی‌رونقی
بیهقی
پاورقی
پله‌برقی
تحقیقی
ترقی
تزریقی
تعلقی
تعلیقی
تعمقی
تقی
تلاقی
تلقی
توافقی
جاروبرقی
چاقی
چپ‌اندرقیچی
چخماقی
چلاقی
چماقی
حاذقی
حقوقی
حقی
حقیقی
حلقی
خالقی
خلاقی
خلقی
خندقی
خوش‌خلقی
دقیقی
دهان‌لقی
ذوقی
رازقی
رفقی
رفیقی
رقیقی
رمقی
رواقی
زرورقی
زنبقی
زندقی
زندیقی
زورقی
ساقی
سلجوقی
سماقی
شرقی
شفیقی
شقاقی
شقی
شوقی
صادقی
صدوقی
عاشقی
عراقی
عروه‌الوثقی
عشقی
عقیقی
غیراخلاقی
غیرحقوقی
غیرحقیقی
غیرمنطقی
فندقی
فنیقی
فینیقی
قرقی
قنداقی
قیچی
کج‌خلقی
مابقی
مترقی
متقی
مشرقی
مناطقی
منافقی
منجنیقی
منطقی
موافقی
موسیقی
موفقی
ناحقی
ناطقی
ناموافقی
نراقی
نقی
وثاقی
هم‌اتاقی
هوالباقی
ییلاقی

کی

اتابکی
ادراکی
اراکی
اسکی
اسلواکی
اشتراکی
اشکی
افلاکی
الکتریکی
الکی
اندکی
ایدئولوژیکی
ایوانکی
آبکی
آهکی
آیروبیکی
برمکی
بلژیکی
بلشویکی
بی‌باکی
بی‌تحرکی
بیدمشکی
بین‌بانکی
بی‌نمکی
پاکی
پرنمکی
پزشکی
پشمکی
پفکی
پوشاکی
پولکی
پیراپزشکی
پیراشکی
پیک‌نیکی
تابناکی
تاریکی
تبرکی
ترسناکی
ترکی
تریاکی
تشتکی
تشکی
تکی
جگرکی
چابکی
چاکی
چالاکی
چپکی
چرکی
چریکی
چسبناکی
چسکی
چشم‌پاکی
چشم‌پزشکی
چک‌اسلواکی
چکی
چنگکی
حاکی
حکاکی
خاکی
خاله‌زنکی
خرخاکی
خرکی
خشکی
خشمناکی
خطرناکی
خنکی
خوراکی
خوش‌خوراکی
خوفناکی
خیکی
داستایوفسکی
دام‌پزشکی
دانمارکی
دردناکی
درکی
دروغکی
دزدکی
دلاکی
دل‌پاکی
دل‌نازکی
دم‌پختکی
دندان‌‌پزشکی
دیسکی
راکی
رشکی
روان‌پزشکی
رودکی
زاغکی
زبان‌گنجشکی
زرشکی
زکی
زورزورکی
زورکی
زیرزیرکی
ژوکوفسکی
سبکی
سلوکی
سوزناکی
سوزوکی
شاکی
شبه‌کمکی
شبهه‌ناکی
شتابناکی
شریکی
شکی
شلکی
شهرکی
شیشکی
عینکی
غضبناکی
غلغلکی
غمناکی
غیرپزشکی
غیرخوراکی
فلکی
فیزیکی
کاشکی
کم‌تحرکی
کودکی
کی
گرافیکی
گیلکی
مالکی
متکی
مکانیکی
ملاکی
ملائکی
ملکی
ممسکی
موزاییکی
موزائیکی
میرفندرسکی
مینورسکی
ناپاکی
ناخن‌خشکی
ناخنکی
نازکی
نامبارکی
ناوکی
نزدیکی
نعلبکی
نمکی
نمناکی
وهمناکی
ویسکی
ویکی
هاکی
هتاکی
هلسینکی
هل‌هلکی
هوسناکی
هیدرولیکی
یانکی
یدکی
یقه‌اسکی
یک‌تخمکی
یکی
یکی‌یکی
یواشکی

گی

اردنگی
ارزندگی
استبدادزدگی
اشراف‌زادگی
افتادگی
افراختگی
افروختگی
افسارگسیختگی
افسردگی
افکندگی
اکسیدکنندگی
انباشتگی
ایستادگی
آبدیدگی
آبرنگی
آب‌گرفتگی
آراستگی
آزادگی
آزاردهندگی
آزردگی
آزمودگی
آسودگی
آسیب‌دیدگی
آسیب‌زدگی
آشفتگی
آغشتگی
آفتاب‌زدگی
آفتاب‌سوختگی
آفت‌زدگی
آفرینندگی
آکندگی
آلایندگی
آل‌زدگی
آلودگی
آمادگی
آمرزیدگی
آمریکازدگی
آمیختگی
آوارگی
آویختگی
آهستگی
بادکردگی
باران‌خوردگی
بارندگی
بازدارندگی
بازندگی
بازنشستگی
بافندگی
باکرگی
بالاآمدگی
بالندگی
بالیدگی
بامزگی
بایستگی
بچگی
بحران‌زدگی
بخت‌برگشتگی
بخشایندگی
بخشندگی
بخشودگی
بدپیلگی
بدرنگی
بدسلیقگی
بدقوارگی
بدکارگی
بدمزگی
بدمعاملگی
برادرخواندگی
برازندگی
برافروختگی
برانگیختگی
برآشفتگی
برآمدگی
برجستگی
بردگی
برق‌گرفتگی
برندگی
برهم‌خوردگی
برهنگی
بریدگی
بزرگ‌زادگی
بزرگی
بستگی
بلازدگی
بلندآوازگی
بلندپایگی
بندگی
بنگی
بهت‌زدگی
به‌هم‌ریختگی
بهینگی
بی‌ارادگی
بی‌انگیزگی
بی‌برگی
بی‌برنامگی
بی‌بنیگی
بی‌پایگی
بی‌پشتوانگی
بی‌پیرایگی
بی‌تجربگی
بیچارگی
بی‌حوصلگی
بیدخوردگی
بیدزدگی
بی‌رگی
بی‌رنگی
بی‌ریشگی
بیست‌سالگی
بی‌سلیقگی
بی‌ضابطگی
بی‌عاطفگی
بی‌عرضگی
بی‌علاقگی
بی‌فرهنگی
بی‌قاعدگی
بی‌کرانگی
بیگانگی
بیگی
بی‌مایگی
بی‌مرگی
بی‌ملاحظگی
بی‌وسیلگی
بیهودگی
پابرهنگی
پارگی
پارینه‌سنگی
پاشیدگی
پاک‌کنندگی
پاکیزگی
پالودگی
پایستگی
پایندگی
پایین‌افتادگی
پختگی
پخمگی
پدرخواندگی
پدرسوختگی
پدرکشتگی
پرافادگی
پراکندگی
پرت‌افتادگی
پرچانگی
پرحوصلگی
پردگی
پررنگی
پرمایگی
پریدگی
پژمردگی
پسرخواندگی
پس‌ماندگی
پفک‌کردگی
پلاسیدگی
پلنگی
پناهندگی
پوسیدگی
پوشیدگی
پویندگی
پیچ‌خوردگی
پیچیدگی
پیراستگی
پیغمبرزادگی
پیمبرزادگی
پیوستگی
تابندگی
تابیدگی
تاخوردگی
تازگی
تافتگی
تباه‌شدگی
تخصیص‌یافتگی
ترشیدگی
ترک‌خوردگی
ترکش‌خوردگی
ترکیدگی
تره‌فرنگی
تشنگی
تقوی‌پیشگی
تقویت‌کنندگی
تکیدگی
تنگی
تنیدگی
توت‌فرنگی
تورفتگی
توزیع‌شدگی
توسعه‌نیافتگی
توسعه‌یافتگی
تهیه‌کنندگی
تیرگی
جاافتادگی
جافشنگی
جاماندگی
جاودانگی
جداشدگی
جفاپیشگی
جفنگی
جملگی
جنبندگی
جنگی
جوانمردپیشگی
جوشیدگی
جهندگی
چاقوخوردگی
چروک‌خوردگی
چروکیدگی
چسبندگی
چغرمگی
چگونگی
چنددستگی
چندسالگی
چندگانگی
چندگونگی
چندماهگی
چنگی
چیرگی
چین‌خوردگی
حاملگی
حرام‌زادگی
حرام‌لقمگی
حلال‌زادگی
خانگی
خانوادگی
خبرگی
خجالت‌زدگی
خجستگی
خراشیدگی
خستگی
خط‌خوردگی
خفگی
خمودگی
خمیدگی
خواب‌آلودگی
خواب‌رفتگی
خوابیدگی
خواجگی
خوانندگی
خواهرخواندگی
خودباختگی
خودساختگی
خودشیفتگی
خودکامگی
خوردگی
خوش‌سلیقگی
خوشمزگی
خون‌مردگی
خیانت‌پیشگی
خیرگی
دارندگی
داغ‌دیدگی
دانگی
دایگی
دخترخواندگی
درخشندگی
دررفتگی
درماندگی
درندگی
درنگی
دریازدگی
دریدگی
دریوزگی
دستپاچگی
دست‌خوردگی
دست‌نشاندگی
دل‌آزردگی
دل‌باختگی
دلبستگی
دل‌تنگی
دلدادگی
دل‌زدگی
دل‌سپردگی
دل‌شدگی
دل‌شکستگی
دل‌گندگی
دل‌مردگی
دماغ‌سوختگی
دنیادیدگی
دنیازدگی
دوازده‌سالگی
دودستگی
دودگرفتگی
دورافتادگی
دوزندگی
دوشیزگی
دوگانگی
دوندگی
دهشت‌زدگی
دهندگی
دیرینگی
دیگی
دیوانگی
ذوق‌زدگی
رانندگی
رباخوارگی
ربایندگی
رزمندگی
رسیدگی
رشته‌فرنگی
رشدنیافتگی
رفاه‌زدگی
رگبرگی
رمیدگی
رنجیدگی
رنگارنگی
رنگ‌پریدگی
رنگی
روزمرگی
ریختگی
ریخته‌پاشیدگی
ریزندگی
ریسندگی
زاروزندگی
زایندگی
زبان‌بستگی
زدودگی
زرنگی
زغال‌سنگی
زنانگی
زن‌بارگی
زندگی
زنگ‌خوردگی
زنگ‌زدگی
زنندگی
زیبندگی
ژولیدگی
سابندگی
سابیدگی
ساختگی
سادگی
سازمان‌یافتگی
سازندگی
سال‌خوردگی
سالگی
سایندگی
ساییدگی
سائیدگی
سترگی
ستم‌دیدگی
ستمکارگی
ستودگی
ستیزگی
ستیزندگی
سراسیمگی
سرافکندگی
سرایندگی
سرخوردگی
سرزندگی
سرسپردگی
سرشکستگی
سرفکندگی
سرکردگی
سرگرم‌کنندگی
سرگشتگی
سرماخوردگی
سرمازدگی
سرهنگی
سگی
سنجیدگی
سنگی
سوختگی
سودازدگی
سوزانندگی
سوزندگی
شایستگی
شبه‌فرهنگی
شتاب‌زدگی
شراب‌خوارگی
شرمندگی
شعارزدگی
شکافتگی
شکرانگی
شکستگی
شکم‌بارگی
شکنندگی
شکوهندگی
شگفت‌زدگی
شلختگی
شمردگی
شنوندگی
شوریدگی
شهرفرنگی
شیرخوارگی
شیفتگی
صداگرفتگی
صدمه‌دیدگی
ضرب‌دیدگی
طلبگی
عاشق‌پیشگی
عقب‌افتادگی
عقب‌ماندگی
عنان‌گسیختگی
عوام‌زدگی
غارت‌زدگی
غربت‌زدگی
غرب‌زدگی
غم‌زدگی
غیرجنگی
غیرفرهنگی
فاحشگی
فتادگی
فرخندگی
فرزانگی
فرزندخواندگی
فرسایندگی
فرستادگی
فرسودگی
فرنگی
فرورفتگی
فروریختگی
فروشندگی
فرومایگی
فرهنگی
فرهیختگی
فریب‌خوردگی
فریبندگی
فریفتگی
فسردگی
فهمیدگی
قاعدگی
قحطی‌زدگی
قلم‌خوردگی
قناعت‌پیشگی
کارافتادگی
کارورزیدگی
کپک‌زدگی
کج‌سلیقگی
کرم‌خوردگی
کشیدگی
کلافگی
کم‌تجربگی
کم‌حوصلگی
کوررنگی
گازگرفتگی
گداختگی
گذاشتگی
گران‌سنگی
گرسنگی
گرفتگی
گرگرفتگی
گرمازدگی
گزیدگی
گستردگی
گسستگی
گسیختگی
گشودگی
گماردگی
گماشتگی
گم‌شدگی
گم‌گشتگی
گندیدگی
گوجه‌فرنگی
گویندگی
لب‌پریدگی
لجام‌گسیختگی
لغزندگی
لغزیدگی
لودگی
له‌شدگی
ماتم‌زدگی
مادرخواندگی
مادگی
مارزدگی
مارگزیدگی
ماه‌گرفتگی
مردانگی
مسخرگی
مقیدکنندگی
منگی
موش‌مردگی
مهارکنندگی
مهارگسستگی
مهارگسیختگی
می‌خوارگی
ناآزمودگی
ناپختگی
ناپیوستگی
نادیدگی
نارنگی
نازپروردگی
ناشایستگی
ناشناختگی
ناهماهنگی
نپختگی
نخودفرنگی
نظام‌یافتگی
نفس‌تنگی
نقدینگی
نگارندگی
نمایندگی
ننگی
نوازندگی
نوباوگی
نوکیسگی
نویسندگی
نهادینگی
نیرنگی
نیش‌زدگی
وابستگی
واپس‌زدگی
واخوردگی
وادادگی
وارستگی
وارفتگی
وارونگی
وارهیدگی
واریختگی
وازدگی
واماندگی
وحشت‌زدگی
ورزیدگی
ورشکستگی
وزندگی
ویژگی
هرزگی
هفتگی
هماهنگی
هم‌بستگی
همخانگی
هم‌خوابگی
همسایگی
همگی
همیشگی
هنرپیشگی
هوازدگی
هویج‌فرنگی
هیجان‌زدگی
یائسگی
یخ‌زدگی
یکبارگی
یک‌برگی
یکپارچگی
یک‌دانگی
یکدندگی
یکرنگی
یگانگی

لی

اتصالی
اجمالی
احوالی
اردبیلی
ازلی
اسپانیولی
استامبولی
استانبولی
استدلالی
اسرائیلی
اسماعیلی
اسمبلی
اصلی
اصولی
اعتدالی
اعلی
افعالی
اکلیلی
الکلی
الی
امپریالی
انتقالی
انجیلی
انزلی
انفعالی
انگلی
اولی
اهالی
اهلی
ایده‌آلی
ایلی
آب‌شنگولی
آبعلی
آبمالی
آسمان‌جلی
آسوده‌خیالی
آشفته‌حالی
آلی
آناتولی
بابلی
بداقبالی
بدحالی
بدخصالی
بدخیالی
بددلی
بدسگالی
بدقولی
بدلی
بزدلی
بزرگ‌سالی
بقالی
بلالی
بلبلی
بلی
بنگالی
بوعلی
بی‌اقبالی
بی‌تحملی
بی‌تعادلی
بی‌حاصلی
بی‌حالی
بی‌خیالی
بیداردلی
بیدگلی
بیدلی
بیست‌سوالی
بیش‌فعالی
بی‌عقلی
بیگدلی
بی‌معطلی
بی‌میلی
بین‌المللی
پاتیلی
پاک‌دلی
پامنقلی
پرتقالی
پرچگالی
پرسلولی
پریشان‌حالی
پلی
پوشالی
پیش‌قراولی
پیلی
تأملی
تأویلی
تب‌خالی
تجلی
تحلیلی
تخیلی
تریلی
تسلی
تعالی
تعقلی
تفاضلی
تفصیلی
تفضیلی
تف‌مالی
تک‌سلولی
تک‌محصولی
تلی
تناسلی
تنبلی
تنگ‌دلی
توالی
توخالی
تودلی
تولی
جاآشغالی
جاخالی
جادستمالی
جاهلی
جدلی
جعلی
جلالی
جلی
جلیلی
جنابعالی
جنجالی
جنگلی
جوالی
چارچنگولی
چارلی
چرب‌و‌چیلی
چگالی
چلی
چنگالی
چنگ‌مالی
چهارچنگولی
حالی
حسرت‌به‌دلی
حق‌تعالی
حلالی
حمالی
حمایلی
حنبلی
حوالی
خاک‌مالی
خال‌خالی
خالی
خداوکیلی
خرپولی
خرحمالی
خردسالی
خردلی
خزائلی
خشت‌مالی
خشکسالی
خصالی
خلخالی
خللی
خلیلی
خوداشتغالی
خوش‌اقبالی
خوشحالی
خوش‌خیالی
خوش‌دلی
خوش‌قولی
خوشگلی
خیالی
خیلی
داخلی
دخلی
دریادلی
دستمالی
دست‌مالی
دق‌و‌دلی
دق‌ودلی
دلالی
دل‌مشغولی
دلی
دلیلی
د?یلی
دواگلی
دودلی
دوسلولی
ده‌ریالی
دهلی
ذغالی
ذلیلی
رادیکالی
رالی
رجالی
رحلی
رسولی
رمالی
روغن‌مالی
رومبلی
ریالی
زابلی
زالی
زاولی
زحلی
زخم‌وزیلی
زغالی
زلالی
زنجبیلی
زنجفیلی
زیرسبیلی
ژورنالی
ساحلی
ساده‌دلی
سالی
سبک‌بالی
سرخالی
سرقفلی
سفالی
سفلی
سلسبیلی
سمبلی
سنبلی
سنگدلی
سواحیلی
سوگلی
سومالی
سهیلی
سیلی
شبلی
شرلی
شغالی
شکسته‌بالی
شکسته‌دلی
شمالی
شمایلی
شمس‌المعالی
شیلی
صلی
صندلی
صیقلی
طبلی
طفلی
طفیلی
عاقلی
عالی
عدلی
عسلی
عقلی
عقیلی
علی
عملی
عنصرالمعالی
غزالی
غیراستدلالی
غیراصولی
غیرجنجالی
غیرعملی
فاعلی
فامیلی
فراعقلی
فراملی
فضولی
فعالی
فعلی
فوتبالی
فئودالی
قالی
قبولی
قحط‌سالی
قلی
کاهلی
کچلی
کلی
کم‌عقلی
کم‌محلی
کوردلی
کولی
کهن‌سالی
گازوئیلی
گلی
گوشمالی
لاابالی
لآلی
لجن‌مالی
لگدمالی
لیالی
لیلی
?ابالی
ماست‌مالی
ماکروسفالی
متجلی
متعالی
متلألی
متوالی
متولی
محلی
مخملی
مدظله‌العالی
مستولی
مشت‌مالی
مصلی
معلی
مقبلی
مقبولی
ملی
منجلی
منزلی
منقلی
موصلی
مولی
میان‌سالی
میکائیلی
میکروسفالی
میلی
نااهلی
ناپولی
ناخوش‌احوالی
نالی
نامعقولی
نامقبولی
نرم‌دلی
نزلی
نزولی
نعلی
نقالی
نقلی
نمدمالی
نهالی
نیک‌دلی
نیکوخصالی
نیلی
نیم‌سالی
والی
وصالی
وصولی
ولی
هذلولی
هلالی
همدلی
هم‌سالی
همسگالی
هم‌سلولی
هم‌شکلی
هم‌محلی
هموفیلی
هندبالی
هیدروسفالی
هیکلی
یخچالی
یکدلی
یک‌سلولی

می

ابریشمی
اپیدمی
احکامی
ارگونومی
اسامی
استفهامی
اسلامی
اسلیمی
اسمی
اعتصامی
التزامی
الزامی
الکتروشیمی
الهامی
امامی
انتظامی
اندامی
ایلامی
آدمی
آرامی
آکادمی
آناتومی
بازارگرمی
بداخمی
بدچشمی
بدطعمی
بدفرجامی
بدفهمی
بدقدمی
بدنامی
بزمی
بومی
بی‌احترامی
بی‌رحمی
بیستمی
بی‌سیمی
بی‌نظمی
بیوشیمی
پتروشیمی
پرازدحامی
پردوامی
پسته‌شامی
پشت‌گرمی
پشمی
پیامی
پیرچشمی
پیش‌قدمی
تاکسیدرمی
تالاسمی
تحریمی
تخمی
ترسیمی
ترمی
تسونامی
تعلیمی
تقدمی
تقدیمی
تک‌رقمی
تلخ‌کامی
تنگ‌چشمی
تیزفهمی
تیمی
جاقلمی
جامی
جذامی
جرمی
جسمی
جوگندمی
جهنمی
چرمی
چهارچشمی
چیزفهمی
حاتمی
حاکمی
حامی
حتمی
حرامی
حرمی
حریمی
حکمی
حکومت‌نظامی
حکیمی
حلیمی
خاتمی
خادمی
خامی
خانمی
ختمی
خدامی
خرمی
خصمی
خمی
خوارزمی
خودکامی
خوش‌اندامی
خوش‌نامی
خیامی
دامی
دایمی
دائمی
درهمی
دژمی
دست‌گرمی
دلارامی
دلگرمی
دمی
دوازده‌امامی
دوازدهمی
دوچشمی
دورقمی
دومی
دیرفهمی
دیلمی
دیمی
ذمی
رامی
رحمی
رحیمی
رزمی
رستمی
رسمی
رومی
زخمی
زعمی
زیرچشمی
سامی
سرگرمی
سرهمی
سلیمی
سیمی
شادکامی
شامی
شبه‌علمی
شبه‌نظامی
شکمی
شلغمی
شمیمی
شیمی
صدراعظمی
صمصامی
صمیمی
صیامی
طارمی
عالمی
عامی
عجمی
عظیمی
علمی
عمومی
غیربومی
غیرتهاجمی
غیررسمی
غیرعمومی
غیرکلامی
غیرنظامی
فاطمی
فراقومی
فراهمی
قدیمی
قلمی
قمی
کرمی
کلیمی
کمی
گرامی
گمنامی
مادامی
مترجمی
مردمی
مسمی
مقامی
مقدمی
مقیمی
مکانیزمی
مکرمی
ملازمی
ملایمی
ملزمی
ملهمی
منتظمی
منجمی
منظمی
منعمی
مومی
موهومی
می
میامی
میثمی
میرزاقاسمی
ناآرامی
ناتمامی
ناسالمی
ناظمی
نافرجامی
نافهمی
ناکامی
نامحرمی
نامردمی
نامعلومی
نامفهومی
نامنظمی
نامی
نجمی
نجومی
ندیمی
نرمی
نسیمی
نظامی
نظمی
نعیمی
نفهمی
نکونامی
نمامی
نمک‌به‌حرامی
نمی
ننگ‌نامی
نورچشمی
نیک‌نامی
نیمه‌رسمی
وازکتومی
والامقامی
وامی
هاشمی
هرمی
هم‌تیمی
هم‌چشمی
همدمی
هم‌کلامی
همی
هنگامی
هیأت‌علمی
یتیمی
یک‌چشمی
یک‌قدمی
یومی

نی

ابجدخوانی
اتوبوس‌رانی
اتومبیل‌رانی
اتهام‌پراکنی
اثبات‌نشدنی
اجاره‌نشینی
اجراشدنی
اختربینی
اختلاف‌افکنی
اختلاف‌آفرینی
ادب‌دانی
ادرکنی
ارابه‌رانی
اردستانی
اردنی
ارزانی
ارزنی
ارغوانی
ارمغانی
ارمنی
اسب‌دوانی
استانی
استخوانی
اسفراینی
اسکیزوفرنی
اسلاونی
اسلووانی
اسلوونی
اسماءالحسنی
اشترچرانی
اشعه‌درمانی
اشکانی
اصفهانی
اصلانی
اطلاع‌رسانی
اعمال‌شدنی
اعیان‌نشینی
اعیانی
افتادنی
افترازنی
افزودنی
افسردنی
افغانی
افلاطونی
افیونی
اقترانی
اکسیژن‌رسانی
المثنی
امانی
امدادرسانی
امینی
انبارگردانی
انباشتنی
انجام‌دادنی
انجام‌شدنی
انحصارشکنی
انداختنی
اندرونی
اندوختنی
انرژی‌درمانی
انرژی‌رسانی
انسانی
انکارکردنی
اوستاخوانی
اهریمنی
ایرانی
ایروانی
ایستادنی
ایمانی
ایمنی
آبادانی
آبانی
آب‌تنی
آب‌درمانی
آب‌رسانی
آبستنی
آب‌کردنی
آپارتمان‌نشینی
آتش‌فشانی
آتش‌نشانی
آجرچینی
آداب‌دانی
آدم‌آهنی
آذربایجانی
آراستنی
آرمانی
آزردنی
آزمودنی
آسانی
آستانی
آسمانی
آسیابانی
آسیب‌رسانی
آشامیدنی
آشتیانی
آشغال‌جمع‌کنی
آشغال‌دانی
آشوب‌آفرینی
آغشتنی
آفریدنی
آکاردئونی
آلبانی
آلوده‌دامانی
آمدنی
آمرزیدنی
آموختنی
آمیختنی
آنتونی
آنی
آوازخوانی
آوازه‌خوانی
آوردنی
آویختنی
آهارزنی
آهنی
آینده‌بینی
آیینی
آئینی
باختنی
بادام‌زمینی
بارانی
باریک‌بینی
بازآفرینی
بازبینی
بازتونی
بازخوانی
بازرگانی
بازیگرگزینی
باستانی
باطنی
باغبانی
بافتنی
بالینی
بانک‌زنی
بانی
باوردرمانی
باورکردنی
باورناشدنی
باورنکردنی
بایگانی
بتنی
بحرانی
بخشودنی
بخشیدنی
بخیه‌زنی
بداهه‌خوانی
بدبینی
بدخشانی
بددهانی
بدزبانی
بدشگونی
بدگمانی
بدنی
بدیمنی
بذرافشانی
برچسب‌زنی
بردنی
برزنی
برش‌زنی
برقانی
برق‌رسانی
برون‌سازمانی
برهمنی
بریانی
بریدنی
بزچرانی
بلبل‌زبانی
بلعیدنی
بلوف‌زنی
بندزنی
بودنی
بورانی
بوستانی
بوسنی
بوسیدنی
بوییدنی
بهبهانی
به‌روزرسانی
بهره‌رسانی
بهمنی
به‌یادماندنی
بیابانی
بیانی
بی‌ایمانی
بی‌توازنی
بی‌جانی
بی‌خانمانی
بی‌خونی
بی‌دینی
بیرونی
بی‌زبانی
بی‌زیانی
بی‌سامانی
بیست‌تومانی
بیست‌میلیونی
بی‌سرزبانی
بیفشانی
بی‌قانونی
بیل‌زنی
بیلقانی
بی‌معنی
بینابینی
بی‌نشانی
بینی
بی‌وجدانی
بی‌وزنی
پاچیدنی
پادرمیانی
پارکبانی
پارلمانی
پاروزنی
پاسبانی
پاشیدنی
پاک‌دامنی
پالانی
پالیزبانی
پایانی
پتک‌زنی
پختنی
پذیرفتنی
پذیرفته‌شدنی
پراکندنی
پرتوافشانی
پرتوافکنی
پرتوانی
پرتوبینی
پرتودرمانی
پرچینی
پرخونی
پرداختنی
پرده‌خوانی
پرزیانی
پرستیدنی
پرسیدنی
پرمعنی
پرنشدنی
پرنیانی
پروتئینی
پریدنی
پریشانی
پژمردنی
پژوهیدنی
پشت‌میزنشینی
پشتیبانی
پشم‌چینی
پشیمانی
پلاسیدنی
پلانی
پنبه‌چینی
پنبه‌زنی
پنهانی
پنی
پودمانی
پوسیدنی
پوشیدنی
پهلوانی
پهنی
پیام‌رسانی
پیانوزنی
پیچیدنی
پیراستنی
پیراهنی
پیشانی
پیش‌بینی
پیش‌دبستانی
پیکانی
پیمان‌شکنی
پیمانی
پیمودنی
پیوستنی
پیوندزنی
تابانی
تابستانی
تابوشکنی
تاربینی
تاریخ‌دانی
تافتونی
تاکسی‌رانی
تأنی
تبانی
تپاندنی
تحتانی
تحقق‌نیافتنی
تحقق‌یافتنی
تحمیل‌شدنی
تخم‌افشانی
تراشیدنی
ترانه‌خوانی
ترجمانی
تردیدآفرینی
ترسیدنی
ترکمنی
تست‌زنی
تشنج‌آفرینی
تصنیف‌خوانی
تضامنی
تعاونی
تعریف‌ناشدنی
تعزیه‌خوانی
تعزیه‌گردانی
تعطیل‌نشدنی
تعینی
تفرقه‌افکنی
تفکیک‌نشدنی
تقسیم‌شدنی
تک‌خوانی
تکرارناشدنی
تکوینی
تکه‌پرانی
تلخ‌زبانی
تلفنی
تلمبه‌زنی
تمام‌شدنی
تمام‌نشدنی
تمدیدشدنی
تمنی
تندخوانی
تنکابنی
تنی
تواشیح‌خوانی
توانی
تودهنی
تورانی
توسنی
توطئه‌چینی
تهرانی
تهمت‌زنی
تی‌تیش‌مامانی
تیزبینی
ثانی
ثناخوانی
جااستکانی
جاسوزنی
جاصابونی
جانشینی
جان‌فشانی
جانی
جاودانی
جایگزینی
جای‌گزینی
جبران‌شدنی
جبرانی
جداشدنی
جداناشدنی
جدانشدنی
جرجانی
جرزنی
جستنی
جسمانی
جشنی
جفتک‌پرانی
جلوه‌آفرینی
جمادی‌الثانی
جنبیدنی
جنجال‌آفرینی
جنگلبانی
جنی
جوانه‌زنی
جوانی
جورچینی
جوشنی
جوشیدنی
جولانی
جون‌جونی
جویدنی
جهان‌بینی
جهانی
جیب‌زنی
چاخانی
چادرنشینی
چاشنی
چانه‌زنی
چدنی
چراغانی
چرب‌زبانی
چشم‌چرانی
چشم‌روشنی
چشیدنی
چله‌نشینی
چمن‌زنی
چمنی
چنی
چوپانی
چوگانی
چینی
چینی‌بندزنی
حادثه‌آفرینی
حاشیه‌نشینی
حاضرکردنی
حرمت‌شکنی
حروف‌چینی
حسنی
حسینی
حقیقت‌بینی
حکمرانی
حلزونی
حل‌شدنی
حماسه‌آفرینی
حیرانی
حیوانی
خارچینی
خارکنی
خازنی
خاقانی
خانه‌تکانی
خانه‌نشینی
خائنی
خبرپراکنی
خبرچینی
خبررسانی
خدمات‌رسانی
خراب‌شدنی
خراسانی
خرخوانی
خردوانی
خریدنی
خزانی
خسرانی
خسروانی
خشت‌زنی
خشمگینی
خشنی
خطابه‌خوانی
خفقانی
خلبانی
خمیدنی
خمینی
خنده‌درمانی
خندیدنی
خواستنی
خواندنی
خوب‌شدنی
خودبینی
خوددرمانی
خودزنی
خودشیرینی
خودمانی
خوردنی
خوش‌بینی
خوش‌زبانی
خوش‌سخنی
خوش‌گذرانی
خوش‌گمانی
خوش‌نشینی
خوش‌نویسانی
خوشه‌چینی
خوک‌دانی
خون‌رسانی
خون‌فشانی
خونی
خیابانی
خیساندنی
دادستانی
دادنی
دارچینی
دارودرمانی
دارورسانی
داستانی
داغانی
دالانی
دامانی
دامغانی
دامنی
دانستنی
دانش‌آفرینی
دانه‌افشانی
دبستانی
دخانی
درافشانی
دربانی
درخشانی
درست‌شدنی
درس‌خوانی
درفشانی
دروازه‌بانی
دروغ‌پراکنی
دروغ‌زنی
درونی
دریافتنی
دزدیدنی
دژبانی
دست‌افشانی
دست‌نیافتنی
دست‌یافتنی
دشمنی
دشوارخوانی
دکانی
دگرگونی
دل‌چرکینی
دل‌نگرانی
دلیجانی
دم‌کردنی
دمنی
دمیدنی
دندانی
دنی
دوبینی
دوختنی
دودکردنی
دورانداختنی
دورانی
دوربینی
دورریختنی
دوستانی
دوست‌داشتنی
دهان‌بینی
دهقانی
دیدبانی
دیدزنی
دیدنی
دیده‌بانی
دینی
دیوارچینی
دیوانی
ذره‌بینی
ذهن‌خوانی
ذهنی
رازدانی
راندنی
راهزنی
رای‌زنی
رایگانی
ربانی
ربودنی
ربیع‌الثانی
رجزخوانی
رج‌زنی
رحمانی
رخشانی
رساندنی
رستنی
رسیدنی
رضوانی
رفتاردرمانی
رفتنی
رکنی
رکوردشکنی
رگ‌زنی
رمانی
رمزخوانی
رمزگردانی
رمضانی
روان‌تنی
روان‌خوانی
روان‌درمانی
روان‌گردانی
روانی
روحانی
روخوانی
روشن‌بینی
روشنی
روضه‌خوانی
روغنی
روکم‌کنی
روگردانی
رومانی
روی‌گردانی
روییدنی
روئیدنی
رهزنی
رهنمونی
ریحانی
ریختنی
ریزبینی
ریشه‌کنی
زابلستانی
زادنی
زاغه‌نشینی
زاکانی
زال‌تنی
زانی
زاویه‌نشینی
زاییدنی
زباله‌دانی
زبان‌دانی
زبانی
زبونی
زدنی
زدودنی
زرافشانی
زرفشانی
زرقانی
زعفرانی
زغالدانی
زمانی
زمینه‌چینی
زمینی
زنجانی
زنجیرزنی
زندانی
زندگانی
زوج‌درمانی
زورچپانی
زیتونی
زیردامنی
زیرگلدانی
زیرلیوانی
زیستنی
ژاپنی
ژرف‌بینی
ژرمنی
ژن‌درمانی
ژولیدنی
سابیدنی
ساحل‌بانی
ساحل‌نشینی
ساختنی
ساربانی
سازدهنی
ساسانی
سامانی
ساییدنی
سبلانی
سپاهانی
سپردنی
ستاره‌بینی
ستاندنی
ستائیدنی
ستدنی
ستودنی
ستوربانی
سجستانی
سخن‌پراکنی
سخن‌چینی
سخن‌دانی
سخن‌رانی
سرپایینی
سرپائینی
سرم‌درمانی
سرنگونی
سرودخوانی
سریانی
سکنی
سکونی
سگ‌دانی
سلطانی
سلمانی
سلیمانی
سمعانی
سمفونی
سمنانی
سمنگانی
سنبلانی
سنتورزنی
سنجیدنی
سندانی
سنفونی
سنگ‌پرانی
سنگ‌شکنی
سنگینی
سنی
سوخت‌رسانی
سوختنی
سودانی
سودنی
سورانی
سورچرانی
سوزاندنی
سوزانی
سوزانیدنی
سوزنبانی
سوزنی
سیب‌زمینی
سیدنی
سیرجانی
سیستانی
سیسمونی
سینه‌زنی
سینی
شابلون‌زنی
شادانی
شادمانی
شاهنامه‌خوانی
شاهینی
شایانی
شایعه‌پراکنی
شایگانی
شبانی
شبستانی
شب‌نشینی
شبیه‌خوانی
شتابیدنی
شتافتنی
شتربانی
شترچرانی
شخم‌زنی
شدنی
شرمگینی
شروانی
شستنی
شعارپراکنی
شعبانی
شعرخوانی
شفاف‌بینی
شکاربانی
شکافتنی
شکرافشانی
شکرفشانی
شکفتنی
شلاق‌زنی
شمخانی
شمردنی
شمشیرزنی
شمعدانی
شمیرانی
شناختنی
شنیدنی
شوت‌زنی
شورآفرینی
شوریدنی
شهربانی
شهرنشینی
شهوانی
شهوت‌رانی
شیبانی
شیپورزنی
شیرافکنی
شیروانی
شیرینی
شیزوفرنی
شیطانی
شیمی‌درمانی
صابونی
صحرانشینی
صدرنشینی
صمدانی
ضدعفونی
طالع‌بینی
طالقانی
طبق‌زنی
طخارستانی
طرح‌افکنی
طعنه‌زنی
طغیانی
طولانی
ظاهربینی
عثمانی
عدوانی
عرابه‌رانی
عرفانی
عزلت‌گزینی
عصبانی
عضلانی
عطرافشانی
عطشانی
عفونی
عقب‌نشینی
عقلانی
علنی
عنوانی
عهدشکنی
عینی
غارنشینی
غریدنی
غزل‌خوانی
غفرانی
غمگینی
غنی
غیرانسانی
غیردینی
غیرروحانی
غیرسازمانی
غیرعرفانی
غیرعقلانی
غیرعلنی
غیرقانونی
غیرمسکونی
فاتحه‌خوانی
فاستونی
فاسدشدنی
فال‌بینی
فانی
فانی‌شدنی
فراخوانی
فرافکنی
فراقانونی
فراموش‌شدنی
فراموش‌نشدنی
فراموش‌نکردنی
فراوانی
فراهانی
فرزینی
فرستادنی
فرسودنی
فرمودنی
فرنی
فروتنی
فروختنی
فزونی
فسردنی
فلانی
فلسطینی
فنی
فهمیدنی
فیلبانی
قالب‌زنی
قانون‌شکنی
قانونی
قایق‌رانی
قبادیانی
قدردانی
قرآنی
قربانی
قرنی
قره‌نی
قزوینی
قصه‌خوانی
قلم‌زنی
قمه‌زنی
قهرمانی
کاردرمانی
کارشکنی
کارگردانی
کارگزینی
کاسنی
کانی
کپرنشینی
کتاب‌خوانی
کتانی
کرایه‌نشینی
کردنی
کرمانی
کژبینی
کسانی
کشتنی
کشتیبانی
کشتی‌رانی
کشیدنی
کف‌بینی
کف‌زنی
کلینی
کمپانی
کم‌توانی
کم‌خونی
کمک‌رسانی
کندذهنی
کنونی
کنی
کوبیدنی
کوته‌بینی
کوچ‌نشینی
کوهستانی
کیانی
کیوانی
گاوچرانی
گداختنی
گذاردنی
گردافشانی
گرده‌افشانی
گرگانی
گریختنی
گزیدنی
گستردنی
گسستنی
گشادنی
گشاده‌زبانی
گشودنی
گفتاردرمانی
گفتنی
گل‌افشانی
گماردنی
گماشتنی
گمانه‌زنی
گندیدنی
گودنشینی
گوسفندچرانی
گوشه‌نشینی
گوناگونی
گونی
گوهرافشانی
گهرافشانی
گیاه‌درمانی
گیلانی
لاپوشانی
لاریجانی
لاف‌زنی
لالمونی
لب‌خوانی
لبنانی
لبنی
لرزیدنی
لشکرشکنی
لغزیدنی
لگدپرانی
لمیدنی
لواسانی
لوله‌بازکنی
لیتوانی
لیسیدنی
لیموعمانی
?تینی
مازندرانی
مازنی
ماشینی
ماکارونی
مالیدنی
ماندنی
مانی
مبانی
مبتنی
مبنی
متلک‌پرانی
متمنی
متن‌خوانی
مثنوی‌خوانی
مثنی
مجانی
محوناشدنی
محیط‌بانی
مدنی
مرثیه‌خوانی
مردانی
مزه‌پرانی
مژدگانی
مستثنی
مسکونی
مسلمانی
مشت‌زنی
مشک‌افشانی
مضمون‌آفرینی
معانی
معدنی
معنی
مغنی
مقدمه‌چینی
مقدونی
مقنی
مقهورناشدنی
مکانی
مکیدنی
مگس‌پرانی
ملازمانی
منحنی
موریتانی
موزونی
موشک‌پرانی
موقوف‌المعانی
مولودی‌خوانی
مهارناشدنی
مهرانی
مهربانی
مهرگانی
مهمانی
مؤذنی
مؤمنانی
مؤمنی
میدانی
میزبانی
می‌کشانی
میگونی
میلانی
میل‌زنی
مینی
مینی‌بوس‌رانی
میوه‌چینی
میهمانی
میهنی
ناامنی
ناآمیختنی
نابخشودنی
نابسامانی
ناپلئونی
ناپیمودنی
ناتنی
ناتوانی
ناخواندنی
نادانی
نادیدنی
نازنینی
نازیدنی
ناستودنی
ناسودنی
ناشدنی
ناشنودنی
ناشنیدنی
ناعقلانی
نافرمانی
ناگسستنی
ناگشودنی
ناگفتنی
ناگهانی
نالانی
نامسلمانی
نامهربانی
نامه‌رسانی
نامیدنی
نانمودنی
نانوشتنی
نانی
ناهمخوانی
ناهمگونی
نایافتنی
نایب‌قهرمانی
نایلونی
نایینی
نبودنی
نبوغ‌آفرینی
نپرداختنی
نجرانی
نجویدنی
نچسبیدنی
نچیدنی
نخجوانی
نخواستنی
نخواندنی
ندیدنی
نرسیدنی
نرم‌زبانی
نریمانی
نزادنی
نزدیک‌بینی
نستودنی
نسوانی
نشانی
نشدنی
نشستنی
نشکافتنی
نشکستنی
نشکفتنی
نشمردنی
نشناختنی
نشنودنی
نشنیدنی
نصرانی
نعمانی
نغمه‌خوانی
نفاق‌افکنی
نفسانی
نقب‌زنی
نقش‌آفرینی
نقشه‌خوانی
نکاشتنی
نکته‌بینی
نکته‌دانی
نکوهیدنی
نگاشتنی
نگاهبانی
نگداختنی
نگذاردنی
نگذاشتنی
نگذشتنی
نگرانی
نگرفتنی
نگفتنی
نگهبانی
نمازخوانی
نماندنی
نمایانی
نمودنی
ننگینی
ننهادنی
نواخوانی
نوترونی
نوجوانی
نوحه‌خوانی
نورافشانی
نورافکنی
نورانی
نوردرمانی
نوشتنی
نوشیدنی
نوشیروانی
نوغانی
نهادنی
نهانی
نهروانی
نی
نیامدنی
نیسانی
نیک‌بینی
نی‌نی
وارونی
واژگونی
واژه‌گزینی
واقع‌بینی
واگذاردنی
وجدانی
وحدانی
وحدت‌شکنی
ورزش‌درمانی
ورزیدنی
ورنی
وزنی
وصف‌ناشدنی
وصف‌ناکردنی
وصف‌نشدنی
وصف‌نکردنی
وطنی
وقت‌گذرانی
ویرانی
ویلچررانی
ویولنی
هارمونی
هارونی
هانی
هراسانی
هروئینی
همانی
همایونی
همپوشانی
هم‌خوانی
هم‌خونی
همدانی
هم‌زبانی
هم‌زمانی
همسرگزینی
همگانی
هم‌معنی
هم‌نشینی
هنجارشکنی
هنرآفرینی
هنرستانی
هوسرانی
هیجانی
هیدروژنی
هیزم‌شکنی
یادماندنی
یافتنی
یرقانی
یزدانی
یعنی
یقینی
یکسانی
یمانی
یمنی
یونانی
یونی

وی

ابوی
اچ‌آی‌وی
اخروی
اخوی
اسکاندیناوی
اموی
بدوی
بولیوی
بیرون‌روی
بیضوی
پارک‌وی
پرتفوی
پرتوی
پرروی
پس‌روی
پهلوی
پیاده‌روی
پیروی
پیشروی
تساوی
تسبیح‌گوی
تفسیرگوی
تفوق‌جوی
تقوی
تکاپوی
تک‌روی
تندروی
تولستوی
ثانوی
ثنوی
جزوی
جنهالمأوی
جوی
حاوی
حرف‌شنوی
حق‌گوی
حلقوی
حوزوی
خسروی
خوی
داده‌کاوی
دعاوی
دعوی
دلوی
دنباله‌روی
دنیوی
دهلوی
دیوی
راوی
ربوی
رضوی
روانکاوی
روی
رویاروی
رهروی
ریگ‌شوی
ریوی
زردروی
زورگوی
زهراوی
زیاده‌روی
زیباروی
ژرفکاوی
سخت‌روی
سخن‌گوی
سرخ‌موی
سرشوی
سلامت‌جوی
سماوی
سمنبوی
سوی
شکروی
شکوی
شوروی
صفراوی
صفوی
علوی
عیسوی
غزنوی
فرانسوی
فشارقوی
قوی
کابوی
کارجوی
کردکوی
کروی
کلیوی
کنجکاوی
کوی
گنجوی
گوی
لغوی
لنفاوی
مانوی
مأوی
متساوی
متن‌کاوی
مثنوی
مجتبوی
محتوی
مرتضوی
مرفاوی
مساوی
مطوی
معنوی
مقوی
منزوی
موسوی
مولداوی
مولوی
موی
مهدوی
میانه‌روی
مینوی
نامتساوی
نامساوی
ناوی
نبوی
نحوی
نصیحت‌گوی
نقوی
نکوی
نوجوی
وی
های‌و‌هوی
هدرروی
هروی
هنرجوی
هوی
هیاهوی
یوگسلاوی
یوگوسلاوی

هی

ابلهی
اردک‌ماهی
ارزش‌دهی
اره‌ماهی
اژدرماهی
استبدادخواهی
استقلال‌خواهی
اسلام‌پژوهی
اسلام‌خواهی
اشتباهی
افزون‌خواهی
الکترون‌خواهی
الگودهی
الهی
امان‌خواهی
امتیازخواهی
امتیازدهی
اهمیت‌دهی
آب‌دهی
آرمان‌خواهی
آزادی‌خواهی
آگاهی
آگهی
آمرزش‌خواهی
آموزشگاهی
باج‌خواهی
باج‌دهی
بارگاهی
بازدهی
باشگاهی
بدخواهی
بدهی
بدیهی
بنگاهی
بهره‌دهی
بهی
بی‌پناهی
بی‌توجهی
بی‌سرپناهی
بی‌گناهی
پادشاهی
پاسخ‌دهی
پایگاهی
پرتودهی
پناهی
پوزش‌خواهی
پیش‌دانشگاهی
تاریخ‌پژوهی
تباهی
تجددخواهی
تجدیدنظرخواهی
تشابهی
تشبیهی
تمامیت‌خواهی
توجیهی
تهی
جاهی
جفت‌خواهی
جمهوری‌خواهی
جهت‌دهی
چاهی
چندوجهی
حافظ‌پژوهی
حالت‌دهی
حریت‌خواهی
حزب‌اللهی
خاطرخواهی
خداخواهی
خدمات‌دهی
خرمشاهی
خلیفه‌اللهی
خوارزمشاهی
خودآگاهی
خودخواهی
خون‌خواهی
خیرخواهی
دادخواهی
دادگاهی
دانش‌پژوهی
دانشگاهی
درگاهی
درگهی
درمانگاهی
دستگاهی
دوراهی
دولت‌خواهی
دهی
دیرگاهی
راهی
رأی‌دهی
رسوب‌دهی
رشوه‌دهی
رمزدهی
روباهی
روبهی
روزی‌دهی
روسیاهی
رهی
زیاده‌خواهی
ژاژخواهی
ساختاردهی
سازماندهی
سامان‌دهی
سپاهی
ستم‌خواهی
ستم‌شاهی
سحرگاهی
سحرگهی
سدرهالمنتهی
سرویس‌دهی
سگ‌ماهی
سوددهی
سه‌راهی
سهی
سیاهی
شامگاهی
شاهنشاهی
شاهنشهی
شبانگاهی
شفاهی
شکل‌دهی
شیردهی
صبحگاهی
صدادهی
عدالت‌خواهی
عذرخواهی
عصرگاهی
غیردانشگاهی
غیرشفاهی
فرجام‌خواهی
فرماندهی
فریادخواهی
فزون‌خواهی
فکاهی
قرآن‌پژوهی
کارآگاهی
گذردهی
گربه‌ماهی
گرمادهی
گروهی
گلبهی
گل‌دهی
گمراهی
گواهی
گوش‌ماهی
گهی
گیجگاهی
لایتناهی
?یتناهی
مارماهی
ماهی
متناهی
مشروطه‌خواهی
معذرت‌خواهی
مقام‌خواهی
مقداردهی
ملت‌خواهی
ملیت‌خواهی
منتهی
منزلگهی
منظرگاهی
منهی
مولوی‌پژوهی
میان‌تهی
میدانگاهی
میهن‌خواهی
ناآگاهی
ناخودآگاهی
نامتناهی
نظرخواهی
نوخواهی
نهی
وام‌دهی
وانگهی
وانهی
واهی
وجوهی
وطن‌خواهی
ولایت‌خواهی
هشت‌وجهی
همراهی
هم‌گروهی
هواخواهی
هوادهی
یاددهی

یی

ابتدایی
ابررسانایی
ابهام‌زدایی
اتحادیه‌گرایی
اتکایی
اتوشویی
اثبات‌گرایی
اجرایی
احساس‌گرایی
اختصارگویی
اخرایی
ادعاهایی
ادعایی
ارزش‌گرایی
اروپایی
اره‌مویی
اژدهایی
اسپانیایی
استثمارگرایی
استثناهایی
استثنایی
استرالیایی
استعمارزدایی
استعمارگرایی
استقرایی
استقلال‌جویی
استوایی
اسکاندیناویایی
اسکویی
اسلام‌گرایی
اسلوونیایی
اشتغال‌زایی
اصولگرایی
اعطایی
اغراق‌گویی
افراطی‌گرایی
افریقایی
افسانه‌سرایی
افسانه‌هایی
اقتدارگرایی
اکثریت‌گرایی
الفبایی
القایی
الکتروشیمیایی
املایی
انتقام‌جویی
انتهایی
اندام‌زایی
اندونزیایی
اندیشه‌گرایی
اوراسیایی
اوستایی
اهورایی
ایتالیایی
ایستایی
این‌جایی
آبایی
آب‌زدایی
آدم‌ربایی
آرمان‌گرایی
آریایی
آزادی‌جویی
آسیایی
آشتی‌جویی
آشنازدایی
آشنایی
آشنایی‌زدایی
آفریقایی
آقایی
آلبالویی
آلبانیایی
آلودگی‌زدایی
آمریکایی
آنگولایی
آهن‌ربایی
آیی
بابایی
باب‌هایی
باده‌پیمایی
بازجویی
بازگشایی
بازگویی
بازنمایی
باستان‌گرایی
باکتریایی
بحران‌زدایی
بخارایی
بخت‌آزمایی
بخت‌گشایی
بداهه‌سرایی
بدبویی
بدخویی
بدغذایی
بدگویی
بدیهه‌سرایی
بدیهه‌گویی
بذله‌گویی
برپایی
برتری‌جویی
برجسته‌نمایی
برنایی
برهمایی
بریتانیایی
بزرگنمایی
بزرگ‌نمایی
بزم‌آرایی
بساوایی
بسزایی
بکرزایی
بلندبالایی
بنایی
بندهایی
بنیادگرایی
بنیان‌گرایی
بودایی
بورژوایی
بوسنیایی
بولیویایی
بویایی
بهانه‌جویی
بهایی
بهره‌جویی
بیابان‌پیمایی
بیابان‌زایی
بیابان‌زدایی
بی‌اشتهایی
بی‌اعتنایی
بی‌آبرویی
بی‌پروایی
بی‌تقوایی
بی‌جایی
بی‌حیایی
بی‌دوایی
بی‌ربط‌گویی
بی‌ریایی
بیزاری‌جویی
بیست‌تایی
بیضایی
بی‌غذایی
بیماری‌زایی
بینایی
بی‌نوایی
بیو‌شیمیایی
بی‌وفایی
پادویی
پارسایی
پارویی
پاسخ‌گویی
پاطلایی
پالتویی
پانزده‌تایی
پایایی
پایی
پتوشویی
پذیرایی
پراکنده‌گویی
پرت‌گویی
پرتوزایی
پرخاش‌جویی
پرده‌گشایی
پررویی
پرگویی
پرمدعایی
پلویی
پنجاه‌تایی
پنج‌تایی
پوچ‌گرایی
پول‌شویی
پویایی
پیدایی
پیش‌گویی
پیشوایی
پیکارجویی
تثبیت‌گرایی
تجربه‌گرایی
تجمل‌گرایی
تحقیرنمایی
تحلیل‌نمایی
ترسایی
ترشرویی
ترلیاردتایی
تشریف‌فرمایی
تشکل‌گرایی
تشنج‌زایی
تشنج‌زدایی
تضادگرایی
تعامل‌گرایی
تعددگرایی
تعصب‌گرایی
تعین‌گرایی
تقاضایی
تقرب‌جویی
تکثرگرایی
تک‌صدایی
تک‌گویی
تک‌هجایی
تماشایی
تمرکززدایی
تمرکزگرایی
تملق‌گویی
تمنایی
تناقض‌گویی
تن‌آسایی
تندخویی
تنش‌زدایی
تنوع‌گرایی
تنهایی
توانایی
تورم‌زدایی
تویی
تهدیدگرایی
تهنیت‌گویی
تیزپایی
ثناگویی
جابه‌جایی
جایی
جدایی
جزایی
جزیی
جغرافیایی
جفنگ‌گویی
جلوه‌آرایی
جلوه‌نمایی
جلویی
جناح‌گرایی
جنایی
جنگ‌آزمایی
جنگجویی
جواب‌گویی
جوان‌گرایی
جویایی
جهان‌گشایی
چاره‌جویی
چایی
چپ‌گرایی
چرایی
چرندگویی
چشایی
چندقلوزایی
چهارتایی
چهارده‌تایی
چهل‌تایی
چیزهایی
حاجت‌روایی
حاکمیت‌زدایی
حساسیت‌زدایی
حس‌گرایی
حق‌جویی
حق‌گویی
حقیقت‌جویی
حقیقت‌گویی
حکمروایی
حکم‌فرمایی
حلوایی
حماسه‌سرایی
حنایی
خداجویی
خدایی
خردگرایی
خرمایی
خشک‌شویی
خشونت‌زایی
خشونت‌زدایی
خشونت‌گرایی
خطابه‌گویی
خوانایی
خوب‌رویی
خوداتکایی
خودالقایی
خودآرایی
خودآزمایی
خودرأیی
خودرویی
خودستایی
خودکفایی
خودنمایی
خوش‌ادایی
خوشامدگویی
خوش‌بویی
خوش‌رویی
دارایی
دارویی
داستان‌سرایی
داستان‌گویی
دانایی
دانشجویی
دایی
دردآشنایی
درستنمایی
درشت‌گویی
درشت‌نمایی
درنده‌خویی
دروغ‌گویی
درون‌گرایی
دریایی
دست‌شویی
دشنام‌گویی
دعاگویی
دعوایی
دلارایی
دل‌جویی
دلربایی
دلگشایی
دمپایی
دنیایی
دوازده‌تایی
دوایی
دوتایی
دودویی
دورویی
دوصدایی
دولایی
دوهوایی
دویی
ده‌تایی
دهشت‌زایی
دیرآشنایی
ذکرگویی
رادیویی
رازگشایی
راست‌گرایی
راست‌گویی
راه‌پیمایی
راه‌گشایی
راهنمایی
رجایی
رخت‌شویی
رخ‌نمایی
رزم‌آزمایی
رزم‌جویی
رسانایی
رسایی
رسوایی
رسوب‌زدایی
رضایی
رطوبت‌زدایی
رعنایی
رفتارگرایی
رقابت‌جویی
رک‌گویی
رمزگشایی
رنگ‌زدایی
روایی
روبنایی
روبه‌رویی
روپایی
روح‌گرایی
رودررویی
روزه‌گشایی
روستایی
روشنایی
روشویی
روگشایی
رومانیایی
رونمایی
رویایی
رویکردگرایی
رهایی
رهنمایی
رؤیایی
ریایی
ریخت‌زایی
ریخت‌زدایی
ریگ‌شویی
زانویی
زایایی
زشت‌خویی
زشت‌رویی
زشت‌گویی
زکریایی
زناشویی
زنایی
زنده‌زایی
زنگ‌زدایی
زورافزایی
زورآزمایی
زورگویی
زهدگرایی
زیاده‌گویی
زیبایی
زیردریایی
ژاژخایی
ساختارگرایی
ساخت‌گرایی
ساده‌گویی
سال‌هایی
سامورایی
سبزی‌آرایی
ستیزه‌جویی
سخن‌آرایی
سخن‌گویی
سرآمدگرایی
سرپایی
سرشویی
سفره‌آرایی
سکایی
سلطه‌جویی
سمایی
سم‌زدایی
سنایی
سنت‌گرایی
سندآرایی
سندیکایی
سنگ‌هایی
سن‌لویی
سودایی
سودجویی
سودگرایی
سومالیایی
سویی
سه‌تایی
سی‌تایی
سیزده‌تایی
سینمایی
شانزده‌تایی
شانس‌آزمایی
شش‌تایی
شصت‌تایی
شعارگرایی
شعرایی
شفایی
شکوفایی
شکیبایی
شمسایی
شناسایی
شنوایی
شیدایی
شیطان‌گرایی
شیمیایی
شیوایی
صحرایی
صحنه‌آرایی
صدتایی
صرفه‌جویی
صف‌آرایی
صفحه‌آرایی
صفرایی
صلح‌جویی
صنعت‌گرایی
صورت‌آرایی
طایفه‌گرایی
طباطبایی
طبع‌آزمایی
طبیعت‌گرایی
طلایی
طلسم‌گشایی
ظاهرنمایی
ظرف‌شویی
عاشورایی
عربده‌جویی
عصایی
عفونت‌زدایی
عقده‌گشایی
عقل‌گرایی
عملکردگرایی
عمل‌گرایی
عوام‌گرایی
عیب‌جویی
عیب‌گویی
عینیت‌گرایی
عینی‌گرایی
غایی
غبارزدایی
غرب‌گرایی
غزل‌سرایی
غنایی
غیب‌گویی
غیراروپایی
غیرجنایی
فتنه‌جویی
فخرآرایی
فردگرایی
فرشته‌خویی
فرصت‌جویی
فرمانروایی
فضایی
فقرزدایی
قالی‌شویی
قدرت‌جویی
قدرت‌نمایی
قرون‌وسطایی
قشقایی
قصه‌گویی
قصیده‌سرایی
قضایی
قطب‌گرایی
قلم‌فرسایی
قلیایی
کادویی
کارافزایی
کارایی
کارفرمایی
کارگشایی
کاکائویی
کام‌جویی
کامروایی
کاموایی
کانادایی
کائوچویی
کبریایی
کتاب‌آرایی
کثرت‌گرایی
کدوحلوایی
کذایی
کربلایی
کسمایی
کشورگشایی
کشویی
کف‌زدایی
کلی‌گویی
کمال‌گرایی
کم‌رویی
کنایی
کوه‌پیمایی
کهربایی
کیلویی
کینه‌جویی
گدایی
گردویی
گردهمایی
گرمایی
گره‌گشایی
گزافه‌گویی
گشاده‌رویی
گل‌آرایی
گندزدایی
گنده‌گویی
گوارایی
گویایی
گویی
لالایی
لایی
لباس‌شویی
لذت‌جویی
لشکرآرایی
لشکرگشایی
لطیفه‌گویی
لغت‌آرایی
لویی
لیتوانیایی
لیچارگویی
لیمویی
ماجراجویی
مادی‌گرایی
مافیایی
مالزیایی
مالیخولیایی
مامایی
مانتویی
ماورایی
مبارزه‌جویی
مبالغه‌گویی
مبهم‌گویی
متلک‌گویی
مثال‌هایی
مجلس‌آرایی
مجیزگویی
محرومیت‌زدایی
مددجویی
مدرک‌گرایی
مدگرایی
مدیحه‌سرایی
مدیحه‌گویی
مرثیه‌سرایی
مرده‌شویی
مزاح‌گویی
مزخرف‌گویی
مشایی
مشکل‌گشایی
مشورت‌گرایی
مصرف‌گرایی
مطلق‌گرایی
مظلوم‌نمایی
معمایی
مقام‌جویی
مقتدایی
مقصودجویی
مقوایی
ملایی
ملت‌گرایی
ملیت‌گرایی
ملی‌گرایی
مملکت‌آرایی
منطق‌گرایی
موتورشویی
موجزگویی
موریتانیایی
موسیقایی
موسیقیایی
موعودگرایی
مولایی
مومیایی
مویی
مهمل‌گویی
میکرب‌زدایی
میکروب‌زدایی
می‌گرایی
میلیاردتایی
میلیونتایی
مینایی
مینویی
میوه‌آرایی
ناآشنایی
نابینایی
ناپیدایی
ناخدایی
نارسانایی
نارسایی
ناروایی
نازایی
نازیبایی
ناسزاگویی
ناشتایی
ناشکیبایی
ناشنوایی
نافه‌گشایی
ناگوارایی
نام‌جویی
نامریی
نانوایی
نبردآزمایی
نخبه‌گرایی
نرم‌خویی
نزاع‌جویی
نسبیت‌گرایی
نغزگویی
نغمه‌سرایی
نقیضه‌گویی
نکورویی
نکویی
نگویی
نمادگرایی
نماشویی
نمک‌زدایی
نوایی
نوجویی
نوحه‌سرایی
نودتایی
نوزایی
نوزده‌تایی
نوگرایی
نهایی
نه‌تایی
نیرویی
نیک‌خویی
نیکویی
نیمایی
نیمه‌نهایی
واپس‌گرایی
واج‌آرایی
واسطه‌جویی
واقع‌گرایی
واقع‌نمایی
واقعه‌گویی
واگرایی
والایی
وفایی
ویدئویی
ویلایی
هاگ‌زایی
هجاگویی
هجایی
هجده‌تایی
هجوگویی
هذیان‌گویی
هزارتایی
هزل‌گویی
هشتادتایی
هشت‌تایی
هفتادتایی
هفت‌تایی
هفده‌تایی
همایی
هم‌آوایی
همتایی
هم‌جنس‌گرایی
هم‌سرایی
هم‌صدایی
همگرایی
هم‌نوایی
هنجارگرایی
هنرآزمایی
هنرنمایی
هواپیماربایی
هواپیمایی
هوایی
هوش‌آزمایی
هویت‌جویی
هیجان‌گرایی
هیچ‌گرایی
هیولایی
یارایی
یازده‌تایی
یاوه‌سرایی
یاوه‌گویی
یحیی
یخ‌زدایی
یغمایی
یکتایی
یک‌جانبه‌گرایی
یک‌صدایی

 


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

2 دیدگاه

سخی فرهادی · 2020/08/25 در

زحمات بیدریغ تان قابل قدر و ستایش مزید است امیدوارم همیشه صحتمند باسعادت و سرفراز دارین باشید الهی

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها