هم قافیه ها مختوم به ه – به ترتیب حروف الفبا

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

بانک فروش ترانه - مجید فاضلیهم قافیه ها مختوم به ه
به ترتیب حروف الفبا

ئه

ارائه
اروگوئه
پاراگوئه
تبرئه
تخطئه
توطئه
خطیئه
سیئه

اه

احمدشاه
اردوگاه
اسارتگاه
استراحتگاه
استقلال‌خواه
اسفندماه
اسلام‌پناه
اسلام‌خواه
اشتباه
اطراقگاه
افزون‌خواه
افواه
اقامتگاه
اکراه
الکترون‌خواه
ایزدپناه
ایستگاه
آبخیزگاه
آبراه
آبریزگاه
آب‌زیرکاه
آتشگاه
آذرماه
آرامگاه
آرایشگاه
آرمان‌خواه
آزادراه
آزادی‌خواه
آزمایشگاه
آسایشگاه
آگاه
آماجگاه
آمادگاه
آمرزش‌خواه
آموزشگاه
آنگاه
آوردگاه
آه
باج‌خواه
بارگاه
بازداشتگاه
باشگاه
بخشش‌خواه
بدخواه
بدراه
بدوبیراه
بزرگراه
بزمگاه
بزنگاه
بندرگاه
بنگاه
بهمن‌ماه
بی‌پناه
بی‌جایگاه
بی‌راه
بی‌سرپناه
بی‌کلاه
بی‌گاه
بی‌گناه
پابه‌ماه
پادشاه
پاسگاه
پالایشگاه
پایگاه
پراشتباه
پرتگاه
پرستشگاه
پرگناه
پرورشگاه
پژوهشگاه
پگاه
پلیس‌راه
پناه
پناهگاه
پنجاه
پوزش‌خواه
پیشاب‌راه
پیشگاه
تباه
تبعیدگاه
تجددخواه
تجلیگاه
تخته‌سیاه
ترقی‌خواه
تعمیرگاه
تفرجگاه
تفریحگاه
تکیه‌گاه
تمامیت‌خواه
تنخواه
توسعه‌خواه
توقفگاه
تهیگاه
تیرماه
جان‌پناه
جانکاه
جاه
جایگاه
جدایی‌خواه
جگرگاه
جلوه‌گاه
جمهوری‌خواه
جولانگاه
چاشتگاه
چاه
چراگاه
چشم‌به‌راه
چهارراه
حجله‌گاه
حریت‌خواه
حق‌خواه
خاستگاه
خاطرخواه
خانقاه
خداخواه
خردادماه
خرمشاه
خرمنگاه
خوابگاه
خواستگاه
خواه
خودآگاه
خودخواه
خون‌خواه
خیرخواه
خیزگاه
خیمه‌گاه
دادخواه
دادگاه
داغگاه
دانشگاه
درگاه
درمانگاه
دستگاه
دل‌آگاه
دلبخواه
دلخواه
دم‌سیاه
دولت‌خواه
دیدگاه
دیرگاه
دی‌ماه
راه
راه‌راه
رزمگاه
رستنگاه
رضاشاه
رفاه
روباه
روبه‌راه
روسیاه
رویشگاه
ریاست‌خواه
زا‌به‌راه
زادگاه
زایشگاه
زیاده‌خواه
زیارتگاه
زیستگاه
سپاه
سجده‌گاه
سحرگاه
سربه‌راه
سرپناه
سکونتگاه
سنگرگاه
سه‌راه
سیاه
شامگاه
شاه
شاهراه
شاهنشاه
شبانگاه
شرمگاه
شکارگاه
شکنجه‌گاه
شهادتگاه
شهریورماه
شیرخوارگاه
صبحگاه
صیدگاه
عبادتگاه
عدالت‌خواه
عصرگاه
فرجام‌خواه
فرودگاه
فروردین‌ماه
فروشگاه
فریادخواه
فریماه
فزون‌خواه
فزونی‌خواه
فضیلت‌خواه
قاه‌قاه
قبله‌گاه
قتلگاه
قدمگاه
قرارگاه
قربانگاه
قلوه‌گاه
کارآگاه
کارگاه
کاه
کرمانشاه
کشتارگاه
کلاه
کم‌اشتباه
کمرگاه
کمینگاه
کوتاه
گاه
گاه‌گاه
گذرگاه
گردشگاه
گردنگاه
گرمگاه
گریزگاه
گلوگاه
گمراه
گناه
گواه
گه‌گاه
گیاه
گیجگاه
لشکرگاه
لغزش‌گاه
لنگرگاه
ماه
مخغی‌گاه
مخفیگاه
مردادماه
مشروطه‌خواه
مقام‌خواه
ملت‌خواه
ملکشاه
ملیت‌خواه
منزلگاه
منظرگاه
مهرماه
میدانگاه
میعادگاه
میهن‌خواه
ناآگاه
ناخودآگاه
نادرشاه
ناصرالدین‌شاه
ناگاه
نبردگاه
نخجیرگاه
ندامتگاه
نشیمنگاه
نظرخواه
نظرگاه
نقاهتگاه
نگاه
نمایشگاه
نوخواه
نیایشگاه
نیروگاه
نیک‌خواه
نیم‌نگاه
وب‌گاه
ورزشگاه
وزرشگاه
وطن‌خواه
وعده‌گاه
ولادتگاه
ولایت‌خواه
هجرتگاه
هرگاه
هرماه
همراه
هواخواه
هیچ‌گاه
یاری‌خواه

به

ارابه
اعجوبه
انابه
انبه
آفتابه
باتجربه
باجذبه
بادکوبه
بزرگ‌مرتبه
بلندمرتبه
به‌به
بی‌تجربه
بی‌جنبه
بی‌شائبه
پرتجربه
پرجاذبه
پرجذبه
پرجنبه
پنبه
پنج‌شنبه
پهلوان‌پنبه
تابه
تبه
تجربه
تشابه
تشبه
تلمبه
توبه
جاذبه
جانبه
جبه
جذبه
جعبه
جنبه
چندجانبه
چوب‌پنبه
چوبه
چهارشنبه
حبه
حبیبه
حربه
حصبه
خاکروبه
خرابه
خطابه
خطبه
خونابه
دبدبه
دبه
دل‌آشوبه
دنبه
دواسبه
دوجانبه
دوخوابه
دوشنبه
ربابه
رتبه
روبه
رودابه
روزبه
زردابه
زردچوبه
سبابه
سنبه
سودابه
سه‌شنبه
شایبه
شائبه
شبه
شرابه
شعبه
شکمبه
شنبه
شیرابه
صحابه
ضدضربه
ضربه
طرقبه
طلبه
طیبه
عالی‌رتبه
عتبه
عرابه
عقبه
عقربه
عندالمطالبه
غرقابه
غریبه
غلبه
غیرمترقبه
غیرمشابه
فربه
قابل‌محاسبه
قبه
قحبه
قریبه
قصبه
قلنبه
کتیبه
کسبه
کعبه
کلبه
کم‌تجربه
کم‌جنبه
کوبه
کوکبه
گربه
گرمابه
لابه
لبه
مارچوبه
ماهیتابه
مترقبه
متشابه
متنبه
مثابه
محاربه
محاسبه
محبوبه
محجبه
مخروبه
مراقبه
مرتبه
مشابه
مشبه
مشبهٌ‌به
مشتبه
مشربه
مصاحبه
مصوبه
مضاربه
مطالبه
مطایبه
مغلوبه
مکاتبه
مکتسبه
ملعبه
موهبه
نامشابه
نجیبه
نخبه
ندبه
نوبه
نوشابه
واجبه
هبه
هم‌‌خوابه
هم‌مرتبه
همه‌جانبه
یک‌جانبه
یک‌خوابه
یک‌شبه
یکشنبه
یک‌مرتبه

په

دولپه
سپه
کاناپه
کوپه
لپه
لوردراپه
لووردراپه
هفت‌تپه
یقه‌دراپه

ته

اخته
افراخته
افراشته
افروخته
افسارگسیخته
اکتیویته
البته
الکتریسیته
امانت‌گرفته
انباشته
انجام‌گرفته
انداخته
اندوخته
انگاشته
انگیخته
آب‌رفته
آب‌گرفته
آتش‌گرفته
آراسته
آرام‌گرفته
آسفالته
آشفته
آغشته
آفتاب‌سوخته
آموخته
آمیخته
آویخته
آهسته
باخته
بازداشته
بازگرفته
بازگشته
بازنشسته
بازنگشته
بازیافته
بافته
بالاگرفته
بایسته
بخت‌برگشته
بخت‌بسته
برافراشته
برافروخته
برانداخته
برانگیخته
برآشفته
بربادرفته
برتافته
برجسته
برخاسته
برخواسته
برداشته
برشته
برعهده‌گرفته
برق‌گرفته
برگرفته
برگشته
برگماشته
برنداشته
برنشسته
برنگشته
بسته
بشکسته
بشکفته
بکارانداخته
بکاررفته
بکارگرفته
بلاگرفته
بلوغ‌یافته
بنشسته
بنهفته
بوته
بوگرفته
به‌هم‌ریخته
بی‌بته
بیتوته
بی‌سررشته
بی‌سروته
پاکباخته
پته
پخته
پدرسوخته
پدرکشته
پذیرفته
پربسته
پرداخته
پرشکسته
پرورش‌یافته
پست‌مدرنیته
پسته
پشته
پنداشته
پوست‌انداخته
پوسته
پوسته‌پوسته
پهلوگرفته
پیراسته
پیش‌تاخته
پیشرفته
پیش‌ساخته
پیش‌گرفته
پینه‌بسته
پیوسته
تاخته
تافته
تخته
تفته
توانسته
ته
جاگذاشته
جان‌باخته
جرم‌گرفته
جزجگرگرفته
جسته
جگرسوخته
جلوبسته
جن‌گرفته
جهش‌یافته
چشم‌بسته
چنته
خارج‌رفته
خاسته
خجسته
خرپشته
خرج‌دررفته
خسته
خفته
خواسته
خودانگیخته
خودباخته
خودخواسته
خودساخته
خودشیفته
خودفروخته
داشته
دانسته
دانش‌آموخته
درآمیخته
درآویخته
دربسته
دررفته
درنیافته
درهم‌ریخته
درهم‌شکسته
دریافته
دست‌بسته
دست‌رشته
دست‌ساخته
دست‌نوشته
دسته
دسته‌دسته
دست‌یافته
دکولته
دل‌آشفته
دل‌باخته
دلبسته
دل‌خسته
دل‌سوخته
دل‌شکسته
دل‌شیفته
دل‌گرفته
دماغ‌سوخته
دوخته
دودگرفته
دیکته
دیوارنوشته
رادیواکتیویته
راسته
راه‌یافته
رسته
رشته
رفته
رفته‌رفته
رنگ‌باخته
روان‌ساخته
روی‌هم‌رفته
ره‌یافته
ریخته
ریخته‌واریخته
زبان‌بسته
زبان‌گرفته
زغال‌اخته
زنگارگرفته
زواردررفته
زیررشته
زیسته
ساخته
سازمان‌یافته
سامان‌یافته
سبقت‌گرفته
سخته
سربسته
سردسته
سررشته
سرشته
سرشکسته
سرگشته
سفته
سکته
سنگ‌نوشته
سوخته
سولفاته
سیاه‌سوخته
شایسته
شتافته
شته
شسته
شفته
شکافته
شکسته
شکفته
شکل‌گرفته
شلخته
شلیته
شماته
شناخته
شیفته
صداگرفته
عفریته
عنان‌گسسته
عنان‌گسیخته
غبارگرفته
فاخته
فراگرفته
فرشته
فرمالیته
فروبسته
فروخته
فروخفته
فرورفته
فروریخته
فرونشسته
فروهشته
فرهیخته
فریفته
قرارگرفته
قوام‌یافته
کاراته
کارآموخته
کارکشته
کاسته
کاشته
کت‌بسته
کته
کشته
کلاته
کلکته
کمربسته
کمیته
کوته
کوفته
گداخته
گذاشته
گذشته
گرفته
گرگرفته
گریخته
گریسته
گسسته
گسیخته
گشته
گفته
گل‌بوته
گلدسته
گماشته
گم‌گشته
گوته
گودرفته
گودنشسته
لب‌بسته
لجام‌گسیخته
لخته
مال‌باخته
ماه‌گرفته
مته
مداربسته
مدرنیته
مهارت‌یافته
مهارگسسته
مهارگسیخته
می‌پرداخته
می‌پنداشته
می‌توانسته
می‌خواسته
می‌دانسته
می‌رفته
می‌ریخته
می‌زیسته
می‌ساخته
می‌شناخته
می‌فروخته
می‌گذاشته
می‌گذشته
می‌گرفته
می‌گشته
می‌نشسته
می‌نوشته
می‌یافته
ناپخته
ناپیوسته
ناخواسته
نادانسته
ناشایسته
ناشناخته
ناگسسته
ناگفته
نانگاشته
نانوشته
نایافته
نباخته
نبسته
نپخته
نپذیرفته
نپرداخته
نپنداشته
نپیوسته
نتوانسته
نجات‌یافته
نخفته
نخواسته
نداشته
ندانسته
نرفته
نریخته
نساخته
نسوخته
نشاسته
نشأت‌گرفته
نشسته
نشکسته
نشکفته
نشناخته
نظام‌یافته
نفروخته
نکاسته
نکاشته
نکته
نکشته
نگاشته
نگاه‌داشته
نگداخته
نگذاشته
نگذشته
نگرفته
نگریسته
نگشته
نگفته
نمی‌توانسته
نمی‌دانسته
نمی‌شناخته
ننشسته
ننگریسته
ننوشته
نواخته
نوخاسته
نورسته
نوساخته
نوشته
نوشکفته
نهفته
نیافته
نیاموخته
نیامیخته
نیانداخته
نیم‌ساعته
نینداخته
نیندوخته
وابسته
واخواسته
واداشته
وارسته
وارفته
واریخته
واگذاشته
وباگرفته
ورشکسته
ویراسته
هدررفته
هسته
هفت‌ساعته
هفته
هموارساخته
هیدراته
یاخته
یافته
یخ‌بسته
یک‌تخته
یک‌دسته
یک‌رشته
یک‌ساعته
یک‌نوبته

ثه

استغاثه
پرحادثه
ثلاثه
جثه
حادثه
ضعیف‌الجثه
عظیم‌الجثه
لثه
مباحثه
محدثه
ورثه

جه

آهنین‌پنجه
باجه
بدلهجه
بزمجه
بودجه
بی‌توجه
بی‌نتیجه
پنجه
توجه
ته‌لهجه
جالب‌توجه
جوجه
خارجه
خدیجه
خواجه
خوش‌لهجه
درجه
ذی‌الحجه
ذی‌حجه
رنجه
زوجه
سرپنجه
سرخجه
سرگیجه
شکنجه
شیرجه
ضجه
فرجه
قابل‌توجه
گنجه
گوجه
لهجه
متوجه
معالجه
مندرجه
مواجه
موجه
مهاراجه
ناموجه
نتیجه
وجه
هم‌درجه
هیچ‌وجه
یونجه

چه

اجاره‌ نامچه
اگرچه
آلوچه
آن‌چه
بازارچه
بازیچه
باغچه
بچه
بزبچه
بقچه
بیلچه
پاچه
پارچه
پر‌وپاچه
پسربچه
پس‌کوچه
پیازچه
پیچه
تاریخچه
تپانچه
تربچه
تشکچه
تیرچه
تیمچه
چنان‌چه
چه
حوضچه
خنچه
خوکچه
درختچه
دریاچه
دریچه
دستپاچه
دفترچه
دل‌پیچه
دنبالچه
دندان‌قروچه
دیباچه
دیگچه
زاغچه
سراچه
شلمچه
صندوقچه
طاقچه
غنچه
فنرباغچه
قالیچه
کتابچه
کلوچه
کله‌پاچه
کمانچه
کوچه
گرچه
لنگ‌وپاچه
ماهیچه
مخچه
مورچه
میخچه
ناوچه
نایچه
نوچه
نیچه
نیمچه
وکالت‌نامچه
هرچه
یتیمچه
یکپارچه

حه

اسلحه
بحبوحه
خوش‌قریحه
دوحه
رایحه
رشحه
سانحه
سرلوحه
شرحه
صالحه
صحه
صفحه
طلحه
فاتحه
فتحه
قریحه
لایحه
لمحه
لوحه
مترشحه
مدیحه
مسامحه
مشروحه
مصالحه
مطروحه
مفتوحه
ملیحه
نفحه
نوحه
نیم‌صفحه
وجه‌المصالحه
یک‌صفحه

خه

بی‌شاخه
تک‌نسخه
جوخه
چرخه
چهارچرخه
دوچرخه
دوشاخه
زیرشاخه
سرجوخه
سرخه
سه‌چرخه
شاخه
شاخه‌شاخه
کرخه
مورخه
نسخه

ده

ابرازشده
ابروگشاده
اتوکشیده
ادامه‌دهنده
اراده
ارباب‌زاده
ارده
ارزنده
ارکیده
از‌پاافتاده
استبدادزده
استفاده
اشراف‌زاده
اعاده
افاده
افتاده
افزاینده
افزوده
افسرده
افشانده
افشاننده
افشرده
افکنده
افکننده
افیون‌زده
القاعده
امام‌زاده
امانت‌داده
امیرزاده
انجامیده
اندوده
اندیشیده
انگیزاننده
اهداشده
اهلی‌شده
ایالات‌متحده
ایجادشده
ایده
ایستاده
آباده
آب‌داده
آب‌دیده
آبدیده
آب‌زده
آب‌شده
آب‌کشیده
آتشکده
آدم‌ندیده
آرام‌کننده
آراینده
آرمیده
آزاده
آزاردهنده
آزاردیده
آزرده
آزماینده
آزموده
آسوده
آشامیده
آفت‌دیده
آفت‌زده
آفریده
آفریننده
آقازاده
آکنده
آلاینده
آل‌زده
آلوده
آماده
آمده
آمرزنده
آمرزیده
آموزشکده
آموزنده
آمیزنده
آورده
آورنده
آهارزده
آینده
بااراده
بادآورده
بادکرده
باده
باران‌خورده
باران‌زده
بارورشده
باریده
بازایستاده
بازآمده
بازبیننده
بازتابنده
بازدارنده
بازده
بازشده
بازکرده
بازکننده
بازگردانده
بازگرداننده
بازگردانیده
بازمانده
بازنده
بافنده
باقاعده
باقی‌مانده
بالابرده
بالابرنده
بالارونده
بالنده
ببریده
بتکده
بحران‌زده
بخشاینده
بخشنده
بخشوده
بخشیده
برادرخوانده
برادرزاده
براده
برازنده
برافروزنده
برافکنده
براق‌کننده
براندازنده
برانگیزاننده
برانگیزنده
برآمده
برآورده
برپادارنده
برپاشده
برپاکننده
برجای‌مانده
برچیده
برده
برشمرده
برکشیده
برگردانده
برگرده
برگزیده
برگزیننده
برگشاده
برگشت‌خورده
برگیرنده
برنده
برنگردانده
برنهاده
برنیامده
بریده
بریده‌بریده
بزدوده
بزرگ‌زاده
بزک‌کرده
بسنده
بشارت‌دهنده
بشقاب‌پرنده
بعمل‌آمده
بعهده
بکارآمده
بکاربرده
بکاربرنده
بکارگیرنده
بلااستفاده
بلازده
بلاکشیده
بلده
بلعیده
بلعیده‌شده
بلوکه‌شده
بنانهاده
بندآمده
بنده
بنده‌زاده
بنهاده
بوداده
بوده
بوسیده
بوییده
بهاداده
بهت‌زده
به‌هم‌خورده
بهینه‌شده
بی‌اراده
بی‌استفاده
بیان‌شده
بیان‌کننده
بیان‌نشده
بی‌بازده
بی‌پرده
بیجاده
بیدخورده
بی‌عقیده
بی‌فایده
بی‌قاعده
بیم‌زده
بیننده
بیهوده
پاچه‌ورمالیده
پاشنده
پاشنه‌خوابیده
پاشیده
پاک‌شده
پاک‌کرده
پاک‌کننده
پالاینده
پالوده
پانزده
پاینده
پخش‌کننده
پدرآمرزیده
پدرخوانده
پدیدآورنده
پدیده
پذیرنده
پراستفاده
پرافاده
پراکنده
پربازده
پربیننده
پرپرزده
پرت‌افتاده
پرت‌کننده
پرچ‌شده
پردازنده
پرده
پرستشکده
پرستنده
پرستیده
پرسش‌کننده
پرسیده
پرشده
پرشنونده
پرفایده
پرکرده
پرکنده
پرکننده
پرنده
پرورانده
پروراننده
پرورانیده
پرورده
پرورش‌دهنده
پرورنده
پرونده
پریده
پری‌زاده
پژمرده
پژوهشکده
پژوهنده
پژوهیده
پس‌افتاده
پسرخوانده
پس‌مانده
پسمانده
پسندیده
پف‌کرده
پلاسیده
پناهنده
پنددهنده
پوسانده
پوساننده
پوست‌کنده
پوسیده
پوشانده
پوشاننده
پوشانیده
پوشیده
پوینده
پهلوان‌زاده
پیاده
پیام‌آورنده
پیچانده
پیچیده
پیراینده
پیش‌آمده
پیش‌پا‌افتاده
پیش‌پرده
پیش‌رونده
پیش‌گیرنده
پیغام‌ده
پیغمبرزاده
پیمبرزاده
پیموده
تابانده
تاباننده
تابانیده
تاب‌خورده
تاب‌داده
تابنده
تابیده
تاجرزاده
تاج‌زاده
تاخورده
تازنده
تاشده
تاکرده
تاول‌زده
تپانده
تپنده
تپیده
تراشیده
تراویده
ترسانده
ترساننده
ترسانیده
ترسیده
ترشیده
ترک‌خورده
ترکرده
ترکیده
تعجب‌زده
تفت‌داده
تفتیده
تکانده
تک‌ماده
تکیده
تنیده
توده
توفان‌زده
توفنده
ته‌مانده
تیرخورده
جاافتاده
جاده
جاسازی‌شده
جامانده
جداشده
جداشونده
جداکننده
جده
جریده
جعبه‌دنده
جمال‌زاده
جنبانده
جنباننده
جنبنده
جنده
جن‌زده
جنگ‌آزموده
جنگ‌دیده
جنگ‌زده
جنگنده
جنگیده
جوانه‌زده
جوشانده
جوشانیده
جوشنده
جوشیده
جونده
جویده
جویده‌جویده
جوینده
جهان‌دیده
جهنده
جهیده
چاییده
چرخانده
چرخ‌دنده
چرخنده
چرخیده
چرده
چرنده
چروکیده
چسبانده
چسباننده
چسبانیده
چسبنده
چسبیده
چشیده
چکانده
چکیده
چندپردازنده
چهارده
چیده
حرامزاده
حسرت‌زده
حلال‌زاده
حمیده
خارق‌العاده
خان‌زاده
خانواده
خجالت‌زده
خجلت‌زده
خدابنده
خراشیده
خرامیده
خرده
خرده‌خرده
خروشنده
خروشیده
خریده
خزنده
خزیده
خسبیده
خشکانده
خشکاننده
خشکانیده
خشکیده
خفقان‌زده
خفه‌شده
خفه‌کننده
خلوتکده
خمارآلوده
خم‌شده
خموده
خمیده
خنده
خندیده
خوابانده
خوابانیده
خواب‌آلوده
خواب‌دیده
خواب‌زده
خوابیده
خوانده
خوانده‌شده
خواننده
خواهرخوانده
خواهرزاده
خورانده
خورده
خورنده
خوش‌خنده
خوش‌عقیده
خوکرده
خون‌مرده
خیسانده
داده
دارنده
داغ‌دیده
دامن‌آلوده
دانشکده
داننده
دایرکننده
دخترخوانده
درافتاده
درآمده
دربردارنده
دربرگیرنده
درج‌شده
درخشنده
درخشیده
دردکشیده
درس‌خوانده
درمانده
درنده
درنوردیده
درنیامده
درنیاورده
درهم‌پیچیده
درهم‌شکننده
دریازده
دریده
دزدیده
دست‌پرورده
دست‌خورده
دست‌نشانده
دل‌افسرده
دل‌آزرده
دل‌آسوده
دلداده
دل‌زده
دل‌زنده
دل‌سپرده
دل‌شده
دلشده
دل‌گنده
دل‌مرده
دم‌بریده
دم‌کرده
دمنده
دمیده
دنده
دنیادیده
دنیازده
دوازده
دوانده
دوانیده
دوبنده
دوده
دورافتاده
دورمانده
دوره‌افتاده
دوره‌دیده
دوزرده
دوزنده
دوشیده
دونده
دویده
ده
دهشت‌زده
دهقان‌زاده
دهکده
دهنده
دیده
ذوق‌زده
ذی‌القعده
ذی‌قعده
رانده
رانده‌شده
راننده
رأی‌دهنده
ربادهنده
رباینده
ربوده
رخشنده
رده
رزمنده
رسانده
رساننده
رسانیده
رسیده
رضازاده
رطب‌خورده
رعیت‌زاده
رقصنده
رقصیده
رمیده
رنجانده
رنج‌دیده
رنجدیده
رنج‌کشیده
رنجیده
رنده
رنگ‌پریده
روبنده
روده
روزی‌ده
روستازاده
رونده
رویانده
روی‌داده
روییده
روئیده
رهاشده
رهانیده
رهنموده
رهیده
ریخته‌پاشیده
ریزپردازنده
ریزنده
ریسنده
ریمل‌زده
زاده
زایده
زاینده
زاییده
زائده
زائیده
زبان‌بریده
زبان‌زده
زبده
زبیده
زداینده
زدوده
زده
زده‌شده
زرده
زلزله‌زده
زمین‌خورده
زنازاده
زنده
زنگ‌زده
زننده
زودبازده
زیان‌دیده
زیبنده
زیتون‌پرورده
ژنده
ژولیده
سابنده
سابیده
ساده
سازنده
ساعده
سال‌خورده
سالخورده
سامانده
ساینده
ساییده
سائیده
سپارنده
سپرده
سپیده
ستانده
ستاینده
سترده
ستمدیده
ستم‌دیده
ستم‌کشیده
ستوده
ستیزنده
سجاده
سجده
سده
سراپرده
سرافکنده
سراینده
سربریده
سرپوشیده
سرخورده
سررسیده
سرزده
سرزنده
سرسپرده
سرفکنده
سرکرده
سرکشیده
سرگشاده
سرمازده
سرنهاده
سروده
سست‌عقیده
سعیده
سفرکرده
سفیدکننده
سفیده
سمباده
سنباده
سنجیده
سوءاستفاده
سودازده
سوزانده
سوزاننده
سوزنده
سوق‌دهنده
سیرشده
سیرکننده
سیرنشده
سیزده
سیل‌زده
سیه‌چرده
شازده
شالوده
شانزده
شا‌‌هزاده
شاهزاده
شتاب‌زده
شتابنده
شده
شرم‌زده
شرمنده
شعارزده
شعبده
شفادهنده
شکافنده
شکانده
شکست‌خورده
شکل‌دهنده
شکم‌گنده
شکننده
شکوهنده
شگفت‌زده
شمارنده
شمرده
شناسانده
شناساننده
شناسنده
شنوده
شنونده
شنیده
شورانده
شوریده
شوق‌زده
شونده
شوینده
شهزاده
شیرپاک‌خورده
شیرده
صدمه‌دیده
صف‌کشیده
صیدشده
طعم‌دهنده
طلبیده
طوفان‌زده
عابده
عائده
عده
عدیده
عربده
عشرتکده
عفوشده
عقب‌افتاده
عقب‌مانده
عقده
عقیده
علی‌القاعده
علی‌حده
عمده
عموزاده
عوام‌زده
عهده
غارت‌زده
غبارآلوده
غده
غذاخورده
غربت‌زده
غرب‌زده
غرق‌شده
غرنده
غلتیده
غم‌دیده
غم‌زده
غنوده
غنی‌شده
فاجعه‌زده
فالوده
فایده
فتاده
فراخوانده
فرارسیده
فراگیرنده
فراورده
فراینده
فرآورده
فرخنده
فرزندخوانده
فرزندزاده
فرساینده
فرستاده
فرستنده
فرسوده
فرمانده
فرموده
فروپاشیده
فروخورده
فرورونده
فروزنده
فروشده
فروشنده
فروفرستاده
فرومانده
فرونشاننده
فریب‌خورده
فریبنده
فریده
فزاینده
فسخ‌شده
فسرده
فسیل‌شده
فشارآورنده
فشرده
فقرزده
فکنده
فلاکت‌زده
فلج‌کننده
فلک‌زده
فوق‌العاده
فهمانده
فهمیده
قابل‌استفاده
قابل‌مشاهده
قاپیده
قاعده
قانع‌کننده
قبض‌کننده
قبولانده
قحطی‌زده
قرائت‌شده
قسم‌خورده
قصیده
قلاده
قیام‌کننده
قیدشده
قی‌کرده
کارافتاده
کارآزموده
کاردیده
کارشده
کارکرده
کارنکرده
کارورزیده
کامل‌کننده
کاویده
کاهنده
کباده
کپک‌زده
کتک‌خورده
کرده
کرم‌خورده
کزکرده
کشانده
کشانیده
کشنده
کشیده
کم‌فایده
کمک‌راننده
کنده
کننده
کوبنده
کوبیده
کوچانده
کوچیده
کوشنده
کوشیده
کهنه‌شده
گدازنده
گذارده
گذرانده
گذرنده
گراییده
گرائیده
گردانده
گرداننده
گردانیده
گردآورده
گردآورنده
گردنده
گرده
گردیده
گرماده
گرمازده
گرم‌کننده
گرونده
گرویده
گریزنده
گزارده
گزارنده
گزنده
گزیده
گسترانده
گسترانیده
گسترده
گسترش‌دهنده
گسترنده
گسیل‌شده
گشاده
گشاینده
گشوده
گفته‌شده
گمارده
گم‌شده
گم‌کرده
گنجانده
گنجانیده
گنجنده
گنجیده
گنده
گندیده
گوش‌بریده
گوش‌داده
گول‌خورده
گول‌زده
گوینده
گیرنده
گیس‌بریده
لاش‌مرده
لب‌پریده
لرزانده
لرزاننده
لرزنده
لغزاننده
لغزنده
لغزیده
لک‌زده
لم‌داده
لمیده
لوده
لوزالمعده
لولیده
له‌شده
لیسیده
ماتم‌دیده
ماتم‌زده
مادرخوانده
مادرمرده
ماده
مارزده
مارگزیده
ماسیده
مالیات‌دهنده
مالیده
مانده
مایع‌شده
مائده
متحده
متعدده
متکلم‌وحده
مجاهده
مجتهده
مجرده
محدوده
محموده
محنت‌زده
محنت‌کشیده
مراوده
مرده
مزایده
مژده
مساعده
مشاهده
مصیبت‌دیده
مصیبت‌زده
معاهده
معده
مفرده
مفسده
مفقوده
مکنده
مکیده
ملک‌زاده
منعقده
موجوده
موش‌مرده
مهرخورده
مهرشده
می‌خوابیده
می‌خوانده
می‌خورده
می‌دیده
می‌رانده
می‌رسانده
می‌رسیده
می‌زده
می‌سروده
می‌شده
می‌شنیده
می‌فرستاده
می‌فرموده
میکده
می‌کرده
می‌کشیده
می‌گذرانده
می‌گردیده
می‌نموده
ناآزموده
نابخشوده
نابرده
ناپسندیده
ناپیموده
ناخوانده
نادیده
نارسیده
نازپرورده
ناستوده
ناسنجیده
ناشنوده
ناشنیده
ناکرده
ناگشوده
نالیده
نام‌برده
نامیده
نانموده
نایستاده
نایل‌آمده
نباریده
نبخشیده
نبوده
نپاشیده
نپاییده
نپرستیده
نپسندیده
نپوشانده
نپوشیده
نتراشیده
نترسیده
نجنگیده
نجوشیده
نجویده
نجیب‌زاده
نچسبیده
نچشیده
نچیده
نخریده
نخوابیده
نخوانده
نخورده
نداده
ندزدیده
ندوانده
ندوانیده
ندویده
ندیده
نرده
نرسانده
نرسانیده
نرسیده
نرم‌کننده
نزده
نساییده
نسپرده
نسروده
نسنجیده
نشانده
نشان‌کرده
نشده
نشمرده
نشنیده
نطلبیده
نظرکرده
نفرستاده
نفرموده
نفهمیده
نفی‌شده
نقده
نکرده
نکشیده
نکنده
نکوبیده
نکوشیده
نکوهیده
نگارنده
نگاه‌دارنده
نگاه‌کننده
نگذارده
نگذرانده
نگردیده
نگرنده
نگشوده
نگنجانده
نگنجیده
نگه‌دارنده
نمالیده
نمانده
نمایانده
نماینده
نمرده
نمک‌پرورده
نموده
نمی‌آمده
نمی‌داده
نمی‌دیده
نمی‌شده
نمی‌کرده
ننموده
ننوشیده
ننهاده
ننه‌مرده
نواده
نوازنده
نوآمده
نورزیده
نورسیده
نوزده
نوشانده
نوشنده
نوشیده
نویسنده
نهاده
نهراسیده
نیاشامیده
نیافریده
نیامده
نیاورده
نیش‌زده
نیندیشیده
واخورده
واداده
وارده
وارهیده
وازده
واکس‌خورده
واکس‌زده
واگذارده
واگذارنده
والده
وامانده
وام‌ده
وام‌دهنده
وام‌گیرنده
وانهاده
وحده
وحشت‌زده
ورپریده
ورزنده
ورزیده
ورقلنبیده
ورم‌کرده
وزکرده
وزنده
وزیده
وزیرزاده
وصله‌خورده
وعده
هایده
هجده
هراسیده
هفده
هم‌خانواده
هم‌عقیده
هنرکده
هواده
هول‌شده
هویت‌دهنده
هیجان‌زده
هیجده
یابنده
یادشده
یادکرده
یادگیرنده
یاری‌دهنده
یازده
یازیده
یخ‌زده
یک‌ بانده
یک‌ خرده
یک‌ دنده

ذه

استعاذه
ایذه
ربذه
مأخوذه
مواخذه
مؤاخذه

ره

ابرستاره
ابوطیاره
ابوهریره
اجاره
اداره
ارده‌شیره
اره
اریتره
استخاره
استعاره
اسطوره
اشاره
اشاعره
افشره
اکاسره
الجزیره
القاهره
اماره
انگاره
اوره
این‌کاره
آبستره
آب‌غوره
آتش‌پاره
آجرپاره
آرواره
آواره
آهن‌پاره
بادافره
باقرقره
باکره
بالاخره
بالفطره
بدقواره
بدکاره
بدمنظره
بره
بصره
بقره
بهاره
بهره
بی‌بهره
بی‌جزبره
بی‌چاره
بی‌ستاره
بی‌قواره
بی‌مهره
پاره
پاره‌پاره
پتیاره
پذیره
پربهره
پرتره
پرخاطره
پرده‌کرکره
پرمخاطره
پره
پری‌چهره
پنجره
پوره
پیش‌شماره
پیکره
تبصره
تخته‌پاره
تذکره
تره
تک‌ستاره
تک‌نفره
تکه‌پاره
توبره
ته‌چهره
تیره
ثمره
جداره
جزیره
جشنواره
جگرپاره
جمره
جوهره
جهنم‌دره
جیره
چارپاره
چاره
چشم‌غره
چمچاره
چنبره
چندکاره
چندمنظوره
چندنفره
چهره
چه‌کاره
چیره
حجره
حریره
حشره
حظیره
حفره
حنجره
خاصره
خاطره
خبره
خرخره
خرزهره
خرمهره
خمپاره
خمره
خوب‌چهره
خوره
خوش‌چهره
خوش‌قواره
خیره
دارالاماره
دارالتجاره
دایره
درباره
دره
دستگیره
دستواره
دکلره
دگرباره
دل‌شوره
دلهره
دواخطاره
دوباره
دوجداره
دوره
دوستاره
دوسره
دوکاره
دوموتوره
دونفره
دهان‌دره
ده‌کوره
دهن‌دره
دیواره
ذخیره
ذره
رباخواره
رخساره
روزمره
ره
زره
زمره
زن‌باره
زنجیره
زواره
زهره
ساحره
ساره
ستاره
سخره
سرسره
سره
سفره
سکره
سواره
سوره
سهره
سه‌نفره
سیاره
سیطره
شاعره
شب‌پره
شب‌چره
شبه‌جزیره
شبه‌قاره
شجره
شراب‌خواره
شراره
شش‌نفره
شفیره
شکرپاره
شکم‌باره
شماره
شمس‌العماره
شوره
شهره
شیرخواره
شیره
صادره
صخره
طاهره
طره
طفره
طنبوره
طیاره
عشره
عشیره
عصاره
علیامخدره
عمره
غرغره
غره
غوره
غیرمنتظره
غیره
فطره
فقره
فواره
قاره
قاهره
قداره
قرقره
قطره
قطره‌قطره
قواره
کاباره
کاتوره
کاره
کبیره
کرکره
کره
کسره
کفاره
کم‌بهره
کناره
کنگره
کوره
گاهواره
گره
گزاره
گستره
گوشواره
گهواره
گیره
لیره
ماسوره
مال‌الاجاره
مال‌التجاره
ماه‌پاره
ماهواره
مبازره
متغیره
مجمره
محاصره
محاوره
مخابره
مخاطره
مخدره
مذاکره
مذکوره
مزبوره
مستعمره
مستوره
مسخره
مسطوره
مشاجره
مشاعره
مشاوره
مصادره
مطهره
مغفوره
مفاخره
مقبره
مقرره
مقصوره
مکاره
مناره
مناظره
منتشره
منتظره
منصوره
منظره
منفجره
منیره
موخوره
موشواره
مه‌پاره
مهره
مؤثره
میان‌دوره
می‌خواره
میسوره
نادره
ناسره
ناظره
نایب‌الزیاره
نبیره
نصفه‌کاره
نظاره
نعره
نفره
نقاره
نقره
نکره
نگاره
نمره
نیم‌دایره
نیم‌کره
نیمه‌کاره
ورق‌پاره
ویبره
هزارچهره
هزاره
هفت‌نفره
هماره
هم‌دوره
هم‌سفره
همشیره
همواره
همه‌کاره
هیأت‌مدیره
هیچ‌کاره
هیئت‌مدیره
یادواره
یکباره
یک‌ذره
یکسره
یک‌کاره
یک‌نفره

زه

ابوحمزه
اجازه
اجوزه
ارگانیزه
استریلیزه
امروزه
اندازه
انگیزه
آموزه
آمیزه
آوازه
آویزه
باانگیزه
بازه
بامزه
بدمزه
برنزه
بزه
بلندآوازه
بی‌اجازه
بی‌اندازه
بی‌انگیزه
بی‌جربزه
بی‌مزه
پاستوریزه
پاکیزه
پاییزه
پائیزه
پرانگیزه
پرآوازه
پردازه
پس‌لرزه
پوزه
پیروزه
پیش‌لرزه
تازه
ترش‌مزه
تلخ‌مزه
تنزه
تن‌لرزه
جایزه
جربزه
جنازه
چندروزه
حمزه
حوزه
خربزه
خزه
خمیازه
خوش‌مزه
دروازه
دریوزه
دودوزه
دوروزه
دوشیزه
ده‌روزه
روزه
ریزه
ریزه‌ریزه
زمین‌لرزه
زوزه
زه
سازه
سبزه
ستیزه
سرنیزه
سنگ‌ریزه
شامپانزه
شیرازه
صددروازه
عجوزه
غریزه
غزه
غمزه
فائزه
فیروزه
کوزه
گالوانیزه
گدازه
لوزه
مبارزه
مدرنیزه
مرزه
مزه
معجزه
مغازه
مفازه
مکانیزه
ممیزه
منزه
موزه
نیزه
هراندازه
هرروزه
هرزه
هفت‌روزه
هم‌اندازه
همزه
هموژنیزه
همه‌‌روزه
هویزه
هیدروژنیزه
یک‌روزه
یک‌ریزه
یونیزه

ژه

اژه
پروژه
پیاژه
تیراژه
رژه
سوژه
فرفورژه
کلیدواژه
گل‌مژه
مژه
منیژه
نایژه
واژه
ویژه

سه

ادیسه
البسه
آبسه
آچارفرانسه
بوسه
پرسه
پروسه
جلسه
حماسه
خرناسه
خلسه
خمسه
دسیسه
ریسه
سرشناسه
سرکیسه
سمبوسه
سه
شناسه
شوسه
صورت‌جلسه
عطسه
فرانسه
فی‌نفسه
قابل‌مقایسه
قفسه
کاسه
کبیسه
کلاسه
کنیسه
کوسه
کیسه
گلاسه
لامسه
لیسانسه
ماسه
محروسه
مدرسه
مقایسه
مقدسه
مکنسه
موسسه
مؤسسه
نفیسه
نوکیسه
نویسه
نیم‌کاسه
وسوسه
هم‌کاسه
هندسه
هیأت‌رئیسه
هیئت‌رئیسه
یائسه
یک‌کاسه

شه

ارادت‌پیشه
اندیشه
انوشه
بدریشه
بنفشه
بی‌اندیشه
بی‌توشه
بی‌ریشه
بیشه
پشم‌شیشه
پشه
پوشه
پیشه
تراشه
تقواپیشه
تقوی‌پیشه
توشه
تیشه
جفاپیشه
جگرگوشه
جنایت‌پیشه
جوانمردپیشه
حبشه
خدشه
خرده‌شیشه
خوشه
خیانت‌پیشه
دل‌غشه
دوآتشه
راه‌توشه
رسالت‌پیشه
رعشه
ره‌توشه
ریاضت‌پیشه
ریزتراشه
ریشه
ریشه‌ریشه
ستم‌پیشه
سعایت‌پیشه
سیاه‌بیشه
شاعرپیشه
شاهنشه
شه
شیشه
صداپیشه
عاشق‌پیشه
عایشه
عدالت‌پیشه
عرشه
فاحشه
فشفشه
قناعت‌پیشه
کروشه
کریشه
کلیشه
گوشه
گیشه
لاشه
ماشه
متوحشه
مرتعشه
منافق‌پیشه
مناقشه
نقشه
هم‌ریشه
همیشه
هنرپیشه
یک‌گوشه

صه

القصه
به‌شخصه
خاصه
خصیصه
خلاصه
رقاصه
شاخصه
شخصه
عرصه
غصه
قصه
مختصه
مخمصه
مشخصه
مناقصه
نقیصه

ضه

استحاضه
استفاضه
افاضه
انتفاضه
آهن‌قراضه
باعرضه
بیضه
بی‌عرضه
دوقبضه
روضه
عارضه
عرضه
عریضه
فریضه
فضه
قبضه
قراضه
قرضه
معارضه
معاوضه
معترضه
مفروضه
نقیضه

طه

ابن‌بطوطه
احاطه
باواسطه
بی‌ضابطه
بی‌نقطه
بی‌واسطه
حیطه
خطه
رابطه
سفسطه
سلطه
سلیطه
شرطه
شماطه
ضابطه
غبطه
غوطه
لواطه
متوسطه
محوطه
مربوطه
مشاطه
مشروطه
مغالطه
مغلطه
نقطه
واسطه
ورطه

ظه

املاحظه
بی‌ملاحظه
پرحافظه
حافظه
لحظه
محافظه
محفظه
ملاحظه
موعظه
هرلحظه
یک‌لحظه

عه

اربعه
اشاعه
اشعه
الساعه
بقعه
بلامنازعه
بی‌مطالعه
بی‌منازعه
تابعه
تبعه
توسعه
جامعه
جرعه
جرعه‌جرعه
جمعه
خدعه
خلق‌الساعه
دافعه
دفعه
رابعه
زیرمجموعه
سبعه
شایعه
شریعه
شیعه
صومعه
ضایعه
طلیعه
عام‌المنفعه
فاجعه
قرعه
قطعه
قطعه‌قطعه
قلعه
لاجرعه
لمعه
مابعدالطبیعه
ماوراءالطبیعه
متبوعه
متشرعه
مجامعه
مجموعه
مدافعه
مراجعه
مرافعه
مرجوعه
مزارعه
مزرعه
مشروعه
مضارعه
مطالعه
مطبوعه
مقاطعه
مقطعه
مقنعه
ممنوعه
منازعه
مواضعه
واسعه
واقعه
ودیعه
یک‌دفعه

غه

بی‌دغدغه
تیغه
جغجغه
خرچنگ‌قورباغه
داروغه
دغدغه
دماغه
دوتیغه
زاغه
سابغه
صبغه
صیغه
قورباغه
مبالغه
مراغه
نابغه
نهج‌البلاغه

فه

ابوحنیفه
اضافه
باصرفه
باعاطفه
بدقیافه
بوفه
بی‌صرفه
بی‌عاطفه
بی‌وقفه
تحفه
تعرفه
جیفه
حرفه
حنیفه
خرافه
خرفه
خفه
خلیفه
خوش‌قیافه
دارالخلافه
دل‌ضعفه
دوطرفه
زرافه
سانتافه
سرفه
سیاه‌سرفه
شریفه
شفه
شکوفه
صحیفه
صرفه
ضعیفه
طایفه
طائفه
طرفه
عاطفه
عرفه
عفیفه
غرفه
فلاسفه
فلسفه
قیافه
کافه
کفه
کلافه
کوفه
گزافه
لطیفه
لفافه
لیفه
متصرفه
متصوفه
متعارفه
مخلفه
مرفه
مستظرفه
معارفه
معرفه
مکاشفه
مکشوفه
ملاطفه
ملافه
ملحفه
ملطفه
منحرفه
موتلفه
موقوفه
مؤتلفه
مؤلفه
نافه
نسکافه
نصفه
نطفه
نظام‌وظیفه
وظیفه
وقفه
هیأت‌منصفه
هیئت‌منصفه
یک‌طرفه

قه

افاقه
آذوقه
بارقه
باسابقه
باسلیقه
بته‌جقه
بدرقه
بدسابقه
بدسلیقه
بی‌سابقه
بی‌سلیقه
بی‌علاقه
بی‌مضایقه
ترقه
تفرقه
جرقه
حدقه
حدیقه
حدیقه‌الحقیقه
حقه
حلقه
حلقه‌حلقه
خرقه
خوش‌سابقه
خوش‌سلیقه
دارحلقه
دقیقه
دوطبقه
ذائقه
ذوزنقه
زنادقه
سابقه
ساقه
سلاجقه
سلیقه
سوءسابقه
سه‌طبقه
سه‌طلاقه
شقه
شقیقه
صاعقه
صدقه
صدیقه
طاقه
طبقه
طریقه
عتیقه
عجیب‌الخلقه
عقیقه
علاقه
غرقه
فائقه
فرقه
فقه
کج‌سلیقه
کم‌سابقه
لقلقه
لیقه
متعلقه
متفرقه
محترقه
مسابقه
مسروقه
مضایقه
مضیقه
مطابقه
مطلقه
معاشقه
معشوقه
معلقه
معوقه
ملاقه
منطقه
ناطقه
ناقص‌الخلقه
ناقه
نفقه
وثیقه
ورقه
هفت‌طبقه
هم‌طبقه
یقه

که

اریکه
اینکه
آب‌باریکه
آلبالوخشکه
آنکه
باریکه
بالماسکه
برکه
بشکه
بلکه
بلوکه
پنکه
پوکه
تخم‌وترکه
ترکه
تکه
تکه‌تکه
تلکه
تیکه
چرتکه
چکه
چنانکه
درشکه
درکه
دکه
سرکه
سکسکه
سکه
شبکه
شوکه
شیرفلکه
فلکه
کالسکه
که
لکه
مبارکه
متارکه
متبرکه
متحرکه
متروکه
محرکه
مضحکه
معرکه
مکه
ملایکه
ملائکه
ملکه
مهلکه
نیرومحرکه
نیم‌سکه
واکه
وقتی‌که
همین‌که
هنگامی‌که
یکه

گه

الم‌شنگه
آگه
بارگه
برگه
بندرلنگه
تماشاگه
تنگه
جایگه
جرگه
جلگه
خلوتگه
درگه
دورگه
رگه
سحرگه
گَه
لنگه
منزلگه
ناگه
نگه
وانگه

له

اباعبدالله
ابله
ابوعبدالله
ابی‌عبدالله
ادله
ازجمله
استحاله
استطاله
استغفرالله
استماله
اسدالله
اسکله
اصله
اطاله
اعتمادالدوله
اعوذبالله
اقاله
الحمدالله
الله
اماله
امثله
امین‌الله
اولیاءالله
ایام‌الله
ایزوله
ای‌والله
آبله
آکله
آلاله
آیت‌الله
باحوصله
بارک‌الله
باطله
باعجله
بافاصله
بالله
باله
بدپیله
بدمعامله
بذله
بزغاله
بسم‌الله
بقیه‌الله
بقیه‌الله
بلافاصله
بله
بوکله
بیت‌الله
بی‌حوصله
بیست‌ساله
بی‌شیله
بی‌شیله‌وپیله
بیغوله
بی‌کارالدوله
بی‌کله
بی‌وسیله
پرآبله
پرحوصله
پرمشغله
پله
پله‌پله
پیاله
پیله
تاپاله
تبارک‌الله
تسمه‌نقاله
تعالی‌الله
تفاله
تله
توله
تیله
ثارالله
جزغاله
جمله
جمیله
چاق‌و‌چله
چاله
چاله‌وچوله
چغاله
چلچله
چندساله
چندشغله
حاصله
حامله
حبل‌الله
حجله
حزب‌الله
حق‌الله
حق‌الوکاله
حمدالله
حمله
حنظله
حواله
حوصله
حوله
حیله
خاله
خلق‌الله
خلیفه‌الله
خلیل‌الله
خوش‌معامله
دجله
دنباله
دوبله
دوجمله
دوکله
ده‌ساله
ذبیح‌الله
راحله
راه‌پله
رحمت‌الله
رحمه‌الله
رذیله
رساله
رسول‌الله
رضوان‌الله
رله
روح‌الله
زباله
زلزله
زنگوله
ژاله
ژله
ساله
سبحان‌الله
سرسلسله
سرمقاله
سروکله
سفله
سلاله
سلام‌الله
سلسله
سنبله
سوله
سیاه‌چاله
سیف‌الدوله
سیف‌الله
سیم‌لوله
شعله
شکرالله
شنبلیله
شیله
صله
صلی‌الله
صنیع‌الدوله
ضاله
ضدگلوله
طویله
ظهیرالدوله
عاقله
عایله
عائله
عبدالله
عجله
عزت‌الله
عضله
عمله
عندالله
غافله
غایله
غائله
غزاله
غلغله
غله
فاصله
فاضله
فتیله
فرموله
فضله
فله
فی‌الجمله
فیصله
قابله
قافله
قائله
قباله
قبله
قبیله
قرض‌وقوله
قله
قیلوله
کثیرالجمله
کج‌وکوله
کشاله
کلاله
کلام‌الله
کله
کلیله
کلیم‌الله
کم‌حوصله
کوتوله
کوله
گالیله
گلوله
گله
گنجاله
گندله
گوساله
لا‌اله‌الا‌الله
لاله
لعنه‌الله
لقاءالله
لوله
له
له‌له
مارپله
ماسوله
ماشاء‌الله
ماله
مایه‌تیله
مبادله
مباهله
مبله
متشکله
متصله
مثله
مجادله
مجله
مچاله
محله
محموله
محوله
مخیله
مداخله
مراسله
مرحله
مرسوله
مسأله
مستشارالدوله
مسئله
مشغله
معادله
معامله
معتزله
مغازله
مفصله
مقابله
مقاتله
مقاله
مقاوله
مقبوله
مقوله
ملیله
من‌جمله
منزله
منفصله
منگوله
مواصله
میله
نافله
ناله
نامعادله
نبی‌الله
نخاله
نزله
نصرالله
نعمت‌الله
نعوذبالله
نقاله
نورالله
نیم‌فاصله
واصله
واله
وثوق‌الدوله
وسیله
وصله
ولوله
ولی‌الله
وهله
هاله
هرساله
هله
هلهله
هله‌هوله
هلیله
هم‌پیاله
هم‌قبیله
همه‌ساله
یدالله
یک‌فاصله
یله
یوم‌الله

مه

ابلاغ‌نامه
اتهام‌نامه
اجاره‌نامه
اجازه‌نامه
احضارنامه
اختیارنامه
اخطارنامه
ادامه
ادعانامه
ارادت‌نامه
ارداویراف‌نامه
اساس‌نامه
اسامه
استشهادنامه
استعفانامه
استوارنامه
استیضاح‌نامه
اسرارنامه
اسکندرنامه
اصطلاح‌نامه
اصلاح‌نامه
اطعمه
اظهارنامه
اعتبارنامه
اعتراض‌نامه
اعتراف‌نامه
اعتقادنامه
اعتمادنامه
اعلام‌نامه
اقامه
اقبال‌نامه
اقرارنامه
الهی‌نامه
امان‌نامه
امتیازنامه
انتقادنامه
انحصارنامه
اندرزنامه
انصراف‌نامه
ائمه
آبشامه
آسیمه
آمارنامه
آیین‌نامه
آئین‌نامه
بارنامه
باسمه
بتن‌آرمه
بتون‌آرمه
بخشنامه
برمه
برنامه
بسمه
بشارت‌نامه
بی‌برنامه
بیعت‌نامه
بی‌مقدمه
بیمه
بیمه‌نامه
بی‌واهمه
پاسخنامه
پایان‌نامه
پخمه
پرسشنامه
پژوهش‌نامه
پندنامه
پیژامه
پیمان‌نامه
تتمه
تخمه
ترازنامه
ترجمه
ترمه
تسلیت‌نامه
تسلیم‌نامه
تسمه
تشویق‌نامه
تصدیق‌نامه
تصویب‌نامه
تضمین‌نامه
تعزیت‌نامه
تعقیب‌نامه
تعهدنامه
تفاهم‌نامه
تقاضانامه
تقدیرنامه
تکذیب‌نامه
تکمه
تلگراف‌نامه
توافق‌نامه
توبه‌نامه
توبیخ‌نامه
توجیه‌نامه
توصیه‌نامه
ثامن‌الائمه
جادکمه
جادگمه
جامه
جرثومه
جریمه
جمجمه
جوادالائمه
چشمه
چکامه
چکمه
چمباتمه
چهارتخمه
حافظ‌نامه
حرام‌لقمه
حق‌الزحمه
حکیمه
حلیمه
حومه
خاتمه
خامه
خبرنامه
خدای‌نامه
خدمه
خردنامه
خودکامه
خوش‌نغمه
خیمه
دادنامه
دارالترجمه
دارالحکومه
دانشنامه
دخمه
دعوت‌نامه
دکلمه
دکمه
دگمه
دلمه
دیالمه
دیپلمه
ذمه
رزومه
رضایت‌نامه
رمه
رنج‌نامه
روزنامه
زخمه
زمزمه
زندگینامه
زیارت‌نامه
ساچمه
سازش‌نامه
ساقی‌نامه
سالنامه
سالومه
سپاس‌نامه
سراسیمه
سرچشمه
سرمه
سعادت‌نامه
سفارش‌نامه
سفرنامه
سقرمه
سقلمه
سلیمه
سوءهاضمه
سورتمه
سوقولمه
سوگ‌نامه
سوگندنامه
سیاحت‌نامه
سیاست‌نامه
سیه‌جامه
شامه
شاهنامه
شب‌نامه
شجره‌نامه
شراکت‌نامه
شکایت‌نامه
شمه
شناسنامه
شهادت‌نامه
شیوه‌نامه
صدمه
صلح‌نامه
ضمانت‌نامه
ضمیمه
طعمه
طلاق‌نامه
ظفرنامه
عامه
عقدنامه
علامه
عمامه
عمه
عهدنامه
غمنامه
فاطمه
فال‌نامه
فتح‌نامه
فرهنگ‌نامه
فصل‌نامه
فکاهی‌نامه
فوق‌برنامه
فهیمه
فیلم‌نامه
قابلمه
قابوس‌نامه
قائمه
قسم‌نامه
قطع‌نامه
قلندرنامه
قمقمه
قمه
قورمه
قولنامه
قیمه
کارنامه
کتاب‌نامه
کرشمه
کریمه
کلمه
کومه
گاه‌نامه
گذرنامه
گزارش‌نامه
گزمه
گنج‌نامه
گواهی‌نامه
گیومه
لازمه
لطمه
لغت‌نامه
لقمه
ماه‌نامه
مبایعه‌نامه
مجسمه
محاکمه
محترمه
محکمه
مخاصمه
مختارنامه
مختومه
مذمومه
مرام‌نامه
مرحومه
مرزبان‌نامه
مستخدمه
مصیبت‌نامه
مظلمه
معرفی‌نامه
معصومه
مفاهمه
مقدمه
مکالمه
مکرمه
ملازمه
ملتحمه
ملغمه
مناجات‌نامه
منظومه
موافقت‌نامه
مه
نامه
نجمه
ندیمه
نرمه
نصفه‌نیمه
نظامنامه
نغمه
نقدنامه
نمایش‌نامه
نیمه
واژه‌نامه
واهمه
وثیقه‌نامه
وصیت‌نامه
وقایع‌نامه
وکالت‌نامه
ولیمه
ویژه‌برنامه
ویژه‌نامه
هاضمه
هجمه
هجونامه
هرزنامه
هفت‌چشمه
هفته‌نامه
همه
همهمه
هنگامه
هیمه
یادنامه
یک‌کلمه
یک‌لقمه
یک‌نیمه
یورتمه

نه

ابررایانه
ابلهانه
ابیانه
اجنه
احمقانه
اخلالگرانه
ادیب‌السلطنه
ادیبانه
ارادتمندانه
ارامنه
ازمنه
استادانه
استوانه
اسلحه‌خانه
اسیدآمینه
اشغالگرانه
اعانه
اعتمادالسلطنه
اغواگرانه
افاغنه
افسانه
افشانه
اکسیژنه
اگرنه
امیدوارانه
اندیشمندانه
این‌گونه
آب‌اکسیژنه
آبدارخانه
آبرومندانه
آبگینه
آپارات‌خانه
آتش‌خانه
آتشزنه
آتنه
آدینه
آزادانه
آستانه
آشپزخانه
آشوبگرانه
آشیانه
آقامنشانه
آکنه
آگاهانه
آمارگونه
آمرانه
آمنه
آمینه
آینده‌نگرانه
آینه
آیینه
آیینه‌خانه
بابونه
بازجویانه
بالاتنه
بالاخانه
بانه
بتخانه
بتونه
بچگانه
بچه‌گانه
بدبختانه
بدبینانه
بدکینه
بدنه
بردبارانه
برونگرایانه
برهنه
بزرگ‌منشانه
بزرگوارانه
بزهکارانه
بشردوستانه
بعینه
بلهوسانه
بنه
بوزینه
بهانه
بهدانه
بهینه
بی‌ادبانه
بی‌باکانه
بی‌پشتوانه
بی‌تابانه
بی‌خانه
بی‌خردانه
بیدارگرانه
بی‌دانه
بی‌رحمانه
بیست‌گانه
بی‌شرمانه
بیشینه
بی‌صبرانه
بیعانه
بی‌قرینه
بی‌کرانه
بی‌کینه
بیگانه
بیمارگونه
بی‌نشانه
بینه
پابرهنه
پادشاهانه
پارینه
پاشنه
پانزده‌گانه
پایانه
پایین‌تنه
پائین‌تنه
پدرانه
پرچانه
پردامنه
پرکینه
پروانه
پرهزینه
پست‌خانه
پسرانه
پس‌زمینه
پشتوانه
پشمینه
پنبه‌دانه
پنجاه‌گانه
پنج‌گانه
پنهان‌خانه
پونه
پهلوانانه
پهنه
پیامبرانه
پیروزمندانه
پیش‌زمینه
پیشگیرانه
پیشینه
پیگیرانه
پیمانه
پینه
تاجرمآبانه
تاریک‌خانه
تازیانه
تالارخانه
تبهکارانه
تجارتخانه
ترانه
ترخینه
تسمه‌پروانه
تشنه
تصفیه‌خانه
تعمدانه
منگنه
تلفنخانه
تلگراف‌خانه
تماشاخانه
تنبل‌خانه
تنه
توپ‌خانه
تهمینه
تیزبینانه
جادوگرانه
جانانه
جاودانه
جاهلانه
جبارانه
جداگانه
جذام‌خانه
جسورانه
جنه
جوانانه
جوانمردانه
جوانه
چاپارخانه
چاپخانه
چاپلوسانه
چالشگرانه
چانه
چای‌خانه
چپاولگرانه
چپ‌گرایانه
چگونه
چندگانه
چندگونه
چهارخانه
چهارده‌گانه
چهارشانه
چهارگانه
چهل‌گانه
چینه
حرمخانه
حریصانه
حسابگرانه
حسنه
حق‌طلبانه
حکیمانه
حنانه
حوض‌خانه
خاشعانه
خاضعانه
خاکسارانه
خاگینه
خالصانه
خامنه
خانه
خاورمیانه
خائنانه
ختنه
خداپسندانه
خرابکارانه
خرچسانه
خزانه
خزینه
خصمانه
خلافکارانه
خلاقانه
خم‌خانه
خوشبختانه
خوش‌بینانه
خیاط‌خانه
دارالسلطنه
داروخانه
دامنه
دانه
داوطلبانه
دبیرخانه
دخترانه
ددمنشانه
دردانه
دردمندانه
دزدانه
دشنه
دفترخانه
دفینه
دگرگونه
دلاورانه
دلسوزانه
دلیرانه
دمنه
دندانه
دواخانه
دوازده‌گانه
دودهنه
دوزبانه
دوزنه
دوسالانه
دوستانه
دوکابینه
دوگانه
دهانه
ده‌گانه
دهنه
دیرینه
دیوانه
دیوانه‌خانه
رازگونه
رازیانه
راهدارخانه
رایانه
رختشوی‌خانه
رخنه
رسانه
رصدخانه
رمزگونه
رندانه
رنگدانه
روانه
رودخانه
روزانه
روزنه
روشنگرانه
ریاکارانه
ریحانه
ریختگرخانه
ریزدانه
زاهدانه
زبانه
زرادخانه
زرینه
زمانه
زمستانه
زمینه
زنانه
زنگنه
زورخانه
زورمندانه
زیارت‌خانه
زیرکانه
ساده‌دلانه
سالانه
سالیانه
ساﻻنه
سامانه
سبزینه
سبکسرانه
ستمکارانه
ستمگرانه
سخاوتمندانه
سرانه
سربازخانه
سردخانه
سرسختانه
سرشانه
سرکوبگرانه
سفارت‌خانه
سفره‌خانه
سفینه
سقاخانه
سکنه
سکینه
سلانه‌سلانه
سمانه
سنه
سوءپیشینه
سودجویانه
سه‌گانه
سیاه‌دانه
سیزده‌گانه
سی‌گانه
سیمینه
سینه
شادمانه
شاعرانه
شاکرانه
شانزده‌گانه
شانه
شاهانه
شبانه
شجاعانه
شحنه
شرافتمندانه
شرورانه
شش‌گانه
شصت‌گانه
شعارگونه
شعرگونه
شکرانه
شوفاژخانه
شومینه
صاحب‌خانه
صادقانه
صبحانه
صبورانه
صحنه
صدگانه
صراف‌خانه
صلح‌جویانه
صمیمانه
صندوقخانه
صوفیانه
ضراب‌خانه
ضرادخانه
طبیبانه
طعنه
طلبکارانه
طمأنینه
طنزگونه
ظالمانه
عابدانه
عاجزانه
عادلانه
عارفانه
عاشقانه
عاقلانه
عالمانه
عامدانه
عامرانه
عامیانه
عجولانه
عزیزدردانه
عصرانه
عکاس‌خانه
غاصبانه
غافلگیرانه
غریبانه
غزنه
غسال‌خانه
غمگینانه
غیرتمندانه
غیرمؤدبانه
فاتحانه
فاضلانه
فتنه
فراعنه
فرزانه
فروتنانه
فسانه
فعالانه
فقیرانه
فقیهانه
فیلسوفانه
قاطعانه
قدرتمندانه
قرض‌الحسنه
قرنطینه
قرینه
قلدرمآبانه
قمارخانه
قوام‌السلطنه
قهرمانانه
قهوه‌خانه
کابینه
کارانه
کارخانه
کاشانه
کافرانه
کاوشگرانه
کتاب‌خانه
کرانه
کرایه‌خانه
کریمانه
کلیله‌ودمنه
کمک‌هزینه
کم‌هزینه
کمینه
کنجکاوانه
کنه
کودکانه
کورکورانه
کهنه
کینه
گداگشنه
گردنه
گردونه
گرسنه
گزنه
گزینه
گستاخانه
گلخانه
گلستانه
گل‌گونه
گمانه
گناهکارانه
گنجینه
گنه
گونه
گینه
لانه
لب‌تشنه
مادرانه
مادینه
مالکانه
ماهانه
ماهرانه
ماهیانه
مأیوسانه
مبتکرانه
متأسفانه
متبحرانه
متجاوزانه
متحجرانه
متدبرانه
متذکرانه
متشرعانه
متظاهرانه
متعبدانه
متعجبانه
متعرضانه
متعصبانه
متعهدانه
متفکرانه
متقلبانه
متکبرانه
متکلفانه
متواضعانه
متهورانه
مثانه
مجدانه
مجرمانه
محتاطانه
محترمانه
محجوبانه
محرمانه
محسنه
محصنه
محضرخانه
محقرانه
محققانه
مخفیانه
مخلصانه
مدبرانه
مددکارانه
مدیترانه
مدینه
مذبوحانه
مرجانه
مردانه
مرموزانه
مریضخانه
مزورانه
مسافرخانه
مستانه
مستبدانه
مستکبرانه
مسلحانه
مسئولانه
مشتاقانه
مشفقانه
مصرانه
مطمئنه
مطیعانه
مظلومانه
مظنه
معاینه
معترضانه
معصومانه
معقولانه
معماگونه
مغرضانه
مغرورانه
مفتخرانه
مفتضحانه
مقارنه
مقتدرانه
مقتصدانه
مقلدانه
مقننه
مکارانه
مکتبخانه
ملتمسانه
ملحدانه
ملوکانه
ممتحنه
ممکنه
منافقانه
منتقدانه
منصفانه
منعطفانه
منگنه
موازنه
موتورخانه
موحدانه
موذیانه
موریانه
موشکافانه
مهرانه
مهربانانه
مهرورزانه
مهمانخانه
مؤدبانه
مؤمنانه
مؤونه
میانه
می‌خانه
میهمان‌خانه
ناامیدانه
ناآگاهانه
ناباورانه
نابخرانه
نابخردانه
نابکارانه
ناجوانمردانه
ناشیانه
ناصحانه
ناعادلانه
ناعاقلانه
نامردانه
نامعقولانه
نامنصفانه
نایب‌السلطنه
نجیبانه
نرینه
نژادپرستانه
نشانه
نظام‌السلطنه
نقادانه
نقاره‌خانه
نقاش‌‌‌‌خانه
نقدینه
نقشینه
نکوکارانه
نگارخانه
نمازخانه
نمایش‌خانه
نمونه
ننه
نوانخانه
نوبرانه
نودگانه
نوزده‌گانه
نوع‌دوستانه
نومیدانه
نه
نهادینه
نهانخانه
نهاندانه
نه‌گانه
نیلوفرانه
نیم‌تنه
وارونه
واژگونه
واقع‌بینانه
واقع‌گرایانه
واکسینه
والامنشانه
وحشیانه
وردنه
وزاتخانه
وزارت‌خانه
وزنه
وصله‌پینه
وضوخانه
وفادارانه
وقیحانه
وگرنه
ویتامینه
ویرانه
هجده‌گانه
هدفمندانه
هرآینه
هرگونه
هزارگانه
هزینه
هشتادگانه
هشت‌گانه
هشیارانه
هفتادگانه
هفت‌گانه
هفده‌گانه
هگمتانه
همان‌گونه
همخانه
همین‌گونه
همینه
هندوانه
هنرمندانه
هوشمندانه
هوشیارانه
هیچ‌گونه
هیدروژنه
یارانه
یازده‌گانه
یتیم‌خانه
یکتاگرایانه
یک‌تنه
یک‌دانه
یک‌گونه
یگانه

وه

ابرکوه
اسلام‌پژوه
اسوه
انبوه
اندوه
آب‌میوه
آداب‌الصلوه
آینده‌پژوه
باشکوه
بالقوه
بعلاوه
بقوه
بی‌شکوه
بیوه
پاوه
پراندوه
پرجلوه
پرشکوه
تاریخ‌پژوه
ترقوه
جزوه
جلوه
جیوه
چراغ‌قوه
خطوه
دانش‌پژوه
دین‌پژوه
رشته‌کوه
رشوه
زیرگروه
زیمباوه
ساوه
ستوه
سرگروه
شکوه
شیرکوه
شیوه
عدوه
عشوه
علاوه
علم‌کوه
غزوه
فیروزکوه
قرآن‌پژوه
قلوه
قوه
قهوه
کاوه
کجاوه
کوه
گروه
گناوه
گیوه
ماهیتاوه
مروه
مستجاب‌الدعوه
مکروه
میوه
نحوه
نوباوه
نوه
وجوه
هم‌گروه
یاوه

هه

ابرهه
الهه
آبراهه
بداهه
بدیهه
برهه
بی‌راهه
بی‌شبهه
جبهه
جولاهه
چندماهه
چهچهه
دوکوهه
دهه
سیاهه
شبهه
شش‌ماهه
شفهه
شیهه
فی‌البداهه
قهقهه
کوهه
ماهه
مشبهه
مواجهه
موجهه
نزهه
وجهه
وجیهه
هرماهه
هفت‌ماهه
هه‌هه
یک‌ماهه

یه

ابلاغیه
ابن‌بابویه
ابنیه
اتحادیه
اثاثیه
اجارائیه
اجراییه
اجرائیه
احصائیه
احضاریه
اختتامیه
اختیاریه
اخطاریه
ادعیه
ادویه
ارایه
ارثیه
ارومیه
استشهادیه
اسکندریه
اسماعیلیه
اسمیه
اصلاحیه
اطلاعیه
اعطائیه
اعلامیه
اغذیه
افتتاحیه
افسریه
افشاریه
اقدسیه
اقیانوسیه
الهیه
امجدیه
امریه
امنیه
امیدیه
امیریه
انتخابیه
اندک‌مایه
انسیه
انطاکیه
اولیه
إلیه
آتلیه
آتیه
آثارالباقیه
آجودانیه
آستانه‌اشرفیه
آسیه
آل‌بویه
آیه
بابیه
بادرنجبویه
بادیه
باروحیه
بامیه
برزویه
برعلیه
بقیه
بلاتشبیه
بلندپایه
بن‌مایه
بنی‌امیه
بنیه
بورسیه
بیانیه
بی‌آتیه
بی‌بنیه
بی‌پایه
بی‌پیرایه
بی‌رویه
بی‌سرمایه
بی‌قافیه
بی‌مایه
پاشویه
پایه
پرحاشیه
پرمایه
پنیرمایه
پیرایه
پیه
تأییدیه
تجزیه
تحت‌الحمایه
تحریریه
تخلیه
تربت‌حیدریه
ترکیه
تزکیه
تسمیه
تسویه
تشبیه
تصفیه
تعبیه
تعدیه
تعزیه
تغذیه
تقدیمیه
تقیه
تکذیبیه
تکیه
تنبیه
تنزیه
تنقیه
توجیه
توریه
توصیه
تهویه
تهیه
ثانویه
ثانیه
ثبوتیه
جاریه
جان‌مایه
جلالیه
جوابیه
جهیزیه
چهارپایه
حاجیه
حاشیه
حافظیه
حبسیه
حسینیه
حمیدیه
حنفیه
حوریه
حیدریه
خایه
خطابیه
خفیه
خمیرمایه
خوش‌بنیه
خیریه
داعیه
دایه
درایه
درون‌مایه
دستمایه
دفاعیه
دورویه
دوسویه
دون‌پایه
دهان‌شویه
دیه
ذات‌الریه
راضیه
رحمانیه
رضائیه
رضویه
رقیه
روحیه
روسیه
رویه
ریه
زاویه
زجاجیه
زعفرانیه
زکیه
زندیه
زیدیه
ژانویه
ژوئیه
سایه
سرمایه
سست‌مایه
سفیه
سلبیه
سلجوقیه
سلطانیه
سلیمانیه
سمیه
سوءتغذیه
سوریه
سویه
سهمیه
سیبویه
سیه
شبکیه
شبیه
شطحیه
شعبانیه
شعوبیه
شکوائیه
شوالیه
شهریه
صادقیه
صالحیه
صبیه
صفویه
صلبیه
صوفیه
طبریه
طلاییه
عاریه
عالیه
عباسیه
عثمانیه
عدلیه
عسلویه
عطیه
عقلیه
علمیه
علویه
علیه
عنایه
عنبیه
غاشیه
غالیه
غربیه
فاطمیه
فدیه
فرضیه
فرومایه
فعلیه
فقیه
فنیقیه
فوریه
قابل‌‌تجزیه
قاجاریه
قادسیه
قافیه
قایم‌الزاویه
قائم‌الزاویه
قدسیه
قرنیه
قریه
قسطنطنیه
قضاییه
قضائیه
قضیه
قلندریه
قونیه
قیصریه
قیطریه
کاظمیه
کرایه
کریه
کلیه
کم‌مایه
کنایه
کنیه
کوه‌پایه
کهکیلویه
گران‌مایه
گریه
گلایه
لایه
مالیه
مایه
متعالیه
مجریه
مجهول‌الهویه
مجیدیه
محمدیه
محمودیه
مرثیه
مرضیه
مسندٌالیه
مسندالیه
مشارٌالیه
مشتهیه
مشیمیه
مضافٌ‌الیه
مضاف‌الیه
معاویه
مغنیه
مقدونیه
مقسومٌ‌علیه
مقسوم‌علیه
مکیه
ملامتیه
منتهاالیه
منتهی‌الیه
منیریه
مویه
مهدیه
مهریه
ناحیه
ناصریه
ناصیه
نسیه
نشریه
نظامیه
نظریه
نظمیه
نقلیه
نمایه
نیجریه
نیم‌سایه
وجه‌تسمیه
وحیدیه
ولایت‌فقیه
ولی‌فقیه
هارونیه
هانیه
هدیه
هم‌پایه
همسایه
هم‌قافیه
یک‌سویه
یک‌لایه
یومیه


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

1 دیدگاه

ناشناس · 2019/03/18 در

بی نظیر بود

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها