هم قافیه ها مختوم به شین – به ترتیب حروف الفبا

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

بانک فروش ترانه - مجید فاضلیهم قافیه ها مختوم به ش
به ترتیب حروف الفبا

مختوم به آش

اراذل‌و‌اوباش
ارتعاش
اسکواش
اسیدپاش
اشکال‌تراش
اغتشاش
الماس‌تراش
امشی‌پاش
اوباش
آب‌پاش
آزادباش
آسمان‌خراش
آش
آش‌ولاش
آماده‌باش
بت‌تراش
بذرپاش
بزباش
بشاش
بهانه‌تراش
بیدارباش
پاداش
پرتلاش
پرخاش
پرخراش
پیکرتراش
پیکره‌تراش
تاش
تراش
تلاش
جگرخراش
جواهرتراش
چوب‌تراش
خاش
خراش
خشخاش
خفاش
خودتراش
خوش‌تراش
داداش
داش
دانه‌اش
دشمن‌تراش
دل‌خراش
دلیل‌تراش
دورباش
راش
رنگ‌پاش
ریش‌تراش
ریشه‌اش
سم‌پاش
سنگ‌تراش
سینه‌اش
شاباش
شادباش
شاش
شکرپاش
شن‌پاش
عیاش
فاش
فحاش
فراش
فروپاش
قزلباش
قلم‌تراش
قماش
کارواش
کاش
کفاش
کنکاش
گلاب‌پاش
گوش‌خراش
گهرتراش
لاش
لواش
ماش
مجسمه‌تراش
مدادتراش
معاش
مماش
میوه‌اش
نجاش
نعل‌تراش
نقاش
نمک‌پاش
هزینه‌تراش
یواش
یواش‌یواش

بش

پرجنبش
تابش
جنبش
حبش
دونبش
نبش

پش

پرتپش
تپش
شپش
طپش

تش

ارتش
آتش
پرستش
مفتش

جش

رنجش
سنجش
قابل‌سنجش

چش

بچش
پیچش

حش

باغ‌وحش
توحش
حیات‌وحش
فاحش
فحش
فواحش
متوحش
موحش
وحش

خش

اثربخش
احسان‌بخش
استحکام‌بخش
استمراربخش
اطمینان‌بخش
اعتمادبخش
افاقه‌بخش
التیام‌بخش
الهام‌بخش
امتیازبخش
امیدبخش
انرژی‌بخش
انضباط‌بخش
انگیزه‌بخش
ایده‌بخش
ایمنی‌بخش
آذرخش
آذین‌بخش
آرام‌بخش
آرامش‌بخش
آزادی‌بخش
آسایش‌بخش
آگاهی‌بخش
بازپخش
بخش
پاس‌بخش
پایان‌بخش
پخش
پیروزی‌بخش
تاج‌بخش
تأثیربخش
تجلی‌بخش
تحرک‌بخش
تحقق‌بخش
تحکیم‌بخش
تداوم‌بخش
تسکین‌بخش
تسلا‌بخش
تسلی‌بخش
تعادل‌بخش
تعالی‌بخش
تکامل‌بخش
توان‌بخش
ثبات‌بخش
ثمربخش
جان‌بخش
جهان‌بخش
جهت‌بخش
چرخش
حیات‌بخش
خدابخش
خش
خش‌خش
خطابخش
دادبخش
درمان‌بخش
رادیوپخش
رخش
رضایت‌بخش
روان‌بخش
روح‌بخش
روحیه‌بخش
روزی‌بخش
روشنایی‌بخش
روشن‌بخش
روشنی‌بخش
رونق‌بخش
رهایی‌بخش
زضایت‌بخش
زندگی‌بخش
زیان‌بخش
زینت‌بخش
سامان‌بخش
سعادت‌بخش
سودبخش
شادی‌بخش
شفابخش
صفابخش
طراوت‌بخش
عطابخش
عینیت‌بخش
فرح‌بخش
قوام‌بخش
گرمابخش
گرمی‌بخش
لذت‌بخش
مسرت‌بخش
نتیجه‌بخش
نجات‌بخش
نزهت‌بخش
نشاط‌بخش
نعمت‌بخش
نویدبخش
نیروبخش
وحدت‌بخش
هستی‌بخش
هویت‌بخش

دش

بنگلادش
چندش
دش
گردش

رش

آرش
بارش
برش
پذیرش
پرش
پرورش
ترش
تفرش
چلوخورش
خارش
خورش
خوش‌برش
سرش
سفارش
سنگ‌فرش
شمارش
شورش
عرش
غرش
فرش
قابل‌گسترش
کم‌ارزرش
گزارش
گسترش
گوارش
لیموترش
منفرش
نگارش
نگرش
یورش

زش

آموزش
آمیزش
بی‌ارزش
پرارزش
پردازش
پوزش
خیزش
ریزش
سازش
سوزش
فروزش
گزش
لرزش
لغزش
لوزش
نوازش
ورزش
وزش
ارزش
انگیزش
آمرزش

سش

پرسش

شش

آبشش
بخشش
پوشش
جوشش
درخشش
شش
کشش
کوشش

طش

عطش

عش

مرتعش
نعش

غش

بی‌غش
غش
غل‌وغش

فش

بنفش
خفش
درفش
فرابنفش
کفش
ماوراءبنفش

قش

پرنقش
خوش‌نقش
ریزنقش
منقش
نقش

کش

آبکش
آدم‌کش
آژیرکش
آفت‌کش
بادکش
بارکش
باکتری‌کش
برادرکش
بلاکش
بهره‌کش
پاروکش
پاشنه‌کش
پدرکش
پسرکش
پشه‌کش
پیشکش
تابوت‌کش
ترکش
تریاک‌کش
جاروکش
جفتک‌چارکش
جورکش
چاقوکش
چکش
حشره‌کش
حق‌کش
خارکش
خط‌کش
درازکش
دردکش
دستکش
دلکش
دودکش
رنج‌کش
روکش
ریاضت‌کش
زباله‌کش
زجرکش
زحمت‌کش
زوزه‌کش
زه‌کش
ستم‌کش
سرکش
سیم‌کش
شپش‌کش
شن‌کش
شیارکش
شیره‌کش
ضعیف‌کش
علف‌کش
فروکش
فریادکش
قداره‌کش
قشون‌کش
قمه‌کش
کش
کشاکش
کشمکش
کمرکش
گردنکش
لوله‌کش
مراکش
مسافرکش
مکش
مگس‌کش
ملامت‌کش
منت‌کش
میخ‌کش
میکروب‌کش
نسل‌کش
نعره‌کش
نعش‌کش
نفت‌کش
نقشه‌کش
نکش
هفت‌تیرکش
هواکش
یدک‌کش

لش

بالش
تالش
چالش
طالش
فلش
گالش
لش
مالش
نازبالش

مش

آرامش
رامش
شمش
کشمش
گیل‌گمش
مش
نرمش

نش

آزادمنش
آفرینش
آقامنش
بدکنش
بدمنش
برکنش
برهم‌کنش
بزرگ‌منش
بی‌دانش
بینش
پارسامنش
پاکیزه‌منش
پرتنش
پردانش
تراکنش
تنش
خوش‌منش
دانش
ددمنش
درویش‌منش
دیومنش
رادمنش
رانش
زیبامنش
سرزنش
کاردانش
کرنش
کنش
گرانش
گزینش
منش
نکومنش
واکنش
هخامنش

وش

ارزان‌فروش
افاده‌فروش
الکی‌خوش
امانت‌فروش
انوش
آبی‌پوش
آدم‌فروش
آغوش
باده‌نوش
بارانی‌پوش
بازیگوش
بالاپوش
باﻻپوش
باهوش
بکوش
بناگوش
بنفش‌پوش
بوریاپوش
بوش
بهنوش
بی‌هوش
پاپوش
پرجوش
پرخروش
پرده‌پوش
پرفروش
پریوش
پشمینه‌پوش
پوش
پیش‌فروش
تراوش
تک‌فروش
تن‌پوش
توش
تیزهوش
جوش
جوفروش
جیوش
چادرپوش
چاوش
چاووش
چکمه‌پوش
چموش
چوب‌فروش
چهارگوش
حلقه‌به‌گوش
حول‌و‌حوش
خال‌جوش
خاموش
خانه‌به‌دوش
خرده‌فروش
خرقه‌پوش
خرگوش
خروش
خطاپوش
خمرفروش
خموش
خودجوش
خودفروش
خوش
خوش‌پوش
خوش‌روش
داروفروش
داریوش
درازگوش
درپوش
دست‌فروش
دلارفروش
دل‌خوش
دلق‌پوش
دوش
دوشادوش
دیباپوش
دیرجوش
ذغال‌فروش
رازپوش
رنگ‌فروش
رو‌پوش
روتوش
روش
زره‌پوش
زودجوش
زیرپوش
ژنده‌پوش
ساده‌پوش
ساقدوش
سبزپوش
سپیدپوش
سخت‌کوش
سرپوش
سرخ‌پوش
سرخوش
سروش
سفیدپوش
سه‌گوش
سیاوش
سیاووش
سیاه‌پوش
سیه‌پوش
شادنوش
شال‌پوش
شوش
شیرجوش
شیردوش
شیک‌پوش
طلافروش
عرق‌پوش
عمده‌فروش
فال‌گوش
فخرفروش
فراموش
فرنوش
فروش
قلندوش
قهوه‌جوش
کاوش
کف‌پوش
کفن‌پوش
کلی‌فروش
کم‌فروش
کم‌هوش
کوروش
کوش
کیانوش
گران‌فروش
گل‌پوش
گل‌فروش
گلنوش
گوش
مخدوش
مدهوش
مشوش
مغشوش
ملی‌پوش
منفوش
منقوش
موش
مهرنوش
مهوش
ناخوش
نارنجی‌پوش
نقاب‌پوش
نقره‌پوش
نقوش
نوش
نوشانوش
وحوش
وطن‌فروش
هم‌آغوش
همدوش
هوش

هش

پژوهش
جهش
خواهش
دهش
کاهش
نکوهش

یش

اتریش
اصلاح‌اندیش
اطریش
افزایش
آخراندیش
آرایش
آزاداندیش
آزمایش
آسایش
آلایش
آﻻیش
بخشایش
بداندیش
بدکیش
بی‌آلایش
بی‌ریش
بیش
بی‌نیش
پالایش
پرتشویش
پرریش
پریش
پس‌وپیش
پولیش
پویش
پیدایش
پیرایش
پیش
پیشاپیش
پیش‌نمایش
پیمایش
پینگلیش
تاریک‌اندیش
تجریش
تشویش
تفتیش
ته‌ریش
جزم‌اندیش
حشیش
خرده‌فرمایش
خمیرریش
خویش
خیراندیش
خیش
دراویش
درویش
دگراندیش
دوراندیش
دیش
ربایش
رزمایش
روان‌پریش
روشن‌اندیش
رویش
رهایش
ریش
ریش‌ریش
زایش
زدایش
ژرف‌اندیش
ساده‌اندیش
سایش
ستایش
سرایش
سریش
عاقبت‌اندیش
عیش
فردریش
فرسایش
فرمایش
فیش
قابل‌افزایش
قابل‌ستایش
قریش
کج‌اندیش
کژاندیش
کشیش
کمابیش
کیش
گاومیش
گرایش
گشایش
گنجایش
گویش
مال‌اندیش
مصلحت‌اندیش
منفعت‌اندیش
میش
نکواندیش
نمایش
نواندیش
نیایش
نیش
نیک‌اندیش
نیکوکیش
ویرایش
هم‌اندیش
همایش
هم‌کیش


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

 

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

2 دیدگاه

بابک قدمی · 2022/01/24 در

احساسش ، گوشش ، رسوایش ، درکش ، فراموشش ، ثبتش ، کارش ، عشقش ایا هم قافیف هستند

    مجید فاضلی · 2022/01/25 در

    سلام
    بستگی به شرایط کلی شعر و کلمات قبل و بعد این کلمات داره.

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها