هم قافیه ها مختوم به فا – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به فا
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به اف

پاراف
خلاف
زفاف
شیاف
شکاف
طواف
عفاف
غلاف
کلاف
گزاف
لحاف
مصاف
مُضاف
مُعاف
اخلاف
اسراف
اشراف
اصناف
اضعاف
اطراف
اکناف
الطاف
الیاف
اهداف
حرّاف
شفاف
صحّاف
صرّاف
علاف
ائتلاف
اختلاف
اعتراف
اکتشاف
انصراف
انعطاف
انحراف
انکشاف
پشمباف
تلگراف
دستباف
کوه قاف
آب صاف
خیالباف
استخلاف
استنکاف
استیناف
با انصاف
برخلاف
بند ناف
بی انصاف
مخمل باف
شفاف
منفی باف
قالیباف
پاراگراف
درشت باف
هوای صاف
مبلغ گزاف
قابل انعطاف
تریکوباف
حل اختلاف
انصاف
تلگراف
عمو زنجیرباف
اسیلوگراف
آب مضاف
اداره اوقاف
جامع الاطراف
دادگاه استیناف
صاف
لاف
ناف
اتلاف
اجحاف
اسراف
اشکاف
انصاف
کشباف
اوصاف
اوقاف
ناصاف

مختوم به یف

حریف
خفیف
ردیف
شریف
ضعیف
ظریف
عفیف
کثیف
لطیف
نحیف
نظیف
معاریف
همردیف
تکلیف
رفع تکلیف
لطیف
صدای لطیف
ضعیف
حرف تعریف
حق تألیف
رفتار ظریف
نکته ظریف
نور ضعیف
همه فن حریف
تألیف
تجویف
تحریف
تخفیف
تشریف
تصنیف
تضعیف
تعریف
تکلیف
تلطیف
تنظیف
توقیف
توصیف
غیرقابل توصیف
اراجیف
تعاریف
تکالیف
باد خفیف
بلاتکلیف
بند کیف
قیف
کیف
لیف

سایر مختوم به ف

دف
صف
کف
صدف
هدف
پف
تف
الف
خِرف
کِنف
مؤلف
معرّف
معترف
مختلف
منحرف
منصرف
منصف
متخلف
متکلف
متصرف
متوقف
متأسف
مکلف
با شرف
برطرف
بیشرف
بیطرف
مزخرف
مشرّف
موّظف
مخفف
مسقف
ناخلف
مجوّف
بی مصرف
کم مصرف
پُر مصرف
مستضعف
نقطه ضعف
مع الاسف
فرزند خلف
بازار مصرف
حضرت اشرف
جنس مزخرف
حرف مزخرف
طبقه همکف
بی آب و علف
بی مصرف
مازاد برمصرف
غیرقابل مصرف
حذف
برف
حرف
ژرف
صرف
ظرف
کشف
وصف
عطف
شعف
ضعف
سقف
وقف
لنف
بوف
حروف
خسوف
صفوف
ظروف
کسوف
موصوف
غضروف
موقوف
وقوف
رئوف
مخوف
مألوف
مشعوف
مظروف
معروف
امر به معروف
به قول معروف
معطوف
مکشوف
فیلسوف
تشرّف
تصرف
تصوف
تأسّف
توقف
تخلف
تکلف
مترادف
متعارف
نامتعارف
مخالف
جبهه مخالف
عواطف
دایره المعارف
تلف
خلف
سلف
علف
شرف
طرف
اسف
کنف
بی تعارف
تعارف
عُرف
لطف
مشرف
منصف
طوایف
ظرایف
لطایف
وظایف
کمّ و کیف
کم لطف
برهان خلف
بی تکلف
حق تشرّف
رهن تصرف
عرف
کوکتل مولوتوف
کِتف
صِرف
شِگرف
نصف
جلف
صِنف
حیف
طیف
کِیف
اشرف
اجوف
مصرف
همکف
هاتف
عارف
کاشف
واقف
ترادف
تصادف
تعارف
تخالف
شرُف
اسقف
مصارف
عواطف
معارف
مرادف
مصادف
مخالف
جوف
خوف
بلف
خلف
زلف
گلف
مضاعف
مکتشف
هم صنف
جلف


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها