هم قافیه ها مختوم به الف – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به الف
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به با

بابا
خان بابا
زن بابا
بی محابا
جدو آبا
ادبا
اقربا
نجبا
غرَبا
خطبا
عبا
آل عبا
صبا
بادصبا
قبا
رقبا
عقبا
سبز قبا
یک لاقبا
مرحبا
وبا
شبه وبا
دیبا
زیبا
شکیبا
فریبا
نازیبا
ناشکیبا
ربا
شوربا
رومبا
الفبا
آهنربا
دلربا
کهربا
طوبا
کوبا

مختوم به پا

پاپا
سرتاپا
سراپا
برپا
سرپا
خرپا
چارپا
چهارپا
هزارپا
دیرپا
تیز پا
گریزپا
بپا
ردِ پا
سرپا
سنگ پا
کله پا
چمپا
همپا
بی دست و پا
بی سر و پا
پر و پا
دست و پا
نوپا
کودک نوپا
تیپا
اروپا

مختوم به تا و طا

خطا
آزمون و خطا
جایزالخطا
راه خطا
کار خطا
عطا
ابوعطا
اعطا
یکتا
دلتا
همتا
بی همتا
چندتا
ایستا
راستا
هم راستا
ناشتا
بتا
تتا
کودتا
خودستا
اوستا
روستا
رئوستا
تک و تا
بی تا
بیتا

مختوم به جا

بجا
جابجا
نابجا
برنده بجا
التجا
رجا
خوف و رجا
هِجا
همه جا برجا
پا برجا
درجا
هر جا
یکجا
آنجا
اینجا
بدینجا
همانجا
همین جا
کجا
بیجا

مختوم به حا

اِمحا
انحا

مختوم به خا

زلیخا

مختوم به دا

ادا
خوش ادا
مقتدا
فدا
شهدا
ابتدا
صدا
بیصدا
بی سر و صدا
پُر سر و صدا
حرف بیصدا
ته صدا
خوش صدا
دامنه صدا
سر و صدا
ضد صدا
گرفتن صدا
هم صدا
گدا
ندا
حرف ندا
جدا
خدا
خانه خدا
کدخدا
ناخدا
زدا
اندوه زدا
چرک زدا
غمزدا
گندزدا
سودا
فردا
پس فردا
تا فردا
دردا
اعدا
یلدا
شب یلدا
بلندا
اهدا
پیدا
شیدا
ناپیدا
هویدا
کاندیدا
بودا
مبادا

مختوم به را

گذرا
وزرا
رییس الوزرا
اسرا
ترانه سرا
سرا
حرمسرا
خلوتسرا
دادسرا
دانشسرا
دولتسرا
سرسرا
غزلسرا
کاروانسرا
مدیحه سرا
مهمانسرا
نغمه سرا
هنرسرا
فقرا
قهقرا
شعرا
فرا
سُفرا
آرمانگرا
آشوبگرا
برونگرا
پسگرا
چپگرا
درونگرا
راستگرا
طبیعت گرا
عدسی واگرا
عدسی همگرا
غربگرا
ملی گرا
نمادگرا
نوگرا
واپسگرا
واقع گرا
واگرا
همگرا
هیچگرا
امرا
ورا
ماورا بُرا
زبرا
براک
مار کبرا
اجرا
ضمانت اجرا
غیرقابل اجرا
قابل اجرا
لازم الاجرا
مجرا
صحرا
افرا
درخت افرا
صفرا
سنگ صفرا
کیسه صفرا
استقرا
اصل استقرا
صغرا
زهرا
آرا
آشکارا
اخذ آرا
بزم آرا
تشتت آرا
جهان آرا
خارا
سنگ خارا
خودآرا
دارا
صحنه آرا
گوارا
مجلس آرا
مدارا
یارا اپرا
افترا
ماجرا
پُر ماجرا
چرا
بی چون و چرا
تندرا شورا
عاشورا
هورا پذیرا
زیرا
کتیرا
گیرا
میرا
ترویرا
درجه دکترا
دکترا

مختوم به زا ، ذا ، ضا و ظا

درازا
نازا
تقاضا
پزا
جزا
حقوق جزا
روز جزا
سزا
ناسزا
عزا
آش عزا
آهنگ عزا
صاحب عزا
لباس عزا
مارش عزا
جانفزا
غذا
اعتصاب غذا
تحلیل غذا
هکذا
مقتضا
فضا
قضا
دست برقضا
نماز قضا
اجزا
تشنج زا
فرحزا
دودزا
پسرزا
دخترزا
میرزا
آتش زا
افزا
روح افزا
غم افزا
فرح افزا
تکزا
چرکزا
توهمزا
آنفلوآنزا
ابر باران زا
طوفان زا
سرطان زا
استهزا
اندوه زا
ارضا
اعضا
وظایف اعضا
امضا
تصدیق امضا
جعل امضا
نامه بی امضا
اِزا
لذا
اقتضا
رضا
سفره امام رضا
انقضا انرژی زا
بیماری زا
ویزا
ایذا
رُزا

مختوم به ثا، سا، صا

آسا
برق آسا
پیل آسا
تن آسا
رعدآسا
غول آسا
معجزآسا
عصا
بسا
رسا
صدای رسا
نارسا
رؤسا
پریسا
کلیسا
زنگ کلیسا
پارسا
ترسا
توان فرسا
جان فرسا
طاقت فرسا
وانفسا
خنثی
اقصا

مختوم به شا

آجیل مشکل گشا
پاگشا
دلگشا
راهگشا
کارگشا
گره گشا
مشکل گشا
خوشا
احشا
امعا و احشا
فحشا
نمازعشا
غشا
نشا
افشا
انشا
تماشا
حاشا
هم فال و هم تماشا
کوشا

مختوم به عا

ادعا
مدّعا
پر مدعا
دعا
اجابت دعا
التماس دعا
استدعا
تاسوعا

مختوم به غا

آغا
الغا
غوغا
دریغا

 مختوم به گا

 

مگا
یوگا

مختوم به فا

جفا
جوروجفا
در خفا
عُرفا
شفا
صفا
ضعفا
قفا
خلفا
وفا
با وفا
بی وفا
آلفا
ژرفا
استعفا
ذره آلفا
اختفا
در اختفا
اکتفا
خودکفا
استیفا
ایفا
شکوفا

مختوم به قا

آقا
جناب آقا
حاج آقا
حضرت آقا
زن آقا
بقا
تنازع بقا
قانون بقا
رفقا
مه لقا
ابقا
خودالقا
القا
آفریقا

مختوم به کا

سندیکا
آمریکا
فرمیکا
ملودیکا
میکا
شرکا
کوکا
کاکا
سطح اتکا
نقطه اتکا

مختوم به لا

آلا
قزل آلا
بالا
بلند بالا
تف سربالا
جواب سربالا
خوش قد و بالا
سربالا
حالا
کالا
لالا
بی بلا
گرداب بلا
مبتلا
پخش و پلا
جلا
روغن جلا
فضلا
طلا
سنگ طلا
آب طلا
حلقه طلا
عیار طلا
عقلا
وکلا
برملا
چهارلا
اعلا
جنس اعلا
فرد اعلا
یک لا
املا
لولا
مولا
ده لا
شهلا
واویلا
لابلا
ابتلا
اعتلا
امتلا
باقِلا
استیلا
ژیلا
ویلا
ناقلا
پارابولا
دولا
کولا
هیولا

مختوم به ما

گاما
اشعه گاما
سینه راما
پانوراما
لاما
ماما
اگزما
شِما
سینما
اغما
پروفرما
خرما
سرما
حکم فرما
کارفرما
گرما
یغما
آزما
بی مسما
پلاسما
سیگما
اقیانوس پیما
راه پیما
هواپیما
فضا پیما
دما
قدما
هم دما
شب نما
زعما
حُکما
علما
آبنما
آجرنما
آدم نما
انگشت نما
باد نما
بدن نما
خوش نما
سال نما
راهنما
شبنما
طاقنما
طیف نما
قبله نما
قطب نما
مسافت نما
نخ نما
نشو و نما
نما
نوسان نما
تمام نما
جهان نما
چراغ راهنما
خواب نما
دروغ نما
دفتر راهنما
دورنما
راهنما
رونما
رهنما
ایما
سیما
خوش سیما
دیوسیما
هم سیما
شما
کما
هما

مختوم به نا

مبنا
اثنا
استثنا
در این اثنا
قید استثنا
مستثنا
بُرنا
سُرنا
سورنا
رعنا
معنا
استغنا
سُکنا
تنگنا
استمنا
پهنا
دولا پهنا
کم پهنا
توانا
خوانا
دانا
رسانا
رکسانا
ماری جوانا
ناخوانا
نارسانا
نیمه رسانا
بنا
روبنا
زیربنا
سنگ بنا
ثنا
حنا
فنا
امَنا
هیئت امنا
اعتنا
بی اعتنا
شعاع انحنا
انحنا
زنا
سنا
مجلس سنا
شنا
آشنا
دردآشنا
دیرآشنا
زودآشنا
ناآشنا
غنا
زونا
حمام سونا
بالرینا
بینا
رومینا
گل مینا
مینا
نابینا

مختوم به وا

محتوا
بی محتوا
دوا
روا
فرمانروا
کامروا
ناروا
سوا
لوا
نوا
بینوا
خوش نوا
شنوا
ناشنوا
همنوا
هوا
بی هوا
پا درهوا
سربه هوا
گردش هوا
گرگم به هوا
فتوا
نجوا
فحوا
بی پروا
پروا
رسوا
پیشوا
دعوا
اقامه دعوا
تقوا
بلوا
حلوا
تراموا
کاموا
نخ کاموا
نانوا
انزوا
گوشه انزوا
باقلوا
آوا
تراوا
مأوا
مداوا
ناتراوا
استوا
خط استوا
قوا
تجدید قوا
تحلیل قوا
تفکیک قوا
فرمانده کل قوا
رنوا
شیوا

مختوم به ها

بها
آب بها
اجاره بها
بی بها
پُر بها
پیش بها
خون بها
شیربها
کم بها
گرانبها
منتها
رها
فقها
اشتها
انتها
اژدها
چه ها
مجموعه ها
قیمتها
بعدها
آنها
تک و تنها
تنها
دست تنها
منها
یکه و تنها
یک ها
آها
خیلی ها
بعضی ها
تازگیها

مختوم به یا

انبیا
برو بیا
خاتم انبیا
زولبیا
کیابیا
لوبیا
احیا
اِحیا
شبهای احیا
دریا
ریا
بی ریا
تریا
قانقاریا
کافه تریا
مالاریا
کبریا
پشه مالاریا
آسیا
دندان آسیا
سنگ آسیا
قاره آسیا
علم الاشیا
اوصیا
ضیا
اشقیا
اقاقیا
درخت اقاقیا
جغرافیا
اولیا
علیا
دنیا
تارک دنیا
قلیا
نمک قلیا
مالیخولیا
کیمیا
اغنیا
گونیا
مانیا
نیا
یا
آیا
بقایا
بلایا
پایا
تکایا
خدایا
زایا
زوایا
سایا
سجایا
قضایا
متساوی الزوایا
مزایا
وصایا
هدایا
عطایا
رؤیا
روغن سویا
رویا
سویا
پویا
جویا
گویا
تلفن گویا
عددگویا
حیا
بی حیا

جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم

مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

19 دیدگاه

محمد · 2020/09/15 در

ممنون از زحمات شما
از قافیه‌های شما بارها استفاده کردم

  مجید فاضلی · 2020/09/15 در

  سلام
  خواهش میکنم
  و ممنون بایت تذکری که دادید ، اشتباه تایپی اصلاح شد.

قدرت جمالی · 2020/05/10 در

سلام
بسیار عالی
خسته نباشید

زهره · 2020/02/10 در

سلام ممنونم خیلی خوب و کامله.

آمنه صادقی · 2020/01/12 در

با سلام .
واقعا عالیه.من برای تمام شعرهام از قافیه های شما استفاده میکنم.
کامل و عااااالیییییی

fahime · 2020/01/12 در

عالی بودخسته نباشید

ناشناس · 2019/10/21 در

جانا رو ندیدم

  fahime · 2020/01/12 در

  حتمایادش رفته?

خاطره محقق · 2019/07/24 در

عالی بود ،کامل و بی نقص

خاطره محقق · 2019/07/24 در

عالی بود یکی از بهترین قافیه یابهای موجود

حمزه مقدم · 2019/02/20 در

ممنون از لطفتون

  مجید فاضلی · 2019/12/19 در

  خواهش میکنم

   آرمان رضایی زاده · 2020/04/10 در

   وقتتون بخیر جناب فاضلی
   پیشنهادی داشتم خدمتتون?«چرا این قافیه های به این خوش آهنگی و کاملی رو به صورتpdf نمیسازین که بهتر بشه بهره برد؟»_اگه میشد چه خوب میشد.سپاسگذارم

    مجید فاضلی · 2020/04/10 در

    سلام
    اگر فرصتی پیدا بشه این کارو انجام میدیم
    موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها