هم قافیه ها مختوم به ب – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلیهم قافیه ها مختوم به ب
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به آب

آب
باریکه آب
بندآب
بی آب
پُرآب
چاه آب
دست به آب
ضدآب
کم آب
کوزه آب
مخزن آب
مرکز آب
منبع آب
مآب
اشرافی مآب
فرنگی مآب
تاب
آب و تاب
بی تاب
پیچ و تاب
آفتاب
پرتو آفتاب
حمام آفتاب
طلوع آفتاب
قرص آفتاب
بازتاب
پرتاب
جهانتاب
چرکتاب
عالمتاب
شبتاب
کرم شبتاب
شتاب
کتاب
حساب و کتاب
اهل کتاب
لاکتاب
مهتاب
نختاب
خواب
بیخواب
کم خواب
همخواب
تختخواب
رختخواب
بُخور و بخواب
تعبیر خواب
انتخاب
سرخاب
پساب
حساب
بدحساب
بی حدوحساب
بی حساب
تصفیه حساب
حرف حساب
حق و حساب
خرده حساب
خوش حساب
ذیحساب
صورتحساب
ماشین حساب
مفاصاحساب
ناحساب
تسویه حساب
علی الحساب
آبساب
احتساب
اکتساب
انتساب
انساب
کف ساب
شهاب
تیر شهاب
التهاب
ایاب و ذهاب
رکاب
خوش رکاب
پا برکاب
ارتکاب
لعاب
لفت و لعاب
ارعاب
انشعاب
خطاب
مستطاب
جناب
مستطاب
اقطاب
قطاب
خشاب
دوشاب
پیشاب
عذاب
مذاب
انجذاب
جذاب
کذاب
نایاب
غیاب
ارزیاب
ارتفاع یاب
آسیاب
پرّه آسیاب
بازاریاب
دروغیاب
دیریاب
ردیاب
زاویه یاب
زودیاب
کمیاب
فلز کمیاب
فلزیاب
کاریاب
کامیاب
مین یاب
نشت یاب
خراب
خانه خراب
هوای خراب
سراب
شراب
گل شراب
جوراب
زیراب
سیراب
اعراب
اِعراب
اضطراب
مضراب
تک مضراب
چهار مضراب
شکراب
محراب
میراب
احزاب
تیزاب
سحاب
اصحاب
تالاب
منجلاب
انقلاب
فاضلاب
گلاب
گل گلاب
اسطرلاب
رمل و اسطرلاب
سِیلاب
قلاب
طلاب
باب
ارباب
حباب
رباب
شباب
اسباب
کباب
تاس کباب
چلوکباب
سیخ کباب
من باب
ناباب
حدنصاب
انتصاب
اعتصاب
اعصاب
قصاب
نصاب
آداب
مبادی آداب
شاداب
زرداب
قنداب
گنداب
گرداب
تنداب
مرداب
سفیداب
اعجاب
ایجاب
حجاب
کشف حجاب
مجاب
سنجاب
احتجاب
استیجاب
مستجاب
ناب
بادۀ ناب
جناب
عالی جناب
طناب
اجتناب
بیناب
عناب
سیماب
برفاب
دوغاب
قاب
نقاب
عقاب
اعقاب
القاب
بشقاب
لبه بشقاب
جواب
حاضرجواب
بی جواب
ثواب
عمل ثواب
صواب
ناصواب
تواب

مختوم به بب

سبب
بی سبب

مختوم به تب

تب
مکتب
مرتب
نامرتب
مراتب
سلسله مراتب
کاتب
مکاتب

 مختوم به جب

عجب
رجب
وجب
حاجب
واجب
ناواجب
موجب
متعجب
مستوجب
تعجب
حجب

 مختوم به حب

مستحب
فعل مستحب
صاحب
مصاحب
بلاصاحب
بی صاحب
زمین بی صاحب
تصاحب

مختوم به خب

منتخب

مختوم به دب

ادب
با ادب
بی ادب
اسائۀ ادب
مؤدب
آیینه محدب
عدسی محدب
تحدب

 مختوم به ذب

جاذب
کاذب
سقف کاذب
صبح کاذب
جذب
کذب

مختوم به رب

جرب
عرب
مُعرب
طرب
مقرب
خط مورب
مشرب
خوش مشرب
هم مشرب
مضرب
عقرب
نیش عقرب
ضارب
متقارب
اقارب
مُحارب
چرب
اسیدچرب
حرب
درب
ضرب
ایرادضرب
جدول ضرب
چهار ضرب
حاصلضرب
یکضرب
غرب
بلوک غرب
سرب
ارج و قرب
مغرب
مطرب
مضطرب
تجارب
تقارب
میکرب
ترب

مختوم به زب

عزب
حزب

مختوم به سب

اسب
پرورش اسب
چسب
برچسب
دلچسب
کسب
حق کسب
حسب
برحسب
نسب
اصل و نسب
حسب و نسب
عالی نسب
محاسب
کاسب
مناسب
نامناسب
متناسب
نامتناسب
تناسب

مختوم به شب

شب
در شب
هر شب
امشب
دیشب
پریشب
چادر شب
سرشب
نصف شب
اسم شب
نیمه شب

 مختوم به صب

عصب
منصب
صاحب منصب
غاصب
متعصب
تعصب
غصب
نصب

مختوم به ضب

غضب
میرغضب

مختوم به طب

رطب
مطب
طب
مخاطب
قطب

مختوم به ظب

مواظب 

مختوم به عب

شعب
مکعب
مترمکعب
سانتیمتر مکعب
منشعب
صعب
کعب
رعب

مختوم به غب و قب

غبغب
باد غبغب
راغب
مختوم به قب
عقب
در عقب
دنده عقب
صندلی عقب
لقب تعاقب
ثاقب
عواقب
متعاقب
مراقب

مختوم به کب

مَرکب
جهل مرکب
چشم مرکب
صفت مرکب
مُرَکب
کوکب
گل کوکب
کواکب
مرتکب

مختوم به لب

لب
حلب
طلب
داوطلب
انحصارطلب
آرامش طلب
آزادی طلب
آسایش طلب
آشوب طلب
اصلاح طلب
جاه طلب
سرباز داوطلب
سلطنت طلب
سلطه طلب
شهرت طلب
صلح طلب
فرصت طلب
قسط طلب
نفع طلب
ثعلب
اغلب
مطلب
پیچیدگی مطلب
کنه مطلب جلب
سلب
قلب
پیوندقلب
تپش قلب
خوش قلب
رقت قلب
ضربان قلب
قسی القلب
صلب
جسم صلب جالب
حالب
طالب
غالب
قالب
مطالب
رئوس مطالب
فهرست مطالب
منقلب

مختوم به مب

بمب
دمب

مختوم به نب

زینب
جانب
اجانب
این جانب
جوانب
مجانب
زاویه مجانب
دیرجنب
جنب
پرده جنب
ذات الجنب

مختوم به وب

محبوب
مکتوب
جوب
محجوب
وجوب
چوب
چهار چوب
الکل چوب
خوب
مجذوب
مخروب
برفروب
جاروب
خاکروب
رُفت و روب
غروب
طلوع و غروب
تنگِ غروب
مشروب
آب مشروب
مضروب
رسوب
محسوب
منسوب
آشوب
پُر آشوب
دل آشوب
شهرآشوب
منصوب
مغضوب
مرطوب
هوای مرطوب
مرعوب
مرغوب
نامرغوب
دیوارکوب
آهنکوب
برنجکوب
بزن بکوب
جلدزرکوب
جلدطلاکوب
خرمنکوب
دارکوب
دیوارکوب
راکب و مرکوب
رویه کوب
زرکوب
سرکوب
طلاکوب
گوشت کوب
لگدکوب
منکوب
میخکوب
اسلوب
مصلوب
مطلوب
کمال مطلوب
نامطلوب
مغلوب
صفت مغلوب
لوبک
جَنوب
قطب جنوب
صبر ایّوب
تیوب
عیوب
معیوب
ذوب
تناوب
فوب
هیدروفوب
برق متناوب
جریان متناوب
کسر متناوب

مختوم به هب

مذهب
لامذهب
هم مذهب
راهب
مذاهب
مواهب
ملتهب

مختوم به یب

نایب
صایب
نظر صایب
ضرایب
عجایب
غایب
غرایب
مصایب
معایب
مهیب
حبیب
تحبیب
طبیب
ترتیب
جیب
تهِ جیب
در جیب
عجیب
نجیب
نانجیب
زن نجیب
ادیب
تأدیب
دارالتأدیب
اکاذیب
تکذیب
تهذیب
اریب
تخریب
تقریب
ضریب
قریب
عنقریب
غریب
رفتار غریب
فریب
ظاهر فریب
عوام فریب
مردم فریب
دلفریب
تنزیب
آسیب
پرنسیب
بی پرنسیب
سیب
درخت سیب
کرم سیب
شیب
سراشیب
هم شیب
شکیب
نصیب
خطیب
سنبل الطیب
ترغیب
تعقیب
تحت تعقیب
قابل تعقیب
منع تعقیب
رقیب
ترکیب
بدترکیب
خوش ترکیب
صلیب
آمیب
تصویب
عدم تصویب
تذهیب
عیب
پُر عیب
غیب
تیر غیب
علم غیب

جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

2 دیدگاه

امید · 2022/05/26 در

سلام. با تشکر. من قسمت مختوم به اب را دیدم. کلمهٔ «عتاب» را من ندیدم. همچنین گرداب، غرقاب، شب‌خواب، بدخواب، انتصاب،

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها