هم قافیه ها مختوم به ت – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

 

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به ت
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به آ ـَ ت

بابت
طبابت
اجابت
نجابت
استجابت
غرابت
قرابت
اصابت
رقابت
جنابت
مهابت
نیابت
شماتت
وراثت
خباثت
حاجت
سماجت
لجاجت
قباحت
راحت
ناراحت
استراحت
جراحت
صراحت
ساحت
مساحت
فصاحت
فضاحت
وقاحت
فلاحت
ملاحت
سیاحت
ارادت
عادت
بد عادت
سعادت
عبادت
حسادت
رشادت
ولادت
شهادت
عیادت
سیادت
عبارت
تجارت
صدارت
حرارت
شرارت
مرارت
وزارت
کرسی وزارت
مسند وزارت
اسارت
جسارت
خسارت
اشارت
بشارت
غارت
نظارت
حقارت
سفارت
عمارت
طهارت
مهارت
زیارت
نجاست
حراست
فراست
خساست
نفاست
سلاست
ریاست
سیاست
کیاست
بشاشت
ریاضت
وساطت
حفاظت
استطاعت
اطاعت
طاعت
شجاعت
زراعت
بضاعت
ساعت
شفاعت
جماعت
امام جماعت
نماز جماعت
قناعت
مناعت
فراغت
بلاغت
لطافت
ظرافت
خلافت
شرافت
ضیافت
مسافت
کثافت
نظافت
طاقت
بیطاقت
پُر طاقت
کم طاقت
صداقت
رفاقت
حماقت
لیاقت
پاکت
شِراکت
نزاکت
فلاکت
هلاکت
ژاکت
آلت
بطالت
حالت
جهالت
خجالت
دخالت
رذالت
عدالت
اصالت
رسالت
کسالت
کفالت
قرار کِفالت
وکالت
دلالت
ضلالت
ایالت
اصالت
حجامت
ضخامت
وخامت
ندامت
غرامت
کرامت
نظامت
قامت
اقامت
استقامت
سلامت
بسلامت
علامت
ملامت
امامت
شهامت
قیامت
متانت

حضانت
استعانت
امانت
ضمانت
اهانت
خیانت
دیانت
صیانت
وانت
حلاوت
ذکاوت
سخاوت
شقاوت
طراوت
عداوت
قساوت
قضاوت
شباهت
وجاهت
فقاهت
نقاهت
سفاهت
کراهت
بلاهت
آیت
بدایت
هدایت
درایت
سرایت
رضایت
رعایت
سعایت
غایت
بغایت
لِغایت
کفایت
حکایت
شکایت
ولایت
حمایت
جنایت
عنایت
روایت
بینهایت
نهایت

مختوم به ـِ ـ ـَ ت

نهضت
غلظت

مختوم به ات

خرابات
انتخابات
قصبات
شعبات
مرکبات
نبات
آب نبات
شاخه نبات
کاسه نبات
مصوبات
ادات
واردات
معتقدات
جامدات
مراودات
مجاهدات
مشاهدات
معاهدات
عایدات
مشهودات
برات
حشرات
حضرات
تکرار مکررات
قطرات
فقرات
ستون فقرات
نمرات
هرات
ثبات
بی ثبات
رُبات
آکروبات
باغ نباتات
استات
پروستات
ترموستات
جات
حاجات
مناجات
طلاجات
مقدورات
خیرات
تغییرات
تغییرات
اثبات
ثبات
زوجات
پات
تله پات
مباحثات
مثلثات
منسوجات
حبوبات
سبزیجات
عبارات
ادارات
مدارات
خسارات
انحصارات
انتشارات
انتظارات
استعارات
امارات
عمارات
اظهارات
اختیارات
سلب اختیارات
سیّارات
مخابرات
مشاجرات
صادرات
مصادرات
مخاطرات
مذاکرات
مُسکرات
مستعمرات
مشاورات
جواهرات
جواهرات
تظاهرات
بورات
کُرات
کلرات
تکنوکرات
درجات
اداره جات
مندرجات
معالجات
روزنامه جات
نجات
پلکان نجات
چتر نجات
کارخانجات
میوه جات
ادویه جات
جراحات
صفحات
واضحات
فتوحات
تسلیحات
عادات
عبادات
افادات
جمادات
انتقادات
سادات
ذات
بدذات
خوش ذات
اسم ذات
لذات
عتبات
مکاتبات
واجبات
منتخبات
محاسبات
دیوان محاسبات
مناسبات
مطالبات
سیترات
نیترات
هیدرات
کربوهیدرات
کرّات
مضرات
کنترات
مقررات
ذرّات
دموکرات
اختراعات
مراعات
ساعات
اطلاعات
اداره اطلاعات
بانک اطلاعات
ضداطلاعات
طاعات
اجتماعات
صناعات
مجازات
موازات
معجزات
مبارزات
تجهیزات
احساسات
ساسات
نجاسات
مقدسات
جلسات
مؤسسات
تأسیسات
تأسیسات
سورسات
مناقشات
قضات
تلفات
مخلفات
وفات
ارتباطات
مخروطات
لحظات
ملاحظات
محفوظات
التفات
کم التفات
متصرفات
صفات
مشخصات
مناقصات
مختصات
اوقات
اغلب اوقات
گاهی اوقات
موقوفات
تشریفات
سولفات
فسفات
لات
آلات
بلورآلات
زیورآلات
مبالات
بی مبالات
حالات
از مُحالات
اکزالات
اکسالات
اتصالات
مقالات
احتمالات
ایالات
خیالات
پاکات
پلاکات
برکات
حرکات
زکات
مشترکات
تدارکات
نکات
سیلیکات
آفات
کثافات
اضافات
خرافات
انحرافات
مسافات
مکافات
مافات
منافات
مراجعات
منازعات
مدافعات
مرافعات
بدفعات
دفعات
قطعات
مطالعات
مطبوعات
مصنوعات
شایعات
ضایعات
بانک صادرات
مخابرات
خاطرات
لغات
سوغات
تبلیغات
ملاقات
وقت ملاقات
اشرف مخلوقات
تزریقات
تحقیقات
تعلقات
متعلقات
تنقلات
مشقات
ملحقات
مرسولات
فضولات
مقولات
معقولات
محمولات
صلات
فلات
ملات
جملات
حملات
سالیسیلات
شیلات
تحصیلات
تشکیلات
تعطیلات
تسهیلات
نفقات
طبقات
مسابقات
صدقات
مات
رنگ مات
انتظامات
استحکامات
علامات
کرامات
مقامات
مبادلات
معادلات
مراسلات
حلال مشکلات
معاملات
اجرائیات
اخلاقیات
ادبیات
اقتصادیات
الهیّات
بدیهیات
بلیّات
تجربیات
جزئیات
حدسیات
خصوصیات
دخانیات
رباعیات
روحیات
ریاضیات
شرعیات
ضروریات
عطریات
عملیات
غزلیّات
فرضیات
فرعیات
کشفیات
کیفیات
کمیات
لبنیّات
مادّیات
محتویّات
مستثنیات
معنویات
منویّات
نشریات
نظریات
نیّات
هجویات
جفنگیات
هزلیات
واقعیّات
کلمات
محاکمات
مُخاصمات
مکالمات
شکلات
عضلات
مجلات
غلات
محلات
اعانات
امکانات
اعلانات
تابلوی اعلانات
امانات
حیوانات
آستیگمات
زاغه مهمات
مهمات
معلومات
موهومات
ناملایمات
کربنات
بیکربنات
کلسیم کربنات
سونات
پرمنگنات
ممکنات
معاینات
حسنات
محسّنات
قنات
مجرای قنات
مظهر قنات
مباهات
جهات
دهات
توجهات
هیهات
اصوات
انکرالاصوات
علم اصوات
اموات
بکسوات وات
کیلووات
مگا وات
کراوات
مساوات
تأمینات
مأمور تأمینات
تمرینات
تزیینات بیات
نان بیات
حیات
آب حیات
تجدیدحیات
ابیات
کشف الابیات
عتبات
عالیات
عتبات عالیات
مالیات
مؤدی مالیات
مقتضیات
زحمات
خدمات
صدمات
مقدمات
نعَمات
نغمات
لطمات
مسلمات
ظلمات
آیات
کشف الایات
نماز آیات
جنایات
حکایات
شکایات
روایات
عنایات
ولایات
ادوات
دوات
موات
سنوات
شهوات
صلوات
غزوات
قنوات
بنزوات
دیپلمات

مختوم به بت

مصاحبت
مناسبت
بی مناسبت
مواظبت
عاقبت
خوش عاقبت
مراقبت
موهبت
مثبت
صحبت
هم صحبت
محبت
بی مهر و محبت
تشنه محبت
کمبودمحبت
تربت
آب تربت
شربت
ضربت
غربت
نسبت
بلانسبت
لعبت
رغبت
نکبت
پُر هیبت
غیبت
هیبت
بت
ثابت
سپرده ثابت
ثوابت
دیابت
نوبت
رطوبت
عقوبت
مصیبت
ثبت

مختوم به پت

پت پت
پیپت
ترومپت

مختوم به جت

مزاوجت
بهجت
جت
توربوجت
لذت

مختوم به حت

مصلحت
صحت
نصیحت
تحت

مختوم به خت

باخت
بردو باخت
تاخت
پرداخت
اضافه پرداخت
بازپرداخت
پیش پرداخت
ساخت
ساخت و پاخت
خوش ساخت
زیرساخت
شناخت
نواخت
یکنواخت
حرکت
یکنواخت
اخت
بخت
بدبخت
بیداربخت
تیره بخت
جوانبخت
خانه بخت
خوشبخت
دم بخت
سفیدبخت
سیاه بخت
شوریده بخت
نگونبخت
نیکبخت
پخت
دستپخت
تخت
پایتخت
پیچ سرتخت
تاج و تخت
کفش تخت
رخت
درخت
تک درخت
تکاندن درخت
کِرخت
سخت
آب سخت
جان سخت
دلسخت
سرسخت
لَخت
لُخت
زمخت
شاهدخت
دوخت
خوش دوخت
ماشین دوخت
سوخت
ریخت
بی ریخت
خوش ریخت
سر و ریخت

مختوم به دت

وحدت
معاضدت
مساعدت
مدت
کوتاه مدت
برودت
عودت
مجاهدت

مختوم به رت

کارت
استارت
آخرت
سفر آخرت
خانه آخرت
پاسپورت
ترانسپورت
هارت و پورت
شورت
تی شورت
قورت
اسکورت
عبرت
درس عبرت
کثرت
اصالت کثرت
اجرت
مهاجرت
هجرت پرت
حرف پرت
راه پرت
چرت و پرت
خرت و پرت
راپرت
اسپرت
چُرت مبادرت
قدرت
ابَرقدرت
سلب قدرت
هرم قدرت
به ندرت
معذرت
حسرت
اشک حسرت
گل حسرت
عُسرت
مسرت
کنسرت
عشرت
مباشرت
معاشرت
نصرت
طاق نصرت
حضرت
اعلا حضرت
علیا حضرت
والاحضرت
فطرت
بدفطرت
پست فطرت
خوش فطرت
مسافرت
مغفرت
نفرت
بصیرت
چشم بصیرت
سیرت
بی سیرت
خوش سیرت
پاک سیرت
نیک سیرت
نیکو سیرت
دیو سیرت
حیرت
غیرت
بالا غیرت
بی غیرت
رگ غیرت
مغایرت
صورت
خوش صورت
سر و صورت
ضرورت
عورت
کدورت
مجاورت
مشورت
شهرت
شهر هرت

مختوم به ست

دست
خوش دست
آلت دست
انبر دست
بالا دست
بغل دست
پشت دست
تردست
تنگدست
تهیدست
دوردست
چابکدست
چپ دست
چرب دست
چیره دست
خوش دست
دم دست
رودست
زبردست
زیردست
سردست
سگدست
قوی دست
کف دست
کوتاه دست
همدست
وردست
یکدست
خواست
بازخواست
دادخواست
درخواست
کیفرخواست
واخواست
راست
به راست راست
چشم راست
دست راست
سر راست
راه سرراست
سمت راست
خبر راست
خط راست
ناراست
نظر به راست
تراست
کنتراست
یکراست
کم و کاست
بی کم و کاست
پروتوپلاست
ماست
بستن ماست
ژیمناست
پرست
آتش پرست
آفتاب پرست
باده پرست
بت پرست
بیگانه پرست
تجمل پرست
خدا پرست
خرافه پرست
خودپرست
دنیا پرست
سرپرست
شکم پرست
شهرت پرست
ظاهرپرست
کهنه پرست
مدپرست
مرده پرست
میهن پرست
می پرست
وطن پرست
موهوم پرست
شکست
ورشکست
مست
بدمست
سرمست
پیوست
پوست
روپوست
زردپوست
زیرپوست
سخت پوست
سرخپوست
سفیدپوست
سیاهپوست
کلاه پوست
دوست
آبدوست
آزاردوست
بچه دوست
بشر دوست
پالتو پوست
دنیا دوست
نوع دوست
هنر دوست
وطن دوست
ایست
بیست
پیست
تایپیست
فیزیوتراپیست
ادونتیست
آرتیست
چیست
مازوخیست
متدیست
مدیست
سادیست
کاریکاتوریست
گیتاریست
مانیکوریست
مینیاتوریست
ولونتاریست
تروریست
توریست
سناریست
زیست
محیط زیست
نازیست
جازیست
ایدئولژیست
بیولوژیست
رادیولژیست
فالانژیست
فیزیولژیست
میکروبیولژیست
مارکسیست
فاشیست
گرافیست
کیست
است
بست
بن بست
بندو بست
چفت و بست
داربست
دیواربست
دربست
تست
پروتست
فهرست
ژست
مانیفست
بایست
ناشایست
لیست
امپریالیست
انترناسیونالیست
ایده آلیست
بسکتبالیست
رآلیست
سوررئالیست
سوسیالیست
فاتالیست
فوتبالیست
فینالیست
کاپیتالیست
ماتریالیست
میلیتاریست
ناتورالیست
ناسیونالیست
سمبولیست
سولیست
شست
انگشت شست
ضرب شست
نشست
بازنشست
ته نشست
پُست
صندوق پست
سست
نخست
درست
نادرست
تندرست
اکونومیست
شیمیست
بیوشیمیست
نیست
سر به نیست
هست و نیست
اومانیست
پیانیست
اکسپرسیونیست
امپرسیونیست
صهیونیست
کمونیست
مدرنیست
ویلنیست
دویست
افست
پست
زمین پست
جست
چست
ممارست
موآنست
مُجالست
خست
نحوست
یبوست

مختوم به شت

تشت
دشت
گذشت
با گذشت
درگذشت
سرگذشت
طشت
گشت
بازگشت
برگشت
گلگشت
نشت
هشت
چاشت
داشت
بازداشت
برداشت
بزرگداشت
بهداشت
چشمداشت
حکم بازداشت
قرار بازداشت
یادداشت
دفتر یادداشت
گرامیداشت
کاشت
پشت
پرپشت
پشت به پشت
خارپشت
سنگ پشت
کم پشت
کوژپشت
گوژپشت
لاک پشت
زرتشت
دین زرتشت
قلم درشت
انگشت
اثر انگشت
بندانگشت
سرانگشت
مشت
خشت
سرشت
بدسرشت
پاک سرشت
دیو سرشت
نیک سرشت
نیکو سرشت
خورشت
چلوخورشت
درشت
زشت
کِشت
پانوشت
پی نوشت
رونوشت
سرنوشت
بهشت
اردیبهشت
یخ در بهشت
وحشت
نماز وحشت
دهشت
معیشت
گوشت
آبگوشت
حرام گوشت
حلال گوشت

مختوم به صت

رخصت
فرصت
شصت

مختوم به ظت

محافظت

مختوم به عت

متابعت
رجعت
مراجعت
بدعت
سرعت
وسعت
منفعت
رکعت
خلعت
طلعت
صنعت
رشدصنعت
ممانعت
بیعت
شریعت
طبیعت
مشایعت

مختوم به غت

لغت

مختوم به فت

آفت
معرفت
صفت
حیوان صفت
شیطان صفت
عفت
رأفت
ملاطفت
الفت
تکلف
مخالفت
عطوفت
افت
جفت
طاق و جفت
عددجفت
آبرُفت
هنگفت
کلفت
مفت
کوفت
سرکوفت
شیفت
ملتفت
چفت
خرفت
سفت
شگِفت
لِفت
رفت
آمدو رفت
پیشرفت
پسرفت
نفت
هفت

مختوم به قت

وقت
نیمه وقت
تمام وقت
بی وقت
خوشوقت
دیر وقت
سر وقت
ضیق وقت
فوت وقت
هیچ وقت
سبقت
سرقت
مطابقت
موافقت
شفقت
خلقت
دقت
موقت
حقیقت
طریقت
پیر طریقت

مختوم به کت

کنتاکت
آنتراکت
آرشیتیکت
پلاکت
راکت
ساکت
ماکت
پارکت
مارکت
کاسکت
موکت
اتیکت
برکت
حرکت
شرکت
مشارکت
مملکت
نیمکت
شوکت

مختوم به لت

مسئلت
رحلت
عُزلت
خصلت
وصلت
غفلت
منزلت
علت
ملت
دولت
هیئت دولت
صولت
بالت
پالت
توالت
خوش به حالت
کتلت
اسکلت
بیسیکلت
موتورسیکلت
املت
اولتراویولت
رولت
ژیگولت
ژیلت
کبالت
آسفالت
مالت
تب مالت
شکر مالت
قندمالت
غلت
سهولت
کهولت
مهلت
فضیلت

مختوم به مت

قیمت
گرانقیمت
عزیمت
غنیمت
خدمت
پیشخدمت
قدمت
حرمت
هتک حرمت
قسمت
حشمت
عصمت
نعمت
ولینعمت
حکمت
ظلمت
تهمت
مرمت
مزاحمت
ملازمت
سِمت
مسالمت
مداومت
مقاومت
ملایمت
رحمت
مرحمت
زحمت
عظمت
حکومت
خصومت
صامت
سَمت

مختوم به نت

ماگنت
کابینت
کلارینت
کامیونت
نت
طینت
زینت
محنت
لعنت
مکنت
لکنت
منت
معاونت
مباینت
احسنت
پرزیدنت
لابیرنت
برزنت
سِنت
فلورسنت
لنت
اِلمنت
کُنت
پُست
رستانت
تانژانت
کتانژانت
سلطنت
شیطنت
مسکنت
میمنت
خشونت
سُکونت
عفونت

مختوم به وت

اوت
ناک اوت
تابوت
ثبوت
عنکبوت
کاپوت
توت
شاه توت
فرتوت
باروت
جبروت
هپروت
گریپ فروت
قره قوروت
مازوت
سوت
شوت
طاغوت
فوت
یاقوت
سُکوت
حق سکوت
مسکوت
ملکوت
قوت لایموت
ماموت
برهوت
بیابان برهوت
مبهوت
لاهوت
ماهوت
نخوت
رخوت
مروت
ثروت
کِسوت
دعوت
خلوت
قوت
شهوت
تفاوت
مابه التفاوت
روبوت
کمپوت
دُن کیشوت
صوت
فراصوت
ضبط صوت
فوت
بایکوت
پیلوت
موت
متفاوت

مختوم به هت

ابهت
مشابهت
جهت
بُهت

مختوم به یت

تثبیت
پیت
هپاتیت
خیت
ادیت
کبریت
گاستریت
دندریت
عفریت
نفریت
سانسکریت
پارازیت
ترانزیت
ویزیت
سینوزیت
لارنژیت
مِننژیت
آنتراسیت
ترومبوسیت
لنفوسیت
مُنوسیت
فاگوسیت
برنشیت
سولفیت
گرافیت
کیت
بلیت
باکِلیت
کولیت
یونولیت
الکترولیت
دینامیت
گرانیت
بیسکویت
سوئیت
دوئیت
خوبیت
جذابیت
محبوبیت
مرغوبیت
حیثیت
اعاده حیثیت
ارجحیت
صلاحیت
مسیحیت
موجودیت
جدیت
عُبودیت
محدودیت
مدیریت
اکثریت
جمهوریت
مأموریت
مجبوریت
معذوریت
مزیت
جنسیت
حساسیت
وحشیت
خاصیت
بی خاصیت
شخصیت
بی شخصیت
با شخصیت
خاصیت
خصوصیت
وصیت
تبعیت
جمعیت
تابعیت
مرجعیت
جامعیت
وضعیت
صورت وضعیت
قطعیت
موقعیت
ممنوعیت
مشروطیت
اشرافیت
شفافیت
ظرفیت
کم ظرفیت
کیفیت
مُعافیت
خلاقیت
موفقیت
مالکیت
شکاکیت
ملکیت
بی قابلیت
اصلیت
اقلیت
مسئولیت
جاهلیت
حلالیت
فعالیت
طفولیت
مشغولیت
معلولیت
آدمیت
اسلامیت
اهمیت
تحت قیمومیت
تمامیت
حاکمیت
حتمیت
رسمیت
سمیت
صمیمیت
قومیت
قیمومیت
کمیت
مجرمیت
محرمیت
محرومیت
محکومیت
مسمومیت
مظلومیت
معروفیت
معصومیت
رهبانیت
عصبانیت
وحدانیت
روحانیت
ایرانیت
انسانیت
حقانیت
امنیت
سازمان امنیت
عدم امنیت
خلوص نیت
خوش نیت
مصونیت
سوء نیت
ذهنیت
اولویت
ثنویت
عضویت
معنویت
الوهیت
بیت
شاه بیت
اهل بیت
تربیت
عاریت
تعزیت
معصیت
عافیت
تسلیت
تهنیت
تقویت
بایت
کپی رایت
فارنهایت
کایت
رویت


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

12 دیدگاه

هدی · 2019/09/12 در

سلام … خیلی برام جالب بود شاعر و ترانه سرا ، خواننده و آهنگ ساز …احسنت … یک هنرمند …
خیلی مایلم اشعارتون رو بخونم …
لطفا راهنمایی بفرمایید …

آتنا · 2019/04/08 در

عالی بود ممنون خیلی کمکم کرد

آتنا · 2019/04/08 در

عالی بود ممنون

ناشناس · 2019/03/21 در

خوب بود

مجيد مقصودى · 2018/11/16 در

با احترام
حاصل زحمت بسیار و همچنین زمانی که صرف فرمودید،گردآورى چنین مجموعه کامل و مفیدى است که یقینا تا ادبیات فارسى باشد مجموعه ارزشمندتان کاربردى و مفید خواهد بود. خسته نباشید
بسیار متشکرم

درودها بر شما
مجید مقصودى

فیروز داوودی · 2018/10/25 در

از زحمات شما سپاسگزارم، آرزوی موفقیت دارم، عالی بود.

فریبرز بهاری بابادی · 2018/08/19 در

درودها دستتون درد نکنه واقعا عاالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها