هم قافیه ها مختوم به دال – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به دال
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به اد

باد
آباد
برباد
غمباد
کم باد
گردباد
تندباد
صفیر باد
زنده باد
مرده باد
مبارکباد
زاد
مازاد
همزاد
خانه زاد
مادرزاد
نوزاد
دیوزاد
پریزاد
دست مریزاد
داد
اجداد
اضداد
اعداد
امداد
بیداد
تعداد
جیغ و داد
خداداد
خرداد
رخداد
رویداد
قرارداد
قلمداد
مرداد
ارتداد
استبداد
استرداد
استعداد
استمداد
امتداد
انسداد
بامداد
مداد
مغز مداد
آزاد
ایجاد
حاد
آحاد
الحاد
اتحاد
راد
مراد
گراد
سانتیگراد
فاراد
افراد
اکراد
اوراد
ایراد
انفراد
شاد
روانشاد
ارشاد
گشاد
شمشاد
اقتصاد
متضاد
ابعاد
معاد
میعاد
مُفاد
اعتقاد
انتقاد
انعقاد
نقاد
استاد
ستاد
معتاد
هشتاد
هفتاد
نژاد
اجساد
کِساد
فساد
داماد
جماد
ضماد
نماد
پماد
اعتماد
انجماد
یاد
زنده یاد
ازدیاد
اعتیاد
المپیاد
انقیاد
زیاد
فریاد
اعیاد
بنیاد
سست بنیاد
نوبنیاد
شیّاد
صیّاد
استناد
اسناد
عناد
قناد
لیموناد
اجتهاد
جهاد
نهاد
بدنهاد
پاک نهاد
پیشنهاد
نیک نهاد
استشهاد
سالاد
جلاد
اولاد
پولاد
فولاد
میلاد
بعد از میلاد
سواد
بیسواد
مواد

مختوم به بد

بد
ابد
الی الابد
حبس ابد
سبد
سرسبد
گل سرسبد
معبد
گنبد
لابد
ارتشبد
کالبد
رامبد
سپهبد
مُوبد
عابد
معابد
مستبد
عبد

مختوم به تد

مرتد
دادو ستد
ممتد
ارتوپد
کاتد
متد

مختوم به جد

جد
پدرجد
ابجد
مساجد
واجد
مسجد
سنجد
کنجد
موجد
مجد
وجد

مختوم به حد

حد
سرحد
بی حد
احد
واحد
موحد
متحد
دد
صدد
عدد
غدد
مدد
متعدد
تردد
تمدد

مختوم به رد

بُرد
کاربرد
پیشبرد
داشبرد
دستبرد
راهبرد
کاربرد
ترد
خرد
کرد
سرگرد
لرد
برآورد
خورد
بازخورد
زد و خورد
آکورد
رکورد
مرد
آزادمرد
جوانمرد
دولتمرد
شیر مرد
نامرد
نرد
تخته نرد
دستاورد
لاجورد
نوَرد
دریا نورد
فضانورد
کوه نورد
کوهنورد
هوانورد
رهاورد
گرد
بیابانگرد
پاگرد
پیچ گرد
پیگرد
تحت پیگرد
سالگرد
جهانگرد
چپگرد
دوره گرد
راستگرد
ساعتگرد
سالگرد
شبگرد
صحراگرد
عقبگرد
ولگرد
درد
بی درد
همدرد
زرد
نژادزرد
تو زرد
سرد
آتش سرد
جنگ سرد
خونسرد
دلسرد
طرد
فرد
منحصر بفرد
دیرکرد
رویکرد
عملکرد
کارکرد
کارد
میلیارد
یارد
وارد
تازه وارد
ناوارد
موارد
منفرد
متمرد
مورد
بی مورد
آرد
استاندارد
آندوکارد
گارد
بادی گارد
بیلیارد
رد
نبرد
مجرد
خرد
افسرد

بخرد
بی خرد
نابخرد
مسترد
مفرد
گِرد
دندان گرد
شاگرد
شِگرد
گرداگرد
گوگرد
میزگرد
میل گرد
ورد

مختوم به زد

زد
گوشزد
نامزد
زبانزد
ایزد
نزد
دزد
مزد
دستمزد
کارمزد

مختوم به سد

سد
اسد
جسد
حسد
فاسد
مفاسد
مفسد

مختوم به شد

ارشد
مرشد
راشد
شد
آمدو شد
رشد

مختوم به صد

صد
درصد
صددر صد
رصد
مقصد
قاصد
مقاصد
مقتصد
قصد
سوء قصد

مختوم به عد

ساعد
مساعد
نامساعد
متصاعد
متقاعد
قواعد
مستعد
موعد
بعد
مابعد
من بعد
جعد
رعد
بُعد
اسعد
تباعد
تصاعد
تقاعد

مختوم به قد

قد
مرقد
عاقد
فاقد
معتقد
منتقد
منعقد
عقد
نقد
تفقد

مختوم به کد

راکد

مختوم به گد

لگد

مختوم به لد

بلد
نابلد
ولد
تولد
جلد
خلد
خالد
متولد

مختوم به مد

جامد
متعامد
معتمد
منجمد
درآمد
رفت و آمد
پیشامد
خوشامد
سرآمد
کارامد
بسامد
پیامد
جزر و مد
سرمد
سند
مسند
مُسند
نمد
تعامد
کمد
حمد
الحمد
عمد

مختوم به ند

بند
آب بند
آکبند
باربند
بازوبند
پابند
پای بند
پوزه بند
پیش بند
دستبند
دلبند
روبند
روده بند
زانوبند
زدو بند
سربند
شکسته بند
شکم بند
دلبند
قدّاره بند
قیدو بند
کمربند
گردنبند
گلو بند
ماست بند
مچ بند
نعلبند
نیمبند
هفت تیر بند
هم بند
راهبند
پسند
خودپسند
عامه پسند
مشکل پسند
ناپسند
خرسند
اسفند
پدافند
ترفند
گوسفند
قند
کله قند
آبکند
گند
سوگند
آبرومند
ارادتمند
ارجمند
ارزشمند
آرزومند
آزمند
افزارمند
اندیشمند
برومند
بهره مند
پیروزمند
تنومند
ثروتمند
حاجتمند
خردمند
خواهشمند
دانشمند
دردمند
زورمند
زیستمند
سالمند
سخاوتمند
سعادتمند
سودمند
شرافتمند
شکوه مند
عائله مند
علاقه مند
غیرتمند
قانونمند
قدرتمند
کارمند
کمند
گله مند
مستمند
نیارمند
نیرومند
هدفمند
هنرمند
هوشمند
بلند
بالا بلند
بخت بلند
پاشنه بلند
پست و بلند
چوب بلند
سربلند
صدای بلند
قدبلند
مقام بلند
موج بلند
نظربلند
هرچند
بگو بخند
پوزخند
ریشخند
زهرخند
شکرخند
لبخند
نیشخند
پوند
تند
آفتاب تند
بوی تند
شیب تند
مزه تند
سوند
کند
موند
آوند
پسوند
پیشوند
پیوند
خداوند
خویشاوند
روَند
شهروند
فروند
لوند
میانوند
همروند
هموند
زند
بیات زند
فرزند
تک فرزند
گزند
باند
راند
ماند
مانند
همانند
برایند
فرایند
خوشایند
ناخوشایند
باند
راند
ماند
رند
چرند
چرند و پرند
سَرند
مستند
پند
اسپند
آخوند

مختوم به ود

خود
خودبخود
بیخود
سرخود
نخود
الکترود
گود
دیود
جُمود
رهنمود
عمود
نمود
وانمود
شهود
جُهود
مشهود
یهود
داود
قیود
آلود
گل آلود
ابرآلود
اشک آلود
حزن آلود
خاک آلود
خشم آلود
خون آلود
دردآلود
دودآلود
زهرآلود
طنزآلود
غبارآلود
غضب آلود
غم آلود
قهرآلود
کف آلود
گل آلود
مه آلود
هوای غبارآلود
هوای مه آلود
مولود
رود
درود
بدرود
سرود
مطرود
فرود
ورود
زود
سود
حسود
خوشنود
ناخشنود
گفت و شنود
مقصود
عود
مسعود
صعود
موعود
روز موعود
عقود
مفقود
کود
رکود
دود
اندود
زر اندود
قیراندود
حدود
محدود
نامحدود
مردود
مسدود
معدود
مه دود
بود
نابود
یادبود
بودو نبود
کبود
کمبود
معبود
نبود
بهبود
پود
اِتود
سُجود
وجود
اصالت وجود
موجود

مختوم به هد

زاهد
شاهد
شواهد
مجاهد
مجتهد
متعهد
جهد
جد و جهد
شهد
عهد
بدعهد
ولیعهد
مهد
تعهد
بی تعهد
هدهد
اشهد
مشهد
زهد

مختوم به ید

دید
روادید
تردید
بی تردید
بازدید
دیدو باز دید
پدید
تجدید
تحدید
تشدید
تمدید
تهدید
جدید
عهدجدید
شدید
کاندید
مدید
مدتی مدید
میدان دید
ناپدید
ندیدبدید
اسید
اکسید
دی اکسید
رسید
سررسید
قبض رسید
سوبسید
گِلوسید
منوکسید
هیدروکسید
سفید
انقلاب سفید
روسفید
ریش سفید
تیروئید
جراید
عقاید
زاید
زواید
شداید
عاید
عقاید
عواید
فواید
قصاید
قاید
بید
درخت بید
کاربید
سپید
لیپید
اساتید
تمجید
وحید
توحید
خرید
بازخرید
پیش خرید
زر خرید
آمید
امید
ناامید
نومید
تعمید
غسل تعمید
جاوید
تجوید
شوید
نوید
ناهید
شهید
تأیید
تزیید
پلید
تجلید
تقلید
کلید
شاه کلید
موالید
تولید
رشید
خورشید
بعید
ماضی بعید
سعید
تبعید
تصعید
وعده و وعید
تبرید
تجرید
کلرید
مرید
ورید
هیبرید
هیدرید
صید
عید
قید
بی قید
لاقید
سولفید
مفید
تنقید
فقید
اکید
تأکید
مروارید
آب مروارید
اختیار دارید
ساکارید
اسلاید
آفساید
مزید
باید
بایدو شاید
شاید
تزاید


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

10 دیدگاه

امید · 2021/09/22 در

سلام. ممنون از زحمتی که کشیده‌اید. چون خودم به اینها نیاز داشتم و مراجعه کردم متوجه شدم قافیه‌هایی که از اشکال مختلف افعال حاصل می‌شوند اکثرا ذکر نشده. مثلا چند نمونه برای قافیه‌های مختوم به ید: می‌آید می‌زاید می‌ساید می‌باید فرساید می‌گشاید می‌زداید می‌سراید

می‌رهاید می‌بخشاید می‌افزاید می‌آزماید می‌آراید می‌رزماید می‌آلاید می‌رباید می‌پیماید می‌پوید می‌جوید می‌شوید می‌روید می‌بوید می‌گوید

ناشناس · 2020/09/12 در

افسُرد

زرنازشادپور · 2019/12/29 در

سلام میشه برای سرود از سایت خوبتون کمک می گیرم

محمدرضا مصور · 2019/12/10 در

بسیار مفید و زیبا است.

فرهاد · 2019/04/11 در

سلام و درود بر شما
گرافیک سایتتون بی نظیره
فقط یه پیشتهاد داشتم
اگه امکانش هست قافیه های هم وزن رو با دیگر اوزان با یک خط فاصله قرار دهید. مثل

تهدید
تشدید
تبعید

شدید
بعید
سعید

البته اگه امکانش هست.
باز مرسی از سایت خوبتون.
پاینده باشید???

  مجید فاضلی · 2019/04/11 در

  سلام
  ممنون از حضور گرم شما
  کاری که خواستید بسیار زمان بر هست
  اگر فرصت بشه حتما انجام میدیم

   ❤فرهاد❤ · 2019/04/11 در

   سپاس ،
   بله حق با شماست.
   به هر حال ممنون سایت خوبی دارید ?

ناشناس · 2019/03/22 در

می رسد

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها