هم قافیه ها مختوم به ر – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به ر
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به ار

بار
تره بار
وانت بار
اضافه بار
پربار
هربار
بی بندوبار
تبار
ایل و تبار
عالی تبار
والا تبار
اعتبار
محنت بار
مشقت بار
مصیبت بار
ملامت بار
نکبت بار
رقت بار
فلاکت بار
اجبار
جبّار
اخبار
زنگ اخبار
ادبار
بردبار
خواربار
دربار
سربار
تیربار
آتشبار
غبار
اسفبار
تأسفبار
سبکبار
استکبار
اشکبار
خشکبار
مشکبار
رگبار
کولبار
کوله بار
غمبار
انبار
آب انبار
گرانبار
زیانبار
تلنبار
خونبار
اندوهبار
کار و بار
ایزوبار
جویبار
خودکار
اضافه کار
پشتکار
برنجکار
پرهیزکار
پیشکار
افکار
تنویر افکار
حق العمل کار
کهنه کار
دست اندرکار
شکار
بدهکار
شله قلمکار
شیر خودکار
غیرقابل انکار
فراموشکار
فیوز خودکار
کس و کار
کسب و کار
گناهکار
منبت کار
هیچ کار
جا دار
وادار
پردار
ته دار
در دار
سردار
شک دار
غدّار
نم دار
پندار
بهدار
دهدار
دلدار
کردار
کشدار
مقدار
بُردار
دُم دار
گلدار
مُردار
هشدار
تو دار
رو دار
بو دار
مو دار
بیدار
دیدار
آبدار
آجدار
بانکدار
باردار
باغدار
بالدار
پاسدار
پایدار
تاب دار
تابدار
تاج دار
جاندار
چاک دار
خال دار
داغدار
دام دار
راز دار
راهدار
ساقدار
شاخدار
قاب دار
کاردار
گاز دار
نامدار
استخواندار
امانت دار
اوراق بهادار
بخت بیدار
به امید دیدار
واگیردار
پارچه گلدار
پاکت تمبردار
پُر خریدار
پُر طرفدار
پشتوانه دار
پل بازودار
پول دار
پیشینه دار
تصویربردار
تفاله دار
جانگهدار
جریحه دار
حاشیه دار
شتابدار
خانواده دار
خدانگهدار
خریدار
خزانه دار
خط دار
خواب و بیدار
خود دار
خویشتن دار
دار و ندار
دامنه دار
درجه دار
دروغ شاخدار
سابقه دار
دنباله دار
دندانه دار
دوستدار
زبان باردار
زن دار
زن و بچه دار
سابقه دار
ساعت شماطه دار
ستاره دنباله دار
سخنان نیشدار
سر و زباندار
سرزباندار
سرمایه دار
سطح شیبدار
سیاستمدار
سیم خاردار
شب زنده دار
شمّاطه دار
صدا بردار
فرمانبردار
فیلمبردار
قرار و مدار
مقدار
کار خنده دار
کارخانه دار
کشو دار
کفش پاشنه دار
کلاهبردار
کم خریدار
گیسوی تابدار
دسته دار
مار زنگوله دار
مردمدار
مزرعه دار
مسئولیت دار
مکتبدار
نان و آب دار
نخ تابدار
نوک دار
بنکدار
تفنگ دار
شوهر دار
برخوردار
بوتیکدار
سبوس دار
بی مقدار
پاشنه دار
تاریخ دار
جلودار
دریا دار
دنیا دار
رکورددار
ساسون دار
سکاندار
سوراخ دار
کتابدار
حسابدار
ضامندار
گیر و دار
لاکردار
مدت دار
معنی دار
ناپایدار
هیکل دار
وزنه بردار
گذار
گشت و گذار
واگذار
فروگذار
بنیانگذار
تخمگذار
قانونگذار
گنهکار
ستمکار
بدهکار
بزهکار
برشکار
جنگ افزار
خوابگزار
دست ابزار
دست افزار
سخت افزار
شکرگزار
کارگزار
ابزار
افزار
آزار
بازار
بیزار
نیزار
شنزار
گلزار
خداوندگار
آفریدگار
تاریخ نگار
پرگار
انگار نه انگار
باد نگار
بد روزگار
خواستگار
روزنامه نگار
زلزله نگار
سهل انگار
طیف نگار
وقایع نگار
روزگار
پُر نقش و نگار
ختم روزگار
کمک آموزگار
رهسپار
تار
تاتار
استتار
ساختار
مختار
خود مختار
وزیر مختار
سه تار
خواستار
ستار
ویراستار
دستار
پرستار
ایستار
کشتار
کشت و کشتار
نوشتار
رفتار
کفتار
گرفتار
گفتار
پیش گفتار
هکتار
گیتار
غار
تغار
مَغار
یار غار
ابتکار
احتکار
پشتکار
کشت و کار
کشتکار
نابکار
قطار
اقطار
اخطار
افطار
عطار
همقطار
خربازار
دل آزار
شالیزار
کارابزار
کارافزار
نرم افزار
یک هزار
لاله زار
یونجه زار
شوره زار
خشایار
دانشیار
کودکیار
مددیار
استادیار
بهداشتیار
پزشکیار
تمام عیار
بی اختیار
چرخ طیّار
سیّار
سفیر سیّار
ماهی خاویار
اتاق کار
آخرکار
خاتم کار
خدمتکار
سبزی کار
شالیکار
صاحبکار
صیفی کار
فلزکار
فریبکار
گندم کار
سازشکار
ورزشکار
سرویسکار
سفیدکار
چرخکار
رنگ کار
درختکار
درستکار
جوشکار
چایکار
وقار
منقار
با وقار
ذوالفقار
پنبه کار
تازه کار
توبه کار
کهنه کار
نقره کار
جفاکار
خطاکار
ریاکار
طلاکار
فداکار
دمانگار
خبرنگار
ناسازگار
آموزگار
فشار
نگار
چهره نگار
پروردگار
لرزه نگار
بی آزار
حال زار
ریگ زار
کارزار
کشتزار
جعبه ابزار
جمعه بازار
آشفته بازار
چهارشنبه بازار
دزدبازار
گرمی بازار
هار
آهار
ناهار
بهار
مهار
چهار
شار
فشار
آبشار
اعشار
اقشار
سرشار
انتشار
پُر فشار
کم فشار
هم فشار
مستشار
تحت فشار
کثیرالانتشار
بچه دار
برده دار
پرده دار
پنجه دار
خنده دار
دسته دار
هسته دار
نرده دار
دکمه دار
عهده دار
غصه دار
مهره دار
ریشه دار
چوب دار
روزه دار
فرار
فرّار
قرار
برقرار
بیقرار
آ رام و قرار
صبر و قرار
ادرار
تجزیه ادرار
اسرار
حافظ اسرار
اشرار
اصرار
اضرار
اقرار
تکرار
امرار
استقرار
استمرار
اضطرار
برج زهرمار
سوراخ مار
قمار
زار و بیمار
حِمار
چشم خمار
علم آمار
ثانیه شمار
دقیقه شمار
روزشمار
یوغ استعمار
انگشت شمار
کیلومترشمار
ساعت شمار
انظار
نظار
انتظار
اتاق انتظار
چشم انتظار
انکسار
سنگسار
شاخسار
شرمسار
غمگسار
کوهسار
استفسار
چشمه سار
زاویه انکسار
ضریب انکسار
یمین و یسار
گل نگونسار
تبهکار
دغلکار
طلبکار
طمعکار
قلمکار
مددکار
آشکار
انکار
تِذکار
پیکار
بیکار
پرکار
خودکار
گلکار
توکار
روکار
بیمار و زار
بیمه گزار
خبرگزار
خدمتگزار
سپاسگزار
زار و نزار
فولاد افزار
ماشین ابزار
نوشت افزار
مردم آزار
نمازگزار
جیب دار
چین دار
تیغ دار
دیندار
نیمدار
نیشدار
ریش دار
شیردار
زیپ دار
مار
آمار
دمار
حمار
خمار
شمار
قمار
طومار
بیمار
تیمار
معمار
اقمار
حصار
ابصار
اعصار
انصار
عصار
اختصار
انحصار
اعوان و انصار
قرون و اعصار
کلمات قصار
جار
احجار
تجار
حجّار
انزجار
اشجار
انفجار
موج انفجار
مجار
بهنجار
نجّار
کلنجار
نابهنجار
ناهنجار
هفته بیجار
کار
شکار
ناکار
افکار
بدکار
سرکار
مکار
هر کار
همکار
شبکار
کم کار
گچکار
انتحار
خار
بوته خار
بخار
بی بخار
اتوی بخار
اسب بخار
دیگ بخار
کشتی بخار
ماشین بخار
افتخار
دیپلم افتخار
قله افتخار
فخار
بهادار
صدا دار
عزا دار
فضا دار
هوادار
وفا دار
چرک دار
پرز دار
قفل دار
موجدار
مرغدار
گوژ دار
خرابکار
خلافکار
سوارکار
صوابکار
شوفاژکار
بند شلوار
بیخ دیوار
جسم دوّار
پس دیوار
سینه دیوار
پایه دار
جامه دار
خانه دار
گاراژدار
مایه دار
پلاک دار
زمامدار
شتابدار
شیاردار
چماق دار
لعابدار
خبردار
علمدار
طبقدار
طرفدار
کمردار
پرهیزدار
تحصیلدار
تحویلدار
زمیندار
طنین دار
آوار
ادوار
پروار
خروار
اطوار
جگوار
غمخوار
هموار
الوار
شلوار
انوار
چلوار
سشوار
بولوار
دشوار
شخوارن
دیوار
دوّار
زوّار
سوگوار
استوار
جیره خوار
دانه خوار
رشوه خوار
ریزه خوار
دیرگوار
سزاوار
عیالوار
آدمخوار
استوار
زمینخوار
زنبورخوار
شرابخوار
حرامخوار
شهسوار
شیرخوار
طوطی وار
علف خوار
گیاهخوار
مادروار
خواهروار
ماهیخوار
مردارخوار
مرده خوار
مورچه خوار
میراث خوار
ناهموار
نونوار
خوش گوار
همجَوار
رباخوار
امیدوار
برادروار
بزرگوار
پدروار
جهانخوار
چابکسوار
حشره خوار
خونخوار
دیوانه وار
زمین خوار
سطح دوّار
فهرست وار
کایت سوار
کمر شلوار
کنار دیوار
کنسرواتوار
گوشتخوار
حشره خوار
لابراتوار
نااستوار
ناواستوار
یکه سوار
دوچرخه سوار
مرغ ماهیخوار
تمبردار
چرخ دار
چسب دار
سقف دار
کفشدار
نقشدار
بخشدار
شهر دار
زنگدار
مغز دار
اغیار
بسیار
بهیار
سیّار
عیّار
معیار
هشیار
اختیار
بختیار
بدبیار
خاویار
دادیار
دستیار
شهریار
کم عیار
ناویار
استظهار
گل آهار
تازه بهار
کاغذ آ چهار
نصف النهار
همیشه بهار
دم نگار
رستگار
روزگار
زرنگار
سازگار
کردگار
ماندگار
ولِنگار
یادگار
استاندار
پستان دار
مهماندار
نشاندار
دکان دار
زبان دار
فرماندار
میاندار
سمینار
دینار
برکنار
درخت انار
درخت چنار
دریاکنار
گار
نگار
انگار
پرگار
زنگار
آبرو دار
هاشور دار
آستین دار
واگیردار
انبار دار
سرایدار
سهام دار
عار
بی عار
شعار
اشعار
مستعار
اسم مستعار
مجموعه اشعار
یار
خیار
دیار
شیار
عیار
ویار
جوار
سوار
نوار
هوار
چمنزار
سبزه زار
علفزار
لجنزار
نمکزار
دار
جدار
رادار
مدار
ندار
لکه دار
کله دار
گله دار
بد کردار
اقتدار
بی گدار
پدیدار
صندوقدار
آچار
دچار
ناچار
نمودار
برانکار
تراشکار
تعمیرکار
تقصیرکار
زار
مزار
نزار
هزار
پدردار
جگردار
منت دار
نگهدار
احضار
احتضار
استحضار
حضار
حفار
غفار
کفار
استغفار
بذرکار
برقکار
استادکار
اهمال کار
شاهکار
صافکار
سر و کار
سِری کار
محافظه کار
مقاطعه کار
ملاحظه کار
تیمسار
رخسار
سمسار
سار
یسار
افسار
بستانکار
پنهانکار
پیمانکار
سیمانکار
زیانکار
پرچم دار
دفتردار
سردمدار
محضردار
مشعل دار
بیشمار
نیش مار
تار و مار
سوسمار
زهر مار
دلار
تالار
سالار
سپهسالار
ناوسالار
حجم کار
غرق کار
مرد کار
میز کار
آثار
ایثار
نثار
جان نثار
خانوار
راهوار
شاهوار
ناگوار
انار
چنار
کنار
منار
انهار
قهّار
اظهار
زنهار
استثمار
استعمار
کاسبکار
کاشیکار
جنایتکار
خیانتکار
اشتهار
نوبهار
خوار

مختوم به بر

نامه بر
دور و بر
صنوبر
سوسنبر
پیغمبر
فرمانبر
خیار چنبر
امر بر
بخش بر
مستکبر
بالغ بر
مرگ بر
دب اکبر
زیر و زبر
منبع خبر
فیبر
کالیبر
انبر
تکبر
دالبر
تب بر
جیب بر
گچ بر
آهن بر
شیشه بر
گازانبر
معبر
ازبر
اکبر
بربر
دلبر
چنبر
عنبر
منبر
رهبر
نوبر
ستبر
تمبر
بی صبر
نبش قبر
سنگ
قبر ابر
جبر
صبر
قبر
گبر
برابر
بالا بر
باربر
کاربر
نفربر
نامعتبر
اللهُ اکبر
پیامبر
تقسیم بر
جابر
صابر
عابر
اکابر
معابر
منابر
رنجبر
معتبر
باخبر
بی خبر
خوش خبر
ناو هواپیمابر
سه برابر
نفربر
بر
تبر
خبر
مخبر
متکبر
کلاس اکابر
سپتامبر
نوامبر
دسامبر
رُب دوشامبر
حق تمبر
سینه ستبر
مجموعه تمبر
زبر
کِبر
در برابر
دو برابر
نابرابر

مختوم به پر

پر
سپر
گلپر
شهپر
پرپر
تیز پر
شاهپر
کلاغ پر
آمپر
ولت آمپر
غده کوپر
پُر
نیمه پر

مختوم به تر

اتر
هیتر
ریشتر
فیلتر
مستر
پلی استر
پستر
تستر
هالتر
دفاتر
متواتر
مستتر
سکرتر
استارتر
کاراکتر
کامپیوتر
ریپرتر
پرولتر
سورتر
گانگستر
هلیکوپتر
قانون بروستر
درجه ریشتر
بالاتر
خاکستر
سردفتر
هم بستر
سایه گستر
بد اختر
کلانتر
گل اختر
دادگستر
نیک اختر
کبوتر
زودتر
برتر
دست از پا درازتر
متر
تر
وتر
ابتر
اختر
استر
بستر
برتر
بدتر
دفتر
عنتر
چتر
متر
ستر
تیتر
لیتر
هکتولیتر
لوستر
ارکستر
آمفی تآتر
هنرپیشه تئاتر
دیوپتر
چتر
دانش گستر
ارکستر
فراتر
باختر
آستر
بیشتر
پیشتر
انگشتر
نشتر
بهتر
کهتر
مهتر
شتر
اشتر
دکتر
تواتر
تهاتر
میلیمتر
اهم متر
تله متر
ولتمتر
دختر
گستر
تآتر
کاتر
گواتر
سانتر
پارامتر
سرکلانتر
کبوتر
فازمتر

مختوم به جر

هاجر
حجر
عصرحجر
اجر
زجر
فجر
تاجر
مستأجر
مهاجر
منفجر
منزجر
آجر
معجر
خنجر
منجر
موجر
هجر
تین ایجر

مختوم به چر

پنچر
ویلچر

مختوم به حر

سَحر
ساحر
متبحر
بحر
سحر

مختوم به خر

خر
آخر
الی آخر
دست آخر
دم آخر
سرخر
شرخر
بز خر
مال خر
مفتخر
سلف خر
گورخر
خر تو خر
کرّه خر
کله خر
نرّه خر
تمسخر
تفاخر
فاخر
مفاخر
اواخر
فخر
استخر

مختوم به در

در
ددر
هدر
مادر
پدر
اژدر
شبدر
سردر
مصدر
اندر
بندر
قلندر
سمندر
چغندر
برگ چغندر
دربدر
زن پدر
ضربدر
لای در
صادر
قادر
نادر
بنادر
نوادر
کِدر
اکسترودر
گِریدر
لیدر
مقتدر
مخدر
میلیاردر
بدر
صدر
قدر
چقدر
شب قدر
عالی قدر
گرانقدر
هر قدر
هر چقدر
همین قدر
سیلندر
سرسیلندر
کادر
افسر کادر
سِدر
پودر
سیزده بدر
قضا و قدر
مقتدر
اسم مصدر
روز مادر
زن برادر
دختر برادر
مادر
بی پدر و مادر
چادر
ماتادر
بزن بهادر
سیاه چادر
قلدر

مختوم به ذر

آذر
گذر
رهگذر
زود گذر
سرگذر
الحذر
بذر
جذر
عذر
نذر

مختوم به رر

شرر
ضرر
بیضرر
پُر ضرر
کم ضرر
نامکرر
تضرر

مختوم به زر

زر
جزر
بولدوزر
فریزر

مختوم به سر

آخرسر
سراسر
سرتاسر
سربسر
دردسر
تاج سر
فرق سر
سنگسر
خیره سر
سبک سر
پشت سر
آقاپسر
شانه بسر
سنجاق سر
اصلاح سر
بی دردسر
پُر دردسر
کم دردسر
سر و همسر
آقابالاسر
کاسه سر
ارّه دوسر
سر
پسر
سه سر
افسر
از سر
خود سر
همسر
دسر
منکسر
کمیسر
تراک میکسر
کسر
کم و کسر

مختوم به شر

شر
بشر
ابنای بشر
حقوق بشر
تشر
توپ و تشر
محشر
اثناعشر
ناشر
واشر
مباشر
معاشر
منتشر
روز حشر
نشر
قشر
عُشر

مختوم به صر

قاصر
ناصر
معاصر
ادبیات معاصر
مبصر
منحصر
بصر
قیصر
قطر
اقصر
مختصر
عصر
هم عصر
ولی عصر
قصر
حد و حصر
عنصر
سست عنصر
عناصر

مختوم به ضر

محضر
ماحضر
مستحضر
خوش محضر
حاضر
محاضر
خضر

مختوم به طر

شاطر
قاطر
خاطر
آزرده خاطر
آسوده خاطر
آشفته خاطر
افسرده خاطر
شوریده خاطر
رنجیده خاطر
آسایش خاطر
اضطراب خاطر
انبساط خاطر
اطمینان خاطر
پریشان خاطر
تعلق خاطر
تفرقه خاطر
دغدغه خاطر
فراغ خاطر
خطر
اعلام خطر
بی خطر
پُر خطر
چراغ خطر
زنگ خطر
کم خطر
مقطر
آب مقطر
سطر
عطر
خوش عطر
قطر
فطر
عید فطر

مختوم به ظر

نظر
بی نظر
تنگ نظر
صاحبنظر
صرفنطر
تحت نظر
نقطه نظر
تجدید نظر
منظر
بد منظر
خوش منظر
ماه منظر
نیکو منظر
ناظر
مناظر
متناظر
منتظر
تناظر

مختوم به عر

شعر
طبع شعر
شب شعر
قریحه شعر
قعر
آیینه مقعر
عدسی مقعر
عرعر
شاعر
مشاعر

مختوم به غر

اصغر
دُبّ اصغر
ساغر
لاغر
صِغر

مختوم به فر

سفر
همسفر
ظفر
نفر
همافر
کافر
کیفر
نیلوفر
وافر
قر و فر
شوفر
مسافر
آتمسفر
هیدروسفر
یونسفر
متنافر
خطوط متنافر
متنفر
تنافر
فسفر
تنفر
حفر
صفر
کفر
کامفر

مختوم به کر

کر
پکر
شکر
لشکر
سرلشکر
سیاهی لشکر
قلب لشکر
نیشکر
نهی از منکر
نوکر
پیکر
پیل پیکر
در و پیکر
غول پیکر
کوه پیکر
مه پیکر
چاکر
شاکر
تانکر
پوکر
ژوکر
منکر
مبتکر
محتکر
متشکر
متفکر
بکر
زمین بکر
فکر بکر
ذکر
اخیرالذکر
فوق الذکر
فکر
بی فکر
خوش فکر
همفکر
آزادفکر
استقلال فکر
اصالت فکر
تحجر فکر
روشنفکر
کوتاه فکر
کوته فکر
تشکر
تفکر
طرز تفکر
شکر
مکر

مختوم به گر

گر
اگر
جگر
دگر
مگر
نگر
اخگر
زرگر
مسگر
کنگر
لنگر
سنگر
هم سنگر
دیگر
دواتگر
غارتگر
امدادگر
بیدادگر
صنعتگر
صورتگر
رامشگر
کاوشگر
فسونگر
افسونگر
دور نگر
آینده نگر
لنگر
ستیزه گر
شکنجه گر
ایثارگر
انحصارگر
گزارشگر
نوازشگر
شمارشگر
ستایشگر
آرایشگر
آلایشگر
آزمایشگر
ویرانگر
سپاه ویرانگر
درمانگر
نمایانگر
رفوگر
جادوگر
آشوبگر
تاراجگر
جهادگر
استعمارگر
کارگر
سرکارگر
تجاوزگر
پرخاشگر
پژوهشگر
واکنشگر
چپاولگر
آزمونگر
نظاره گر
به عبارت دیگر
جهان دیگر
آبادگر
آغازگر
آسانگر
آهنگر
بیانگر
توانگر
نشانگر
اخلالگر
اشغالگر
جلوه گر
حیله گر
ریخته گر
فتنه گر
بیمه گر
کوزه گر
شیشه گر
سلطه گر
همدیگر
یکدیگر
بازیگر
همبرگر
اغواگر
افشاگر
القاگر
شناگر
سوداگر
یغماگر
تماشاگر
شناساگر
سینماگر
کیمیاگر
برزگر
دروگر
درودگر
سفیدگر
رفتگر
سُفالگر
حسابگر
شتابگر
دادگر
کارگر
عملگر
ستمگر

مختوم به قر

قر
مستقر
فقر

مختوم به لر

چیلر
فیلر
کولر
کلر

مختوم به مر

ثمر
بی ثمر
دَمر
مرمر
سنگ مرمر
قمر
شقّ القمر
کمر
هلال احمر
آمر
اوامر
گرامر
مثمر
پلیمر
تایمر
عمر
مادام العمر
امر
بدو امر
آخرالامر
بادی امر
تحت امر
حسب الامر
فعل امر

مختوم به نر

تینر
تیونر
کانتینر
پانسیونر
کلکسیونر
کمیسیونر
ملیونر
میلیونر
نر
فنر
شاه فنر
کمک فنر
هنر
با هنر
پُر هنر

مختوم به ور

تکاور
تناور
پهناور
جنگاور
دلاور
سماور
شناور
قی آور
گشتاور
اسف آور
اشتها آور
اعجاب آور
الزام آور
اندوه آور
بهت آور
ارز شناور
پل شناور
پیام آور
تأثر آور
تأسف آور
ترس آور
تعجب آور
تهوع آور
جنگ آور
چندش آور
حیرت آور
خجالت آور
خفقان آور
خنده آور
خواب آور
خوشباور
درخت بارآور
درد آور
دلهره آور
دهشت آور
دیرباور
رزم آور
رعب آور
رفتار شرم آور
رقت آور
رنج آور
زجرآور
زودباور
زیان آور
سرسام آور
سُکرآور
داور
سودآور
شرم آور
شگفت آور
کسالت آور
پهناور
گاز اشک آور
گاز خنده آور
سرسام آور
مرگ آور
مستی آور
ملال آور
نام آور
نان آور
نشاط آور
نفرت آور
ننگ آور
هراس آور
هیجان آور
وحشت آور
یادآور
یأس آور
حق عبور
خرزنبور
لانه زنبور
ملکه زنبور
نیش زنبور
سنگ صبور
صعب العبور
شاهپور
اورتور
دستور
مستور
جمع و جور
جنس جور
جور واجور
فسق و فجور
وصله ناجور
مسحور
آخور
ارتباط راه دور
حتی المقدور
خاور دور
خدابدور
دورتادور
دورادور
گذشته دور
نامقدور
مغرور
عبور و مرور
اِعمال زور
آباژور
مکسور
آب شور
بروشور
بزرگان کشور
پرشر و شور
چشم شور
خاک شور
خیارشور
سلحشور
منشور
کف شور
گل سرشور
هاشور
متصور
حضور
شعور
لخت و عور
جغور بغور
امپراطور
ساطور
اجاق کور
اشتهای کور
پرچ کور
چاه کور
فرزند ذکور
روده کور
سوت و کور
کلاس کنکور
موش کور
نقطه کور
حبه انگور
دانه انگور
زنده بگور
شهد انگور
شیره انگور
قند انگور
گم و گور
گور بگور
کاسه بلور
اولیای امور
زمام امور
انحراف نور
انعکاس نور
انکسار نور
شکست نور
تجزیه نور
رقص نور
ضد نور
فشار نور
نور
نوظهور
تپه ماهور
ظهور
رییس جمهور
نوظهور
اندیکاتور
انکوباتور
پروژکتور
ترانزیستور
ترانسفورماتور
دفتر اندیکاتور
آکومولاتور
الکتروموتور
اسیلاتور
دکوراتور
دیکتاتور
رادیاتور
رآکتور
تراکتور
موتور
فاکتور
فیکساتور
کاربوراتور
کاریکاتور
کاریکلماتور
کموتاتور
بُخور بخور
دُور
کریدور
کاتالیزور
فرس ماژور
گام ماژور
پرفسور
کمپرسور
کندانسور
تصور
اینطور
همین طور
آب تبلور
گریمور
گام مینور
صبور
سمور
شرور
ضرور
جسور
غیور
تنور
عبور
قبور
سُپور
سُتور
صدور
بُخور
سُرور
غرور
رورک
سورک
مرور
بزور
قصور
حضور
شعور
خطور
سطور
قطور
وفور
ذکور
فکور
طیور
بلور
امور
ظهور
پاسور
بافور
کافور
فیگور
آماتور
آداپتور
تراکتور
آرماتور
رگلاتور
ژنراتور
اپراتور
سناتور
فراخور
ماساژور
دایناسور
کلاسور
آسانسور
ادیتور
ویزیتور
مونیتور
رژیسور
سلکتور
کتورکل
گنده خور
مرده خور
مفتخور
مینیاتور
نزولخور
زنبور
مزبور
مجبور
کربور
دستور
سنتور
رنجور
محجور
مهجور
هرجور
مقدور
مجذور
محذور
معذور
خر زور
کم زور
مسرور
مغرور
منشور
منصور
محصور
مسطور
محظور
منظور
مغفور
منفور
شبکور
مذکور
انگور
مأمور
مخمور
کم نور
مشهور
مقهور
ممهور
بارور
نامور
جانور
سخنور
مصور
هنرور
دانشور
شر و شور
بهره ور
پیشه ور
پیله ور
حمله ور
شعله ور
غوطه ور
کینه ور
زر و زیور
زیب و زیور
شهریور
دانش پرور
دشمن پرور
شکم پرور
هنرپرور
ادب پرور
عدالت پرور
رعیت پرور
خیالپرور
نوع پرور
روح پرور
مجاور
مشاور
شِرّ و ور
متبلور
متهور
پلیور
روتور
موتور
چطور
هر طور
ترور
دکور
پیلور
تِنور
مانور
آکتور
کنتور
پرخور
درخور
دلخور
دمخور
خود خور
ردخور
مترور
بوکسور
تانسور
سانسور
لیکور
پیشخور
سگ خور
فی الفور
لاشخور
نان خور
چیزخور
بادخور
تبلور
لندَهور
به درد بخور
به درد نخور
توسری خور
بور
تور
جُور
دور
زور
سور
شور
عور
کور
گور
مور
نور
ور
آور
باور
خاور
داور
یاور
جور
شور
غور
یُقور
طور
دین پرور
دونپرور
تن پرور
غم پرور
دامپرور
پُر نور
پرزور
جمهور
مزدور
بلغور
کنکور
محور
سَرور
کشور
زیور
ماهور
با زور
ناجور
سولفور
فلوئور
مورمور
شیپور
سیانور

مختوم به هر

هر
بهر
دهر
زهر
شهر
قهر
مَهر
نهر
گهر
گوهر
جوهر
شوهر
مطهر
مظهر
بدگوهر
طاهر
ماهر
ظاهر
ظواهر
مظاهر
جواهر
متظاهر
تظاهر
خواهر
برادر و خواهر
پسرخواهر
دختر خواهر
عالی گهر
والاگهر
پیش از ظهر
صلات ظهر
قبل از ظهر
لاک و مهر
بی مهر
مِهر
سپهر
مُهر
ظهر
پادزهر
لکه جوهر
هرهر
موهر
خوش ظاهر
علی الظاهر
درّ و جواهر

مختوم به یر

دبیر
کبیر
اجیر
آژیر
اثیر
اسیر
کثیر
اخیر
نخیر
غدیر
حریر
شریر
وزیر
مسیر
موسیر
بصیر
حصیر
نصیر
خطیر
فطیر
نظیر
صغیر
حقیر
فقیر
صَفیر
دلیر
امیر
ضمیر
پنیر
کویر
شهیر
کهیر
تدبیر
تعبیر
تکبیر
تأثیر
تکثیر
انجیر
زنجیر
تأخیر
تبخیر
تخدیر
تقدیر
تعذیر
تحریر
تقریر
تعزیر
تفسیر
تقصیر
تقطیر
تصغیر
تحقیر
تکفیر
توفیر
تخمیر
تعمیر
تنویر
تطهیر
تغییر
آبگیر
دلگیر
آتشگیر
آسانگیر
آفتابگیر
ایراد گیر
باج بگیر
باجگیر
بادگیر
باران گیر
برقگیر
بگیر بگیر
بهانه گیر
بوگیر
بیماری همه گیر
بیماری واگیر
پاگیر
پیشگیر
پیگیر
جاگیر
جایگیر
جن گیر
جهانگیر
چشمگیر
حقوق بگیر
خداگیر
خرده گیر
خوگیر
دامنگیر
درگیر
دزدگیر
دست و پاگیر
دستگیر
دلگیر
دندانگیر
رطوبت گیر
زمینگیر
زودگیر
سختگیر
سیل گیر
ضربگیر
ضربه گیر
عالمگیر
عرق گیر
غافلگیر
فالگیر
فراگیر
قندگیر
کاغذ گیر
کشتی گیر
کفگیر
گریبانگیر
گلگیر
گلوگیر
گهگیر
گوشه گیر
لرزه گیر
لکه گیر
مارگیر
ماهیگیر
چشمگیر
مزدبگیر
موضع گیر
ناخنگیر
نمگیر
نورگیر
همه گیر
واگیر
وقتگیر
کاغذ تحریر
لوازم تحریر
ماشین تحریر
میز تحریر
پیراهن زیر
سربزیر
ناگزیر
صدای زیر
لباس زیر
معاون وزیر
نخست وزیر
سردسیر
گرمسیر
نیم سیر
بستن شیر
خاکشیر
سرشیر
شمشیر
دم شمشیر
شیرتوشیر
قفس شیر
قند شیر
گاو نه من شیر
ماده شیر
نعره شیر
بی تقصیر
بی نظیر
کم نظیر
اساطیر
ماء شعیر
تصغیر
حقیر
بخور و نمیر
خرد و خمیر
روشن ضمیر
خمیر
اخیر
مرگ و میر
شکرپنیر
مایه پنیر
مستنیر
تصاویر
اتحاد جماهیر
جماهیر
مشاهیر
با تدبیر
بی تدبیر
تدابیر
سردبیر
سفیر کبیر
سوء تعبیر
وامپیر
پیر
بُرد تیر
تک تیر
هفت تیر
بی تأثیر
تحت تأثیر
تعداد کثیر
ضریب تکثیر
چرخ زنجیر
حلقه زنجیر
خط زنجیر
رشته زنجیر
انجیر
غدیر
اثرپذیر
ادب پذیر
اجتناب ناپذیر
آسیب پذیر
بخش پذیر
پند پذیر
تأثیرپذیر
دلپذیر
سلطه پذیر
شکست ناپذیر
شکل پذیر
فنا ناپذیر
فنا پذیر
لغزش پذیر
خیر
دِیر
سِیر
غیر
بایر
تایر
دایر
زایر
سایر
طایر
تیر
جیر
دیر
زیر
سیر
شیر
قیر
گیر
میر
امر خیر
بانی خیر
خبر خیر
دعای خیر
ذکر خیر
روز بخیر
سفر بخیر
شب بخیر
صبح بخیر
عاقبت بخیر
عمل خیر
پیر
دِیر
سریع السّیر
سِیر
جزایر
نظایر
ضمایر
دوایر
ذخایر
عشایر
مغایر
منیر
مدیر
مقادیر
سرازیر
بواسیر
تفاسیر
لاغیر
تغیّر
لایتغیّر
متغیّر
تحیّر
متحیّر
آدم خیّر


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

9 دیدگاه

somayeh afshar · 2021/10/20 در

سلام جناب فاضلی صفحه ی قافیه ها بسیار عالی و کامله ممنون از زحماتی که می کشید .فقط من قافیه مورد نظرم رو برای کلمه مضطرب و منتظر پیدا نکردم .

ناشناس · 2019/11/06 در

خیلی عالی بود
سپاس

ناشناس · 2019/10/08 در

هم وزن به آر
نیش مار
بیشزار

علی پناه دهقان · 2019/04/01 در

اکسیر

ناشناس · 2019/03/20 در

مطلب خوبی بود

    ناشناس · 2019/04/06 در

    ممنون عالی بود??

    علبرضاوالیزاده · 2020/05/25 در

    سلام دوست گرامی بنده قافیه های مورد نظرم رو پیدا نکردم ٬

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها