هم قافیه ها مختوم به ز – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به ز
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به از

پس انداز
خانمان برانداز
دست و دل باز
داروساز
دندانساز
گاز
موشک انداز
شطرنج باز
شمشیرباز
اسکی باز
ماسک گاز
نوسانساز
کلیشه ساز
نیرنگباز
نورپرداز
آغوش باز
افسانه ساز
آهنگساز
آینده ساز
بخاری ساز
برق سه فاز
بستنی ساز
پدال گاز
پرنده باز
تاخت و تاز
ترانه ساز
تیزپرواز
چادر نماز
چهره پرداز
تنش مجاز
حرف صدتایک غاز
امتیاز
دراز
برانداز
خیالپرداز
دور و دراز
دورپرواز
رادیوساز
راز و نیاز
روده دراز
ساز و آواز
سماورساز
سوخت و ساز
سوز و گداز
شعبده باز
سرنوشت ساز
صاحب امتیاز
ضد کزاز
طنین انداز
ظرف روباز
ظرف سرباز
عدم نیاز
غده باز
غلط انداز
فرنگی ساز
کالای مُجاز
کبوترباز
لنگ دراز
مجسمه ساز
مهمان نواز
نشیب و فراز
وجه امتیاز
ابراز
احراز
اعجاز
آغاز
انداز
آواز
ایجاز
بزاز
بهناز
پُر گاز
پُر ناز
پرواز
تن ناز
جانباز
خبّاز
دلباز
دمساز
پولساز
روباز
سرباز
شهباز
شهناز
طناز
غمّاز
کم گاز
لجباز
مدساز
ممتاز
ناساز
نوساز
نیم باز
نیمساز
هم فاز
همراز
همساز
یونساز
احتراز
امتیاز
اهتزاز
بار انداز
بلورساز
بندانداز
بندباز
بی نیاز
پا انداز
پاکباز
پیشتاز
پیشواز
تازه ساز
تخم غاز
تکنواز
تیرانداز
تنیس باز
جانگداز
چاره ساز
چترباز
چندرغاز
چهره باز
حقه باز
خاک انداز
جانماز
خواب ناز
خوش آواز
داروساز
در آغاز
دست انداز
دست ساز
دغلباز
دلگداز
دلنواز
دندانساز
دیرباز
دیرگداز
ذهن باز
راه انداز
رفیق باز
رو انداز
روانساز
روحنواز
زبانباز
زمین باز
زیرانداز
سبب ساز
سرآغاز
سرافراز
سرفراز
سرو ناز
سیم فاز
شخصی ساز
طاقباز
طلا ساز
ظاهرساز
قمار باز
کارپرداز
کارساز
کفتر باز
کلاف باز
گاوباز
گل ناز
گوشنواز
پیشنماز
نوپرداز
نیمه باز
نیمه ساز
نی نواز
هم تراز
هوسباز
یکسو ساز
یکه تاز
انسان ساز
تابلو ساز
چراغ ساز
چراغ گاز
چشم انداز
روی باز
فیلمساز
بغاز
پیاز
تراز
جهاز
جواز
دراز
فراز
کزاز
گراز
مَجاز
مُجاز
حجاز
نماز
نیاز
از
آز
باز
جاز
راز
ساز
غاز
فاز
گاز
ماز
ناز
نماز
از سیر تا پیاز
افسانه پرداز
بلند پرواز
دست انداز
سوز و گداز
خمپاره انداز
داستان پرداز
سالهای دراز
سخن پرداز
مازاد بر نیاز
موسیقی جاز
موشک انداز
نارنجک انداز
نظریّه پرداز

مختوم به بز

بز
سبز
سرسبز

مختوم به پز

پُز
آب پز
آشپز
سرآشپز
کمک آشپز
گچ پز
نیم پز
زودپز
پلوپز
آرام پز
پخت و پز
کله پز
کوره پز

مختوم به تز

تز
سنتز
آنتی تز
پروتز
پرانتز
فتوسنتز

مختوم به جز

عجز
بجز
رجز
حاجز
عاجز
معجز
موجز

مختوم به رز

رز
ارز
درز
طرز
لرز
مرز
هرز
ورز
فِرز
جرز
پرز
گرز
محرز
اندرز
رنگرز
بارز
صفت بارز
خدا بیامرز
مبارز
هم ارز
هم مرز
کارورز
کشاورز

مختوم به مز

قرمز
ترمز
تنگه هرمز
رمز
غمز

مختوم به نز

لنز
برنز
پونز
مایونز
منگنز
طنز
تحفه نطنز

مختوم به وز

زنانه دوز
مردانه دوز
سری دوز
کفشدوز
کلاهدوز
مال اندوز
دانش اندوز
آتش افروز
عالم افروز
جنگ افروز
حاجی فیروز
بازار روز
شبانه روز
عید نوروز
قیمت روز
هوانیروز
گل نوروز
نصفه روز
پس پریروز
قوز بالا قوز
عالم سوز
خانمانسوز
خاک نسوز
زباله سوز
نفت سوز
فلز نسوز
صندوق نسوز
آجرنسوز
سوخت و سوز
آش دهن سوز
بلای خانمانسوز
چراغ پیه سوز
چراغ گردسوز
درونسوز
عبرت آموز
هنرآموز
دانش آموز
زبان آموز
سوادآموز
بلوز
بروز
پیروز
دیروز
فیروز
نوروز
نیمروز
جانسوز
دلسوز
نسوز
آموز
رموز
هنوز
فیوز
افروز
امروز
اندوز
مرموز
دُز
رُز
موز
اگزوز
گل رُز
تجاوز
کینه توز
پاره دوز
پینه دوز
جوالدوز
دستدوز
زر دوز
زراندوز
پریروز
تیره روز
دل افروز
روز بروز
زادروز
سالروز
نصفه روز
جگرسوز
درونسوز
دهان سوز
عرقسوز
گازسوز
بد آموز
پندآموز
خود آموز
دست آموز
کارآموز
نوآموز
دوز
قوز
سوز
روز وز
مجوز
متجاوز

مختوم به یز

بادخیز
بلاخیز
حاصلخیز
دورخیز
سحرخیز
سینه خیز
نفت خیز
برگریز
خاکریز
خرده ریز
درونریز
سورپریز
سینه ریز
بهت انگیز
حزن انگیز
دل انگیز
رعب انگیز
روح انگیز
سحرانگیز
شور انگیز
غم انگیز
هول انگیز
آنالیز
پیرولیز
دیالیز
فتولیز
کاتالیز
هیدرولیز
زیر میز
پندآمیز
سحرآمیز
طنزآمیز
عطرآمیز
قهرآمیز
مهرآمیز
یأس آمیز
حلق آویز
تند و تیز
دستاویز
دلاویز
سرتیز
قلاویز
گلاویز
نوک تیز
هیچ چیز
جایز
حایز
جوایز
غرایز
دیز
ممیّز
مشمئز
تمایز
متمایز
جوایز
زرخیز
شب خیز
نیمخیز
خونریز
سرریز
کاریز
گلریز
لبریز
واریز
یکریز
دهلیز
بی چیز
ناچیز
پرهیز
تجهیز
تجویز
قرنیز
گِشنیز
آبریز
پریز
گریز
انگیز
آمیز
جالیز
آویز
پاییز
پشیز
تمیز
جهیز
دنیز
ستیز
عزیز
کنیز
مویز
شمیز
افت و خیز
جست و خیز
رستاخیز
مردم گریز
اسف انگیز
بهجت انگیز
حیرت انگیز
رقت انگیز
شهوت انگیز
عبرت انگیز
نفرت انگیز
طرب انگیز
فرح انگیز
هوس انگیز
هراس انگیز
خیال انگیز
نشاط انگیز
سرورانگیز
شگفت انگیز
فتنه انگیز
الکترولیز
اسرارآمیز
اغراق آمیز
تحقیرآمیز
توهین آمیز
ساختن میز
سرورآمیز
آب تمیز
آتش تیز
استریپ تیز
بی همه چیز
جلد شمیز
گوش تیز
دشمن ستیز
رخت آویز
صدای تیز
کفرستیز
رستاخیز
زلزله خیز
حاصلخیز
نفت خیز
تبریز
گریز
سرعت گریز
درونریز
برونریز
کجدار و مریز
اعجاب انگیز
غم انگیز
تأثرانگیز
تأسف انگیز
تفرقه انگیز
هیجان انگیز
ابتکارآمیز
اعتراض آمیز
انتقاد آمیز
اهانت آمیز
تحریک آمیز
تحکم آمیز
تشکرآمیز
تعجب آمیز
تکبرآمیز
تمسخرآمیز
تملق آمیز
تنیس روی میز
خیانت آمیز
دروغ مصلحت آمیز
تکبرآمیز
رفتار مهرآمیز
قهرآمیز
محبت آمیز
مسالمت آمیز
مصلحت آمیز
موفقیت آمیز
نگاه مهرآمیز
زبان تند و تیز
غده هیپوفیز
ایز
چیز
تیز
ریز
خیز
لیز
میز
نیز
هیز
سایز

سایر مختوم به ز

نغز
مغز
تهی مغز
سبک مغز
نوار مغز
سخن نغز
شعر نغز
کِز
مرکز
تمرکز
مراکز
متمرکز
گز
گِزگِز
هرگز
فلز
نافلز
سقز
مجهز


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

1 دیدگاه

موسی · 2019/10/15 در

همقافیه ی موز نداشتید

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها