هم قافیه ها مختوم به میم – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به میم
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به ام

اتهام
احترام
احتشام
احتلام
اختتام
ازدحام
اغتنام
التزام
التیام
انتظام
انتقام
انسجام
انضمام
انهدام
اهتمام
دلارام
بهنگام
پیشگام
نیکنام
نیلفام
بی دوام
پروگرام
سرخ فام
پشت بام
پشم خام
تلخ کام
سرانجام
دیاگرام
شادکام
سه نظام
والسّلام
امام
پیام
مرام
تمام
سلام
سهام
طعام
حرام
دوام
عوام
قوام
کلام
مَشام
مقام
قیام
صیام
گرام
عِظام
ختام
درام
زمام
نظام
دینام
جذام
زکام
غلام
کدام
مدام
آرام
آلام
آشام
بادام
خاخام
مادام
ناکام
انجام
اندام
انعام
اهرام
اجرام
اجسام
احرام
احشام
احکام
ارقام
اقسام
اقلام
اقوام
ایّام
بدنام
بهرام
تکفام
حمام
رسّام
سرسام
فرجام
هم نام
همگام
پیاده نظام
ماه تمام
علم کلام
علو مقام
بی هنگام
گام به گام
خون آشام
تکیه کلام
ابریشم خام
ارج و مقام
آرزوی خام
اِطاله کلام
اعتلای مقام
انگشت ابهام
آیات عظام
ایراد اتهام
بالای بام
بورس سهام
باریک اندام
پُر ازدحام
پرورش اندام
تکفام
انتقام
کلام
تناسب اندام
جانِ کلام
جناس تام
جوخه اعدام
چوبه اعدام
حامل پیام
حجت الاسلام
حسن ختام
حق مقام
حکم اعدام
اسلام
خلال بادام
خیال خام
در ملأ عام
رادیوگرام
روغن بادام
دلاک حمام
زمردفام
سواره نظام
صدر اسلام
سود سهام
سوسک حمام
ادات استفهام
چماق اتهام
حلاوت کلام
شیشه جام
طمع خام
عالی مقام
تکفام
علیه السّلام
عیش مدام
فعل حرام
قائم مقام
قدیم الایّام
قید استفهام
کاردیوگرام
کیسه حمام
ماده خام
مغز بادام
ملودرام
نابهنگام
نمک بحرام
نمک طعام
نیک انجام
نیک فرجام
نیمه تمام
لبه بام
علیکم السّلام
استفهام
پیاده نظام
آفتاب لب بام
در دست اقدام
خون آشام
اسم عام
آمالگام
بد فرجام
ثبت نام
چرم خام
خوش اندام
رفع ابهام
شیر اندام
عرض اندام
قتل عام
گل اندام
مشک فام
نافرجام
نفت خام
نقره فام
ناآرام
ناتمام
هر کدام
هم مرام
همکلام
هیچ کدام
اتمام
الزام
ابهام
الهام
ادغام
اسلام
اطعام
اعدام
اعزام
اعلام
اقدام
اکرام
بهنام
پیغام
هنگام
عام
جام
خام
دام
رام
شام
فام
کام
گام
لام
مام
نام
وام
آتشفام
استحکام
استحمام
استخدام
استرحام
استشمام
استعلام
استفهام
اورام
اوهام
حکام
خدّام
خوشنام
دشنام
گلفام
گمنام
ایتام
ایهام
بی نام
با دوام

مختوم به وم

موم
نامعلوم
نامفهوم
علم نجوم
قیصر روم
اسپکتروم
تکنیکوم
استادیوم
التیماتوم
جامع العلوم
آداب و رسوم
ادبیات منظوم
از قرار معلوم
چهارده معصوم
راحت الحُلقوم
مسموم
نجوم
پلانتاریوم
علوم
کوانتوم
خرطوم
محروم
محکوم
مختوم
مخدوم
مذموم
مرحوم
مرسوم
مرقوم
مسموم
مصدوم
مظلوم
معدوم
معصوم
معلوم
مغموم
مفهوم
مکتوم
ملزوم
منظوم
موسوم
مقسوم
موهوم
آلبوم
رسوم
سُموم
علوم
عموم
قدوم
لزوم
نجوم
هجوم
ولوم
بوم
زوم
شوم
موم

مختوم به یم

اقلیم
آنزیم
جاجیم
بدخیم
بی سیم
انتیم
تحریم
تحکیم
ترحیم
ترسیم
ترمیم
تسلیم
تسهیم
تصمیم
تعظیم
تعلیم
تعمیم
تفهیم
تقدیم
تقسیم
تقویم
تکریم
تنظیم
دژخیم
مفاهیم
اقالیم
تعالیم
عذاب الیم
عقل سلیم
مستقیم
پانتومیم
خوش خیم
ضخیم
تقسیم
گلف استریم
مجلس ترحیم
دوران قدیم
صراط مستقیم
قابلیت تقسیم
جعبه تقسیم
چوب تعلیم
مستقیم
تلفن بی سیم
گلیم
تیم
تصمیم
حجیم
حریم
حکیم
حلیم
رحیم
رژیم
سلیم
سهیم
صمیم
ضخیم
عظیم
عقیم
علیم
فهیم
قدیم
کریم
گریم
گلیم
لئیم
لحیم
مقیم
نسیم
نعیم
وخیم
یتیم
بیم
تیم
سیم
نیم
پریم

سایر مختوم به م

حتم
رحم
اخم
زخم
ختم
چرم
شرم
گرم
نرم
بزم
جزم
حزم
رزم
عزم
رسم
پشم
چَشم
خشم
یشم
خصم
هضم
نظم
طعم
سهم
فهم
وهم
حجم
شیرفهم
کند فهم
زبان نفهم
اسم و رسم
تخته رسم
موج خشم
چشم زخم
زرد زخم
سیاه زخم
مجلس ختم
اخم و تخم
جای نرم
چرب و نرم
علی رغم
خوش طعم
دلگرم
پشتگرم
گرماگرم
دم گرم
گرم
رنگ گرم
بازار گرم
اسلحه گرم
آغوش گرم
صدای گرم
لباس گرم
برخورد گرم
نفس گرم
دیرهضم
زودهضم
سهل الهضم
اپیدرم
هم جرم
بقای جرم
جسم
هم اسم
بد چشم
پیش چشم
تخم چشم
به روی چشم
تنگ چشم
توی چشم
چهار چشم
دور از چشم
سفید چشم
کسب علم
هیپنوتیزم
ارگانیسم
آستیگماتیسم
ایده آلیسم
تروریسم
رماتیسم
سادیسم
سمبولیسم
سوررئالیسم
سوسیالیسم
سیتوپلاسم
صهیونیسم
فئودالیسم
فاشیسم
کاپیتالیسم
کمونیسم
کوبیسم
لیبرالیسم
ماتریالیسم
مارکسیسم
مازوخیسم
مانیتیسم
متابولیسم
مدرنیسم
مکانیسم
مکتب رمانتیسم
مکتب کوبیسم
مِندلیسم
میکرو ارگانیسم
نازیسم
ناسیونالیسم
نانیسم
هیپنوتیسم
ترم
جرم
کِرم
اسم
قِسم
چشم
حلم
عِلم
دِیم
مگا اُهم
اُهم
چهارتخم
انیفرم
یونیفرم
کلروفرم
خوش فرم
جرم
شریک جرم
معاون جرم
اجرای حکم
آزرم
بد اخم
بیشرم
خونگرم
سرگرم
ولرم
همرزم
با نظم
بی نظم
بد طعم
بی طعم
خرفهم
نفهم
کم فهم
با رحم
بیرحم
دلرحم
تخم
شخم
لخم
جُرم
فرم
حُکم
ظلم
اهم
ریتم
فیلم
آرم
آسم
ژاندارم
اسپاسم
دیافراگم
لگاریتم
آلگوریتم
متن فیلم
مونتاژ فیلم
میکروفیلم
سردرگم
مینیمم
ماکزیمم
دیپلم
آکواریم
بزرگان قوم
قوم
کروموزوم
سمپوزیوم
کنسرسیوم
ساناتوریم
آلومینیم
سوء تفاهم
عدم تفاهم
تفاهم
خانم
حق تقدم
گل گندم
گندم
ستون پنجم
اهرم
سِرم
تجسم
ستوان یکم
سلام علیکم
قابل ترحم
مردم
اتم
هلیوم
تل هیزم
اسپکترم
کوانتوم
جهان سوم
قرن بیستم
ستوان سوم
بی شاخ و دم
کلاف سر درگم
پیچ وخم
گل مریم
سیاه قلم
گل کلم
اهل قلم
لفظ قلم
صاحب قلم
کلم
قدر مسلم
شبنم
اصل عدم
سیب آدم
سپیده دم
دیار عدم
بنی آدم
خیرمقدم
ثابت قدم
چای تازه دم
حق القدم
قدم به قدم
آب زمزم
اسم اعظم
اسیر غم
شکم
ابریشم
اللهُ اعلم
نامنظم
نامنتظم
اسقف اعظم
عالم
حدوث عالم
پشت سرهم
دهه اول محرم
غبارروبی حرم
خدمت زیرپرچم
لاجرم
محترم
محتشم
پیشقدم
ملتزم
دمبدم
بد قدم
صبحدم
دود و دم
نامحرم
هم قسم
بار غم
پول کم
دست کم
سرقلم
یک قلم
مسلم
مصمم
منتظم
متهم
جهنم
تنگِ هم
فراهم
آدم
باهم
خاتم
رستم
پرچم
شلغم
شبنم
نم نم
زمزم
مَحرم
مقدم
از دم
اکرم
اعظم
اعلم
در دم
درهم
دِرهم
مبهم
ملزم
منضم
معظم
محکم
مرهم
هر دم
همدم
مریم
دیلم
مداوم
مقاوم
ملایم
مهاجم
مراحم
مزاحم
محارم
عوالم
ناسالم
لوازم
مراسم
محاکم
جرایم
ضمایم
علایم
غنایم
باریم
رادیوم
سدیم
سِزیم
پتاسیم
سلنیم
کلسیم
ناتریم
کادمیم
دوتریم
اورانیم
تیتانیم
پلوتونیم
آمونیم
منیزیم
سیلیسیم
کلسیم
سُم
دُم
گم
اتم
فوم
قوم
خانم
دهم
صدم
سِروم
پنجم
چندم
کژدم
گندم
مردم
اهرم
هیزم
دیپلم
عدم
عجم
اعم
الم
قدم
قسم
رقم
حشم
حرم
کرم
ورم
عَلم
قلم
کلم
صنم
بازدم
دمادم
سرهم
روی هم
چم و خم
اتم گرم
نانوگرم
دسی گرم
سانتیگرم
میلیگرم
کیلوگرم
ابریشم
مستحکم
صدراعظم
لم
خادم
نادم
لازم
عازم
ناظم
سالم
ظالم
قایم
دایم
حاکم
مجرم
موسم
منعم
ملهم
سیستم
متورم
متنعم
معلم
اکو سیستم
صله رحم
متمم
عقد لازم
غیر لازم
فعل لازم
تفریح سالم
بازوی مقاوم
چهلم
تهاجم
ترحم
تراخم
تصادم
هزارم
تلاطم
تراکم
تخاصم
تداوم
تفاهم
مترجم
منسجم
منعدم
منهدم
منقسم
محتلم
مغتنم
مستلزم
مستخدم
متخاصم
متلاطم
متراکم
خط قایم
غیر دایم
باد ملایم
مثلث قایم
ناملایم
رفراندم
هرم
ستم
گِرم
شکم
بهم
امم
ماتم
بم
خم
رم
سم
غم
کم
نم
هم
تنعم
تحکم
تیمم
ترنم
توهم
سه دهم


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

1 دیدگاه

محمد رضا · 2021/02/06 در

عالی بی نظیر و محشر بودن دنبال همچین جای بودم????

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها