هم قافیه ها مختوم به نون – به ترتیب حروف الفبا

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

بانک فروش ترانه - مجید فاضلیهم قافیه ها مختوم به نون
به ترتیب حروف الفبا

مختوم به آن

ابروان
ابروکمان
ابوریحان
ابوسفیان
ابهران
اتان
اتوبان
اتوبوس‌ ران
اتومبیل‌ ران
احسان
اخوان
ادب‌دان
ادیان
اذان
اذان‌گویان
اذعان
اذهان
ارابه‌ران
اردستان
اردکان
اردلان
اردو زبان
ارزان
ارسباران
ارسلان
ارغوان
ارکان
ارگان
ارمغان
ارمنستان
اروپاییان
ازبکستان
اسب‌ دوان
اسبان
استادان
استان
استخوان
استران
استغاثه‌ کنان
استغفار کنان
استکان
استواران
استهبان
اسکادران
اسکان
اسماعیلیان
اسیران
اشاره‌کنان
اشتران
اشترچران
اشراف‌زادگان
اشعه‌درمان
اشکان
اشکانیان
اشک‌ریزان
اصطهبان
اصفهان
اصلان
اطلاع‌رسان
اطمینان
اعلان
اعوان
اعیان
اغتشاش گران
افتادگان
افتان
افتنان
افسران
افسونگران
افشان
افغان
افغانستان
افلاکیان
اقتران
اقتصاد دان
اقران
اکباتان
اکران
اکوان
الآن
الحان
الماس‌ نشان
المان
المیزان
الوان
امامان
امان
امتحان
امتنان
امداد رسان
امکان
امن‌ و‌ امان
امویان
ان
اناران
انبار گردان
انبان
اندیشه‌ سازان
انسان
انفیه‌ دان
انگشتان
انگلستان
انگلیسی‌ زبان
انوشیروان
اوان
اوباشان
اورانگوتان
اوزان
اوطان
ایران
ایروان
ایروانیان
ایزدان
ایشان
ایلخان
ایمان
اینان
این‌سان
ایوان
ایوبیان
آبادان
آبان
آب‌چکان
آبخازستان
آبخوان
آب‌رسان
آبزیان
آبشش‌ داران
آبله‌مرغان
آبونمان
آپارتمان
آتش‌ گردان
آتش‌ نشان
آتش‌باران
آتشدان
آتشفشان
آجان
آجودان
آخرالزمان
آداب‌دان
آدمیان
آذربایجان
آذریان
آذری‌زبان
آران
آرمان
آرواره‌ داران
آریاییان
آزاد مردان
آزادگان
آژیر کشان
آسان
آسمان
آسیابان
آسیب‌ رسان
آشپزان
آشتی‌ کنان
آشتیان
آشغالدان
آشوریان
آشیان
آغازیان
آفتاب‌گردان
آفریدگان
آقایان
آکسان
آگاهان
آل‌عمران
آلوده‌ دامان
آمران
آنان
آنتوان
آنتی‌اکسیدان
آنچنان
آواز خوان
آوازه‌ خوان
آویزان
آهان
آهنگ‌ سازان
آهنگران
آهوان
آیندگان
آینه‌بندان
آیینه‌بندان
آئینه‌بندان
بابکان
بابلیان
باج‌گیران
باختران
بادبان
بادسان
بادمجان
باران
بازرگان
بازماندگان
بازنشستگان
بازوان
بازیگران
بازیگردان
باستان
باغبان
باغبانان
باغچه‌بان
باغستان
بال‌داران
بال‌زنان
بالکان
بامدادان
بانوان
بایگان
بچگان
بحران
بخش‌ داران
بخوان
بدان
بدانسان
بداهه‌ خوان
بدبختان
بدخشان
بددﻻن
بددهان
بدزبان
بدگمان
بدگوهران
بدیشان
بذرافشان
برادران
برازجان
بربرستان
بربط‌‌‌‌زنان
بردگان
برده‌داران
برزگران
برقان
برگ‌پهنان
برگ‌ریزان
برگزیدگان
برگه‌دان
برلیان
برمکیان
برنامه‌ سازان
برهان
بریان
بزازان
بزچران
بزرگ‌ زادگان
بزرگان
بزرگواران
بزه‌کاران
بسان
بستگان
بسیاردان
بشکن‌ زنان
بشیران
بطلان
بقاﻻن
بگردان
بلاگردان
بلبل‌زبان
بلدان
بلغارستان
بلوچستان
بله‌بران
بمباران
بنداندازان
بندپایان
بندگان
بنده‌ زادگان
بنگاه‌ داران
بنیاد گران
بنیان
بوتان
بوران
بوستان
بوسه‌ باران
بوکان
بومادران
بهاران
بهارستان
بهبهان
بهتان
بهشتیان
بی‌ خبران
بی‌ خردان
بی‌ درمان
بی‌ دندان
بی‌ زبان
بی‌ زمان
بی‌ زیان
بی‌ سامان
بی‌ سرزبان
بی‌ عنوان
بی‌ مهرگان
بی‌ نشان
بی‌ نقصان
بی‌ وجدان
بیابان
بیابانیان
بی‌امان
بیان
بی‌ایمان
بی‌آشیان
بی‌باران
بی‌بنیان
بی‌پایان
بی‌پشتیبان
بی‌جان
بیجن‌خان
بی‌خانمان
بیداران
بی‌دﻻن
بیفشان
بیکران
بیگانگان
بی‌گمان
بیلان
بیلقان
بیماران
بیمارستان
بینندگان
بیوگان
پادشاهان
پادگان
پارتیزان
پارسی‌ زبان
پارسی‌ زبانان
پارکبان
پارلمان
پاسبان
پاسداران
پاکان
پاکروان
پاکسان
پاکستان
پاک‌یزدان
پالان
پالیزبان
پان
پانسمان
پای‌ کوبان
پایان
پایندگان
پایه‌ گذاران
پچ‌پچ‌ کنان
پران
پرباران
پرپر زنان
پرتوافشان
پرتوان
پرخاش‌کنان
پردگیان
پردﻻن
پرده‌ خوان
پرده‌ داران
پرریزان
پرزنان
پرزیان
پرسان
پرستاران
پرسمان
پرندگان
پرنیان
پروازکنان
پروتستان
پروردگاران
پروردگان
پرهیجان
پرهیزکاران
پریان
پریشان
پژمان
پستان
پستانداران
پسران
پشتیبان
پشیمان
پلان
پلکان
پلیکان
پنجه‌داران
پنهان
پوران
پولک‌داران
پویان
پویندگان
پهلوان
پیادگان
پیاله‌ داران
پیام‌ رسان
پیامبران
پیچان
پیران
پیروان
پیروزی‌ رسان
پیش‌ دبستان
پیش‌ کسوتان
پیش‌ گامان
پیشاوران
پیشخوان
پیشدادیان
پیشکاران
پیشه‌ وران
پیشینگان
پیشینیان
پیغام‌ رسان
پیغمبران
پیکان
پیمان
پیمبران
پیوستگان
تابان
تابستان
تاتی‌کنان
تاج‌داران
تاجران
تاجیکستان
تاریخ‌ نگاران
تاریخ‌ نویسان
تاریخ‌دان
تازان
تازندگان
تازیان
تازی‌زبان
تاژک‌داران
تاکستان
تاکسی‌ داران
تاکسیران
تاوان
تایوان
تبسم‌کنان
تبیان
تجاوزگران
تخمدان
تذکره‌ نویسان
ترانه‌ خوان
ترجمان
تردستان
ترسان
ترسایان
ترک‌ زبان
ترکان
ترکستان
ترکمان
ترکمنستان
ترمینان
تسبیح‌ خوان
تسبیح‌ گویان
تسخیر گران
تشکر کنان
تصنیف‌ خوان
تضرع‌ کنان
تظلم‌ کنان
تعارف‌ کنان
تعامل‌ گرایان
تعجب‌ کنان
تعزیه‌ خوان
تعزیه‌ گردان
تعظیم‌ کنان
تفحص‌ کنان
تفرج‌ کنان
تفریح‌ کنان
تفسیردان
تقواپیشگان
تکان
تکبیرگویان
تک‌خوان
تکه‌پران
تلخ‌زبان
تماشاگران
تنخواه‌ گردان
تندخوان
تنگستان
تنوره‌ کشان
تواشیح‌ خوان
توان
توانگران
توأمان
توتستان
توران
توفان
تومان
تویسرکان
تهران
تیرباران
تیزدندان
تیزرسازان
تیمارستان
ثروتمندان
ثمررسان
ثناخوان
جادوگران
جارچیان
جان
جان‌افشان
جانان
جانبازان
جانداران
جانوران
جانیان
جاودان
جاویدان
جاهلان
جباران
جبان
جبران
جبریان
جرجان
جریان
جزع‌ کنان
جست‌ زنان
جغرافی‌ دانان
جفتک‌ پران
جلوه‌ کنان
جماران
جمجمه‌ داران
جمکران
جنابان
جنان
جنبان
جنت‌ مکان
جنگ‌ زدگان
جنگاوران
جنگلبان
جنیان
جوان
جوانمردان
جواهر نشان
جوجه‌ گردان
جوزجان
جوشان
جولان
جوندگان
جوهر افشان
جوهردان
جویان
جهادگران
جهازبران
جهان
جهان‌ پهلوان
جهانگردان
جهودان
جیران
جیغ‌ زنان
جیغ‌ کشان
چاخان
چادگان
چاکران
چالدران
چایمان
چراغ‌ باران
چراغان
چراغدان
چرب‌ زبان
چرت‌ زنان
چرخ‌ زنان
چرخان
چرندگان
چشم‌ چران
چشمک‌ زنان
چکامه‌ سرایان
چکان
چمدان
چمران
چناران
چنان
چندان
چنگ‌نوازان
چوپان
چوپانان
چوگان
چهارپایان
چیدمان
چیستان
چینه‌دان
حاجبان
حاسدان
حافظان
حتی‌ الامکان
حج‌ گزاران
حرامیان
حرمان
حسد ورزان
حسودان
حقوق‌ دانان
حقوقدان
حکمران
حکومت‌ گران
حمایتگران
حنابندان
حوران
حیان
حیران
حیوان
حیوانان
خاصان
خاطر نشان
خاقان
خاکدان
خاکساران
خاکیان
خان
خاندان
خانمان
خاوران
خبر رسان
خبر نویسان
ختنه‌ سوران
خداوندان
خدایگان
خدمتکاران
خدمتگزاران
خذلان
خرازان
خراسان
خرامان
خران
خرخر کنان
خرخوان
خردمندان
خروس‌ خوان
خروشان
خریداران
خزان
خزندگان
خسته‌ جان
خسران
خسروان
خش‌خش‌ کنان
خطابه‌ خوان
خطاطان
خطبه‌ خوان
خطیبان
خفتگان
خفقان
خلبان
خلوتیان
خمیازه‌ کشان
خمیر دندان
خندان
خنده‌ کنان
خنیاگران
خواجگان
خوارزمشاهیان
خوان
خوانندگان
خواهان
خواهران
خوبان
خودمان
خورندگان
خوزستان
خوش‌ خوان
خوش‌ خوشان
خوش‌ زبان
خوش‌ گذران
خوش‌ گمان
خوش‌الحان
خوش‌بیان
خون‌ چکان
خویشاوندان
خیابان
خیررسان
خیزران
دادستان
دادگان
دارالقرآن
داستان
داستان‌ گویان
داغان
دالان
دامان
دامغان
دامن‌ افشان
دامن‌ کشان
دانشمندان
دانشوران
دانندگان
داوران
دایگان
دبستان
دبیران
دبیرستان
دپارتمان
دترمینان
دخان
دختران
درافشان
درب‌ و داغان
دربان
دربندان
درخشان
دردمندان
درس‌ خوان
درست‌ پیمان
درشت‌ استخوان
درفشان
درمان
درندگان
دروازه‌بان
درودگران
دروغ‌گویان
درویشان
دریانوردان
دژبان
دست‌ افشان
دست‌ فرمان
دست‌ گردان
دستان
دستور نویسان
دستیاران
دسیسه‌ بازان
دشتستان
دشمنان
دعا خوان
دعا خوانان
دعا گویان
دف‌ زنان
دکان
دکان داران
دگران
دل‌ شدگان
دل‌ نگران
دلاکان
دلبران
دلبرکان
دلسوزان
دلیجان
دلیران
دم‌داران
دندان
دندان‌ پزشکان
دنیا مداران
دوان
دوچندان
دودمان
دور افتادگان
دور برگردان
دوران
دوزیستان
دوستان
دوستداران
دولت‌ خواهان
دولت‌ مداران
دولت‌ مردان
دهان
دهستان
دهقان
دهقانان
دهگان
دهل‌ زنان
دیدبان
دیدگان
دیده‌ بان
دیگران
دیلمان
دیوان
دیوانگان
ذکر گویان
ذوق‌ کنان
رادان
رادمردان
رادیان
رازدان
رامشگران
ران
راندگان
راندمان
راویان
راهبان
راه‌بندان
رایگان
رأس‌السرطان
رجحان
رجز خوان
رجز گویان
رحمان
رخشان
رزم‌ جویان
رستوران
رسوﻻن
رصدگران
رضاخان
رضوان
رفتگان
رفسنجان
رقاصان
رقص‌ کنان
رقصان
رکاب‌ زنان
رمان
رمز خوان
رمضان
رندان
رنگرزان
رنگین‌ کمان
روان
روان‌‌ خوان
روان‌ درمان
روان‌ گردان
روبان
روحانیان
روزبهان
روزگاران
روزی‌ رسان
روشن‌ بیان
روشن‌ روان
روشندﻻن
روضه‌ خوان
روغن‌ دان
روگردان
رولان
رومان
روی‌ گردان
رویان
رهبان
رهبران
رهروان
رهگذران
ریاضی‌ دان
ریحان
ریزان
ریسان
ریسمان
ریش‌ سفیدان
ریعان
ریگدان
ریگستان
رئیسان
زابلستان
زادگان
زارعان
زاری‌ کنان
زاغان
زاکان
زاکانیان
زان
زانوان
زانیان
زاولستان
زاهدان
زاهدیان
زایران
زایمان
زایندگان
زائران
زباله‌دان
زبان
زبان‌ دان
زبان دانان
زبان‌ شناسان
زبردستان
زبونان
زخم‌زبان
زرافشان
زرسان
زرفشان
زرفشانان
زرقان
زرگران
زرنشان
زعفران
زغالدان
زمامداران
زمان
زمزمه‌ کنان
زمستان
زمین‌ داران
زنان
زنبوران
زنجان
زنخدان
زندان
زندانبان
زندگان
زندیان
زورچپان
زوزه‌ کشان
زوزه‌ کنان
زهدان
زیان
زیدان
زینسان
ژیان
ساحران
ساختمان
ساربان
ساربانان
ساززنان
سازمان
ساسان
ساسانیان
سالیان
سامان
سامانیان
سایبان
سایه‌بان
سبحان
سبزپوشان
سبزه‌میدان
سبلان
سپاهان
سپه‌ ساﻻران
سپیدان
ستاران
ستارخان
ستارگان
ستایش‌ کنان
ستمکاران
ستمگران
ستوان
ستوران
ستوربان
سجده‌ کنان
سجستان
سحرگاهان
سحرگهان
سخت‌ پوستان
سخت‌ جان
سخن‌ دان
سخن‌ ران
سخن‌ سرایان
سخن‌ گویان
سخنان
سخنوران
سران
سراوان
سربازان
سربداران
سرپاسبان
سرپایان
سرداران
سرطان
سرفرازان
سرفه‌کنان
سرگردان
سرگروهبان
سرمدان
سرمه‌دان
سروان
سرود خوان
سروستان
سریان
سست‌ بنیان
سست‌ پیمان
سکان
سلامان
سلجوقیان
سلطان
سلفچگان
سلمان
سلوکیان
سلیمان
سمعان
سمنان
سمنگان
سمنو پزان
سمیران
سنان
سنبلان
سنت‌گرایان
سنجابیان
سندان
سنگ‌پران
سنگدان
سنگربان
سنگستان
سواران
سوداگران
سودان
سودرسان
سوران
سورچران
سوریان
سوزان
سوزنبان
سوسو زنان
سولقان
سوهان
سیاران
سیاست‌ گذاران
سیاست‌ مداران
سیرجان
سیروان
سیستان
سیسنگان
سیفان
سیلان
سیمان
سیمبیان
سینه‌ زنان
شاتوبریان
شاخک‌ داران
شادان
شادروان
شادگان
شادمان
شارلاتان
شاطران
شاعران
شاگردان
شامگاهان
شاهنامه‌ خوان
شایان
شایگان
شأن
شبان
شبانگاهان
شبروان
شبستان
شبیه‌خوان
شتابان
شتران
شتربان
شترچران
شترسواران
شرقیان
شروان
شریان
ششکلان
شعبان
شعرخوان
شعرخوانان
شعوبیان
شکاربان
شکرافشان
شکرستان
شکرفشان
شکم‌چران
شمعدان
شمیران
شناکنان
شورستان
شوکران
شوهران
شهران
شهربان
شهرستان
شهریاران
شهسواران
شهوت‌ران
شهیدان
شیبان
شیبانیان
شیخان
شیرخوارگان
شیردان
شیروان
شیرین‌بیان
شیطان
شیمیدان
صابران
صاحب‌الزمان
صاحبان
صاحبقران
صاحب‌نظران
صبحگاهان
صبوحیان
صحبت‌کنان
صحراگردان
صحرانوردان
صدچندان
صدگان
صربستان
صفاریان
صفوان
صفویان
صفیرکشان
صنعان
صنعت‌گران
صوفیان
صیادان
ضجه‌کنان
ضمان
طالبان
طالقان
طبرستان
طخارستان
طغیان
طلبکاران
طواف‌کنان
طوفان
طیلسان
عاشقان
عاشورائیان
عالمیان
عباسیان
عثمان
عثمانیان
عدنان
عدوان
عرابه‌ران
عربستان
عرشیان
عرفان
عروسک‌گردان
عریان
عزیزان
عصازنان
عصیان
عطاران
عطرافشان
عطشان
عظیم‌الشأن
عقدکنان
عکس‌برگردان
علامت‌خوان
عمان
عمران
عنان
عنبرافشان
عنفوان
عنوان
عیاران
عیان
غازچران
غران
غرش‌کنان
غرغرکنان
غزل‌خوان
غزنویان
غفران
غلتان
غلیان
فاتحه‌خوان
فارسی‌زبان
فراخوان
فراوان
فراهان
فرزندان
فرقان
فرمان
فروزان
فرهنگستان
فریادکنان
فسنجان
فغان
فقدان
فقیران
فلان
فلاورجان
فنجان
فوران
فیزیک‌دان
فیلبان
قابل‌اطمینان
قابل‌بیان
قابل‌درمان
قایق‌ران
قبادیان
قبرستان
قدرت‌مداران
قدردان
قدسیان
قدم‌زنان
قران
قربان
قرقیزستان
قزاقستان
قصران
قطران
قطره‌چکان
قلمدان
قلیان
قندان
قوچان
قهرمان
قهقهه‌زنان
قیطان
کاپیتان
کاتالان
کاتبان
کاردان
کارگران
کارگردان
کارگزاران
کارمندان
کاروان
کاشان
کامران
کاواران
کتاب‌خوان
کتان
کتمان
کران
کردستان
کرمان
کروبیان
کسان
کشان‌کشان
کشاورزان
کشتیبان
کشسان
کلان
کماجدان
کماکان
کمان
کم‌توان
کمک‌خلبان
کمک‌رسان
کنعان
کنیزان
کودکستان
کوهان
کوهساران
کوهستان
کهکشان
کیان
کیانیان
کیسه‌تنان
کیسه‌داران
کیوان
کیهان
گاوچران
گاوزبان
گچساران
گذشتگان
گران
گران‌جان
گربه‌سانان
گرجستان
گردکان
گرده‌افشان
گرفتاران
گرگان
گروگان
گروهان
گروهبان
گریان
گریبان
گریزان
گریه‌کنان
گشاده‌زبان
گفتمان
گل‌افشان
گلایه‌کنان
گلپایگان
گلدان
گل‌ریزان
گلستان
گمان
گناهکاران
گنبدان
گنه‌کاران
گورستان
گوسفندان
گوسفندچران
گوشت‌خواران
گوهرافشان
گویان
گهرافشان
گیاهان
گیسوان
گیلان
لاحول‌کنان
لارستان
لاریجان
لامکان
لاهیجان
لبنان
لبیک‌گویان
لردگان
لرزان
لرستان
لسان
لغزان
لقمان
لگدپران
لنکران
لنگان
لنگان‌لنگان
لواسان
لوکوموتیوران
لویزان
لهستان
له‌له‌زنان
لیقوان
لی‌لی‌کنان
لیوان
ﻻرستان
ﻻریجان
ﻻهیجان
مادیان
مازندران
ماکان
ماکیان
مالباختگان
مامان
ماهان
مأموران
مبارزان
مبشران
متخصصان
متعلقان
متکدیان
متکلمان
متلک‌پران
مجارستان
مجاوران
مجاهدان
مجتهدان
مجردان
مجله‌خوان
مجمع‌البیان
مجهول‌المکان
محبان
محرمان
محیط‌بان
مخروطیان
مدبران
مددرسان
مراجعان
مرثیه‌خوان
مرجان
مردان
مرزبان
مرکبدان
مروان
مریدان
مریوان
مزدوران
مزه‌پران
مژگان
مژه‌داران
مسافران
مستحقان
مستضعفان
مستمندان
مسکران
مسلمان
مسلمانان
مصیبت‌خوان
مظان
معاشران
معاصران
معاندان
معتقدان
معرکه‌گردان
معلمان
مغولستان
مغیلان
مفاتیح‌الجنان
مفسدان
مفسران
مقتولان
مکان
مکتومان
مکرمان
مگان
مگردان
مگسان
ملازمان
ملامت‌کنان
ملامتیان
ملحدان
ملوان
ملوکان
منارجنبان
منان
منجمان
منکران
من‌من‌کنان
موبدان
موحدان
مورچگان
موسیقی‌دان
مولودخوان
مولیان
مویه‌کنان
مهاجران
مهتران
مهجوران
مهران
مهربان
مهرگان
مهره‌داران
مهستان
مهمان
مؤسسان
مؤمنان
میان
می‌توان
می‌خواران
می‌خوارگان
میدان
میزان
میزبان
میزبانان
میشیگان
میعان
میکائیلیان
میگساران
میلان
میل‌گاردان
مینی‌بوس‌ران
میهمان
ناآگاهان
نابخردان
نابسامان
ناتوان
ناجوانمردان
ناجیان
نادان
نارنجستان
ناسزاگویان
ناصران
ناظران
ناعقلان
نافرمان
ناکسان
ناگذران
ناگهان
نالان
ناله‌کنان
نام‌آوران
نامداران
نامسلمان
ناموران
نامهربان
نامه‌رسان
نامیزان
نان
ناوبان
ناودان
ناوگان
ناهمخوان
ناهمسان
نایبان
نایب‌قهرمان
نائبان
نثرنویسان
نجاران
نجران
نجواکنان
نحلان
نخجوان
نخلستان
نردبان
نرگسان
نرم‌تنان
نرم‌زبان
نریمان
نزدیکان
نسلان
نسوان
نسیان
نشان
نصران
نظامیان
نعره‌زنان
نعره‌کشان
نعل‌بندان
نعمان
نعیمان
نغمه‌خوان
نفس‌زنان
نقادان
نقش‌جهان
نقشه‌خوان
نقصان
نقل‌مکان
نکته‌دان
نگاران
نگارستان
نگاهبان
نگران
نگهبان
نمازخوان
نمایان
نمکدان
نمی‌توان
نواخوان
نوازان
نوازش‌کنان
نوآموزان
نوبختیان
نوبران
نوبنیان
نوبهاران
نوجوان
نوحه‌خوان
نوحه‌کنان
نورافشان
نورباران
نوریان
نوزادان
نوسان
نوشروان
نوشیروان
نوغان
نوقان
نوکران
نویسندگان
نویسه‌خوان
نهارخوران
نهالستان
نهان
نهاندانگان
نهبندان
نهروان
نیازمندان
نیاکان
نی‌انبان
نیاوران
نیایش‌کنان
نیرومندان
نیسان
نیستان
نیکان
نیک‌پایان
نیمه‌جان
وابستگان
واتیکان
واجدان
واژگان
والدان
وان
وجدان
وجه‌الضمان
ورزشکاران
وزوزکنان
وزیران
وقت‌گذران
ویراستاران
ویران
ویرایش‌گران
ویلان
ویلچرران
هارونیان
هاشمیان
هاگدان
هامان
هاماوران
هان
هتل‌داران
هجران
هخامنشیان
هذیان
هراسان
هرمان
هرمزگان
هزاران
هزاردستان
هزارگان
هفت‌آسمان
هق‌هق‌کنان
هلاکوخان
هلهله‌کنان
همان
همانسان
هم‌پوشان
هم‌پیمان
همچنان
همخوان
هم‌داستان
همدان
همدانیان
هم‌درسان
همدستان
همراهان
هم‌رزمان
هم‌زبان
هم‌زمان
همسان
هم‌سرایان
هم‌شأن
هم‌عنان
همفکران
همکاران
هم‌کیشان
همگان
همگنان
همه‌چیزدان
هندوان
هندوستان
هندیجان
هنرستان
هنرمندان
هواداران
هوسران
هوشمندان
هوهوکنان
هیاهوکنان
هیأت‌وزیران
هیجان
یاتاقان
یادمان
یاران
یاری‌رسان
یاقوت‌نشان
یخ‌بندان
یخدان
یرقان
یزدان
یزیدیان
یعقوبیان
یکان
یک‌درمیان
یک‌زبان
یک‌زمان
یکسان
یک‌میزان
یگان
یمان
یونان

ئن

پنگوئن
خائن
خزائن
ژوئن
سیتروئن
قرائن
کائن
مدائن
مطمئن
نامطمئن

بن

ابن
بن
بیدبن
تنکابن
سوربن
کاربن
کربن
گلبن
لبن
ناصربن
هیدرات‌کربن
هیدروکربن

پن

اپن
ژاپن
کوپن

تن

افراختن
افراشتن
افروختن
انباشتن
انداختن
اندوختن
انگاشتن
آبستن
آتن
آراستن
آشفتن
آغشتن
آموختن
آمیختن
آنتن
آویختن
آهیختن
باختن
بازداشتن
بازگشتن
بازگفتن
بازیافتن
بافتن
بایستن
بتن
برافراختن
برافروختن
برانگیختن
برآشفتن
برپاداشتن
برپاساختن
برتافتن
برخاستن
برداشتن
برگشتن
برنداشتن
بستن
بولتن
پادتن
پختن
پذیرفتن
پرداختن
پنداشتن
پیراستن
تاختن
تافتن
تن
توانستن
تهمتن
جستن
ختن
خواستن
خویشتن
داشتن
دانستن
درآمیختن
درآویختن
دربرداشتن
دررفتن
درگذشتن
درگرفتن
درنگرفتن
دریافتن
دوختن
رستن
رشتن
رفتن
رویین‌تن
روئین‌تن
ریختن
زیستن
ساختن
سرتافتن
سررفتن
سرشتن
سوختن
شایستن
شتافتن
شستن
شکافتن
شکستن
شکفتن
شناختن
فراگرفتن
فروبستن
فروتن
فروختن
فروریختن
فرهیختن
فریفتن
کارتن
کاستن
کاشتن
کشتن
کوفتن
کیلوتن
گداختن
گذشتن
گرفتن
گریختن
گریستن
گسستن
گشتن
گفتن
گماشتن
ماراتن
متن
مقررداشتن
مکروه‌داشتن
ناآمیختن
ناگسستن
ناگفتن
نانوشتن
نایافتن
نپختن
نپذیرفتن
نپرداختن
نپیوستن
نتوانستن
نخواستن
نداشتن
ندانستن
نرفتن
نرم‌تن
نساختن
نسوختن
نشستن
نشکافتن
نشکستن
نشکفتن
نشناختن
نفروختن
نکاستن
نکاشتن
نگاشتن
نگاه‌داشتن
نگداختن
نگذاشتن
نگذشتن
نگرفتن
نگریستن
نگشتن
نگفتن
نگماشتن
نگه‌داشتن
ننگاشتن
ننواختن
ننوشتن
نواختن
نوشتن
نهفتن
نیوتن
نیافتن
نیاموختن
نیانداختن
نیفراشتن
نیفروختن
نینداختن
واداشتن
وارفتن
واشنگتن
وررفتن
یارستن
یافتن

جن

بروجن
جن
لجن
مستهجن
وجن

خن

بی‌سخن
خوش‌سخن
سخن
شکرسخن
گلخن
ناخن
هم‌سخن
یک‌سخن

دن

اردن
افتادن
افسردن
افشاندن
افکندن
اندیشیدن
ایستادن
آب‌کردن
آرمیدن
آزردن
آزمودن
آسودن
آشامیدن
آفریدن
آکندن
آگاهاندن
آلودن
آماسیدن
آمدن
آمرزیدن
آوردن
باریدن
بازایستادن
بازگرداندن
بازگشودن
بازماندن
بالیدن
بخشیدن
بدن
برافتادن
برآوردن
برپانمودن
برچیدن
بردن
برشمردن
برگرداندن
برگزیدن
برنهادن
بریدن
بلعیدن
بن‌لادن
بودن
بوسیدن
بوییدن
بوئیدن
بی‌تمدن
پاشیدن
پالاییدن
پالودن
پاییدن
پراکندن
پراندن
پرستیدن
پرسیدن
پروراندن
پروردن
پریدن
پژمردن
پژوهیدن
پسماندن
پسندیدن
پلاسیدن
پوساندن
پوسیدن
پوشاندن
پوشانیدن
پوشیدن
پوییدن
پیچاندن
پیچیدن
پیمودن
تاباندن
تابیدن
تاراندن
تازاندن
تپاندن
تپیدن
تراشیدن
ترساندن
ترسیدن
ترکاندن
ترکیدن
تکاندن
تمدن
تنیدن
توپیدن
جردن
جنباندن
جنبیدن
جنگیدن
جوشاندن
جوشیدن
جویدن
جهاندن
جهیدن
چاپیدن
چاییدن
چپاندن
چپیدن
چدن
چرخاندن
چرخیدن
چریدن
چزاندن
چسباندن
چسبانیدن
چسبیدن
چسیدن
چشاندن
چشیدن
چکاندن
چکیدن
چلاندن
چیدن
خاراندن
خاریدن
خراشیدن
خرامیدن
خروشیدن
خریدن
خزیدن
خسباندن
خسبیدن
خشکاندن
خشکانیدن
خشکیدن
خمیدن
خنداندن
خندیدن
خواباندن
خوابیدن
خواندن
خوراندن
خوردن
خونین‌بدن
خیساندن
دادن
درآمدن
درآوردن
درخشیدن
دررسیدن
درماندن
درنوردیدن
درنیامدن
درنیاوردن
دریدن
دزدیدن
دمیدن
دواندن
دوشیدن
دیدن
راندن
ربودن
رساندن
رسانیدن
رسیدن
رقصاندن
رقصیدن
رمیدن
رنجاندن
رنجیدن
رونهادن
روییدن
رویانیدن
روئیدن
رهاندن
رهانیدن
ریدن
ریسیدن
زادن
زاریدن
زاییدن
زائیدن
زدن
زدودن
زیادشدن
زیبیدن
ژولیدن
سابیدن
ساززدن
ساییدن
سائیدن
سپردن
ستاندن
ستانیدن
ستاییدن
ستائیدن
ستدن
ستردن
ستودن
سد‌‌کردن
سراییدن
سرباززدن
سربریدن
سرپیچیدن
سرتابیدن
سرخوردن
سردادن
سرنهادن
سرودن
سودن
سوزاندن
سوزانیدن
سوسوزدن
شتابیدن
شدن
شکوفانیدن
شکوفیدن
شکوهیدن
شماردن
شمردن
شناساندن
شناسانیدن
شنودن
شنیدن
شوراندن
شورانیدن
شوریدن
صدازدن
طلبیدن
عدن
غریدن
غلتاندن
غلطانیدن
غلطیدن
غنودن
فتادن
فراخواندن
فرادادن
فرساییدن
فرستادن
فرسودن
فرمودن
فروبردن
فروکردن
فرونشاندن
فسردن
فشاندن
فشردن
فهماندن
فهمانیدن
فهمیدن
قاپیدن
قبولاندن
قلم‌زدن
کاویدن
کردن
کرگدن
کشاندن
کشیدن
کندن
کوبانیدن
کوبیدن
کوچاندن
کودن
گدازیدن
گذاردن
گذراندن
گراییدن
گرائیدن
گرداندن
گردانیدن
گردآمدن
گردآوردن
گردن
گردیدن
گرویدن
گریان‌شدن
گریاندن
گزاردن
گزیدن
گستراندن
گسترانیدن
گستردن
گشودن
گلنگدن
گماردن
گم‌شدن
گنجاندن
گنجانیدن
گنجیدن
گندیدن
لادن
لرزاندن
لرزانیدن
لرزیدن
لغزاندن
لغزانیدن
لغزیدن
لگدزدن
لمیدن
لندن
لنگیدن
لولیدن
لیسیدن
ماسیدن
مالیدن
ماندن
متمدن
مردن
معادن
معدن
مکیدن
نابخشودن
نابودن
ناپیمودن
ناخواندن
نادیدن
نازیدن
ناستودن
ناسودن
ناشنودن
ناشنیدن
ناگشودن
نالیدن
نامیدن
نانمودن
نباریدن
نبردن
نبودن
نپاییدن
نپسندیدن
نپوشیدن
نتابیدن
نترسیدن
نجنگیدن
نجوشیدن
نجویدن
نچرخیدن
نچسبیدن
نچیدن
نخریدن
نخندیدن
نخوابیدن
نخواندن
نخوردن
ندادن
ندویدن
ندیدن
نرساندن
نرسیدن
نزادن
نزدن
نسپردن
نستودن
نسراییدن
نشاندن
نشدن
نشمردن
نشنودن
نشنیدن
نفهمیدن
نکردن
نکشاندن
نکشیدن
نکوهیدن
نگذاردن
نگردیدن
نگشادن
نگشودن
نگماردن
نگنجیدن
نماندن
نمایاندن
نمودن
ننمودن
ننوشیدن
ننهادن
نورافشاندن
نوردیدن
نوشاندن
نوشیدن
نهادن
نیاسودن
نیاشامیدن
نیامدن
نیاوردن
نیفتادن
نیفزودن
نیندیشیدن
نیوشیدن
وادادن
وارهاندن
وارهانیدن
وارهیدن
واگذاردن
واماندن
وانمودن
وانهادن
ورزیدن
وزیدن
هراسیدن
یادآوردن
یادماندن

ذن

اذن
مؤذن

رن

بایرن
پست‌ مدرن
ترن
تقارن
ژول ورن
عزادارن
قرن
متقارن
مدرن
مقارن
ملبورن
میگرن
نامتقارن
نسترن
نیم‌ قرن
وسترن

زن

ارزن
ازن
اضافه ‌وزن
افترازن
آمپول زن
بادبزن
بربط‌‌‌‌‌‌زن
برزن
بزن
بلوف زن
بندزن
بنزن
بی توازن
بی وزن
بی وزن
بیل زن
بیوه زن
پاروزن
پر وزن
پرسه زن
پشتک زن
پنالتی زن
پنبه زن
پیانو زن
پیتزا زن
پیرزن
پیوند زن
تار زن
تنبک زن
توازن
تهمت زن
تیغ زن
جرزن
چاپ زن
چشمک زن
چمن زن
چینی بندزن
حزن
خازن
خروس وزن
دایره زن
دروغ زن
دریبل زن
دف زن
دو به هم‌زن
دهل زن
راهزن
رایزن
رکاب زن
رگ زن
روزن
رهزن
زن
زنجیر زن
زوزن
ساز زن
سبک وزن
سرزن
سنتور زن
سنج زن
سنگین وزن
سوزن
سوسوزن
سیتی زن
سینه زن
شابلون زن
شخم زن
شمشیر زن
شوت زن
شیپور زن
طبق زن
طبل زن
طنبور زن
عصا زن
فلوت زن
قالب زن
قلم زن
قمه زن
قهقهه زن
کف زن
کم وزن
کیف زن
گوزن
گول زن
لاف زن
مامازن
متوازن
مخازن
مخزن
مشت زن
مگس وزن
موازن
موج زن
میل زن
نامتوازن
نعره زن
نقاره زن
نقب زن
نی زن
وزن
ویلن زن
ویولن زن
هم وزن
همزن
یکه بزن

 

ژن

استروژن
اکسیژن
آنتی‌ژن
بیژن
ژن
کلاژن
گلیکوژن
موتوژن
نیتروژن
واژن
هالوژن
هیدروژن

سن

احسن
باسن
پوآسن
توسن
حسن
رسن
سن
سوسن
فرگوسن
محاسن
محسن
مسن
نیکلسن
واکسن
هم‌سن

شن

استیشن
اسلوموشن
اکشن
انیمیشن
آویشن
بنشن
پارتیشن
پلی استیشن
جشن
جوشن
خشن
ذی الجوشن
رزولوشن
روشن
شن
کاپشن
گلشن
لیپو ساکشن
مدیتیشن

طن

باطن
بطن
بی‌وطن
متوطن
موطن
وطن
هم‌وطن

  ظن

سوءظن
سوظن
ظن

غن

آب‌ روغن
پر روغن
روغن
قدغن

فن

استامینوفن
تعفن
تلفن
خفن
خونین‌ کفن
دفن
فن
کفن
متعفن
مدفن
میکروفن

کن

ابزارتیزکن
اژدرافکن
اسک
اعتصاب شکن
اعصاب‌خردکن
افکن
الکن
اماکن
انحصارشکن
آب سردکن
آب شیرین کن
آبگرمکن
آفتابه لگن
آیین‌شکن
بادشکن
بازکن
بازیکن
بالکن
بت شکن
برف پاک کن
بشکن
بمب افکن
بنیاد کن
بنیان کن
بی ‌مسکن
پاک کن
پخش‌ کن
پرتوافکن
پرکن
پکن
پلنگ‌افکن
پوست ‌کن
پیل افکن
پیمان شکن
تابوشکن
تخته ‌پاک‌ کن
تفرقه ‌افکن
تمکن
توبه‌ شکن
تیرافکن
تیزکن
جواب دندان شکن
چاه کن
چین و شکن
حرمت ‌شکن
حریم‌ شکن
خارکن
خرد کن
خشک کن
خط‌ شکن
خنک ‌کن
خود شکن
دربازکن
درواکن
دروغ ‌پراکن
دشمن شکن
دندان شکن
دومینیکن
دهان پرکن
رختکن
رکن
رکوردشکن
رمز شکن
رونق ‌شکن
ریشه ‌کن
زونکن
ساختار شکن
ساکن
سایه ‌افکن
سد شکن
سرخ ‌کن
سرد کن
سرشکن
سنت شکن
سنگ شکن
سوزن نخ کن
سی‌تی‌اسکن
سیلیکن
شایعه ‌پراکن
شعار پراکن
شعله ‌پخش ‌کن
شکر شکن
شکم پرکن
شکم‌ پرکن
شکن
شیر افکن
شیشه شکن
شیشه نشکن
صدا خفه کن
صف ‌شکن
طنین افکن
عهد شکن
غیرممکن
فرافکن
فشار شکن
فندق شکن
فیلتر شکن
قانون شکن
قبرکن
قند شکن
کارچاق کن
کارشکن
کارکن
کان لم یکن
کدکن
کشتی یخ شکن
کفش کن
کمر شکن
کن
کوه کن
گرمکن
گل فراموشم مکن
گورکن
گورکن
لشکرشکن
لکن
لوله بازکن
لوله خم کن
لیکن
مانکن
ماهوت پاک کن
متمکن
محوکن
مخلوط کن
مدادپاک کن
مردافکن
مساکن
مسکن
ممکن
موج شکن
مویه‌کن
ناممکن
ناوشکن
نجواکن
نشکن
نفاق‌افکن
نوحه ‌کن
نورافکن
نیفکن
وحدت‌ شکن
ولیکن
هنجارشکن
هیزم شکن
یخ شکن

لن

اتیلن
ادکلن
ادوکلن
اودکلن
آلن
بالن
پلی‌اتیلن
پلی‌پروپیلن
سالن
کلن
گالن
گوبلن
ویلن
ویولن
هلن

من

امن
انجمن
اهرمن
اهریمن
ایمن
آلوده‌ دامن
بتمن
بدیمن
برهمن
بهمن
پاک‌ دامن
ترکمن
تیمن
ثامن
ثمن
جنتلمن
چمن
خرمن
خوش‌یمن
دامن
دشمن
دمن
رومن
ژرمن
سمن
سوپرمن
ضامن
ضمن
فومن
متضمن
من
من‌من
مؤمن
ناامن
ناایمن
نشیمن
نیم‌من
واکمن
هومن
هیلمن
یاسمن
یمن

نن

تسنن
تفنن
سنن
مقنن

ون

اپسیلون
اپوزیسیون
اتوماسیون
اخباریون
اخلاقیون
ادیسون
ارتجاعیون
ارغنون
اریون
استون
استیون
اشانتیون
اشراقیون
اشعریون
افراطیون
افزون
افسون
افلاطون
افیون
اقتصادیون
اکازیون
اکسیداسیون
اکنون
الکترون
الهیّون
امرسون
امولسیون
انتقال خون
اندرون
انشای قانون
انعقاد خون
انقلابیون
اوریون
اوزون ‌برون
ایام بوقلمون
ایزولاسیون
آبسکون
آبگون
آبله ‌گون
آپولون
آرگون
آزمون
آقایون
آکاردئون
آکسون
آلاخون والاخون
آمازون
آمون
آنتی پروتون
آنگلو ساکسون
آنیون = نوعی یون با بار الکتریکی منفی
آیفون
آیکون
باتون
بارسلون
باریون
بالون
بانک خون
بتاترون
بتامتازون
بتون
بتهوون
بدشگون
بدمینتون
بدون
براون
برون
بله برون
بلیون
بند قانون
بوستون
بوقلمون
به نام قانون
بی قانون
بی‌ قانون
بی‌خون
بید مجنون
بیرون
بیستون
بیلیون
پاپیون
پارکینسون
پاستوریزاسیون
پانسیون
پاویون
پرافسون
پرخون
پرلون
پروتون
پلاریزاسیون
پلانکتون
پلوتون
پلیمریزاسیون
پنتاگون
پوزیترون
پوزیسیون
پول خون
پیرامون
پیستون
تابلوی نئون
تافتون
تاکنون
تامپون
تاندون
تترون
تجزیه خون
ترخون
تریبون
تریلیون
تزریق خون
تستوسترون
تعاون
تفلون
تلویزیون
توتون
تیتراسیون
تیسفون
جانسون
جرم سکون
جکسون
جنون
جون
جیحون
چراغ نئون
چشم درون
چند و چون
چون
چهل ‌ستون
حریم قانون
حلزون
حواریون
خاتون
خفه ‌خون
خون
دارالفنون
دالتون
درون
دکوراسیون
دگرگون
دلخون
دنیلسون
دون
دیگرگون
دیون
ذوالفنون
ذوالنون
ذی ‌فنون
رابینسون
رعایت قانون
روحانیون
رود خون
روزافزون
روغن زیتون
رهنمون
زبون
زیتون
ژامبون
ژتون
سارافون
ساسون
ساکسوفون
ساکسیفون
ساولون
سترون
ستون
سرخگون
سرستون
سرطان خون
سرنگون
سعدون
سکون
سلفون
سلیفون
سون
سیحون
سیفون
سیکلوترون
سیم گون
شابلون
شاهسون
شبیخون
شکستن قانون
شگون
شمعون
شیطون
شیون
شئون
صابون
ضریب پواسون
طاعون
فدراسیون
فراکسیون
فراماسون
فرعون
فرغون
فرقون
فرمولاسیون
فریدون
فزون
فسون
فشار خون
فنون
فونداسیون
فیتوپلانگتون
فیلم کارتون
قارون
قانون
قرون
قشون
قند خون
قیر گون
کاپیتولاسیون
کاتیون
کارتون
کارون
کازرون
کامرون
کامیون
کانون
کتایون
کف صابون
کلکسیون
کلون
کلینتون
کم خون
کمپوزیسیون
کمسیون
کمیسیون
کنفدراسیون
کنوانسیون
کنون
کیپ ‌تاون
گارسون
گانگلیون
گرامافون
گردش خون
گردون
گروه خون
گل میمون
گلابتون
گلدون
گلگون
گنج قارون
گندم گون
گون
گوناگون
لاله‌ گون
لامپ نئون
لژیون
لوسیون
لیبراسیون
ﻻله‌ گون
مُتون
مادون
ماده قانون
مادیون
ماراتون
مأمور قانون
مأمون
متادون
متلون
متون
مجنون
محزون
مدالیون
مدرنیزاسیون
مدفون
مدولاسیون
مدون
مدیون
مرهون
مزون
مسکون
مشحون
مصون
مضمون
مظنون
معاون
معجون
مغبون
مفتون
مقرون
مکانیزاسیون
مکنون
ملعون
ملون
ممنون
منظومه لیلی و مجنون
موزون
موهون
مؤمنون
مؤون
میسیون
میکروفون
میکرون
میگون
میلیون
میمون
ناپلئون
نارون
نازخاتون
نامدون
ناموزون
نامیمون
نان تافتون
ناهمگون
نایلون
نپتون
نقره ‌گون
نقض قانون
نگون
نوترون
نون
نیترون
نیشگون
نیکلسون
نیلگون
نیوتون
نئون
واتسون
وارون
واژگون
واکسیناسیون
ویشگون
هارون
هامون
هاون
هدفون
هم اکنون
همایون
همچون
همخون
همگون
هورمون
هیلتون
یونیزاسیون

هن

ادبیات کهن
آهن
بد دهن
برگ ‌پهن
بومهن
پاپهن
پل راه آهن
پهن
پیراهن
پیرهن
تیرآهن
خط آهن
درخت کهن
دم ‌پهن
ذوب آهن
ذهن
راه آهن
رودهن
رهن
زیر پیراهن
سنگ آهن
عصر آهن
کند ذهن
کهن
گاوآهن
مادر میهن
مبرهن
میهن
ورق آهن
هم میهن

ین

ابریشمین
اجاره نشین
ادای دِین
اراده آهنین
اربعین
ارحم ‌الراحمین
استالین
اسفراین
اسفل ‌السافلین
اسقف ‌نشین
اصول دین
اعتکاف‌نشین
اعیان ‌نشین
افتخار آفرین
افشین
اقربین
اکراین
اکسین
ام ‌البنین
ام‌ المؤمنین
امید آفرین
امیر نشین
امیرالمؤمنین
امین
اندک بین
اندوهگین
انسولین
انگبین
انیشتین
اولین
اوین
این
این‌چنین
آب سنگین
آب شیرین
آبادی‌نشین
آبتین
آپارتمان‌نشین
آتشین
آتشین
آخربین
آخرین
آدرنالین
آدرنالین
آدنوزین
آدنین
آذرین
آذین
آرژانتین
آرین
آسپیرین
آستین
آغازین
آفرین
آگین
آلبومین
آلومین
آمپی‌سیلین
آمرین
آمین
آنژین
آن‌لاین
آهنگین
آهنگین
آهنین
آیدین
آینه ‌بین
آیین
آئین
بَرین
بادیه نشین
باریک بین
بازبین
بازرسین
بالانشین
بالین
باﻻترین
باﻻنشین
بحران‌ آفرین
بحرین
بد آیین
بدبین
بدترین
بدین
براهین
برترین
برگزین
برلین
برین
بزرگ‌ ترین
بلدرچین
بلوچ ‌نشین
بلورین
بنابراین
بنابراین
بنجامین
بنزین
بنیادین
بنیامین
بوبین
بومی‌نشین
بهترین
بهشت ‌آیین
بهشت برین
بی ‌جانشین
بی دین
بی ‌دین
بی ‌سرنشین
بی ‌نگین
بیابان ‌نشین
بی‌آستین
بیستمین
بیشترین
بین
بین ‌الحرمین
بین ‌النهرین
بینابین
پَرچین
پُرچین
پاچین
پادشاه‌نشین
پارافین
پارافین
پارچین
پارک ‌نشین
پانزدهمین
پانکراتین
پاورچین
پایتخت ‌نشین
پایین
پایین‌ نشین
پرچین
پرده ‌نشین
پرطنین
پروتئین
پروین
پروین
پسین
پسین
پشت میز نشین
پشم چین
پشمین
پکتین
پلاتین
پمپ بنزین
پنجاهمین
پنجمین
پنی سیلین
پوتین
پوتین
پورین
پوسته زمین
پوستین
پولادین
پوﻻدین
پیاله بنزین
پیروزی ‌آفرین
پیروکسین
پیشترین
پیشین
پین
تابعین
تاریک بین
تأمین
تباین
تبرزین
تبیین
تحرک‌آفرین
تحسین
تحول ‌آفرین
تخت‌نشین
تخمین
تدخین
تدفین
تدوین
تدین
ترک‌ نشین
ترنجبین
تزیین
تزئین
تسکین
تشنج آفرین
تشوین
تصلب شرایین
تضاد ‌آفرین
تضمین
تعین
تعیین
تک ‌سرنشین
تکنسین
تکنیسین
تکوین
تلقین
تله‌کابین
تمدن ‌آفرین
تمرین
تمکین
تنش‌آفرین
تنوین
توربین
توزین
توطئه‌ چین
توهین
ته چین
ته نشین
تیز بین
تین
تئوریسین
ثبات ‌آفرین
ثقلین
جاذبه زمین
جام بلورین
جان ‌آفرین
جانشین
جایگزین
جبین
جنجال ‌آفرین
جنگ خونین
جنین
جورچین
جوش شیرین
جوین
جهان بین
جهان‌آفرین
جین
چاپلین
چادر نشین
چای زرین
چای شیرین
چرکین
چله ‌نشین
چندمین
چنین
چوبین
چهاردهمین
چهلمین
چین
حادثه‌ آفرین
حاشیه ‌نشین
حاضرین
حافظین
حجله ‌نشین
حروفچین
حزین
حسام ‌الدین
حسرت ‌آفرین
حسین
حصین
حق ‌بین
حقیقت ‌بین
حماسه ‌آفرین
حورالعین
حومه ‌نشین
حین
خاتم ‌النبیین
خادم ‌الحرمین
خادمین
خارچین
خاکسترنشین
خانه نشین
خانه ‌نشین
خاورزمین
خائنین
خبرچین
خدابین
خرابات ‌نشین
خرجین
خرده بین
خزاین
خشمگین
خشونت ‌آفرین
خط‌ چین
خط لاتین
خطر آفرین
خلد برین
خلوت نشین
خمین
خواب سنگین
خواب شیرین
خواب نوشین
خواجه ‌نشین
خوبترین
خودبین
خودشیرین
خورجین
خوش نشین
خوش‌ نشین
خوشبین
خوشه چین
خونین
خونین و مالین
خیرین
دارالمجانین
دارچین
داروین
داوطلبین
دردسرآفرین
دروغین
دست چین
دکترین
دل چرکین
دلفین
دلنشین
دم واپسین
دندانه سین
دنیا بین
دوازدهمین
دوبلین
دوبین
دوجین
دوربین
دومین
دهان بین
دهمین
دیابت شیرین
دیرنشین
دیرین
دیزین
دیسیپلین
دین
ذاکرین
ذره بین
راستین
راشدین
راکبین
رامتین
رامین
راه نشین
راین
رب ‌العالمین
رزین
رفیع الدّین
رکن الدّین
رنگین
روابط فی مابین
روتین
روح‌الامین
روز واپسین
روزگار پیشین
روستا نشین
روشن بین
رویین
روئین
رهین
ریاحین
ریزبین
ریشه مویین
زاد العارفین
زاد المسافرین
زارعین
زاغه نشین
زاویه‌ نشین
زاهد الدین
زایرین
زائرین
زبرین
زرین
زرین
زمردین
زمین
زوبین
زوجین
زهرآگین
زیبایی ‌آفرین
زیرزمین
زیرین
زین
زین ‌الدین
زین ‌العابدین
ژرف ‌بین
ژلاتین
ژیبرلین
ساتین
ساجدین
ساحل نشین
ساردین
سارقین
ساکارین
ساکنین
سالکین
سایرین
سبکتکین
سبکتگین
سپاه دین
سجاده‌ نشین
سحر آفرین
سخت ترین
سخن چین
سخن شیرین
سر سنگین
سرپایین
سرپائین
سرزمین
سرسنگین
سرعین
سرکنگبین
سرگین
سرنشین
سرنشین
سزارین
سفالین
سفره رنگین
سفره هفت سین
سقط جنین
سکنجبین
سکنگبین
سلاطین
سناءالدین
سن‌آگوستین
سنگ آذرین
سنگ چین
سنگین
سنین
سومین
سهمگین
سی‌امین
سیتوزین
سیدالوصیین
سیزدهمین
سیم چین
سیم زمین
سیمین
شادی ‌آفرین
شانزدهمین
شاه‌ نشین
شاهین
شب ‌نشین
شرایین
شرمگین
شروین
ششمین
شصتمین
شکرین
شگفتی ‌آفرین
شمس ‌الدین
شمس ‌الواعظین
شور آفرین
شوق ‌آفرین
شهاب ‌الدین
شهادتین
شهر نشین
شهرک ‌نشین
شهین
شیاطین
شیخ نشین
شیرین
شیعه ‌نشین
صابئین
صائبین
صحرانشین
صدرالدین
صدرنشین
صدمین
صفت برترین
صفی ‌الدین
صفین
صلاح ‌الدین
صنایع سنگین
صومعه‌ نشین
ضابطین
ضیاء الدین
طالع بین
طبقه پایین
طرفه ‌العین
طرفین
طنین
ظاهربین
ظرف بلورین
ظفرآفرین
ظنین
عاق والدین
عاملین
عجین
عدم تمکین
عرقچین
عزت ‌‌آفرین
عزلت‌ نشین
عطرآگین
علاءالدین
علاوه بر این
علم ‌الیقین
عماد الدین
عناوین
عین
عین ‌الیقین
عینک دوربین
غارنشین
غذای سنگین
غرور آفرین
غزنین
غمگین
غمین
فاجعه ‌آفرین
فال بین
فتنه ‌آفرین
فخر‌آفرین
فرامین
فردین
فرزین
فرصت‌ آفرین
فروردین
فروع دین
فعالین
فعل معین
فقیر نشین
فلز سنگین
فلسطین
فنیل آلانین
فولادین
فیلیپین
فیمابین
قاتلین
قاین
قبیله‌ نشین
قدیسین
قراین
قریب به یقین
قرین
قزوین
قصرنشین
قطبین
قطع و یقین
قعر نشین
قواره زمین
قوانین
کِراتین
کابین
کاخ نشین
کار آفرین
کارگزین
کاسپین
کاظمین
کافه نشین
کافیین
کافئین
کاین
کپرنشین
کج بین
کدامین
کدئین
کرام ‌الکاتبین
کرایه نشین
کرد نشین
کروماتین
کژ بین
کف بین
کلین
کم بین
کمباین
کمین
کوتاه بین
کوته ‌بین
کوچ نشین
کوخ نشین
کوکایین
کوکائین
کوه نشین
کویر نشین
کویین
کین
گاباردیَن
گاردین
گالن بنزین
گردش زمین
گرگین
گزانگبین
گل نسرین
گلبولین
گلچین
گلیسیرین
گود نشین
گوشه نشین
گیوتین
لاتین
لژ نشین
لعین
لوله مویین
لیزین
لیمو شیرین
مابین
مارگارین
ماشین
مالکین
ماندولین
مأمورین
مأمومین
مباشرین
مبتکرین
مبلغین
مبین
متأخرین
متأهلین
متجاوزین
متجددین
متحجرین
متحصنین
متخاصمین
متخصصین
متخلفین
متدین
متدینین
مترجمین
متساوی السّاقین
متشخصین
متشرعین
متصرفین
متعصبین
متعلقین
متعلمین
متعهدین
متفقین
متفکرین
متقدمین
متقلبین
متقین
متکلمین
متمکنین
متملقین
متمولین
متوازی ‌الساقین
متوسلین
متولدین
متهمین
متین
مجانین
مجانین
مجاهدین
مجتهدین
مجرمین
مجروحین
مجلسین
محافظین
محبین
محتکرین
محجورین
محدثین
محرومین
محصلین
محفل‌نشین
محفوظین
محققین
محکومین
محمل‌نشین
مخاطبین
مخالفین
مخبرین
مخترعین
مخلصین
مدار زمین
مدافعین
مداین
مدرسین
مدعوین
مراجعین
مراسم تدفین
مراقبین
مرتجعین
مرتکبین
مرزنشین
مرسلین
مرغ آتشین
مرفین
مرکب چین
مرگ آفرین
مرمرین
مزاج آتشین
مزین
مسافرین
مساکین
مستاجرین
مستبدین
مستخدمین
مستشرقین
مستضعفین
مستکبرین
مستمعین
مسکین
مسکین
مسلمان‌ نشین
مسلمین
مسوولین
مسین
مسئولین
مشاورین
مشترکین
مشرق زمین
مشرکین
مشکل ‌آفرین
مشکین
مشمولین
مضامین
مطلعین
مظلومین
مظنونین
معارضین
معاصرین
معاندین
معاونین
معتادین
معترضین
معتقدین
معتمدین
معصومین
معلمین
معلولین
معین
مغرب زمین
مغضوبین
مفسدین
مفسرین
مفقودین
مقام پایین
مقتولین
مقدسین
مقدمه ‌چین
مقربین
مقصرین
مقلدین
مکتشفین
مکلفین
ملازمین
ملاکین
ملامین
ملانین
ملتزمین
ملحدین
ملین
ممتحنین
ممدوحین
ممیزین
منافقین
منتخبین
منتسبین
منتقدین
منجمین
منحرفین
منسوبین
منصوبین
منکرین
مو چین
موازین
موافقین
موثقین
موج‌آفرین
موجرین
موچین
موحدین
مورخین
مورفین
موزیسین
موکلین
مولتی ‌ویتامین
مولی ‌الموحدین
موم پارافین
مویین
موئین
مه جبین
مهاجر نشین
مهاجرین
مهاجمین
مهر آگین
مهر آیین
مهندسین
مهین
مؤتلفین
مؤثرین
مؤسسین
مؤلفین
مؤمنین
میادین
میادین
میانگین
میانگین
میلین
مین
میوزین
میوه‌ چین
نَمکین
نادمین
نازک بین
نازنین
نازنین
ناشرین
ناصر الدین
ناطقین
ناظرین
ناقضین
ناقلین
نامتعین
نامعین
نایین
نائین
نبوغ‌ آفرین
نخستین
نزدیک بین
نسرین
نشاط ‌آفرین
نعلین
نفتالین
نفرین
نقش ‌آفرین
نقطه چین
نقطه‌ چین
نکته ‌بین
نگارین
نگاه خشمگین
نگین
نمادین
نمکین
نمین
ننگین
نوآیین
نودمین
نوزدهمین
نوش ‌آفرین
نوشین
نوین
نهادین
نهمین
نیاسین
نیتروگلیسیرین
نیک آیین
نیک ‌بین
نیکوتین
نیمتنه پایین
واپسین
واجدین
وارثین
وازلین
واژه ‌گزین
واعظین
واقع ‌بین
والدین
وجین
وحدت ‌آفرین
وحشت ‌آفرین
ورامین
وزین
وسطین
وسیع ‌ترین
ولنتاین
ویتامین
ویترین
وین
هپارین
هجدهمین
هرزگوین
هرویین
هروئین
هزارمین
هشتادمین
هشتمین
هفتادمین
هفت‌سین
هفتمین
هفدهمین
هم دین
همچنین
همنشین
هموگلوبین
همین
هنر آفرین
هوای سنگین
هیدروژن سنگین
هیستامین
یازدهمین
یاسمین
یاسین
یقین
یکجا نشین
یکمین
یمین
ین
یوم‌الدین
ییلاق ‌نشین


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

 

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

1 دیدگاه

ناشناس · 2019/12/15 در

هم.قافیه.افروخته.مانندسوخته.و…

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها