هم قافیه ها مختوم به نون – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به نون
بر اساس شباهت وزنی

آ -ِ آن

ساربان
سایبان
باغبان
پاسبان
بایگان
رایگان
آسمان

آ – – ان

بادبان
آستان
باستان
جاودان
باغبان
خاندان
کاردان
کاهدان
ناودان
بایگان
رایگان
ناوگان
ناوبان
آرمان
آسمان
آشیان

مختوم به آن

بوستان
آشیان
ماکیان
مادیان
زایمان
درمان
دربان
چسبان
شعبان
غلتان
قلیان
مرجان
الحان
اذهان
هذیان
ادیان
اعیان
اکران
چرخان
چندان
خندان
دندان
قندان
قطران
ردانگ
یخدان
یزدان
ارزان
لرزان
لغزان
ترسان
همسان
افشان
رخشان
رقصان
افغان
ارکان
الوان
سروان
دهگان
صدگان
لنگان
طرلان
رحمان
فرمان
خرخوان
تکخوان
شبان
زبان
اذان
امان
اوان
جوان
توان
دوان
روان
قپان
کتان
کران
کلان
خزان
وزان
بسان
مظان
فغان
تکان
مکان
کمان
زمان
مامان
همان
زنان
جهان
دهان
نهان
بیان
عیان
کِشتیبان
پشتیبان
زندانبان
جنگلبان
جالیزبان
خوش زبان
دریابان
آبادان
شتربان
گریبان
نگهبان
مهربان
پروپان
نئوپان
شارلاتان
دادستان
کاپیتان
آجودان
آقاجان
بادمجان
بادنجان
پدرجان
دلیجان
فسنجان
هیجان
نیمه جان
جاویدان
جامه دان
چینه دان
برگردان
خودگردان
روگردان
سرگردان
آداب دان
آشغالدان
راه بندان
یخبندان
چپگردان
دو چندان
روغندان
سخندان
شیردان
شیمیدان
اکسیدان
فیزیکدان
بی دندان
زنخدان
نمکدان
شکردان
قلمدان
زباندان
ماندانک
گلابدان
بیکران
تکپران
زعفران
امتحان
سرگران
سخنران
حکمران
تخمدان
دیگران
آوران
بمباران
گلباران
بهاران
هوسران
رستوران
گاوچران
دکستران
فروزان
گریزان
گلریزان
پارتیزان
آویزان
پریشان
بی نشان
خروشان
خونفشان
آبفشان
جانفشان
درخشان
بذرافشان
عطرافشان
سیم افشان
کهکشان
هراسان
دیوسان
سُلوفان
شکوفان
احتقان
یاتاقان
چراغان
ارمغان
مَیعان
سَیَلان
استکان
آبچکان
پلکان
پلیکان
کماکان
گِردَکان
بستگان
رفتگان
همگان
مهرگان
پادگان
بزرگان
بازر گان
قایقران
گروگان
اِلمان
الامان
خرامان
بی امان
دو بالان
آبونمان
با ایمان
بی ایمان
بی درمان
بی سامان
پارلمان
پانسمان
خانمان
خاندان
راندمان
دنبلان
توأمان
قهرمان
دودمان
مبلمان
موومان
میهمان
مسلمان
فیلامان
نافرمان
پشیمان
ریسمان
سازمان
ساختمان
شادمان
آب و نان
ناتوان
ناگهان
آنچنان
کاروان
پاراوان
کاراوان
کارکنان
فراوان
فراخوان
در پایان
بی پایان
بی توان
همچنان
اطمینان
امتنان
اصفهان
استخوان
درس خوان
قرص نان
عُنفوان
گروهان
دُن ژوان
نو جوان
خوش بیان
نوحه خوان
نغمه خوان
نماز خوان
کتابخوان
نمایان
برلیان
سالیان
الآن
قرآن
هرآن
آهان
چاخان
آّبان
تابان
تاوان
باران
پالان
پایان
شایان
شادان
نادان
آسان
داغان
خاقان
خواهان
گاهان
دالان
نالان
دامان
سامان
جانان آن
جان
خان
دان
ران
سان
کان
نان
خوان
وان
هان
قِران
متان
گران
لسان
چشان
کشان
نشان
یکان
یگان
جنان
چنان
عنان
دژبان
پستان
پنهان
فنجان
ریحان
زندان
سندان
میدان
حیران
هجران
احسان
انسان
یکسان
شیطان
قیطان
رضوان
اذعان
امعان
عرفان
دهقان
امکان
پیکان
اعلان
ویلان
بهمان
پژمان
پیمان
بریان
گریان
سیانن
ایوان
حیوان
کیوان
کیهان
حرمان
مهمان
کتمان
کشسان
شتابان
بیابان
خیابان
نیاکان
خلبان
ضربان
چمدان
فوران
نگران
گذران
نوسان
رمضان
سرطان
خفقان
یرقان
اخوان
ملوان
جریان
شریان
غلیان
شبستان
دبستان
دهستان
زمستان
شهرستان
قبرستان
نخلستان
تابستان
تاکستان
خارستان
کوهستان
گورستان
گلستان
چیستان
نیستان
داستان
پرتستان
دوزیستان
تنبان
جنبان
قربان
استان
افتان
بطلان
بهتان
بحران
بنیان
رُجحان
فقدان
ردانگ
گلدان
وجدان
جبران
جولان
دوران
عنوان
عمران
کفران
اوزان
نقصان
سلطان
ستوان
اسکان
دکان
برهان
سوهان
ارگان
چوگان
مژگان
طغیان
عریان
عصیان
رویان
روبان
چوپان
بوتان
بوران
توران
کوران
کوهان
سوزان
جوشان
جویان
توفان
طوفان
تومان
بی جان
ویران
دیوان
لیوان
میزان
خیزان
ایقان
بیلان
ایمان
سیمان
ایلخان
پیشخان
مرزبان
همزبان
بد زبان
بی زبان
گاوزبان
هر زمان
همزمان
نردبان
دشتبان
سنگدان
شمعدان
قنددان
بدگمان
بی گمان
ارغوان
پهلوان
درمیان
پیل بان
دیدبان
دیدگان
شیربان
میزبان
بُران
لانف
رمان
گمان
مُمان
زیان
ژیان
کیان
میان
آبگردان
آتشگردان
آفتابگردان
بلاگردان
تعزیه گردان
تنخواه گردان
راستگردان
روانگردان
کارگردان
صحنه گردان
صندلی گردان
عکس برگردان
گل آفتابگردان
بامدادان
بند زندان
باب دندان
تاج دندان
گرد دندان
خلال دندان
خمیردندان
جراحی دندان
روکش دندان
ریشه دندان
حنابندان
آیینه بندان
اقتصاد دان
ریاضیدان
جغرافیدان
پهنه میدان
رییس دزدان
مزه زندان
زباله دان
مرد میدان
موسیقیدان
میل کاردان
شدت میدان
کارمندان
خانه سالمندان
سرای سالمندان
جان ستان
بام غلتان
حقوقدان
ارانگوتان
فرنگستان
فرهنگستان
کودکستان
دبیرستان
تیمارستان
بیمارستان
همداستان
تفسیر قرآن
تلاوت قرآن
ایران باستان
چله تابستان
حلقه دوستان
بده و بستان
تاریخ باستان
هنرستان
جهان باستان
نرمتنان
چرخ زنان
عقدکنان
خنده کنان
آشتی کنان
گریه کنان
یک تکه نان
آب روان
آواز خوان
بی استخوان
تخت روان
ترانه خوان
تصنیف خوان
تعزیه خوان
جهان پهلوان
چاپ الوان
دوان دوان
روضه خوان
ریگ روان
استخوان
شاهنامه خوان
صفحه عنوان
فت و فراوان
کاغذ الوان
کانون بانوان
کتاب خوان
گل ارغوان
مغز استخوان
ناوسروان
جوان
هم توان
آب دهان
بیات اصفهان
پنهان
سحرگاهان
جهان
دهان
شامگاهان
شبانگاهان
شتر بی کوهان
صبحگاهان
غنچه دهان
دهان
گیاهان
آزادی بیان
اطرافیان
آغازیان
پیشینیان
جهانیان
در این میان
دو در میان
شیر ژیان
شیرین بیان
عالمیان
علم بیان
گرادیان
بیان
همسُرایان
یک در میان
بیمارستان
زنان
اطمینان
راهزنان
پوست و استخوان
استخوان
مربیان
بی پایان
قلیان
جریان
عریان
دانشجویان
شورشیان
یکروز در میان
آتش هجران
آب باران
ارّابه ران
اسکادران
تهران
از ما بهتران
چشم چران
خوشگذران
خواب گران
خوابگاه
افسران
بازار زرگران
بازار مسگران
بازار آهنگران
تیرباران
سنگباران
چله بُران
ختنه سوران
پستانداران
مهره داران
مرغ باران
گلوله باران
نورباران
نم نم باران
کشاله ران
جانوران
عمران
ایران
صدای ایران
سورچران
صاحبقران
شهوتران
شیرینی خوران
رستوران
لکوموتیو ران
آتش نشان
آتشفشان
الماس نشان
خاطرنشان
خروس نشان
خط و نشان
دست افشان
درخشان
بی نام و نشان
کفاشان
مال فروشان
چشم خونفشان
رود خروشان
کوه آتشفشان
یک تیر و دو نشان
جواهر نشان
کار درخشان
ریشه افشان
اتوبان
آسیابان
برخیابان
تهِ خیابان
کف خیابان
عید قربان
بلی قربان
بند تنبان
ورد زبان
تک زبان
ترک زبان
فارسی زبان
تلخ زبان
چرب زبان
زخم زبان
شیرین زبان
گرفتن زبان
گل گاوزبان
پیراهن چسبان
افسر نگهبان
شام غریبان
سرپاسبان
سرخلبان
دروازه بان
سرگروهبان
سلسله جنبان
شادروان
نامهربان
گروهبان
زورچپان
سوزنبان
آپارتمان
زایمان
اتاق فرمان
آخرالزمان
امام زمان
اسم زمان
آسمان و ریسمان
امن و امان
بی سر و سامان
درمان
ساختمان
بی خانمان
آپارتمان
پیراهن عثمان
تازه مسلمان
تیر و کمان
معلمان
جعبه فرمان
دپارتمان
ساختمان
درد بی درمان
رنگین کمان
سپیده دمان
سر و سامان
سرو خرامان
سست پیمان
فلان و بهمان
وجه الضمان
زمان
بی امان
قهرمان
مرور زمان
راه و ساختمان
نابسامان
نامسلمان
نقشه ساختمان
نومسلمان
نزدیکان
خون چکان
حد امکان
قید مکان
اسم مکان
جنت مکان
قطره چکان
پسوند مکان
حتی الامکان
مرغ پلیکان
کون و مکان
دو باب دکان
داستان
کودکان
استکان
مورچگان
تیر مژگان
خدایگان
آیندگان
پرندگان
خزندگان
درماندگان
فرشتگان
گذشتگان
گویندگان
بیچاره گان
چوگان
بازماندگان
مجلس خبرگان
پناهندگان
اردوگاه آوارگان
اردوگاه پناهندگان
کانون نویسندگان
افتان و خیزان
حلوا پزان
خرما پزان
سمنوپزان
نان ارزان
ترسان و لرزان
برگ خزان
برگریزان
مشعل فروزان
تیراندازان
از دل و جان
دور از جان
سخت جان
فیل و فنجان
قیمه بادنجان
کشک بادنجان
بادنجان
فسنجان
هیجان
بافت کشسان
نامه رسان
ترسان
پرسان
روزی رسان
سرقلیان
آبله مرغان
مرغ توفان
مخالفان
توفان
درچرخان
هفت خان
آتش چرخان
صندلی چرخان
اقتصاد کلان
والان
خط بطلان

مختوم به ون

آکسون
ژامبون
سیفون
فرعون
کارتون
گارسون
نپتون
پرلون
هورمون
آنیون
اوریون
باریون
پاپیون
پاویون
تامپون
کاتیون
کامیون
لژیون
لوسیون
میسیون
اپسیلون
الکترون
بتاترون
بدمینتون
نوترون
نوکلئون
پانسیون
پروتون
پلوتون
آنتی پروتون
پوزیترون
پوزیسیون
تریبون
تریلیون
تلویزیون
فدراسیون
فراکسیون
فِراماسون
فونداسیون
کلکسیون
کمیسیون
کنوانسیون
لامپ نئون
اشانتیون
آکاردئون
اکازیون
اپوزیسیون
اتوماسیون
اکسیداسیون
ایزولاسیون
پارکینسون
نئون
تستوسترون
چراغ نئون
دکوراسیون
ساکسوفون
سنکروترون
گرامافون
کارتون
کاپیتولاسیون
کمپوزیسیون
کنسولتاسیون
کنفدراسیون
واکسیناسیون
مدولاسیون
چون
خون
دون
باتون
قانون
برون
ستون
سُکون
شئون
گونش
جنون
فزون
فسون
فنون
قشون
کمون
مُتون
کنون
نگون
بیرون
توتون
درون
مصون
زبون
دیون
خاتون
صابون
طاعون
کانون
هامون
مادون
ترخون
مجنون
محزون
مدفون
مدیون
مرهون
مسکون
مشحون
مضمون
مظنون
معجون
مغبون
مفتون
مقرون
مکنون
ملعون
ممنون
همخون
همگون
همچون
زیتون
دلخون
ملیون
میمون
گلگون
موزون
بیلیون
میلیون
افزون
افسون
افیون
اکنون
بدون
بلیون
پرخون
تافتون
حلزون
فرغون
کم خون
نیشگون
نیلگون
بوقلمون
اندرون
الهیّون
ملیّون
دگرگون
رهنمون
سرستون
سرنگون
گندمگون
گوناگون
ناموزون
هم اکنون
همایون
واژگون
ویشگون
شبیخون
قند خون
انتقال خون
بانک خون
پول خون
انعقاد خون
خون
تجزیه خون
تزریق خون
رود خون
سرطان خون
فشار خون
گردش خون
گروه خون
آلاخون والاخون
بی قانون
پیرامون
گنج قارون
بله برون
چشم درون
بند قانون
به نام قانون
اجرای قانون
انشای قانون
حریم قانون
رعایت قانون
شکستن قانون
مادّه قانون
مأمور قانون
نقض قانون
حواریون
چند و چون
دیگرگون
ناهمگون
روحانیون
گل میمون
روغن زیتون
کف صابون
کن فیکون
بید مجنون
نازخاتون
نان تافتون
روزافزون
لیلی و مجنون
یون
بتن
کوپن
ازون
فوتون
کلون
نورون
بالن
سالن
گالن
بارون
بالون
رادون
ساسون
ریون
ژتون
مزون
نئون

مختوم به ین

پوتین
پورین
بوبین
چوبین
خونین
دوجین
مویین
نوشین
نوین
مبین
معین
مرفین
پُرچین
گلچین
خرجین
خوشبین
اکسین
توزین
توهین
پوپلین
دلفین
تأمین
تبیین
تحسین
تدخین
تدفین
تدوین
تزیین
تسکین
تضمین
تعیین
تکوین
تلقین
تمرین
تمکین
ته چین
پَرچین
پروین
نسرین
پشمین
زرین
سنگین
رنگین
غمگین
ننگین
کم بین
هم دین
لاتین
ساتین
کابین
آذین
آگین
آمین
رامین
بالین
پاچین
پایین
ماشین
شاهین
امین
برین
پسین
جبین
جنین
حزین
رهین
زمین
ظنین
طنین
متین
غمین
قرین
کمین
همین
وزین
یقین
یمین
پیشین
بی دین
ویترین
دیرین
زیرین
سیمین
شیرین
بین
بدبین
بازبین
تیز بین
تاریک بین
دوربین
جهان بین
دهان بین
خرده بین
ذره بین
روشن بین
ریزبین
طالع بین
ظاهربین
دوربین
فال بین
کج بین
کف بین
کوتاه بین
باریک بین
نازک بین
نزدیک بین
اندک بین
آخربین
انگبین
مه جبین
سکنجبین
وبینگل
هِموگلوبین
پروترومبین
بدترین
بهترین
برترین
بیشترین
پیشترین
آخرین
سنگ آذرین
مرمرین
شکرین
دکترین
بنابراین
خلد برین
بهشت برین
علاوه بر این
چای زرین
سخت ترین
آفرین
خطر آفرین
ظفرآفرین
مرگ آفرین
تشنج آفرین
افتخار آفرین
بلورین
ظرف بلورین
جام بلورین
هپارین
مارگارین
ساکارین
سایرین
آسپیرین
گاسترین
گل نسرین
گلیسیرین
آهنگین
سر سنگین
آب سنگین
خواب سنگین
رفتار سنگین
اسلحه سنگین
هزینه سنگین
سفره رنگین
غذای سنگین
هوای سنگین
صنایع سنگین
فلز سنگین
زهرآگین
عطرآگین
میانگین
شرمگین
سهمگین
خشمگین
اندوهگین
غمگین
چین
بلدرچین
پاورچین
حروفچین
خبرچین
خوشه چین
نقطه چین
دست چین
سخن چین
عرقچین
سنگ چین
سیم چین
پشم چین
مرکب چین
مو چین
ژلاتین
کِراتین
پلاتین
پانکراتین
کروماتین
خط لاتین
آستین
الاستین
رامتین
سلاطین
شیاطین
گیوتین
نیکوتین
ته نشین
همنشین
جانشین
راه نشین
بالانشین
دلنشین
سرنشین
خانه نشین
خلوت نشین
خوش نشین
چادر نشین
زاغه نشین
غارنشین
اجاره نشین
ساحل نشین
شهرنشین
شیخ نشین
بادیه نشین
امیر نشین
صحرانشین
صدرنشین
قصرنشین
کاخ نشین
کافه نشین
کرایه نشین
کوچ نشین
کوخ نشین
کوه نشین
گود نشین
گوشه نشین
مهاجرنشین
سرنشین
پشت میز نشین
کردنشین
ادای دِین
اصول دین
فروع دین
رفیع الدّین
رکن الدّین
سپاه دین
زمردین
فروردین
فولادین
گاباردین
میادین
پمپ بنزین
بنزین
جایگزین
کارگزین
موازین
واپسین
دم واپسین
روز واپسین
دندانه سین
سفره هفت سین
نخستین
نیاسین آتشین
مرغ آتشین
مزاج آتشین
روزگار پیشین
خواب نوشین
آب شیرین
لیمو شیرین
چای شیرین
جوش شیرین
خواب شیرین
شیرین
سخن شیرین
فرامین
اتصال بزمین
پوسته زمین
جاذبه زمین
خاورزمین
مشرق زمین
مغرب زمین
زیرزمین
سرزمین
قواره زمین
گردش زمین
مدار زمین
دومین
سیم زمین
ابریشمین
صدمین
کدامین
مضامین
ملامین
هیستامین
ویتامین
اولین
انسولین
نفتالین
سفالین
وازلین
دیسیپلین
پنی سیلین
معلولین
آدرنالین
خونین و مالین
آدنین
آهنین
اراده آهنین
همچنین
امیرالمؤمنین
سقط جنین
جنگ خونین
فنیل آلانین
مجانین
دارالمجانین
قوانین
نازنین
نیک آیین
بد آیین
نوآیین
شرایین
تصلب شرایین
سرپایین
مقام پایین
لوله مویین

سایر مختوم به ن

تن
گفتن
خفتن
شستن
سفتن
پختن
زن
من
لجن
وطن
لگن
چمن
دهن
تانن
سخن
چدن
سُنن
کهن
سوزن
ایمن
شیون
میهن
آنتن
میزانسن
صِغر سن
انس و جن
مفتن
متعفن
متضمن
هِنّ و هن
فنومن
کاروتن
پیچ آلن
ناهمگن
ممتحن
ممکن
ناممکن
غیر ممکن
توربو ترن
اتیلن
استیلن
پروپیلن
بیماری مزمن
پارتیشن
استیشن
انیمیشن
ارکاندیشن
خشن
صدای خشن
استیشن
بدباطن
خوش باطن
طلاق باین
ابتدا بساکن
آلن
الکن
بشکن
لیکن
مانکن
مسکن
نشکن
چاه کن
خارکن
رختکن
کوه کن
گورکن
شیر افکن
مردافکن
نورافکن
پیل افکن
بمب افکن
اژدر افکن
طنین افکن
بمب افکن
ولیکن
یخ شکن
سرشکن
بت شکن
بنیان کن
خود شکن
موج شکن
کمر شکن
ناوشکن
هیزم شکن
پیمان شکن
چین و شکن
دشمن شکن
دندان شکن
سنت شکن
سنگ شکن
شیشه شکن
عهد شکن
فندق شکن
قانون شکن
قند شکن
کارشکن
لشکرشکن
کشتی یخ شکن
لاستیک یخ شکن
شیشه نشکن
جواب دندان شکن
سیل بنیان کن
مسکن
ارزن
برزن
بنزن
روزن
مخزن
نی زن
بی زن
پیرزن
شیر زن
پدرزن
پاروزن
پنبه زن
تبر زن
چمن زن
خشت زن
خواهر زن
راهزن
رایزن
تارزن
سینه زن
طبل زن
کیف زن
مادرزن
مشت زن
بادبزن
آمپول زن
برادر زن
بقدر ارزن
دو بهم زن
چشمک زن
شمشیر زن
ویلن زن
یکه بزن
سوزن
عاقله زن
شماره زن
چینی بند زن
سرسوزن
سوزن
احسن
باسن
توسن
سوسن
کوسن
واکسن
به نحو احسن
تبدیل به احسن
حسن
واکسن
وجه احسن
گل سوسن
بوشن
روشن
جوشن
گلشن
آویشن
کاپشن
نیمه روشن
سایه روشن
ذهن روشن
رنگ روشن
فکر روشن
گردن
زق زدن
رقصیدن
افکندن
افشاندن
اتو زدن
سنگ معدن
رکاب زدن
سبزی خوردن
اهمیت دادن
پوشیدن
افکندن
گل نسترن
دامن
بهمن
خرمن
مأمن
ژرمن
دشمن
شومن
نارون
یاسمن
رونست
انجمن
ترکمن
نشیمن
جنتلمن
اهریمن
رَستن
آبستن
زیستن
خویشتن
پنج تن
پادتن
رویین تن
آهوی ختن
نبرد تن
بتن
الفت گرفتن
جستن
یافتن
اضطراب داشتن
روحیه داشتن
مخازن
محاسن
اماکن
خزاین
سفاین
قراین
مُقارن
مباین
معاون
کربن
بن بن
بیخ و بن
نیوتن
ناخن
واگن
روی سخن
شیرین سخن
صاحب سخن
هم سخن
مستهجن
میگرن
متقارن
نامتقارن
متوازن
متعاون
میگرن
ماهی تن
تلفن
گرامافن
میکرفن
تعفن
دو ماراتن
سطح تقارن
محور تقارن
هیدروکربن
سیکل کربن
هیدرات کربن
کاغذ کاربن
دیوکسید کربن
ژاپن
موطن
هم وطن
فرزند وطن
سوء ظن
شک و ظن
روغن
قدغن
کفن
مدفن
افکن
علم و فن
فوت و فن
قانون مدون
پاکدامن
دشمن
اتاق نشیمن
لولوی سرخرمن
وعده سر خرمن
آهن
پیراهن
تیرآهن
خط آهن
ذوب آهن
راه آهن
سنگ آهن
گاوآهن
مبرهن
بد دهن
پیرهن
هم میهن
درخت کهن
ادبیات کهن
کوره ذوب آهن
پروفیل تیرآهن
سولفات آهن
ورق آهن
عصر آهن
زیرپیراهن
مادر میهن
پل راه آهن
بالکن
بازکن
تیزکن
بازیکن
دربازکن
پاک کن
خشک کن
سرد کن
کارکن
گرمکن
آبگرمکن
آب سردکن
دهان پرکن
شکم پرکن
صدا خفه کن
کارچاق کن
کان لم یکن
لوله بازکن
لوله خم کن
مخلوط کن
مدادپاک کن
گل فراموشم مکن
جن
شن
ترن
خشن
روبن
باطن
راهن
کاهن
خازن
ساکن
لکن
ضامن
داین
موهن
مؤمن
مزمن
بالرین
کمدین
والرین
نامعین
سزارین
الکتریسین
تکنیسین
تئوریسین
مکانیسین
موزیسین
تباین
تقارن
توازن
تعاون
آرگن
ادکلن
تفلن
نایلن
ویلن
اهل تسنن
انترن
مدرن
ابن
اذن
ضمن
در ضمن
ذهن
کند ذهن
بین
عین
مابین
زوجین
قطبین
نعلین
طرفین
وسطین
والدین
عاق والدین
شهادتین
فیمابین
مجلسین
خیار غبن
حزن
حُسن
رکن
یُمن
بد یُمن
خوش یمن
امن
ناامن
بطن
طعن
لعن
دفن
جشن
قرن
صحن
رهن
لحن
شدیداللحن
پهن
خط پهن
دُم پهن
سرپهن
وزن
گوزن
بی وزن
پُر وزن
کم وزن
هم وزن
خروس وزن
سنگین وزن
سبک وزن
ساردین
دارچین
راستین
گوانین
تئین
رزین
چنین
سنین
نگین
وجین
دروغین
اربعین
فعل معین
پارافین
مراسم تدفین
قریب به یقین
قطع و یقین
اطعام مساکین
دل چرکین
عدم تمکین
مسکین
مشکین
نمکین این
جین
چین
دین
زین
کین
مین
هین
ماشین
پین
آتروپین
عناوین
مدعوین
پروتئین
کافئین
کوکائین
بنزین
چرکین
نفرین
حین
ریاحین
پوستین
توربین
دوربین


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

11 دیدگاه

م فریاد · 2022/01/13 در

با سلام و آرزوی موفقیت لطفا امکان سرچ واژگان را هم اضافه کنید تا دسترسی به وآژه گان مورد نظر راحت تر شود راحت تر شود
ممنون

  مجید فاضلی · 2022/01/13 در

  سلام و ارادت
  شما از هر طریقی که وارد سایت بشید ، چه با موبایل و چه با کامپیوتر ، مرورگر خودتون گزینه جستجو داره. در هر صفحه ای که هستید با استفاده از جستجوی مرورگرتون میتونید به هر کلمه ای که میخواید برسید

رهی رهگذر · 2019/09/19 در

با عرض ادب، ممنون از برگه زیبا و مفید شما
زغن، ذقن، جفن، بدن، چکن (در زبان دری مروج افغانستان “چپن”)، سمن، محن، دمن

بهنام · 2019/07/27 در

هم قافیه تمدن

ناشناس · 2019/01/16 در

مضنون ،مجنون,اکنون

ناشناس · 2018/11/02 در

گفتن،خفتن،شستن،سفتن،پختن…..

  مجید فاضلی · 2018/11/03 در

  سپاس دوست عزیز

  ن.. · 2019/05/22 در

  باسلام ضمن تشکر از زحمات شما در جمع اوری این واژه ها لطفا هم قافیه های :پرگار. کردگار….

   مجید فاضلی · 2019/05/22 در

   سلام
   ممنون از حضور گرم شما
   به بخش هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا مراجعه بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها