هم قافیه ها مختوم به ه – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به ه
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به اه

دستگاه
پرتگاه
بزمگاه
رزمگاه
شرمگاه
قتلگاه
قعر چاه
پر کاه
دلو چاه
سر چاه
لب چاه
سر راه
سربراه
سر پناه
شبکلاه
کجکلاه
تباه
پناه
پگاه
نگاه
سپاه
سه راه
سه گاه
رفاه
سیاه
گیاه
کلاه
گناه
گواه
بارگاه
باشگاه
پا بماه
پاسگاه
پادشاه
پایگاه
جایگاه
خانقاه
دادگاه
زادگاه
راه راه
شامگاه
شاهراه
گاه گاه
ناآگاه
خاستگاه
آب چاه
آگاه
ناگاه
آنگاه
جانکاه
بنگاه
بیگاه
بی راه
بدخواه
تنخواه
پنجاه
درگاه
هرگاه
گهگاه
افواه
همراه
دلخواه
اکراه
گمراه
کوتاه
بندرگاه
پناهگاه
نهانگاه
هواخواه
چراگاه
چرخ چاه
خرم نگاه
خلوتگاه
درمانگاه
روانکاه
سحرگاه
لنگرگاه
سق سیاه
شبانگاه
قرارگاه
کمینگاه
گردشگاه
ورزشگاه
گلوگاه
وعده گاه
قدکوتاه
نفت سیاه
نژاد سیاه
ایستگاه
زیستگاه
دیدگاه
گیجگاه
بی پناه
بی گناه
دین پناه
میزراه
پیشگاه
آه
باه
جاه
چاه
خواه
راه
شاه
کاه
گاه
ماه
اندرزگاه
بد و بیراه
پرستشگاه
پرورشگاه
پژوهشخواه
پژوهشگاه
تبعیدگاه
تخته سیاه
تعمیرگاه
تفرجگاه
توقفگاه
دادگاه
جهان پناه
جولانگاه
چاه
سیاه
رفیق نیمه راه
سر بزنگاه
کارگاه
ماه
شهادتگاه
طلای سیاه
عدالتخواه
کلاه
فروشگاه
نمایشگاه
آرامگاه
آزادراه
جان پناه
چهار گاه
چهار راه
وامخواه
خوابگاه
دانشگاه
زایشگاه
کارآگاه
شاهنشاه
آب سیاه
آب زیرکاه
آبریزگاه
آرایشگاه
آزمایشگاه
آسایشگاه
آزادیخواه
آموزشگاه
خاطرخواه
خواه و ناخواه
سالار سپاه
داستان کوتاه
کار سیاه
کارنامه سیاه
گاه و بیگاه
ناخودآگاه
بازار سیاه
بازداشتگاه
فرودگاه
پالایشگاه
هیچگاه
نیمه راه
نیروگاه
نیک خواه
میعادگاه
شیرخوارگاه
بی گل و گیاه
پیشابراه
اشتباه
خیرخواه
خیمه گاه
دل آگاه
بزنگاه
تکیه گاه
دل سیاه
دلبخواه
بهمراه
اسفند ماه
اقامتگاه
رفاه
چشم براه
شکارگاه
عبادتگاه
زیارتگاه
قصه کوتاه
میدانگاه
ندامتگاه
خود خواه
خود آگاه
اردوگاه
بزرگراه
پلیس راه
فرودگاه
فروشگاه
قربانگاه
کشتارگاه
دانشگاه
پشت و پناه
جمهوری خواه
دمسیاه
صبحگاه
عمق چاه
گذرگاه
کوره راه
پول سیاه
توشه راه
کوی دانشگاه
روزگار سیاه
روبراه
روسیاه

مختوم به به

لبه
پنبه
جعبه
جنبه
جذبه
ضربه
حربه
حصبه
شنبه
توبه
نوبه
خطبه
دنبه
رتبه
سُمبه
سُنبه
شعبه
کلبه
گربه
نخبه
کم جنبه
محجّبه
مصوبه
چهارشنبه
پنجشنبه
پهلوان پنبه
دو مرتبه
چوب پنبه
غیر مترقبه
تجربه
حصبه
دعای ندبه
ضد ضربه
زردچوبه
مارچوبه
سوراخ سنبه
عالی رتبه
هم رتبه
آب توبه
با تجربه
بی تجربه
پُر تجربه
کم تجربه
بی شایبه
دو جانبه
یکجانبه
همه جانبه
جاذبه
محاسبه
عندالمطالبه
انگشت سبابه
ایراد خطابه
ماهیتابه
محاربه
محاسبه
مصاحبه
مضاربه
مطالبه
مکاتبه
آفتابه
ارّابه
سبّابه
خرابه
خطابه
صحابه
سردابه
گرمابه
طلبه
غلبه
قصبه
کسَبه
خونابه
رودابه
شیرابه
نوشابه
دو خوابه
سه شنبه
شکمبه
یکشنبه
تلمبه
قلمبه
دو لبه
دوشنبه
عقربه
مرتبه
دبدبه
تجربه
اعجوبه
مخروبه
غریبه
کتیبه
تابه
لابه
مثابه
جاذبه
قاطبه
راهبه

مختوم به ته

از خود گذشته
بخت برگشته
روزگار گذشته
چشم بسته
افسار گسسته
بسته
وابسته
پاکت سربسته
پیوسته
چاپ برجسته
چشم و گوش بسته
خط شکسته
حرف سربسته
شکسته
دار و دسته
دل شکسته
زبان بسته
سرشکسته
قفل بسته
عنان گسسته
دولت وابسته
مداربسته
آهن تفته
رفته رفته
پیشرفته
برباد رفته
خرج دررفته
روی هم رفته
رنگ و رو رفته
زغال اخته
شلنگ تخته
سراسر هفته
البته
دررفته
وارفته
بی هسته
پیوسته
ناپیوسته
وارسته
وابسته
دربسته
دلبسته
دلخسته
خجسته
برجسته
گذشته
گسسته
شکسته
بازنشسته
ورشکسته
سربسته
سردسته
گلدسته
آراسته
هم بسته
نورسته
برگشته
سرگشته
شلخته
برانگیخته
افسار گسیخته
جسته و گریخته
لجام گسیخته
آکتیویته
رادیوآکتیویته
الکتریسیته
فرمالیته
لیته
دیکته
ریخته
آمیخته
آویخته
انگیخته
گریخته
گسیخته
فرهیخته
شیفته
عفریته
کمیته
اتوریته
چمباته
بافته
شکافته
شناخته
ناشناخته
گداخته
کاسته
راسته
نشاسته
خواسته
برخاسته
ناخواسته
نوخاسته
پیراسته
برداشته
گماشته
انباشته
ساخته
یاخته
دلباخته
کاراته
هیدراته
آسفالته
سولفاته
پته
شته
کته
اخته
لخته
تخته
تفته
هفته
رفته
سَفته
سکته
چنته
بسته
خسته
دسته
رسته
هسته
کشته
کارکشته
پشته
دو پشته
پخته
ناپخته
نپخته
نهفته
خفته
گفته
ناگفته
شسته
نکته
دکلته
شکفته
نوشکفته
آشفته
پسته
شِفته
گرفته
آهسته
شایسته
دانسته
رشته
برشته
فرشته
سررشته
پته
پاکباخته
پیش ساخته
خود ساخته
مهمان ناخواسته
ناخواسته
گداخته
تک یاخته
رنگباخته
روغن گداخته
گوشت راسته
نیمه افراشته
دلسوخته
پدرسوخته
برافروخته
آفتاب سوخته
چهره برافروخته
خرمن سوخته
خود فروخته
سیاه سوخته
قهوه ای سوخته
لباس دوخته
بخت خفته
استعداد نهفته
جوان نپخته
حرفهای نپخته
رفتار نپخته
نهفته
پوسته
دو پوسته
درسته
آش رشته
دست نوشته
رشته رشته
سنگ نبشته
نان برشته
بوته
کوفته
دوخته
سوخته
فروخته
آموخته
اندوخته
بیتوته

مختوم به جه

توجه
جلب توجه
متوجه
مواجه
موجه
ناموجه
وجه
باجه
خواجه
خارجه
پنجه
لهجه
گنجه
سنجه
گوجه
زوجه
فرجه
یونجه
جوجه
بودجه
شیرجه
خدیجه
نتیجه
درجه
شکنجه
بی نتیجه
ته لهجه
ذیحجه
سرپنجه
سرگیجه
قوی پنجه
خوش لهجه
سرخجه
معالجه
بودجه
کسری بودجه

مختوم به ده

خورده
مرده
شمرده
تمدن مرده
خط خورده
دست خورده
دل آزرده
دل مرده
پژمرده
سرسپرده
سود سپرده
سرماخورده
شیر پاک خورده
صاحب مرده
عمده
گنده
کله گنده
فریب خورده
قسم خورده
تیرخورده
مادرمرده
واخورده
توده
دوده
روده
آسوده
آلوده
پالوده
شالوده
فالوده
بیهوده
پیموده
ستوده
سروده
گشوده
ناگشوده
آزموده
ایده
چیده
دیده
بریده
دم بریده
پکیده
پریده
پدیده
تکیده
جریده
حدیده
خمیده
دریده
دمیده
عدیده
عقیده
قصیده
رسیده
جن دیده
جنگدیده
جهاندیده
آسیبدیده
آب گندیده
عقیده
سرپوشیده
رنگپریده
آبدیده
خوابیده
ورزیده
پدر آمرزیده
بریده بریده
بلا دیده
بلا کشیده
تازه به دوران
رسیده
چشم دریده
خط خمیده
دراز کشیده
رفتار سنجیده
دنیا دیده
زجردیده
رنج کشیده
رفتار اندیشیده
ستم کشیده
صورت رنگپریده
صورتِ تراشیده
لب پریده
لباس ژولیده
گوشت کوبیده
کباب کوبیده
مارگزیده
مصیبت دیده
مصیبت کشیده
خشکیده
گرگ باران دیده
موی ژولیده
نگاه دزدیده
نور دیده
میوه رسیده
سخن سنجیده
سرمه کشیده
سخن سرپوشیده
آزارنده
آزماینده
آشامنده
آساینده
آراینده
آلاینده
پالاینده
خواباننده
ترساننده
فرساینده
بخشاینده
رنجاننده
چرخاننده
رقصاننده
خنداننده
خشکاننده
ترکاننده
سوزاننده
شوراننده
پیچاننده
پیماینده
بسر آمده
باز آمده
بجان آمده
بستوه آمده
آفت زده
باد زده
برچسب زده
برس زده
برق زده
پیوند زده
جن زده
جنگ زده
خجالت زده
دریا زده
سرما زده
گرما زده
زنگ زده
رنگ زده
شگفت زده
دود زده
کپک زده
ماتمزده
وحشت زده
یخزده
هدایت شونده
بالا رونده
سازنده
برگ برنده
بشقاب پرنده
راننده
پوست کنده
تار کِشنده
تکان دهنده
رأی دهنده
جعبه دنده
چرخ دنده
حرف زننده
خوش خنده
رفتار زننده
ریز پردازنده
تپنده
سرمای گزنده
سفارش دهنده
فرستنده
خنده
پرنده
بیننده
کمک راننده
کودتای خزنده
رفتار برخورنده
بالارونده
پایین رونده
گرونده
زاینده
هدایت شونده
گیرنده
نگاه پرسنده
فزاینده
پرکننده
تهیه کننده
مصرف کننده
بار ده
بازده
ده
فرمانده
گاو شیر ده
نوزده
هجده
شانزده
سیزده
پانزده
چهارده
هفده
دوازده
هیجده
شیرده
یازده
آزاده
آماده
افتاده
سمباده
سنباده
ایستاده
استفاده
ساده
خانواده
خاله زاده
اصیل زاده
امامزاده
آقازاده
شاهزاده
بنده زاده
حلالزاده
بوداده
دل داده
رم داده
ته مانده
چپانده
چرخانده
درمانده
بازمانده
باقیمانده
برگردانده
رنجانده
ناخوانده
جامانده
جوشانده
خیسانده
سجّاده
کبّاده
قلاده
جاده
شازده
حاده
ماده
رانده
مانده
وامانده
پس مانده
فرستاده
گمشده
رها شده
بتکده
دهکده
میکده
غمکده
هنرکده
شعبده
آتشکده
دانشکده
ماتمکده
خلوتکده
عشرتکده
پژوهشکده
غمزده
شتابزده
شرمزده
غربزده
سیل زده
فلکزده
سده
زده
سرزده
عربده
رده
زرده
برده
نرده
گرده
پرده
بی پرده
در پرده
بنده
خنده
دنده
رنده
وعده
زنده
ژنده
پسندیده
ستمدیده
نورسیده
هم عقیده
ورپریده
دم کشیده
میانپرده
برون پرده
پس پرده
پشت پرده
پیش پرده
گچ زنده
موجود زنده
لوزالمعده
زخم معده
خلف وعده
چوب پرده
کارکرده
سرکرده
هوای دم کرده
دو زرده
متکلم وحده
زایده
فایده
والده
وارده
قاعده
بقاعده
بی فایده
پُر فایده
بی قاعده
مراوده
مزایده
مساعده
مشاهده
معاهده
مادّه واحده
ضربه وارده
مؤاخذه
متحده
بیننده
پیچنده
خیزنده
زیبنده
ریزنده
ریسنده
لیسنده
گیرنده
گریزنده
گزیننده
نویسنده
ذیقعده
بد آورده
بادآورده
آب آورده
بجا آورده
به یاد آورده
حلوا ارده
فراورده
گنج باد آورده
آجیل پرورده
دست پرورده
نازپرورده
نمک پرورده
آبداده
جا افتاده
جن بوداده
آدمیزاده
حرامزاده
از کار افتاده
خانواده
کانون خانواده
حریم خانواده
افسر پیاده
برادر زاده
خواهرزاده
پیش پا افتاده
عابر پیاده
فوق العاده
حسن استفاده
خارق العاده
دور افتاده
روستازاده
زاویه حاده
سرگشاده
کار ساده
زندگی ساده
سنگ سنباده
سوء استفاده
عدم استفاده
عقب افتاده
امامزاده
آب ایستاده
فوق العاده
فیس و افاده
قابل استفاده
کارگر ساده
کاغذ سنباده
نامه سرگشاده
نر و ماده
باند جاده
بلا استفاده
ناآزموده
جنگ آزموده
کارآزموده
دامن آلوده
دل آسوده
دل و روده
ستوده
سخن بیهوده
کار بیهوده
سپارنده
ستاینده
شتابنده
فشارنده
چکاننده
چگالنده
نگارنده
نماینده
کشاننده
شکافنده
شناسنده
شب مانده
عقب مانده
پدرخوانده
مادرخوانده
پسر خوانده
دخترخوانده
فرزند خوانده
مهمان ناخوانده
دست نشانده
افزاینده
لرزاننده
لغزاننده
پردازنده
چسباننده
بردارنده
گرداننده
گریاننده
گنجاننده
نگهدارنده
بازدارنده
واگذارنده
رقصنده
رخشنده
بخشنده
بلعنده
پرونده
پرورده
ارزنده
لرزنده
لغزنده
رزمنده
جنگنده
سنجنده
خندنده
چرخنده
چسبنده
غلتنده
شرمنده
گردنده
گندنده
برنده
جهنده
جونده
چرنده
دمنده
دهنده
دونده
درنده
پرنده
پرانده
تپنده
خزنده
گزنده
وزنده
زننده
رونده
رمنده
شونده
مکنده
معده
لوده
زبده
کنده
گنده
عقده
عمده
عهده
سجده
خرده
خورده
مرده
مژده
آرمیده
آفریده
آبدیده
آدم ندیده
آمرزیده
برگزیده
چروکیده
نکوهیده
سرپوشیده
درپوشیده
درخشیده
اندیشیده
آورده
آکنده
پراکنده
کاهنده
کاونده
آینده
بارنده
دارنده
سازنده
بازنده
بافنده
بالنده
نالنده
تابنده
یابنده
پاینده
پاشنده
داننده
راننده
خواننده
خوابنده
خواهنده
زاینده
ساینده
پوسیده
پوشیده
جوشیده
شوریده
روییده
ژولیده
کوبیده
پیچیده
آورنده
تراونده
تراشنده
تنابنده
تکاننده
رساننده
خراشنده
خرامنده
پناهنده
رهاینده
فزاینده
نوازنده
برازنده
سپرده
شمرده
فشرده
دِمُده
آزرده
افسرده
افشرده
افزوده
پژمرده
سرخورده
سالخورده
نامبرده
پوسنده
پوشنده
جوشنده
جوینده
پوینده
روینده
سوزنده
دوزنده
دوشنده
شورنده
شوینده
کوبنده
کوچنده
کوشنده
گوینده
گزیده
اکسیده
ارکیده
خشکیده
ترشیده
دزدیده
شنونده
شکننده
نگرنده
فرستنده
درخشنده
دک و دنده
سرافکنده
پرستنده
پژوهنده
خروشنده
فروشنده
فروزنده
گمارنده
گشاینده
سُراینده
سراپرده
بلعیده
برچیده
چرخیده
چسبیده
سنجیده
فهمیده
گندیده
ورزیده اراده
اعاده
افاده
نهاده
نواده
گشاده
پیاده
زیاده
چکنده
کِشنده
چشنده
گرینده
یکدنده
انگیزنده
آمیزنده
آویزنده
پذیرنده
فریبنده
پُر بیننده
آفریننده
بُرنده
خورنده
سُرنده
کشنده
کننده
ترشنده
خشکنده
گنجنده
گسترده
جنبنده
غرّنده
پرسنده
باریده
پاشیده
چاپیده
چاییده
خوابیده
نادیده
زاییده
ساییده
ماسیده
چشیده
سپیده
سفیده
شنیده
کشیده
رباینده
زداینده
گذارنده
شمارنده
آموزنده
آشوبنده
افروزنده
شکوفنده
آمده
برآمده
سرآمده
دلزنده
سرزنده
فرخنده
داغدیده
خراشیده
نتراشیده
رهانیده
فرسوده
فرموده
محدوده
باده
داده
ساده

مختوم به ره

تره
کره
ثمره
شجره
حشره
فقره
نکره
پنجره
چنبره
حنجره
مقبره
منظره
مسخره
شب پره
پیکره
سیطره
یکسره
گستره
دو سره
بالأخره
روزمره
تک نفره
یک نفره
مستعمره
دهان دره
دو نفره
تهِ دره
اره
منوّره
آهوبره
علیا مخدّره
خوش منظره
محبت یکسره
پنجره
غیره
فرفره
قرقره
خرخره
کِرکره
تبصره
تذکره
پرتره
کنگره
کرکره
غیرمنتظره
کنسانتره
صادره
زبان محاوره
میز مذاکره
لگن خاصره
قوه باصره
نیم دایره
دایره
تیره
جیره
چیره
خیره
زیره
شیره
گیره
لیره
پذیره
جزیره
حریره
خمیره
ذخیره
نبیره
زنجیره
همشیره
دستگیره
تیره
شب تیره
شبه جزیره
گناه صغیره
گناه کبیره
روابط تیره
سرکه شیره
هیئت مدیره
بی بهره
بی مهره
گلچهره
پریچهره
پیچ و مهره
حج عمره
حمام نمره
آب نقره
میاندوره
همسفره
خرزهره
خرمهره
دستمال سفره
ستون مهره
چهره
باره
پاره
چاره
کاباره
آواره
بهاره
سواره
شراره
قواره
حاره
قاره
اجاره
اداره
ازاره
اشاره
جداره
ستاره
کناره
مناره
نظاره
هزاره
حجره
حفره
خمره
عُمره
زمره
زهره
شهره
مهره
سفره
نقره
نمره
انباره
بد کاره
سیّاره
طیّاره
فواره
قدّاره
کفاره
گهواره
مهپاره
هرکاره
همواره
آرواره
ماهواره
یادواره
پاره پاره
آتشپاره
آجرپاره
آهن پاره
کاغذ پاره
بازار مکاره
مال الاجاره
باصره
باکره
خاصره
خاطره
دایره
شاعره
صادره
نادره
محاصره
محاوره
مخابره
مخاطره
مذاکره
مشاجره
مشاعره
مشاوره
مصادره
مناظره
سنگواره
بد قواره
تکشماره
جشنواره
تخته پاره
همه کاره
ورق پاره
ابوطیاره
نفس امّاره
سر فواره
انگشت اشاره
رییس اداره
ضمیر اشاره
زبان اشاره
یکباره
می خواره
خمپاره
رخساره
عصاره
گوشواره
بی ستاره
بی قواره
پیش شماره
هیچکاره
نیمه کاره
استخاره
استعاره
اشاره
نصفه کاره
تکه پاره
جگرپاره
بهاره
اوره
سوره
شوره
غوره
کوره
تنوره
دلشوره
ده کوره
اسطوره
مسطوره
ماسوره
پاشوره
آب غوره
حمد و سوره
چند منظوره
خوره
کره
دوره
پیوره
سُرسُره
موخوره
نیم کره
دلهره
یک موتوره
خوش قواره
همه کاره
اجاره
دوباره
دو کاره
شماره
گزاره
بهره
زهره
صخره
طفره
قطره
کسره
نعره
چهره
خبره
دیواره
بیچاره
بیکاره
توبره

مختوم به زه

پوزه
روزه
زوزه
کوزه
موزه
آموزه
امروزه
عجوزه
فیروزه
تازه
سازه
اجازه
مغازه
جنازه
گدازه
اندازه
آوازه
خمیازه
دروازه
شامپانزه
شیرازه
بی اندازه
پُر آوازه
تر و تازه
حرف تازه
تشییع جنازه
بلند آوازه
هم اندازه
قید اندازه
شاگرد مغازه
ریزه
غریزه
ستیزه
آمیزه
آویزه
پاکیزه
مکانیزه
کانالیزه
پلاریزه
گالوانیزه
کوانتیزه
گاز یونیزه
انگیزه
سنگریزه
دوشیزه
یونیزه
مدرنیزه
موتوریزه
ریزه
پاستوریزه
نیزه
پاییزه
استریلیزه
مکانیزه
استرلیزه
هموژنیزه
نور پلاریزه
آهن گالوانیزه
سبزه
شرزه
غمزه
لرزه
مرزه
هرزه
همزه
نیزه
سرنیزه
پس لرزه
زمین لرزه
هر روزه
یک روزه
همه روزه
نصف روزه
کاسه کوزه
چند روزه
با جربزه
خربزه
خزه
مزه
با مزه
بد مزه
بی مزه
خوشمزه
مزمزه
معجزه
جایزه
مبارزه
حوزه
لوزه
خربزه
جُربُزه
کمبزه

ـ یشه

تیشه
پیشه

ریشه
گیشه

مختوم به طه

احاطه
رابطه
ضابطه
واسطه
بیواسطه
شمّاطه
مشاطه
مربوطه
مشروطه
محوّطه
متوسطه
مغلطه
مغالطه
ورطه
غوطه
حیطه
غبطه
سُلطه
نقطه
دو نقطه
سَلیطه
سفسطه
متوسطه
باواسطه
بی واسطه

مختوم به عه

تبعه
اربعه
مقنعه
مطبعه
مزرعه
مدافعه
مرافعه
مراجعه
مُزارعه
مطالعه
مقاطعه
منازعه
دافعه
رابعه
سامعه
جامعه
شایعه
ضایعه
فاجعه
واقعه
مذهب شیعه
مابعدالطبیعه
عام المنفعه
شب جمعه
امام جمعه
نماز جمعه
ارکان اربعه
عضو جامعه
عمق فاجعه
نیروی دافعه
بی مطالعه
ثقل سامعه
دفعه
خدعه
قطعه
قلعه
مجموعه
ممنوعه
زیر مجموعه
موضوعه
جرعه
لاجرعه
قرعه
جمعه
شیعه
طلیعه
ودیعه
اشاعه
السّاعه
توسعه
صومعه

مختوم به له

اله و بله
پُر ولوله
حوصله
حال و حوصله
هم محله
شرکت منحله
بلافاصله
بد معامله
آبله
داخله
باطله
عادله
هفت سر عایله
مدینه فاضله
خط فاصله
سرسلسله
زلزله
قبله
جمله
من جمله
کج و کوله
ضد حمله
سگ گله
گله
پشم و پیله
بی شیله پیله
وسیله
میخ طویله
لوله
قرض و قوله
خط لوله
شاه لوله
چاله چوله
هله هوله
صفیر گلوله
کوتوله
ضد گلوله
اِله
الله
بالله
والله
یا الله
الحمدالله
استغفرالله
اعوذ بالله
نعوذبالله
انشاءالله
ماشاء الله
آیت الله
بسم الله
بارک الله
تبارک الله
بحمدالله
بیت الله
ذبیح الله
صلی الله
رحمت الله
روح الله
رسول الله
لا اله الا الله
تیله
پیله
شیله
حیله
میله
فیله
فتیله
طویله
قبیله
وسیله
شیله پیله
شنبلیله
باله
چاله
خاله
ژاله
لاله
ماله
ناله
هاله
واله
احاله
ازاله
اماله
پیاله
تفاله
زباله
سُلاله
چغاله
کلاله
مچاله
نخاله
حواله
قباله
قتاله
نقاله
مقاله
رساله
کشاله
دنباله
بزغاله
کنجاله
گوساله
هرساله
یک ساله
جزغاله
استحاله
هم پیاله
سرمقاله
مقاله
خاله
حق الوکاله
آلت قتاله
دوبله
توله
پیستوله
سوله
کوله
لوله
گلوله
مقوله
بیغوله
زنگوله
کوتوله
محموله
مرسوله
منگوله
عجله
عمله
امثله
مسئله
مشغله
مرحله
حوصله
فیصله
مجله
محله
ولوله
بذله
بعله
فعله
فضله
اصله
وصله
حمله
وهله
با حوصله
بی حوصله
کم حوصله
پُر حوصله
پُر مشغله
سرعمله
خِپله
اسکله
سلسله
چلچله
زلزله
هِلهله
منزله
معتزله
مخیّله
مبادله
مجادله
مداخله
معادله
نامعادله
معامله
مغازله
مقابله
آبله
باطله
حامله
داخله
عائله
عایله
غایله
فاصله
قابله
قافله
مبله
جمله
سُفله
شعله
قله
رله
ژله
صِله
گِله بله
تله
دله
لَلِه
شله
حوله
عضله
ایزوله
غلغله
قبله
حجله
نفله

مختوم به مه

خودکامه
هنگامه
مهنامه
برنامه
بارنامه
کارنامه
آئین نامه
اساسنامه
احضارنامه
اخطارنامه
اظهار نامه
اقرارنامه
امان نامه
اجازه نامه
ادعا نامه
استعفا نامه
استوار نامه
اعتبار نامه
اعتراف نامه
ترازنامه
امتیاز نامه
توبه نامه
هفته نامه
ویژه نامه
بیمه نامه
بی برنامه
پایان نامه
پیمان نامه
تصویب نامه
تقدیرنامه
تعهدنامه
توافق نامه
یادنامه
دادنامه
دانشنامه
دعوتنامه
روزنامه
رضایتنامه
زندگینامه
زیارتنامه
سیاحتنامه
ضمانت نامه
شاهنامه
ماهنامه
فالنامه
سالنامه
سفرنامه
سوگندنامه
پرسشنامه
شجره نامه
شناسنامه
نظامنامه
صلح نامه
قولنامه
وقفنامه
بخشنامه
قطعنامه
عقدنامه
عهدنامه
غلطنامه
قسمنامه
فیلمنامه
فوق برنامه
معرفی نامه
نمایشنامه
گواهینامه
گذرنامه
لغتنامه
وصیت نامه
وکالتنامه
موافقت نامه
روزنامه
اذان و اقامه
رمه
قمه
همه
خدمه
صدمه
قلمه
کلمه
اطعمه
زمزمه
محکمه
همهمه
پُر همهمه
ترجمه
دیپلمه
جمجمه
قمقمه
قابلمه
دکلمه
مقدمه
بی مقدمه
مجسمه
حق الزحمه
دختر عمه
ورم ملتحمه
دارالترجمه
ترجمه
خاتمه
قایمه
لازمه
ناظمه
هاضمه
واهمه
پُر واهمه
زاویه قائمه
سوء هاضمه
مخاصمه
محاکمه
مکالمه
مُلازمه
پخمه
تسمه
دخمه
چکمه
نیم چکمه
لطمه
نرمه
نغمه
وسمه
چرخ تسمه
جامه
خامه
نامه
ادامه
اقامه
پیژامه
علامه
عمامه
شامه
ترمه
چشمه
سرچشمه
کرشمه
سِگِرمه
خیمه
قِیمه
یورتمه
سورتمه
بیمه
نیمه
دو نیمه
ندیمه
جریمه
ضمیمه
بیمه
سراسیمه
عظیمه
تخمه
تکمه
جا تکمه
حومه
دکمه
دلمه
لقمه
سرمه
طعمه
قرمه
باسمه
ساچمه
بتن آرمه
گیومه
منظومه
مرقومه

مختوم به نه

ـ آنه

دانه
شانه
لانه
چانه
جانانه
رایانه
سالانه
سامانه
شاهانه
ماهانه
کارانه
کاشانه
آستانه
آشیانه
ناشیانه
آمرانه
عارفانه
عادلانه
عاقلانه
عاشقانه
عالمانه
عامیانه
عاجزانه
جابرانه
جاهلانه
جاودانه
تازیانه
رازیانه
داهیانه
سالیانه
ساحرانه
چاپخانه
چایخانه
کارخانه
ظالمانه
خالصانه
صادقانه
غاصبانه
فاتحانه
مالکانه
ماهرانه
ماهیانه
شاعرانه
شاهدانه
مادرانه
عجولانه
غیورانه
آزادانه
آگاهانه
پدرانه
پسرانه
ترانه
تکانه
بَتانه
بهانه
جوانه
خزانه
دهانه
فسانه
مثانه
رسانه
سرانه
کرانه
روانه
زبانه
زمانه
زنانه
شبانه
کمانه
اعانه
دوگانه
بتخانه
گلخانه
شکرانه
پرچانه
دُردانه
دزدانه
صبحانه
استوانه
پستخانه
دخترانه
دشمنانه
پشتوانه
مخلصانه
مغرضانه
منصفانه
نشانه
یگانه
میانه
سه گانه
بیعانه
پیمانه
بهدانه
رندانه
ریحانه
میخانه
ادیبانه
دلیرانه
حکیمانه
رذیلانه
صمیمانه
وقیحانه
فقیرانه
دیوانه
بی دانه
بیگانه
ویرانه
بیکرانه
بیطرفانه
بی ادبانه
عوامانه
اربابانه
انگشتانه
خوشبختانه
بدبختانه
برادرانه
روزانه
توپخانه
دوستانه
صوفیانه
موذیانه
موریانه
استادانه
شجاعانه
جداگانه
جذامخانه
آبدارخانه
پاسدار خانه
آشپزخانه
تاریکخانه
داروخانه
خلوتخانه
مکتبخانه
نمازخانه
نوانخانه
مهمانخانه
کتابخانه
صاحبخانه
ضرّابخانه
سلاخ خانه
سقاخانه
عکاسخانه
غسّالخانه
دباغخانه
یتیم خانه
مریضخانه
محیط خانه
دبیرخانه
گدا خانه
نگارخانه
قمار خانه
گستاخانه
شوفاژخانه
دفترخانه
زرگر خانه
رصدخانه
طربخانه
دم خانه
دوا خانه
چهارخانه
توپخانه
رودخانه
زور خانه
سردخانه
گرمخانه
رنگدانه
افسانه
فرزانه
مردانه
پروانه
مستانه
عصرانه
خصمانه
دندانه
غمخوانه
هم خانه
ابلهانه
احمقانه
بچگانه
پنبه دانه
مخفیانه
وحشیانه
قهوه خانه
وزارتخانه
سفارت خانه
تجارتخانه
تماشاخانه
موتورخانه
زورخانه
مرده شورخانه
رختشوخانه
معلم سرخانه
صندوقخانه
توپخانه
کارخانه
قمارخانه
اجاره خانه
دیوانه خانه
اسلحه خانه
تصفیه خانه
تلفن خانه
تلمبه خانه
سرباز خانه
داماد سرخانه
مسافرخانه
رودخانه
آشپزخانه
امیدوارانه
آبرومندانه
آزادی خواهانه
از خود بیگانه
ارادتمندانه
آشوبگرانه
اصلاح طلبانه
آشوب طلبانه
اشراف منشانه
عاجزانه
محرمانه
کورکورانه
فیلسوفانه
میهن پرستانه
غذای شبانه
آمار روزانه
انتقام جویانه
اوامر ملوکانه
بلهوسانه
افشاگرانه
خزانه
زنانه
جیره سرانه
دو زبانه
دو زمانه
چند زبانه
داوطلبانه
درامد سرانه
برادرانه
ستمگرانه
پسرانه
دخترانه
تسمه پروانه
گشت شبانه
مؤدبانه
محترمانه
محرمانه
محققانه
مسلحانه
جوانه
اسفنددانه
حکیمانه
استقلال طلبانه
سالانه
بشردوستانه
بهره مالکانه
پول بیگانه
هندوانه
تلاش مذبوحانه
شاهانه
جنگ مسلحانه
چک و چانه
چهار شانه
چندگانه
ماهانه
خاور میانه
خداپسندانه
خردمندانه
خواهرانه
خود سرانه
خیاط خانه
دانه دانه
دهگانه
بیطرفانه
درستکارانه
دو کوهانه
صادقانه
جانانه
عاشقانه
عامیانه
بیگانه
زرادخانه
شاهانه
سازشکارانه
خردمندانه
خالصانه
سنگ مثانه
شاگردانه
شتر دو کوهانه
شرافتمندانه
میانه
پروانه
ظفرمندانه
ماهانه
عزیز دردانه
غافلگیرانه
روزانه
فداکارانه
فعالانه
شاعرانه
هندوانه
مردانه
قهرمانانه
دوستانه
خداپسندانه
کودکانه
کورکورانه
شاعرانه
مأیوسانه
متأسّفانه
متهورانه
مجدّانه
مدبرانه
مادرانه
محتاطانه
شبانه
مذبوحانه
مرتجعانه
مزد روزانه
مستبدانه
مصرّانه
معصومانه
مغز دانه
ملوکانه
موتور چهارزمانه
صبحانه
میهن پرستانه
ناجوانمردانه
نبرد فاتحانه
نشریه ماهانه
نگاه دزدانه
هندوانه
هوشمندانه
وطن پرستانه
یکی یک دانه

اکسیژنه
بار و بنه
بالا تنه
پایین تنه
بچه ننه
آتش زنه
بیمه بدنه
نیمتنه
قوّه مقننه
قرض الحسنه
مجسمه نیمتنه
نایب السّلطنه
سنگ آتشزنه
دکان دو دهنه
دزد سرگردنه
آب اکسیژنه
سینه
کابینه
آیینه
معاینه
یار دیرینه
دگرگونه
نمونه
بیمارگونه
صحنه
پشت صحنه
پینه
چینه
زینه
سینه
کینه
آدینه
آیینه
مادینه
کابینه
خاگینه
واکسینه
قرینه
زمینه
هزینه
سفینه
سبزینه
پشمینه
تهمینه
رنگینه
گنجینه
نقدینه
طمأنینه
قرنطینه
بهینه
شومینه
پُرکینه
گزینه
بوزینه
بیشینه
دیرینه
ویتامینه
اسید آمینه
تنه
سنه
کنه
ننه
بدنه
دهنه
سَکنه
گزنه
اشکنه
امکنه
گردنه
وردنه
منگنه
وگرنه
یکتنه
مقننه
دامنه
دو زنه
روزنه
گونه
پونه
بتونه
گردونه
وارونه
چگونه
نمونه
گلگونه
هرگونه
واژگونه
آبگونه
هیچ گونه
گل بابونه
آبونه
آینه
هرآینه
ارامنه
افاغنه
فراعنه
معاینه
موازنه
پاشنه
بی پاشنه
تشنه
دشنه
رخنه
فتنه
گرسنه
ختنه
برهنه
پا برهنه
کهنه
زخم کهنه
پهنه
صحنه
وزنه
طعنه

مختوم به وه

اوه
کوه
ستوه
شکوه
وجوه
گروه
انبوه
اندوه
مکروه
سرگروه
تولید انبوه
کثیرالوجوه
دانش پژوه
قله کوه
سینه کوه
بیوه
جیوه
شیوه
گیوه
میوه
آب میوه
گیوه
تاوه
گاوه
یاوه
کجاوه
علاوه
نوباوه
بعلاوه
نوه
قهوه
نحوه
رَزوه
غزوه
فال قهوه
جزوه
رُشوه
قلوه
بالقوه
چراغ قوه
جلوه
عشوه
پُر عشوه

مختوم به هه

الهه
سیاهه
آبراهه
بیراهه
یک ماهه
دو راهه
دهه
وجهه
مواجهه
دوازدهه
قهقهه
صفت مشبّهه
جبهه
پشت جبهه
شبه
شیهه
بدیهه

مختوم به یه

آیه
پایه
یکپایه
سه پایه
بی پایه
تک پایه
دونپایه
کوهپایه
میانپایه
چهارپایه
بلند پایه
دانشپایه
علوم پایه
قیمت پایه
دایه
سایه
لایه
مایه
بی مایه
پرمایه
کم مایه
گرانمایه
آرایه
کرایه
کنایه
گلایه
نمایه
سرمایه
همسایه
نیم سایه
پیرایه
بی پیرایه
دو لایه
فرومایه
کارمایه
مایه
درونمایه
کرایه
تحت الحمایه
همسایه
بازار سرمایه
بازده سرمایه
گردش سرمایه
ابنیه
ادویه
اغذیه
انفیه
قرنیه
ارثیه
سهمیه
عدلیه
علمیه
فرضیه
بقیه
رقیه
کلیه
مجریه
تهیه
تأدیه
تثنیه
تجزیه
تخلیه
تزکیه
تسمیه
وجه تسمیه
مرثیه
تسویه
تصفیه
تعبیه
تعزیه
تغذیه
سوء تغذیه
تنقیه
تهویه
فوریه
توصیه
اثاثیه
بیانیه
دفاعیه
اجرائیه
اجلاسیه
لیسانسیه
احضاریه
اخطاریه
اصلاحیه
اظهاریه
اعلامیه
امامیه
زجاجیه
زلالیه
شکوائیه
اطلاعیه
افتتاحیه
اعتراضیه
اسماعیلیه
بادرنجبویه
آتیه
راضیه
بامیه
ثانیه
حاجیه
حاشیه
داعیه
عاریه
عالیه
قافیه
کازیه
ناحیه
آتلیه
شوالیه
ژانویه
علم قافیه
تنگی قافیه
لباس عاریه
میکروثانیه
تأمین آتیه
قایم الزاویه
خیریه
امور خیریه
انجمن خیریه
مذهب زیدیه
سرکار عِلیه
برگ احضاریه
حسینیه
حوزه علمیه
علوم خفیه
وسایط نقلیه
وسایل نقلیه
اولیه
مادّه اولیه
نظریه
ذات الریه
جهیزیه
تأییدیه
هیئت تحریریه
عنکبوتیه
ورودیه
مویه
رویه
دو رویه
پاشویه
روپیه
کوفیه
روحیه
ژوئیه
بنیه
کلیه
کنیه
هویه
سیه
علیه
مسندالیه
مشارالیه
مضاف الیه
مقسوم علیه
رحمت الله علیه
شبیه
سفیه
فقیه
کریه
وجیه
توجیه
تنبیه
تشبیه
بلاتشبیه
وجه تشبیه
ولایت فقیه
بخیه
قریه
تکیه
گریه
نسیه
هدیه
ریه
دیه
پیه

سایر مختوم به ه

ته
ره
سپه
شبه
نگه
گنه
آگه
ناگه
به به
چهچه
له له
بارگه
کوته
مشتبه
سر و ته
بی سر و ته
له
زه
گره
بزه
زره
فربه
روزبه
مشابه
متشابه
معتنابه
تشابه
چه
پاچه
بچه
آنچه
خوانچه
فرچه
بقچه
مخچه
نوچه
غنچه
کوچه
پس کوچه
مورچه
خوکچه
پیچه
بیلچه
تیرچه
میخچه
تیمچه
نیمچه
باغچه
طاقچه
ناوچه
پارچه
یکپارچه
گرچه
هر چه
اگرچه
لگنچه
تشکچه
دفترچه
کلوچه
دندان قروچه
آلوچه
قالیچه
ماهیچه
دریچه
دیگچه
دل پیچه
بازیچه
تاریخچه
یعنی چه
بازارچه
پیازچه
برگچه
تربچه
تپانچه
کتابچه
حبابچه
چنانچه
کمانچه
دریاچه
دیباچه
دستپاچه
دنبالچه
درختچه
صندوقچه
مورچه
کله پاچه
پسر بچه
دختربچه
عَرضه
قبضه
قرضه
بیضه
روضه
عُرضه
قراضه
افاضه
عریضه
فریضه
نقیضه
بیعرضه
معترضه
عارضه
معاوضه
دو قبضه
اوراق قرضه
ماشین قراضه
جمله معترضه
کنه
فقه
لحظه
محفظه
موعظه
حافظه
ملاحظه
بی ملاحظه
تیغه
دو تیغه
صیغه
زاغه
دماغه
غورباغه
قورباغه
شنای قورباغه
نابغه
مبالغه
جغجغه
دغدغه
بی دغدغه
قصه
غصه
رقاصه
خلاصه
مناقصه
نقیصه
خصیصه
عرصه
مخمصه
مشخصه
صفت مشخصه
شاخه
دو شاخه
سه شاخه
سرشاخه
شاخه شاخه
چرخه
دوچرخه
سه چرخه
کلوخه
جوخه
سرجوخه
نسخه
رگه
دو رگه
صدای دورگه
برگه
جرگه
جلگه
تنگه
لِنگه
ینگه
در دولنگه
لنگه به لنگه
تپه
چپه
لپه
کوپه
کاناپه
لثه
ورثه
اثاثه
استغاثه
حادثه
مباحثه


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

15 دیدگاه

رضا · 2022/07/24 در

درود و خسته نباشید

هم قافیه های اندوخت، فروخت، سوخت، دوخت، آموخت، غیر اینها هم قافیه ای اگر هست لطفا ممنون

اوستا · 2022/05/27 در

با درودبرفرهیختگان ارجمند

پرسش من این است :
شعر زیر قافیه و ردیف دارد یا فقط قافیه دارد؟:

تمــام زندگـــی ام یک کتابه
همه مفهوم آن رنج و عذابه

پیش تر از محبت شما سپاسگزارم.

محتبی · 2021/07/04 در

شه

یوسف · 2020/12/11 در

سلام هم قافیه بهاری پیدا نکردم!
چی میشه؟!دوتا لطفا

  مجید فاضلی · 2020/12/12 در

  سلام
  برای پیدا کردن هم قافیه کلمه بهاری باید به هم قافیه های مختوم به ی مراجعه کنید، اینجا مختوم به ه هست.
  ضمنا هم قافیه ها بر اساس ترتیب حروف الفبا تکمیل تر هستند.

  Motahareh · 2021/05/03 در

  سلام رهایی/تنهایی/نهایی/نمایی
  بستگی ب موضوع شعر هم داره دیگه

سپیده طالبی · 2019/07/16 در

(بوژنه)
مطابق فرهنگ فارسی معین یعنی
(نِ) ( اِ.) ۱ – شکوفه ، شکوفه درخت . ۲ – غنچه .

(آویژه)
مطابق فرهنگ فارسی معین یعنی
(ژِ) (ص . اِ.) ۱ – ویژه ، خالص . ۲ – معشوق ، یار یا دوست نزدیک
و
آویژه یا اُبژه (به فرانسوی: objet) یک اصطلاح در فلسفه نوین است که معمولاً در برابر سوژه به کار برده می شود. سوژه مشاهده کننده و آویژه آنچه است که مشاهده می گردد. از دیدگاه فیلسوف های مدرن نظیر رنه دکارت، آگاهی حالتی از شناخت است که شامل سوژه و چندین آویژه می شود که ممکن است وجود مطلق نداشته باشند یا به سوژه ای که مشاهده شان می کند وابسته نباشند.
آویژگی حالتی از بودن یک آویژه است. آویژگی ویژگی ها و ارتباطات میان آویژه ها را تعریف می کند.

سپیده طالبی · 2019/07/16 در

مختوم به (ه): انبانه

ناشناس · 2019/05/03 در

لحظه

  محمد راستاد · 2019/06/10 در

  غزاله

   مجید فاضلی · 2019/06/10 در

   در هم قافیه های مختوم به ه به ترتیب حروف الفبا تمام کلمات موجود است

ناشناس · 2018/08/25 در

ریشه
تیشه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها