هم قافیه ها مختوم به ی – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به ی
بر اساس شباهت وزنی

 

مختوم به  _ایِ

برای
هوای

عزای
جفای
صدای
به ازای
چای
پای

مختوم به ای

آهای
پایاپای
دارای
شیره ای
شیشه ای
کیسه ای
کینه ای
قبیله ای
فتیله ای
کلیشه ای
کتیبه ای
فیروزه ای
ماهیچه ای
تک هسته ای
چند جنبه ای
چوب پنبه ای
قند حبه ای
جنگ هسته ای
سوخت هسته ای
فیزیک هسته ای
شکافت هسته ای
انرژی هسته ای
رآکتور هسته ای
آزمایش هسته ای
لحظه ای
جعبه ای
منطقه ای
موتور دنده ای
خامه ای
دانه ای
شاخه ای
شانه ای
باسمه ای
پارچه ای
حاشیه ای
کرایه ای
نشاسته ای
صفحه ای
قهوه ای
لحظه ای
هسته ای
هفته ای
وصله ای
دقیقه ای
دولپه ای
مرحله ای
منطقه ای
مصادره ای
مضاربه ای
مقایسه ای
مکاتبه ای
پنبه ای
جعبه ای
دنده ای
حبه ای
حرفه ای
تلفن سکه ای
مغز پسته ای
کرکره ای
مکاتبه ای
سرمایه ای
مضاربه ای
اثر گلخانه ای
قولنامه ای
شناسنامه ای
وکالتنامه ای
استوانه ای
گل ستاره ای
مصادره ای
شیشه ای
کیسه ای
قبیله ای
انرژی ذخیره ای
زنجیره ای
چهار گزینه ای
جلگه ای
دو جمله ای
حوله ای
سرمه ای
عقده ای
غده ای
گوجه ای
لقمه ای
نقره ای
نقطه ای
ای
پای
جای
چای
رای
لای
نای
وای
بمب خوشه ای
یاس خوشه ای
گوشه ای
لوله ای
تب روده ای
پیچ مهره ای
جا تکمه ای
چند جمله ای
ریشه غده ای
کباب لقمه ای
آب و هوای جلگه ای
میان دوره ای
تفنگ ساچمه ای
ساچمه ای
بافت ماهیچه ای
توده ای
گوشه ای
لوله ای
حرفه ای
سکه ای
اجاره ای
افاده ای
افسانه ای

مختوم به بی

آبی
بی آبی
زیرآبی
تراز آبی
اسب آبی
سگ آبی
چشم آبی
آسیای آبی
ساعت آبی
جوهر آبی
کولر آبی
ورزش آبی
راه آبی
خاصیت بازتابی
کامیابی
دوست یابی
کاریابی
ارزیابی
دستیابی
شرفیابی
ارزشیابی
جهت یابی
چند جوابی
دارابی
شادابی
اربابی
پرتابی
مهتابی
لامپ مهتابی
چراغ مهتابی
عنابی
قصابی
نبی
حلبی
ادبی
بی ادبی
اثر ادبی
علوم ادبی
سرقت ادبی
انجمن ادبی
استقلال طلبی
انحصارطلبی
انزوا طلبی
تجزیه طلبی
تجدد طلبی
توسعه طلبی
جاه طلبی
راحت طلبی
فرصت طلبی
زیاده طلبی
قدرت طلبی
کمال طلبی
نیم وجبی
عصبی
بافت عصبی
گاز عصبی
عربی
سببی
نسَبی
عَقبی
دیشبی
آفتابی
پارکابی
رکابی
سیلابی
جاکتابی
اعتصابی
اکتسابی
انتخابی
انتصابی
انشعابی
انقلابی
سحابی
شرابی
صحابی
کبابی
چلوکبابی
چوبی
لاروبی
غبار روبی
برف روبی
سرکوبی
زرکوبی
پایکوبی
خال کوبی
طلاکوبی
لنت کوبی
مایه کوبی
خوبی
جنوبی
رطوبی
رسوبی
شالیکوبی
بی بی
جیبی
کتاب جیبی
پول توجیبی
صلیبی
غریبی
تأدیبی
تخریبی
ترتیبی
غسل ترتیبی
ترکیبی
تصویبی
تقریبی
تقلیبی
عوامفریبی
مردم فریبی
سراشیبی
آمیبی
حسابی
بدحسابی
ناحسابی
آدم حسابی
خوش حسابی
غیابی
حکم غیابی
دادگاه غیابی
رکابی
کتابی
اجنبی
مذهبی
جشن مذهبی
اقلیت مذهبی
تبلیغ مذهبی
فیلم مذهبی
مکتبی
سرخابی
قلابی
عقابی
بینی عقابی
گلابی
درخت گلابی
لعابی
بشقابی
مردابی
مرغابی
قلبی
خوش قلبی
چربی
پُر چربی
کم چربی
جنبی
غربی
طول غربی
شمال غربی
جنوب غربی
مدهای غربی
غصبی
چسبی
رَگبی
ضربی
ساز ضربی
طاق ضربی
وزن ضربی
موسیقی ضربی
جذبی
کتبی
بیخوابی
بی تابی
سیرابی
مین یابی
ایجابی
حزبی
تک حزبی
طبی
غیبی
الهام غیبی
امداد غیبی
نسبی
صفت نسبی
تجربی
علوم تجربی
تقلبی
پول تقلبی
تناوبی
حرکت تناوبی
میکربی
جنگ میکربی
طالبی
پالوده طالبی
قالبی
یخ قالبی
سطح جانبی
کاسبی
کار و کاسبی
علت موجبی
مطربی
مرکبی
مکعبی
قطبی
باد قطبی
شفق قطبی
خرس قطبی
ستاره قطبی
جهان دو قطبی
سربی
چاپ سربی

مختوم به پی

چپی
چاپی
فیزیوتراپی
آنتالپی
کلاه کِپی
کپی
پلی کپی
فتوکپی
میکروسکپی
جک تلسکپی
رادیوسکپی
ژیروسکپی
آنتروپی
عدد ایزوتوپی
پی
عدد پی
توپی
ریش توپی
هیپی
سرتیپی
خوش تیپی

مختوم به تی

نیستی
زیستی
دوزیستی
بهزیستی
همزیستی
توریستی
تروریستی
فاشیستی
کاپیتالیستی
امپریالیستی
ماتریالیستی
میلیتاریستی
سوسیالیستی
ناتورالیستی
ناسیونالیستی
صهیونیستی
کمونیستی
مارکسیستی
شیفتی
عاریتی
تربیتی
تقویتی
ارباب و رعیتی
امنیتی
چتر امنیتی
سپر امنیتی
کمربند امنیتی
ظرفیتی
سه ظرفیتی
چند ملیتی
قیمتی
عقیدتی
غنیمتی
نوبتی
دولتی
غربتی
کلفتی
سنتی
موقتی
همصحبتی
وقتی
ثبتی
پستی
شستی
دستی
دو دستی
پشت دستی
پیشدستی
تردستی
ترمز دستی
چپدستی
چرخ دستی
چوبدستی
چیره دستی
زبردستی
زیردستی
کاردستی
مته دستی
وجه دستی
یکدستی
دشتی
گشتی
نشتی
آب نشتی
بدبختی
پاتختی
روتختی
جارختی
سختی
سرسختی
جان سختی
لختی
درختی
سردرختی
پادرختی
چوب رختی
نفتی
چراغ نفتی
باده پرستی
بت پرستی
خود پرستی
زیبا پرستی
مرده پرستی
مهرپرستی
میهن پرستی
نژاد پرستی
وطن پرستی
سرپرستی
دربستی
مستی
سرمستی
هستی
همدستی
خیراتی
دهاتی
التفاتی
صادراتی
مخابراتی
وارداتی
مستعمراتی
استعداد ذاتی
مالیاتی
تله پاتی
حیاتی
نباتی
طبقاتی
اختلاف طبقاتی
تضاد طبقاتی
تابع مثلثاتی
لبنیاتی
خدماتی
سنواتی
صلواتی
آتی
ذاتی
قاتی
قاتی پاتی
لاتی
احساساتی
اطلاعاتی
انتخاباتی
انتشاراتی
خراباتی
خرافاتی
ملاقاتی
خیالاتی
پاپتی
لخت و پتی
پاکتی
راحتی
ناراحتی
کفش راحتی
شیر پاکتی
ساعتی
کار ساعتی
بمب ساعتی
زیارتی
رفاقتی
زراعتی
امانتی
تجارتی
شراکتی
خجالتی
شرافتی
وام شرافتی
حرارتی
سلامتی
بسلامتی
سرسلامتی
ناسلامتی
بی کفایتی
وزارتی
نارضایتی
هم ولایتی
وکالتی
تشریفاتی
تأسیساتی
تبلیغاتی
تحقیقاتی
تزریقاتی
تزییناتی
تسلیحاتی
تشکیلاتی
تعلیماتی
حرکتی
سلطنتی
نظام سلطنتی
خانواده سلطنتی
سلسله سلطنتی
مصلحتی
مرحمتی
مملکتی
غیرتی
نکبتی
پیشخدمتی
خوشخدمتی
بی معرفتی
مسافرتی
مجاورتی
معاشرتی
صنعتی
انقلاب صنعتی
لعنتی
خلوتی
حیاط خلوتی
ضربتی
کنتراتی
شکلاتی
شوکلاتی
تدارکاتی
تعارفاتی
مطبوعاتی
خیتی
گیتی
لوبیا چیتی
ترانزیتی
راه ترانزیتی
ماستی
راستی
براستی
درخواستی
دست راستی
آشتی
در آشتی
بهداشتی
مرکز بهداشتی
بازداشتی
پارتی
گودبای پارتی
پرداختی
روان شناختی
یکنواختی
گارانتی
پنالتی
بتن آسفالتی
بازیافتی
دریافتی
صوتی
تار صوتی
بمب صوتی
ارتعاش صوتی
بی تفاوتی
دوستی
آزار دوستی
انسان دوستی
بشردوستی
بیگانه دوستی
پیمان دوستی
تظاهر به دوستی
جاه دوستی
نوعدوستی
عالم دوستی
پوستی
گوشتی
پیچ گوشتی
خوراک گوشتی
یاقوتی
طاغوتی
چای باروتی
ملکوتی
صفت ثبوتی
تستی
ژستی
بایستی
رودربایستی
خشتی
کِشتی
سکان کشتی
زشتی
بهشتی
مرغ بهشتی
سرشتی
چادر برزنتی
دو بیتی
شگفتی
سِفتی
قِرتی
کرختی
پُستی
درستی
نادرستی
تندرستی
راز تندرستی
سستی
پشتی
کوله پشتی
لاکپشتی
کشتی
انگشتی
جا انگشتی
یک انگشتی
حساب سرانگشتی
زرتشتی
درشتی
جفتی
چُلفتی
دست و پا چلفتی
کلفتی
گردن کلفتی
لختی
مفتی
آبرفتی
خوشبختی
خوشوقتی
صورتی
حکومتی

مختوم به جی

باجی
حاجی
ناجی
ناعلاجی
لاعلاجی
حراجی
حلاجی
سرّاجی
نسّاجی
ورّاجی
اخراجی
سرد مزاجی
استعلاجی
خاله خانباجی
میانجی
خارجی
بازار خارجی
پُست خارجی
پول خارجی
جدار خارجی
دیوار خارجی
پرواز خارجی
کالای خارجی

مختوم به دی

بدی
ابدی
خواب ابدی
کبدی
عددی
نمدی
کلاه نمدی
سرمدی
مشهدی
مجردی
نامزدی
حلقه نامزدی
ایزدی
گنبدی
عقدی
عمدی
بعدی
نقدی
غیر نقدی
چندی
ته بندی
آب بندی
استخوان بندی
بسته بندی
بودجه بندی
پای بندی
جاده کمربندی
جدول بندی
جلوبندی
جمع بندی
جمله بندی
جیره بندی
خالی بندی
خیابان بندی
درجه بندی
دسته بندی
رده بندی
زخم بندی
سرهم بندی
سهم بندی
سهمیه بندی
شرط بندی
شکسته بندی
صدا بندی
صفحه بندی
طبقه بندی
فرمول بندی
قسط بندی
قفسه بندی
کمربندی
گاوبندی
گروه بندی
لایه بندی
ماست بندی
بسته بندی
مرزبندی
آزمندی
پدافندی
همانندی
خویشاوندی
بهره مندی
کارمندی
حقوق کارمندی
دردمندی
زورمندی
سودمندی
خردمندی
سخاوتمندی
عایله مندی
علاقه مندی
غیرتمندی
قانونمندی
نیازمندی
نیرومندی
هنرمندی
هوشمندی
یک قندی
پنج قندی
چند قندی
کله قندی
نان قندی
لوندی
خود پسندی
فردی
فرزندی
همدردی
مردی
نامردی
پایمردی
ناجوانمردی
گردی
ولگردی
شبگردی
جهانگردی
خوابگردی
خیابان گردی
زردی
داش مشدی
سردی
دلسردی
خرسندی
خونسردی
پیوندی
بلندی
سربلندی
بالا بلندی
مبتدی
متصدی
متعدی
مجردی
محمدی
گل محمدی
لاجوردی
فضانوردی
هوانوردی
دریانوردی
صحرانوردی
کوهنوردی
کیهان نوردی
من درآوردی
جلدی
هندی
تمر هندی
جدی
گِردی
شاگردی
همشاگردی
معدی
عیدی
بی قیدی
لاقیدی
شیعه زیدی
عادی
غیر عادی
بادی
ساز بادی
آنتی بادی
ترمز بادی
تفنگ بادی
تشک بادی
آسیای بادی
شادی
اشک شادی
هادی
نیمه هادی
مکتبهای الحادی
وادی
سالادی
آبادی
آزادی
مهد آزادی
دامادی
ایادی
مَبادی
زیادی
ارادی
غیر ارادی
عبادی
آیین عبادی
جا مدادی
امدادی
دو امدادی
انتقادی
اعتقادی
اقتصادی
بحران اقتصادی
تحریم اقتصادی
تحلیل اقتصادی
جنگ اقتصادی
سلطه اقتصادی
سیاست اقتصادی
قطب اقتصادی
محاصره اقتصادی
نظام اقتصادی
انفرادی
حبس انفرادی
سنگر انفرادی
ورزش انفرادی
بامدادی
نسیم بامدادی
کسادی
نژادی
تبعیض نژادی
قراردادی
مادرزادی
نظام استبدادی
استبدادی
دودی
حسودی
کبودی
یهودی
عمودی
خط عمودی
بزودی
بهبودی
نابودی
ورودی
بیگودی
شهودی
صعودی
سیر صعودی
خشنودی
ناخشنودی
موجودی
اسیدی
آمپول وریدی
تزریق وریدی
پلیدی
پدر تعمیدی
تبعیدی
تجدیدی
تقلیدی
سپیدی
سفیدی
روسفیدی
کلیدی
توحیدی
تولیدی
خورشیدی
سال خورشیدی
نومیدی
ناامیدی
تندی
دزدی
یک بعدی
دو بعدی
سه بعدی
کاربردی
چند کاربردی
کردی
کندی
سرگردی
خودی
بیخودی
خود بخودی
کاتدی
تصاعدی
تعمدی
زمردی
سپهبدی
نخودی
نخودی
داودی
گل داودی
گودی
ملودی
کنجدی
نان کنجدی
منادی
نامرادی
متمادی
نعمت خدادادی
ارتوپدی
انسیکلپدی
تراژدی
نمایش تراژدی
عایدی
کمِدی
فیلم کمدی
سوئدی
رندی
براندی
دو باندی
مادی
آیینه قدی
تعدی
تکدی
فعل متعدی
میلادی
ماه میلادی
سال میلادی
تاریخ میلادی
تقویم میلادی
شیّادی
قنادی
کافه قنادی
استادی
بنیادی
ذره بنیادی
فولادی

سایر مختوم به ز

بزی
ترمزی
نازی
بازی
رازی
گازی
سازی

سایر مختوم به ی

نهی
وحی
اصحاب وحی
سعی
وی
ری
پی
درپی
پیاپی
پی در پی
دی
طی
قی
می
نی
قره نی
درشت نی
نازک نی
قلم نی
گچی
مچی
هوچی
تلفنچی
پوچی
لوچی
پیچی
سرپیچی
درپیچی
باند پیچی
سیم پیچی
نوار پیچی
حرکت پیچی
ساندویچی
مارپیچی
گاری چی
هیچی
نفی
قید نفی
مشی
خط مشی
کابوی
توی
جوی
آب جوی
خوی
بهشتی خوی
روی
رویاروی
بهشتی روی
شوی
سرشوی
رختشوی
چشم شوی
شیشه شوی
کوی
گوی
های و هوی
ارثی
خانه ارثی
صفات ارثی
موروثی
خانه موروثی
مثلثی
عدد مثلثی
کجی
دهان کجی
خرجی
ولخرجی
شرجی
اسفنجی
اسید سنجی
اقتصاد سنجی
دورسنجی
روان سنجی
سخن سنجی
عیارسنجی
نکته سنجی
شطرنجی
قارچی
جارچی
چاپچی
چایچی
شکارچی
آبدارچی
اوراقچی
قاچاقچی
کنتراتچی
نواحی
اصلاحی
اصطلاحی
جراحی
طرّاحی
مدّاحی
مساحی
ملاحی
برنجی
کاسه برنجی
نارنجی
نازک نارنجی
نان برنجی
منجی
موجی
حرکت موجی
تشنجی
قیچی
دم قیچی
درشکه چی
کافه چی
قهوه چی
توپچی
سورچی
سانسورچی
شیپورچی
ماشینچی
سطحی
چی
کاچی
تماشاچی
کودتاچی
سخی
نخی
یخی
جا یخی
ترجیحی
تشریحی
تفریحی
تلقیحی
تلویحی
مسیحی
توضیحی
روحی
آرامش روحی
آسایش روحی
ارتباط روحی
شاخی
فراخی
سلاخی
طبّاخی
گستاخی
برخی
تلخی
اوقات تلخی
چرخی
دوزخی
معدنچی
خرکچی
نظافتچی
سرخی
شوخی
شیخی
اخاذی
کاغذی
جا کاغذی
دستمال کاغذی
گل کاغذی
موذی
میخی
خط میخی
تاریخی
اثر تاریخی
فیلم تاریخی
داستان تاریخی
خروجی
درخروجی
پستچی
نخودچی
ساعت مچی
ترشحی
گیجی
تدریجی

گرگینی
چگینی
سنگینی
ننگینی
خشمگینی
سنگینی
رنگینی

کرسی
جرسی
کمپرسی
بسی
ناسی
بوسی
روسی

ارسالی دوستان و همراهان

پارسی
شانسی
فارسی
خرسی
هرسی
مونسی
شناسی
یاسی
پاسی

تنهایی
رهایی
می آیی
زمایی
پیمایی
چرایی
کجایی
نوایی
فضایی
خدایی
کذایی
جنایی
حنایی
هوایی
ثنایی
سمایی
شتایی
دمایی
جفایی
قضائی
رضایی
راه پیمایی

بزی
ترمزی
نازی
بازی
رازی
گازی
سازی

آسمانی
ویرانی
پریشانی
پشیمانی
برسانی
می رسانی
فراوانی
پیمانی
سرانی
شریانی
گرانی
شوکرانی
ارزانی
زیانی
خزانی
زمستانی
بیانی
زبانی
تبانی
مرانی
ازآنی
برآنی
امانی
زجانی
جانانی
عیانی
پنهانی
کشانی
نشانی
روانی
شبانی
وزانی
نمانی
خون چکانی
فراوانی
گریزانی
قبرستانی
گورستانی
در نمانی
بیابانی
تو میدانی
نمی دانی
می خوانی
می رانی
ایوانی
کرمانی
مرزبانی

کرسی
جرسی
کمپرسی
بسی
ناسی
بوسی
روسی

گرگینی
چگینی
سنگینی
ننگینی
خشمگینی
سنگینی
رنگینی

ملى
جالى
گلى
شمالى
مُلى
کلى
پوشالى
چلى
باقالى
جاهلى
گوشمالى
کلالى

 


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

22 دیدگاه

محمد · 2020/10/18 در

با ری هم بنویسید

آرش · 2020/05/28 در

آقای فاضلی ممنون از زحمتتون.عالی و کاربردی بود…

Ghesseh.b · 2019/10/15 در

سلام ممنون
ولی هم قافیه ی مختوم‌به (ایی) نیست
تنهایی
رهایی
می آیی
زمایی
پیمایی
چرایی
کجایی
نوایی
فضایی
خدایی
کذایی
جنایی
حنایی
هوایی
ثنایی
سمایی
شتایی
دمایی
جفایی
قضائی
رضایی

راه پیمایی

…….

  داود كبير · 2021/03/12 در

  ملى
  جالى
  گلى
  شمالى
  مُلى
  کلى
  پوشالى
  چلى
  باقلى
  جاهلى
  گوشمالى
  کلالى
  این قافیه ها نیست.

حبیب · 2019/09/29 در

هم قافیه با «ری» مثل بیکاری-بیزاری- ستمکاری و… نبود

ناشناس · 2019/04/30 در

هم قافیه مختوم به زی نبود

ناشناس · 2019/03/02 در

هم‌قافیه ( سی ) موجود نبود

  مجید فاضلی · 2019/03/02 در

  در هم قافیه های بر اساس حروف الفبا هست.
  اینجا بر اساس شباهت وزنی هست.

   Ghesseh.b · 2019/10/15 در

   سلام ممنون
   ولی هم قافیه ی مختوم‌به (انی) نیست
   آسمانی
   ویرانی
   پریشانی
   پشیمانی
   برسانی
   می رسانی
   فراوانی
   پیمانی
   سرانی
   شریانی
   گرانی
   شوکرانی
   ارزانی
   زیانی
   خزانی
   زمستانی
   بیانی
   زبانی
   تبانی
   مرانی
   ازآنی
   برآنی
   امانی
   زجانی
   جانانی
   عیانی
   پنهانی
   کشانی
   نشانی
   روانی
   شبانی
   وزانی
   نمانی
   خون چکانی
   فراوانی
   گریزانی
   قبرستانی
   گورستانی
   در نمانی
   بیابانی
   تو میدانی
   نمی دانی
   می خوانی
   می رانی
   ایوانی
   کرمانی
   مرزبانی
   …….

  محمد صدیق نیا(میرکی)دلگان از بلوچستان · 2019/07/28 در

  کرسی
  جرسی
  کمپرسی
  بسی
  ناسی
  بوسی
  روسی

  اردلان قربان‌زاده · 2020/05/24 در

  پارسی
  شانسی
  فارسی
  خرسی
  هرسی
  مونسی
  شناسی
  یاسی
  پاسی

ناشناس · 2019/01/26 در

کلمه های هم قافیه با نگینی

  محمد صدیق نیا(میرکی)دلگان از بلوچستان · 2019/07/28 در

  گرگینی
  چگینی
  سنگینی
  ننگینی
  خشمگینی
  سنگینی
  رنگینی

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها