هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث …

جدول کامل هم قافیه ها

هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ...

دفتر شعر رایگان

پیشنهاد میکنیم

از هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا استفاده کنید
زیرا تکمیل تر و کاربردی تر است

هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ...

هم قافیه ها مختوم به  الف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ب

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  پ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ت

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ث

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  جیم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  چ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ح

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  خ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  دال

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ذال

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ر

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ز

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ژ

به ترتیب حروف الفبا

 

هم قافیه ها مختوم به سین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  شین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به صاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ضاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به طا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ظا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به عین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  غین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به فا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  قاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به کاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  گاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به لام

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  میم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به نون

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  واو

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به ه

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ی

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی – هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا – هم قافیه ها بر اساس شباهت وزنی – یک صفحۀ جذاب و ارزشمند برای شاعران و ترانه سرایان هم قافیه ها قافیه یاب – آموزش شعر – آموزش شعر – کلمات هم قافیه – کلمات هم قافیه